Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ατομικό εργατικό Δίκαιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ατομικό εργατικό Δίκαιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ατομικό εργατικό Δίκαιο
Από τη σύναψη έως τη λήξη της σύμβασης εργασίας

2 Βασικές έννοιες Εξαρτημένη εργασία : υπάρχει όταν ο εργοδότης έχει το δικαίωμα της διεύθυνσης και εποπτείας της εργασίας και καθορίζει το τόπο, τον τρόπο, το χρόνο και τις λοιπές συνθήκες της παροχής της, ο δε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται Διάκριση μισθωτού σε εργάτη/υπάλληλο : βασικό κριτήριο το είδος της παρεχόμενης εργασίας, όταν είναι αποκλειστικά πνευματική, τότε γίνεται λόγος για υπάλληλο, όταν είναι κατά κύριο λόγο σωματική, τότε γίνεται λόγος για εργάτη (η σημασία της διάκρισης εντοπίζεται στο δίκαιο της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου) Διευθύνοντες υπάλληλοι : υπάλληλοι με υψηλές θέσεις στην επιχείρηση, με ανάληψη πρωτοβουλιών και καθοδηγητικό ρόλο, είναι και αυτός μισθωτός, μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, γι’ αυτούς δεν ισχύουν οι προστατευτικές διατάξεις του εργατικού δικαίου, πλην των διατάξεων για άδειες, επιδόματα και προαγωγές

3 Μαθητευόμενοι : σκοπός της σχέσης εργασίας που συνάπτεται είναι να μάθει ο μισθωτός ορισμένη τέχνη ή ν’ αποκτήσει επαγγελματική ειδικότητα, όχι να προσφέρει εργασία. Η αμοιβή του έχει δευτερεύουσα σημασία. Οι μαθητευόμενοι είναι νεαρής ηλικίας και κατά κανόνα συνδυάζουν τη μαθητεία κοντά στον εργοδότη με φοίτηση σε επαγγελματική σχολή (συνήθως του ΟΑΕΔ). Χρόνος μαθητείας από 2 έως 5 χρόνια, υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ Σύμβαση εργασίας : “Με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλει το συμφωνημένο μισθό”, καταρτίζεται με αμοιβαία συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου με αποτέλεσμα τη δημιουργία έννομης σχέσης, όπου ο εργαζόμενος υποχρεούται να παρέχει την εργασία του και ο εργοδότης να του καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό.

4 Παραδείγματα σύμβασης εργασίας
Ο Α, ιδιοκτήτης εστιατορίου, προσλαμβάνει τον Β, σερβιτόρο, στην επιχείρησή του από έως και με μηνιαίο μισθό 600 ευρώ (σύμβαση εξαρτ. εργασίας ορισμένου χρόνου) Ο Α, ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, προσλαμβάνει τη Β, καθηγήτρια Αγγλικών, στην επιχείρησή του για αόριστο χρονικό διάστημα και με μηνιαίο μισθό 700 ευρώ (σύμβαση εξαρτ. εργασίας αορίστου χρόνου)

5 Η σχέση εργασίας είτε είναι
- ανεξάρτητη, οπότε ο εργαζόμενος διατηρεί κάποια μορφή ελευθερίας κινήσεων, πρωτοβουλίας (πχ πλασιέ βιβλίων) - εξαρτημένη, όπου παρέχεται κάτω από τις οδηγίες και την εποπτεία του εργοδότη (πχ εργάτης οικοδομής, σερβιτόρος) Το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει μόνο σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου

6 Διάκριση σχέσης εργασίας από άλλες σχέσεις
Σχέση εξαρτ. εργασίας και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών : Τη σχέση εξαρτημένης εργασίας τη χαρακτηρίζει η εξάρτηση και εξουσίαση κατά την παροχή της, από τον εργοδότη (διευθυντικό δικαίωμα). Όταν όμως ο εργαζόμενος διατηρεί την πρωτοβουλία και την ελευθερία να καθορίζει ο ίδιος τις συνθήκες εργασίας του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο του εργοδότη, τότε η σχέση είναι σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (πχ λογιστής που διατηρεί δικό του γραφείο, πλασιέ, περιοδεύων πωλητής)

7 Σχέση εργασίας και σύμβαση έργου :
στη σύμβαση έργου κάποιος υποχρεούται να εκτελέσει ένα έργο με αμοιβή. Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι το αποτέλεσμα της εργασίας, το έργο, όχι η εργασία που θα καταβληθεί για να πραγματοποιηθεί το έργο (πχ συνεργείο αναλαμβάνει να εγκαταστήσει το υδραυλικό σύστημα μιας πολυκατοικίας). Ο εργοδότης, κατά την εκτέλεση του έργου, δεν έχει έλεγχο ως προς το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής των υπηρεσιών. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο λήγει αυτομάτως και η σύμβαση.

