Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  Ε.Ε. ΚΑΙ Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης Δρ.Ν. Δικηγόρος Νομικός Σύμβουλος Ο.Λ.Π. Α.Ε.

2 ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  Ε.Ε.

3

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΟΛΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αρθρο 3 παρ. 2 « Ο λιμενικός κλάδος είναι επιχειρηματική δραστηριότητα παγκόσμιας κλίμακας. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν ήδη δεσμευθεί με διεθνείς συμφωνίες να ανοίξουν με θεμιτό και αμοιβαίο τρόπο την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση ώστε να μην απολεσθεί ο έλεγχος σε στρατηγικά συμφέροντα της Ε.Ε. και θα επιδιώξει να προωθηθεί η αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά με τρίτες χώρες.»

5

6

7 Ζήτημα ασυμφωνίας με την Ενωσιακή αρχή της επικουρικότητας ;. (άρθρο 5
Ζήτημα ασυμφωνίας με την Ενωσιακή αρχή της επικουρικότητας ; (άρθρο της Συνθήκης) Τα Κοινοβούλια που γνωμοδότησαν ότι υπάρχει ασυμφωνία με την Ενωσιακή αρχή της επικουρικότητας της, είναι : Ιταλίας Ισπανίας Λεττονίας Μάλτας Πολωνίας Σουηδίας

8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Αρθρο 4 Ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να απαιτήσει από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών τη συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας.

9 (α) τα επαγγελματικά προσόντα
(α) τα επαγγελματικά προσόντα (β) τον εξοπλισμό (γ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για ασφάλεια θαλάσσιων μεταφορών και λιμενικών εγκαταστάσεων (δ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος κατά το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές Δίκαιο.

10 ως διαχειριστικός φορέας του λιμένα νοείται
Αρθρο 2 παρ. 5 ως διαχειριστικός φορέας του λιμένα νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρθρο 8 Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 1. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες σχετίζονται με τις λιμενικές υπηρεσίες στους παρόχους, προκειμένου να εξασφαλίζουν τα εξής: (α) τη διαθεσιμότητα της αδιάλειπτης παροχής της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, της νύχτας, της εβδομάδας και του έτους· (β) τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες· (γ) την οικονομική προσιτότητα της υπηρεσίας σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών

12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Αρθρο 6 Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα δύναται να περιορίσει τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία, για έναν από τους ακόλουθους λόγους : (α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης. (β) υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

13 4. Όταν ένας διαχειριστικός φορέας λιμένα παρέχει λιμενικές υπηρεσίες ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το κράτος μέλος δύναται να αναθέσει τη θέσπιση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε αρχή η οποία είναι ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα. Εάν το κράτος μέλος δεν αναθέσει την έκδοση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε τέτοια αρχή, ο αριθμός των παρόχων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο.

14 ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Αρθρο 9 Εγχώριος φορέας 1. ……η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να παρέχει η ίδια κάποια λιμενική υπηρεσία στο πλαίσιο υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας ή να επιβάλει υποχρεώσεις απευθείας σε μια νομικά ξεχωριστή οντότητα, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικής υπηρεσίας θεωρείται ως εγχώριος φορέας για τους σκοπούς του παρόντος Kανονισμού.

15 (Ανακοίνωση της Επιτροπής σελ. 9)
(Ανακοίνωση της Επιτροπής σελ. 9) Η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από εγχώριους παρόχους, όπως η λιμενική αρχή ή διοίκηση, θα επιτρέπεται μόνον σε περίπτωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εγχώριοι πάροχοι θα περιορίζουν υποχρεωτικά τις υπηρεσίες τους στο οικείο λιμενικό σύστημα.

16 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ Αρθρο 15 Διαβούλευση με τους χρήστες του λιμένα 1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα συστήνει μία επιτροπή από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κυρίων φορτίων ή άλλων χρηστών του λιμένα οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν τέλος για τις υποδομές ή για τις λιμενικές υπηρεσίες ή και τα δύο. Η εν λόγω επιτροπή ονομάζεται « συμβουλευτική επιτροπή των χρηστών του λιμένα .

17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αρθρο 17 Ανεξάρτητη εποπτική αρχή 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μια ανεξάρτητη εποπτική αρχή παρακολουθεί και εποπτεύει την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό στην επικράτεια κάθε κράτους μέλους.

18 2. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή είναι νομικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από κάθε διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη…..εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των λειτουργιών που σχετίζονται με την εποπτεία και την παρακολούθηση του παρόντος Κανονισμού……. Η ανεξάρτητη εποπτική αρχή ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή.

19 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ (Αιτιολογική Εκθεση στην πρόταση Κανονισμού σελ. 6) Πρόληψη της κατάχρησης αγοράς από καθορισμένους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών: ……. οι καθορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, και συνάμα συνεχίζουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους και να διευκολύνουν την αποστολή τους για παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, της προστασίας και του περιβάλλοντος .

