Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέδη Καφφά Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Εθνικό Σημείο Επαφής για ΜΜΕ του Προγράμματος HORIZON 2020 Τομέας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέδη Καφφά Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Εθνικό Σημείο Επαφής για ΜΜΕ του Προγράμματος HORIZON 2020 Τομέας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέδη Καφφά Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Εθνικό Σημείο Επαφής για ΜΜΕ του Προγράμματος HORIZON 2020 Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας

2 ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΓΙΑ ΜμΕ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΜΕ FAST TRACK TO INNOVATION ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» ΔΡΑΣΗ «ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ» ENTERPRISE EUROPE NETWORK EU IPR HELPDESK

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

4 Χρηματοδότηση μέσω του Εργαλείου για ΜμΕ (SME Instrument) Εμπλοκή σε μεγάλα Έργα σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα Πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις με δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας

5 Προϋπολογισμός από τα Προγράμματα  Βιομηχανική Ηγεμονία  Κοινωνικές Προκλήσεις Ανταγωνιστική χρηματοδότηση Μόνο ΜμΕ είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση Ανοικτό συνεχώς με συγκεκριμένες καταληκτικές ημερομηνίες (cut-off dates)

6

7  High risk ICT innovation  Nanotech or other advanced tech for manufacturing and materials  Space research and development  Diagnostics devices and biomarkers  Sustainable food production and processing  Blue growth  Low carbon energy systems  Greener and more integrated transport  Eco-innovation and sustainable supply of raw materials  Urban critical infrastructure  Biotechnology-based industrial processes  Mobile e-government applications  Business model innovation

8 Δραστηριότητες καινοτομίας κοντά στην αγορά (close to market) Δίκτυο Συνεργασίας από 3-5 νομικές οντότητες με έμφαση στη συμμετοχή βιομηχανίας* Θεματικές Κοινωνικών Προκλήσεων και Βιομηχανικής Ηγεμονίας (fully bottom-up within Societal Challenges and Leadership in Enabling and Industrial Technologies) Ποσό χρηματοδότησης ανά project €1-3 εκ.

9  Σκοπός είναι η προώθηση της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας μέσα από: ◦ Τον σχεδιασμό και διαχείριση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας ◦ Την υποστήριξη της συμμετοχής Κυπρίων ερευνητών σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες  ΔΕΣΜΗ 2009-2010 ◦ Πρόγραμμα «Έρευνα για Επιχειρήσεις» ◦ Πρόγραμμα «Καινοτομία»  Νέα Προγραμματική Περίοδος 2015 - 2020

10  ΣΤΟΧΟΣ είναι η δικτύωση των κυπριακών φορέων και η διεύρυνση των ευκαιριών τους για συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών και η μεταφορά τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και καινοτομίας  Κατάλογος εγκεκριμένων εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ  Τρείς (3) τουλάχιστον συναντήσεις διεθνούς δικτύωσης με φορείς του εξωτερικού  Εφάπαξ ποσό ύψους €900, ανά συμμετέχοντα, ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

11  ΣΤΟΧΟΣ είναι η αύξηση του αριθμού των ευρεσιτεχνιών που κατοχυρώνονται από κυπριακές επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και μεμονωμένους επινοητές / ερευνητές  Οι αιτήσεις θα πρέπει να αφορούν αποτελέσματα έργων (ΙΠΕ, ΕΕ ή άλλου φορέα χρηματοδότησης έρευνας) που ολοκληρώθηκαν την τελευταία πενταετία  Κάλυψη μέρους των εξόδων κατοχύρωσης και προστασίας της ευρεσιτεχνίας  Ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο €20.000 ως Ενίσχυση Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)  Αιτήσεις που υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή μέχρι την 30η Απριλίου 2015 και ώρα 15:00

12  2008  European Commission  Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)  Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα COSME

13 Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ Διεθνοποίηση Μεταφορά Τεχνολογίας Καινοτομία Πρόσβαση σε Χρηματοδότηση