8 Σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου
Αορίστου χρόνου. Δεν προσδιορίζεται, ούτε προκύπτει το καταληκτικό χρονικό σημείο της σχέσης (πότε τελειώνει) Ορισμένου χρόνου. Ορίζεται με ακριβή χρονικό προσδιορισμό της ημερομηνίας κατάληξής της (πχ μέχρι ) ή συνάγεται από το είδος και τη φύση της εργασίας (πχ μισθωτός προσλαμβάνεται για 3 μήνες ώστε να αντικαταστήσει μισθωτό που απουσιάζει προσωρινά) Στην περίπτωση της ανανέωσης σύμβασης ορισμένου χρόνου, αυτή θα πρέπει να γίνεται εγγράφως και να δικαιολογείται η ανανέωση. Διαφορετικά, όταν η ανανέωση δε δικαιολογείται, οι περισσότερες διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι ισοδυναμούν με μία και μόνο ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

9 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εργοδότη Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες.

10 Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καταρτίζεται με αμοιβαία συμφωνία έπειτα από διαπραγματεύσεις Προϋποθέσεις εγκυρότητας μιας σύμβασης είναι η ικανότητα για σύναψη σύμβασης, η συμφωνία δήλωσης-βούλησης, η βούληση χωρίς ελαττώματα, περιεχόμενο σύμβασης σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη (όχι αισχροκερδής)

11 Ο τύπος της σύμβασης εργασίας
Κατά κανόνα, δεν απαιτείται η τήρηση ορισμένου τύπου για να καταρτιστεί η σύμβαση εργασίας, μπορεί να είναι προφορική, ρητή ή σιωπηρή. Δεν είναι αναγκαίο να συνάπτεται εγγράφως η σύμβαση εργασίας. Εξαίρεση αποτελεί η σύναψη σύμβασης με το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, η εκ περιτροπής εργασία Είναι όμως προτιμότερο η σύμβαση να καταρτίζεται εγγράφως και οι όροι της να καταγράφονται αναλυτικά, ώστε να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και δικαστικοί αγώνες! Ο έγγραφος τύπος δεν είναι συστατικό στοιχείο της σύμβασης (δηλαδή αν δεν τηρηθεί ο έγγραφος τύπος η σύμβαση δεν είναι άκυρη) αλλά μόνο αποδεικτικό, αποδεικνύει την έννομη σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, τους όρους εργασίας κλπ. Στη πράξη, το συνηθέστερο είναι οι συμβαλλόμενοι να συμφωνούν για το είδος, το ωράριο, το μισθό και το τόπο παροχής της εργασίας. Οι υπόλοιποι όροι δεν αναφέρονται ρητά αλλά συνήθως παραπέμπουν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), τους νόμους ή το κανονισμό εργασίας της επιχείρησης

12 προσοχή!!. Ανεξάρτητα από το ζήτημα του τύπου της σύναψης της σύμβασης εργασίας, ο νόμος προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη για τη γραπτή ενημέρωση του εργαζομένου εντός 2 το αργότερο μηνών από τη πρόσληψη, σχετικά με ουσιώδεις όρους (στοιχεία ταυτότητας εργοδότη-εργαζόμενου, έδρα επιχείρησης, ημερομηνία έναρξης εργασίας, τόπος παροχής της εργασίας, ειδικότητα εργαζομένου, αντικείμενο εργασίας του, ετήσια άδεια, αποζημίωση απόλυσης, αποδοχές του, ωράριο κτλ) της σύμβασης (Π.Δ. 156/1994) που γίνεται είτε με σχετικό έντυπο (έντυπο γνωστοποίησης όρων ατομικής σύμβασης) είτε με τη παράδοση της σύμβασης εργασίας στον εργαζόμενο. Παράλειψη της υποχρέωσης του εργοδότη επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις-πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας

