Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως Αρχή Ισότητας Στέλλα Κομνηνού

2 Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Μέρος Ι: Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων. Μέρος ΙΙ: Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμοι του 2000 έως 2004. Μέρος ΙΙΙ: Παραδείγματα Διακρίσεων.

3 Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.
Δικαιοδοτικός Νόμος – περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος του 2004. Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 2000/43/ΕΚ, αντίστοιχα.

4 Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.
ΜΕΡΟΣ Ι Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων.

5 Αρχή Ισότητας – Πεδίο εφαρμογής:
Όρους πρόσβασης, πρόσληψης, προαγωγής, και τα κριτήρια επιλογής σε εργασία. Όρους πρόσβασης σε επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση και απόκτηση επαγγελματικής πείρας. Τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, απόλυσης και αμοιβής. Την ιδιότητα μέλους και συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

6 Αρχή Κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων – Πεδίο εφαρμογής:
Παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Διακίνηση και μεταφορά ατόμων με αναπηρίες. Τηλεπικοινωνίες και Πληροφόρηση.

7 Η διαδικασία υποβολής παραπόνων
Αρχή Ισότητας και Αρχή κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων

8 Ποιοι μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες:
Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι τυγχάνει άνισης μεταχείρισης στην παροχή υπηρεσιών ή την πρόσβαση του σε αγαθά. Οποιοσδήποτε μισθωτός, είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού τομέα, που θεωρεί ότι είναι θύμα διάκρισης στο χώρο εργασίας του. Οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι οι συνθήκες ή οι όροι πρόσβασης σε εργασία ή σε επαγγελματική κατάρτιση αντίκεινται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν έννομο συμφέρον στην τήρηση της αρχής της μη διάκρισης.

9 Οι καταγγελίες υποβάλλονται
ΓΡΑΠΤΩΣ.

10 Πώς διερευνάται η καταγγελία:
Ενημερώνεται η άλλη πλευρά και ζητείται να εξηγήσει τη θέση της. Η Επίτροπος έχει εξουσιοδότηση να επιθεωρεί όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα. Αν η καταγγελία είναι βάσιμη διενεργεί και ως διαμεσολαβητής. Συντάσσει Έκθεση με εισηγήσεις προς άρση της διακριτικής μεταχείρισης.

11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ. Οι αποφάσεις της Αρχής Ισότητας και
της Αρχής κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων είναι ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ.

12 Αποτρεπτικά κυρωτικά μέτρα:
Η Επίτροπος έχει εξουσία να: Επιβάλλει χρηματικές κυρώσεις. Εκδίδει Διατάγματα. Κάνει συστάσεις για λήψη εντός προθεσμίας συγκεκριμένων πρακτικών μέτρων.

13 Προστασία έναντι αντιποίνων
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση κάποιου επειδή προσέφυγε σε οποιαδήποτε από τις δύο Αρχές. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενή μεταχείριση κάποιου επειδή υποστήριξε συνάδελφο.

14 Οι περί Ατόμων με αναπηρίες Νόμοι του 2000 έως 2004.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Οι περί Ατόμων με αναπηρίες Νόμοι του 2000 έως 2004.

15 Είδη διάκρισης που ορίζει ο Νόμος:
Άμεση διάκριση. Έμμεση διάκριση. Παρενόχληση.

16 «Άμεση διάκριση για λόγους αναπηρίας»:
σημαίνει τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που υφίσταται ένα πρόσωπο με αναπηρία, λόγω της αναπηρίας του, από αυτή την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο.

17 «Έμμεση διάκριση για λόγους αναπηρίας»:
σημαίνει την εκ πρώτης όψεως ουδέτερη πρακτική, όρο ή κριτήριο, το οποίο θέτει σε μειονεκτική θέση ένα άτομο με αναπηρία, σε σχέση με άλλα πρόσωπα, και το οποίο δεν δικαιολογείται αντικειμενικά.

18 Παράδειγμα έμμεσης διάκρισης
Ούτως ώστε η επιλογή να είναι δίκαιη θα πρέπει όλοι να περάσετε από την ίδια εξέταση. Όλοι πρέπει να σκαρφαλώσετε στο δέντρο.

19 Παράδειγμα έμμεσης διάκρισης

20 «Παρενόχληση» σημαίνει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά που εκφράζεται με λόγια ή με πράξεις και συνδέεται με την αναπηρία του προσώπου με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας του και τη δημιουργία ενός εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

21 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης:
Παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Στον τομέα της απασχόλησης.

22 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην παροχή αγαθών κ.ο.κ.:
Σημαίνει ότι δεν δικαιολογείται: Η άρνηση παροχής υπηρεσιών. Η προσφορά υπηρεσιών κατώτερου επιπέδου. Η προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με υποδεέστερους όρους. Η παράλειψη διενέργειας αλλαγών σε υπηρεσίες που να καθιστά αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη τη χρήση τους.

23 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης:
Η «Ίση Μεταχείριση» περιλαμβάνει: Την κατά το δυνατό επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες στην επιχείρηση στην οποία υπέστησαν την αναπηρία τους κατά τη διάρκεια απασχόλησης τους σε αυτή. Την ειδική προστασία κατά τις απολύσεις. Τη λειτουργία ειδικών σχεδίων απασχόλησης στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα, μέσω οικονομικών κινήτρων.

24 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης:
Την υποχρέωση για παροχή εύλογης προσβασιμότητας και διευκολύνσεων στο χώρο εργασίας, περιλαμβανομένων – Των αναγκαίων μετατροπών ή ρυθμίσεων της προσβασιμότητας σε υφιστάμενες διευκολύνσεις, Της αναδιαμόρφωσης εργασίας με τη δημιουργία ωράριων μερικής ή διαφοροποιημένης απασχόλησης, απόκτησης νέου εξοπλισμού, οργάνων ή άλλων μέσων και οποιωνδήποτε άλλων διευκολύνσεων και υπηρεσιών.

25 η της διακριτικής μεταχείρισης, άμεσα ή έμμεσα, λόγω αναπηρίας.
Κανόνας: απαγόρευση η της διακριτικής μεταχείρισης, άμεσα ή έμμεσα, λόγω αναπηρίας.

26 Εξαιρέσεις στον Κανόνα της μη διάκρισης για τα άτομα με αναπηρία
Στις ένοπλες δυνάμεις, στο βαθμό που η φύση της εργασίας απαιτεί ειδικές ικανότητες. Στις επαγγελματικές δραστηριότητες που είναι τέτοιας φύσης που ένα χαρακτηριστικό ή μια ικανότητα μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση.

27 Παραδείγματα διάκρισης που κρίθηκε δικαιολογημένη:
Λόγω της φύσης του επαγγέλματος και του πλαισίου εντός του οποίου διεξάγεται: Δασικό Κολλέγιο. Βοηθός Αρχιεπιστάτη.

28 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Δεν είναι σωστό να κρίνουμε αυτά που μπορούν να κάνουν στη βάση αυτών που πιστεύουμε εμείς ότι μπορούν να κάνουν.


Κατέβασμα ppt "Σεμινάριο για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google