20 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αιτιολογική Εκθεση στην πρόταση Κανονισμού σελ. 7) Δέσμη μέτρων 3: Πλήρης ανταγωνισμός και αυτονομία λιμένα ……. Αυτός ο διαχωρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό των λιμενικών φορέων: για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας του λιμένα, η ενίσχυση του κεντρικού συντονιστικού ρόλου των λιμενικών αρχών κρίνεται απαραίτητη.

21 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Αιτιολογική Εκθεση στην πρόταση Κανονισμού σελ. 7) Βέλτιστη επιλογή της Επιτροπής Δέσμη μέτρων 2α : Ελεγχόμενος ανταγωνισμός και αυτονομία λιμένα Η υποχρέωση προσφυγής σε δημόσιο διαγωνισμό, σε περίπτωση περιορισμών χώρου ή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, δεν ισχύει μόνο για νέες συμβάσεις, αλλά και σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών σε υφιστάμενες συμβάσεις.

22 Αρθρο 24 Μεταβατικά μέτρα 1. Οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών που συνάφθηκαν πριν από την [ημερομηνία έκδοσης του Κανονισμού], ανατέθηκαν σε επιλεγμένους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών βάσει ανοιχτής, διαφανούς και αμερόληπτης διαδικασίας και κατά τα άλλα είναι σύμφωνες με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

23 2. Οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών που συνάφθηκαν πριν από την [ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Κανονισμού] και οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους αλλά όχι μετά την 1η Ιουλίου

24 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αρθρο 12 Διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων Οι χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και ενός φορέα διαχείρισης του λιμένα που δέχεται δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να αντικατοπτρίζονται κατά τρόπο διαφανή στους λογαριασμούς, προκειμένου να αποδεικνύονται σαφώς τα εξής:

25 (α) οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται άμεσα από τις δημόσιες αρχές στους οικείους διαχειριστικούς φορείς του λιμένα (β) οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται από τις δημόσιες αρχές μέσω δημόσιων επιχειρήσεων ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών και (γ) η χρησιμοποίηση των δημοσίων αυτών πόρων.

26 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Αρθρο 13 Τέλη λιμενικών υπηρεσιών 1. Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα….. και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σε περιπτώσεις περιορισμού του αριθμού των παρόχων οι οποίοι δεν έχουν οριστεί βάσει ανοιχτών, διαφανών και αμερόληπτων διαδικασιών, πρέπει να καθορίζονται με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα εν λόγω τέλη θα αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες μιας ανταγωνιστικής σχετικής αγοράς και δεν θα είναι δυσανάλογα με την οικονομική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας.

27 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρθρο 4 παρ. 2 (γ) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών, ή την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, του εξοπλισμού και των προσώπων (δ) τη συμμόρφωση με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς περιβαλλοντικές απαιτήσεις .

28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Αρθρο 10 Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 1. Ο παρών Κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων των κρατών μελών.

29 2. Με την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα δύναται να απαιτήσουν από τον διορισμένο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών …….. να χορηγήσει στο προσωπικό που απασχολούσε προηγουμένως ο επίσημος φορέας λιμενικών υπηρεσιών, τα δικαιώματα τα οποία θα κατείχαν εάν είχε γίνει μεταβίβαση κατά την έννοια της Οδηγίας /23/ΕΚ.

30 3. Σε περίπτωση που οι διαχειριστικοί φορείς του λιμένα απαιτήσουν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με ορισμένα κοινωνικά πρότυπα όσον αφορά την παροχή των αντίστοιχων λιμενικών υπηρεσιών, …… πρέπει….να περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες.

31 Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. KATA ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

32 Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Α.Ν. 1559/1950 Ν. 2688/1999 Ν. 2881/2001

33 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2881/2001 1. Δημόσιοι φορείς Λιμένων
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 2881/2001 Δημόσιοι φορείς Λιμένων Ναυάγια και επικίνδυνα πλοία Λιμενικές περιοχές

34 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α. Δυνατότητα άμεσης ανελκύσεως / απομακρύνσεως, με έξοδα πλοιοκτήτη, εάν παρά την πρόσκληση αδιαφορήσει. Β. Υποχρεωτική ασφάλιση / πιστοποίηση επί του πλοίου. Γ. Ευθεία αγωγή κατά ασφαλιστών / P & I Club.

35 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΕΩΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ I.M.O./WRECK REMOVAL CONVENTION Nairobi,

36 ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ + ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ :
Η.Π.Α./U.S.A. Code Title 33, Chapter 9, Subchapter I, 414 επ. Ηνωμένο Βασίλειο/Merchant Shipping Act 1995, άρθρα 252 επ. Γαλλία/ Ordonnance du 24 fevrier 2011, άρθρα L 5142 επ.