13 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ (Π.Δ 156/94)
_________________200 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ (Π.Δ 156/94) 1.ΟΝΟΜ-ΜΟ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ή ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ____________________________ ΟΝ.ΠΑΤΕΡΑ__________2.Δ/ΝΣΗ/ΠΟΛΗ__________________________ΟΔΟΣ/ΑΡ____ Τ.Κ____________ Α.Δ.Τ___________ΕΚΔ.ΑΡΧΗ_______________ ΗΜ-ΝΙΑ.ΕΚΔ_______________ 2.ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ :___________________________________ή όπου μετατεθεί. 3.ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ ή ΕΙΔΙΚ.____________­­­­­­­­­­­­____ ΗΜ.ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ___________ 4.ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: α). Αορίστου χρόνου / Ορισμένου χρόνου , λήξεως _____ β) Πλήρους απασχόλησης / Μερικής απασχόλησης 5.ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ : Θα χορηγείται σύμφωνα με τον Α.Ν 539/45 , 1346/83 και την ΕΓΣΣΕ 21/2/1990 , σε χρόνο που δεν θα προξενεί δυσλειτουργίες στην επιχείρηση. 6.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ : Θα καταβάλλεται σύμφωνα με τους Ν.2112/20 , Β.Δ 16/18/.7,20, 3198/55 , 1845/89 και 2224/94 . 7.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ….ώρες την ημέρα , 5 ημέρες την εβδομάδα 8.ΑΠΟΔΟΧΕΣ : Μισθός / Ημερομίσθιο ___________________(EURO) . ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την λήξη κάθε μήνα 9.ΣΣΕ που ρυθμίζει τους όρους εργασίας της σημερινής ειδικότητας : _________________________________________________________________________________________________________________________________ 10.Κάθε μεταβολή των παραπάνω όρων και στοιχείων θα γίνεται εγγράφως γνωστή στον εργαζόμενο μέσα σε ένα μήνα από την μεταβολή . 11.Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος πήρε από ένα . Ο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Δ.Τ.___________Ημ.Εκδ._____________Εκδ.Αρχή_________________

14 Διαδικασία πρόσληψης μισθωτών
για να είναι νόμιμη η πρόσληψη των μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά μέσω του αρμόδιου Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας του ΟΑΕΔ. Αρμόδιο γραφείο είναι το γραφείο στη περιοχή του οποίου βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του μισθωτού που προσλαμβάνεται Το Γ.Ε.Ε. είναι υποχρεωμένο να τοποθετεί στον εργοδότη τα πρόσωπο που αυτός του υποδεικνύει για να προσλάβει ή οι εργοδότες προσλαμβάνουν από τους πίνακες των ανέργων που κάθε γραφείο διατηρεί με τα κριτήρια που ο νόμος ορίζει Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο εργοδότης οφείλει να αναγγείλει τη πρόσληψη στην Επιθεώρηση Εργασίας που θα κάνει με διαφορετική διαδικασία στο γραφείο αυτό μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη πρόσληψη κι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με δέκα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη και ενδεχόμενες ποινικές κυρώσεις. Για νέα επιχείρηση η προθεσμία αναγγελίας επεκτείνεται στις 30 ημέρες

15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ - να εκτελεί αυτοπρόσωπα και με επιμέλεια την εργασία του - να προσφέρει και εργασία πέρα από τη συμφωνημένη (υπερωρίες κλπ) - εχεμύθεια για τα απόρρητα της επιχείρησης

16 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - να καταβάλει το μισθό, επιδόματα, δώρα εορτών κλπ - να παρέχει συμπληρωματική αμοιβή για υπερωρίες - λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων - παροχή αδειών - ίση μεταχείριση εργαζομένων

17 Ο μισθός Μισθός εννοείται κάθε παροχή που δίνεται στους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. Δηλαδή κάθε αμοιβή σε χρήμα και σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, δαπάνη ρεύματος κλπ), η οποία καταβάλλεται τακτικά και μόνιμα, είτε βάσει της εργασιακής σχέσης ή της συλλογικής σύμβασης ή του νόμου, είτε βάσει της κρατούσας συνήθειας όταν δεν υπάρχει ειδική συμφωνία. Όταν λέμε τακτικές αποδοχές εννοούμε το βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, όλα τα επιδόματα, καθώς και κάθε άλλη χρηματική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και μόνιμη βάση. Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται: Τα επιδόματα αδείας, Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, πολυετίας , οικογενειακά, ανθυγιεινής εργασίας, επικίνδυνης, επιστημονικό, διαχειριστικών λαθών, παραγωγής, Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, νόμιμης τακτικής υπερωριακής απασχόλησης, τροφής, κατοικίας, κάθε άλλη παροχή, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά και νόμιμα.

18 Νόμιμος και συμβατικός μισθός
Νόμιμος μισθός χαρακτηρίζεται αυτός που προβλέπεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική ή υπουργική απόφαση και αποτελεί τα κατώτατα όρια αποδοχών που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στους εργαζόμενους. Ειδικότερα ο νόμιμος μισθός αποτελείται από το βασικό μισθό και τα διάφορα επιδόματα, τα οποία επίσης προβλέπονται από σ.σ.ε. ή διαιτητική απόφαση ή υπουργική απόφαση. Συμβατικός μισθός, χαρακτηρίζεται αυτός που έχει καθοριστεί από την συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου στην ατομική τους σύμβαση εργασίας (γραπτή ή προφορική). Ο συμβατικός μισθός είναι πάντοτε μεγαλύτερος από το νόμιμο ή τουλάχιστον ίσος, γιατί μικρότερος απαγορεύεται από το νόμο.