14 Σήμερα  Μεγαλύτερο Δίκτυο παροχής υπηρεσιών για ΜμΕ  Για ανάπτυξη, διεθνοποίηση και καινοτομία  Ευκαιρίες Συνεργασίας, Πληροφόρηση, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Παρουσία 4 Υπείρους 50 Χώρες 600 Οργανισμούς Μέλη 3000 Προσωπικό

15  One stop shop για τις ανάγκες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας  Λειτουργεί από το 2008  Μέλος του Enterprise Europe Network  Συντονίζεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας  Μέλη: Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου

16  Διεθνοποίηση  Βάση Δεδομένων για τεχνολογικά και επιχειρηματικά προφίλ, προώθηση επιχειρηματικών αποστολών και συναντήσεων δικτύωσης  Στήριξη για πρόσβαση σε χρηματοδότηση Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα)  Μεταφορά Τεχνολογίας  Θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας  Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες και Πρότυπα  Στοχευμένες και επικαιροποιημένες πληροφορίες για European Directives, Regulations και πρότυπα, δημόσιες συμβάσεις, επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες  Ανατροφοδότηση για Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες

17  Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων  Αξιολόγηση (benchmarking) διαφόρων δεικτών για την ικανότητα καινοτομίας τους μέσα από το εργαλείο IMP 3 ROVE  Οι υπηρεσίες απευθύνονται προς ◦ τους δικαιούχους του SME Instrument και ◦ επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιωθούν.

18 http://een.ec.europa.eu

19

20 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε Άτομα / Φορείς 2860 Ενημερωτικές Συναντήσεις με ΜμΕ 2316 Συμμετοχή σε Συναντήσεις Δικτύωσης 430 Συναντήσεις Δικτύωσης 3348 Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος για Συνεργασία 484 Συμφωνίες Συνεργασίας 40

21 Get your ticket to innovation!

22 European IPR Helpdesk Το European IPR Helpdesk είναι η επίσημη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) και απευθύνεται σε:  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που έχουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας  Συμμετέχοντες σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα  Ακαδημαϊκά ιδρύματα και ΜΜΕ  Συμπεριλαμβάνονται οι πιθανοί δικαιούχοι  Πολλαπλασιαστές και διαμεσολαβητές

23 European IPR Helpdesk Το European IPR Helpdesk στοχεύει στην:  ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και της ανάγκης για την εξασφάλιση και τη διαχείρισή τους  αύξηση των ικανοτήτων των ομάδων στόχων ούτως ώστε να μπορούν να χειρίζονται αυτόνομα τα θέματα ΔΙ  οικοδόμηση μακροχρόνιων συνεργασιών με αντίστοιχα δίκτυα, πολλαπλασιαστές και πρωτοβουλίες σε θέματα ΔΙ για αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζουν τα θέματα ΔΙ

24 European IPR Helpdesk Σε πιο πρακτικό επίπεδο στόχοι του European IPR Helpdesk είναι:  παροχή βοήθειας σε θέματα ΔΙ σε φορείς που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα  παροχή συμβουλών και υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας υπηρεσιών για θέματα ΔΙ μέσω διαφόρων υπηρεσιών

25 European IPR Helpdesk STOP Οι υπηρεσίες του European IPR Helpdesk

26 European IPR Helpdesk Υπηρεσίες Fact sheets / Bulletins Ενημερωτικό Δελτίο Εκπαιδεύσεις Γραμμή παροχής πληροφοριών Δραστηριότητες δημοσιότητας Δημοσιεύσεις Ιστοσελίδα Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

27 European IPR Helpdesk Στόχοι της εφαρμογής του προγράμματος είναι:  Ενίσχυση της συνεργασίας με το Δίκτυο Enterprise Europe Network  Δημιουργία ενός δικτύου σημείων επαφής σε ολόκληρη την Ευρώπη με εξειδίκευση σε θέματα ΔΙ  Μεγιστοποίηση της προβολής και αντίκτυπο του EU IPR Helpdesk  Προνομιακή πρόσβαση σε εκπαίδευση και ενημερωτικό υλικό

28


Κατέβασμα ppt "Νέδη Καφφά Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Εθνικό Σημείο Επαφής για ΜΜΕ του Προγράμματος HORIZON 2020 Τομέας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google