19 Ο μισθός είναι κατά κανόνα χρηματικός, δηλαδή ορισμένο χρηματικό ποσό καταβλητέο στο μισθωτό ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μισθός σε είδος είναι δυνατό να συμφωνηθεί. Δεν επιτρέπεται όμως ολόκληρη η παροχή του μισθού να είναι σε είδος, καλύπτει μέρος μόνο της σχετικής οφειλής του εργοδότη Παραδείγματα μισθού σε είδος: χορήγηση τροφής, ενδυμασίας, κατοικίας, φωτισμού, θερμάνσεως, εισιτηρίων ελεύθερης κυκλοφορίας, προϊόντων της επιχείρησης κλπ.

20 Πότε καταβάλλεται μισθός χωρίς παροχή εργασίας
Υπερημερία ή αδυναμία εργοδότη για αποδοχή των υπηρεσιών του μισθωτού. Όταν ο εργοδότης είναι υπερήμερος ως προς την αποδοχή εργασίας του μισθωτού ή όταν, για λόγους που αφορούν αυτόν και δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία, αδυνατεί να αποδεχθεί την εργασία του μισθωτού, αυτός δικαιούται να ζητήσει το μισθό του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προσφέρει την εργασία του σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης είναι υπερήμερος, όταν ο μισθωτός προσφέρει την εργασία του πραγματικά και με τον προσήκοντα τρόπο και ο εργοδότης δεν τη δέχεται ή δηλώνει ότι δε τη δέχεται (κλασσική περίπτωση η άρνηση αποδοχής υπηρεσιών ύστερα από άκυρη καταγγελία σύμβασης), είτε όταν δεν προβαίνει στην απαιτούμενη πράξη ή σύμπραξη για την εκτέλεση της εργασίας, π.χ. δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, δεν παρέχει τα αναγκαία μηχανήματα κλπ. Όσο για την ευθύνη του εργοδότη να καταβάλει το μισθό σε περίπτωση αδυναμίας του να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού, αυτή υπάρχει μόνο όταν η αδυναμία του αυτή οφείλεται σε πταίσμα του ή και σε τυχαία γεγονότα (π.χ. βλάβη μηχανημάτων, διακοπή ρεύματος, έλλειψη πρώτων υλών), ενώ απαλλάσσεται αν η αδυναμία του οφείλεται σε ανωτέρα βία (εμπρησμός, σεισμός κλπ)

21 Αποχή του μισθωτού από την εργασία του λόγω κωλύματος.
Ο μισθωτός διατηρεί την αξίωσή του για το μισθό, εάν έχοντας ήδη προσφέρει τουλάχιστον για 10 ημέρες την εργασία του κωλύεται να εργασθεί εξαιτίας σπουδαίου λόγου που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Π.χ. ασθένεια, καθήκοντα ενόρκου-μάρτυρα, άσκηση εκλογικού δικαιώματος, η συμμετοχή εργαζομένων φοιτητών σε εξετάσεις. Όμως θα πρέπει ο σπουδαίος λόγος που δημιούργησε το κώλυμα να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτού, γιατί τότε δε δικαιούται μισθό, π.χ. αν τραυματισθεί ο μισθωτός σε αυτοκινητικό ατύχημα, για το οποίο είναι υπαίτιος γιατί βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Ο μισθωτός που έχει εργασθεί πάνω από 10 ημέρες και λιγότερο από ένα έτος, δικαιούται το μέγιστο τις αποδοχές μισού μήνα, ενώ αν εργάζεται πάνω από ένα έτος δικαιούται το μέγιστο τις αποδοχές ενός μήνα. Εάν ο μισθωτός συνεχίζει να απουσιάζει πάνω από μισό ή ένα μήνα αντίστοιχα, δε δικαιούται πλέον μισθό. Αφαιρούνται όμως από το μισθό που θα δώσει ο εργοδότης τα ποσά που θα καταβάλλει ο ασφαλιστικός οργανισμός για την ίδια αιτία.

22 Άλλες περιπτώσεις καταβολής μισθού χωρίς παροχή εργασίας
Αποχή από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης (17 εβδομάδες, 8 πριν το τοκετό και 9 μετά τη γέννηση) Διαθεσιμότητα (1/2 των αποδοχών κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας τους) Άδεια με αποδοχές Κατά τη διάρκεια της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης

23 Η προστασία του μισθού Απαγορεύεται να συμψηφισθεί ο μισθός με απαιτήσεις του εργοδότη για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. δάνειο, ζημία κ.α.), καθώς ο μισθός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή και συντήρηση του μισθωτού και της οικογένειάς του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός του μισθού, αν ο εργοδότης έχει απαίτηση από ζημία που του προξένησε με δόλο ο μισθωτός κατά την εκτέλεση της εργασίας του Απαγορεύεται η επίσχεση του μισθού από τον εργοδότη για ληξιπρόθεσμη απαίτησή του κατά του μισθωτού, δηλαδή απαγορεύεται να μη δίνει ο εργοδότης το μισθό στον μισθωτό μέχρι αυτός να εκπληρώσει άλλη υποχρέωση που έχει απέναντι στον εργοδότη Απαγορεύεται η κατάσχεση του μισθού του μισθωτού από τρίτους κατά κανόνα, πλην απαιτήσεων διατροφής ως το ½, χρεών στο δημόσιο ως ¼ Ο μισθός, επειδή είναι ακατάσχετος, στο ίδιο μέτρο είναι και ανεκχώρητος. Επομένως ο μισθωτός δε μπορεί να εκχωρήσει την απαίτησή του από το μισθό σε τρίτους (προμηθευτές, δανειστές κ.α.) Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση του ¼ του μισθού για εξυπηρέτηση δανείων ή πιστώσεων που πήρε ο μισθωτός από τον εργοδότη Σε περίπτωση πλειστηριασμού κατά του εργοδότη ή κήρυξης σε πτώχευση του εργοδότη, οι απαιτήσεις των μισθωτών κατατάσσονται και ικανοποιούνται προνομιακά, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξοφληθούν πρώτα οι απαιτήσεις των μισθωτών και μετά οι υπόλοιποι δανειστές του εργοδότη Απαγόρευση παραίτησης από το νόμιμο μισθό, από τα κατώτατα όρια αμοιβής

24 Καθυστέρηση Μισθού - Συνέπειες ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Η άρνηση του εργοδότη να καταβάλει τον οφειλόμενο μισθό και ακόμα η καθυστέρηση πληρωμής του, παρέχει στον εργαζόμενο τα εξής δικαιώματα: Να επιδιώξει δικαστικώς με αγωγή την είσπραξη του μισθού, τόκους υπερημερίας και κάθε άλλη ζημία Να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης της εργασίας του, με τη μορφή άρνησης παροχής μελλοντικής εργασίας έως να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα. Για το χρόνο της επισχέσεως και μέχρι την καταβολή των καθυστερούμενων δεδουλευμένων μισθών, ο εργαζόμενος δικαιούται μισθό κανονικά. Να επικαλεστεί σπουδαίο λόγο και να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας (αν είναι ορισμένου χρόνου) αξιώνοντας αποζημίωση Στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, αν ο εργοδότης καθυστερεί συχνά να καταβάλλει το μισθό ή αν το κάνει για να εξαναγκάσει το μισθωτό σε παραίτηση, ο μισθωτός μπορεί να θεωρήσει αυτό το γεγονός ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από την πλευρά του εργοδότη (απόλυση) και να ζητήσει σχετική αποζημίωση (απόλυσης) Να μηνύσει τον εργοδότη για μη εμπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων - οφειλόμενων αποδοχών. Να επιδιώξει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση.

25 Μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας;
Οι αξιώσεις των εργαζομένων για κάθε είδους διαφορές με τον εργοδότη που αφορούν τις αποδοχές τους (μισθούς, υπερωρίες, δώρα, επιδόματα κλπ) παραγράφονται μετά από 5 χρόνια πλην των μισθωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το Δημόσιο, όπου υπόκεινται σε διετή παραγραφή. Ο χρόνος παραγραφής ξεκινάει από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση. Αξίωση για αποζημίωση λόγω απόλυσης παραγράφεται 6 μήνες από τη καταγγελία της ΣΕ Αξίωση μισθών υπερημερίας λόγω παράνομης απόλυσης- άκυρης καταγγελίας παραγράφεται μετά 3 μήνες από την καταγγελία της ΣΕ

26 Χρήσιμοι σύνδεσμοι http://www.kepea.gr/article.php?cat=16
ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ και Ανέργων της ΓΣΕΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο υπολογισμός της αποζημίωσης απόλυσης με τέσσερα βήματα _ Άρθρα _ Ελευθεροτυπία.htm


Κατέβασμα ppt "Ατομικό εργατικό Δίκαιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google