37

38

39 Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Σ.τΕ. (Ολ.) 1211/2010 και 1212/2010 Σ.τΕ. (Ε.Α. Τμ.Δ) 140, 141, 142, 143,144,145/2011 Σ.τΕ. (Ε.Α. Τμ. B Διακ.) 460/2012 Α.Π. 63/2013

40 «…. από τον συνδυασμό των άρθρων ……και ιδίως του άρθρου 106 παρ
«…..από τον συνδυασμό των άρθρων ……και ιδίως του άρθρου 106 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος προκύπτει ότι ο Ο.Λ.Π Α.Ε. αποτελεί επιχείρηση ζωτικής σημασίας για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου …» Πρακτικό 33/1998 Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Ε) Πρακτικό 37/2002 Ελεγκτικού Συνεδρίου (Κλιμάκιο ΣΤ)

41 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

42 Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προβαίνει σε έμμεση, πλην σαφή, αναγνώριση, του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως διφυούς νομικού προσώπου, σύμφωνα με το λειτουργικό κριτήριο της νομικής θεωρίας και όχι το άλλοτε κυρίαρχο στην νομολογία του, οργανικό κριτήριο. Η θέση, αυτή, της Ελληνικής νομολογίας συμβαδίζει, πλέον, με την πάγια θέση της Γαλλικής θεωρίας και νομολογίας του Conseil d’ Etat. Αποφάσεις Ολομελείας Συμβουλίου της Επικρατείας /2010 και 1212/2010

43 «…..Υπό τα δεδομένα αυτά, ιδίως δε του ότι, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο έλεγχος της εταιρίας ΟΛΠ ΑΕ ανήκει, κατά νόμο, στο Δημόσιο, η εταιρία αυτή, κατά την παραχώρηση ιδιαιτέρων δικαιωμάτων επί των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης Πειραιώς και των οποίων η διαχείριση και η εκμετάλλευση έχουν ήδη περιέλθει σε αυτή, δεν διαχειρίζεται την ιδιωτική της περιουσία, αλλά ενεργεί ως δημόσιο όργανο, που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην εύρυθμη διεξαγωγή των θαλασσίων συγκοινωνιών και μεταφορών και στην εν γένει εξυπηρέτηση του εμπορίου, δεν είναι δε κρίσιμο το γεγονός ότι η εν λόγω δράση αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και αποβλέπει και σε επίτευξη κέρδους.

44 ….Συνεπώς, οι σχετικώς με την παραχώρηση κοινοχρήστου πράγματος εκδιδόμενες πράξεις της εν λόγω εταιρίας συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, οι οποίες παραδεκτώς, από της απόψεως αυτής, προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας….. ».

45 Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

46 Το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναγνώρισε, ρητά, την εξαιρετική ιδιαιτερότητα, ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., όχι μόνο να ασκεί δημόσια εξουσία χάριν του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και να εκδίδει σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως κατ’ εφαρμογή του ν. 2881/2001) και ατομικές διοικητικές πράξεις.

47 «… η προσβαλλόμενη διακήρυξη αποτελεί πράξη εντεταγμένη στον πυρήνα της νομίμως ανατεθειμένης στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. διοικήσεως και διαχειρίσεως της χερσαίας και θαλασσίας ζώνης του Λιμένος Πειραιώς, ως πραγμάτων ανηκόντων στη δημόσια κτήση και προοριζομένων, σύμφωνα με τον νόμο, για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Οι σκοποί αυτοί ανάγονται προεχόντως στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού και διακινήσεως φορτίων και επιβατών, η δε εκπλήρωση τους εξασφαλίζεται δια της νομίμου και ασφαλούς χρήσεως των ανωτέρω δημοσίων πραγμάτων και των συναφών υποδομών από οποιονδήποτε έχει σχετικό δικαίωμα …» Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών (Τμήμα Δ) 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011.

48 «… Εν όψει του ανωτέρω περιεχομένου και σκοπού της, η προσβαλλομένη πράξη αποτελεί, έναντι της αιτούσης, πράξη ασκήσεως δημοσίας εξουσίας. Ο δε Ο.Λ.Π. Α.Ε., στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότης για την έκδοση της πράξεως αυτής, εντός του πλαισίου της ασκούμενης από τον ίδιο διοικήσεως του Λιμένος Πειραιώς, ενεργεί εν προκειμένω ως διοικητική αρχή (πρβλ. ΟλΣτΕ 1211/2010). Συνεπώς, η προσβαλλομένη διακήρυξη, αδιαφόρως της φύσεως της συμβάσεως στη σύναψη της οποίας αποβλέπει, αποτελεί έναντι της αιτούσης εταιρείας εκτελεστή πράξη διοικητικής αρχής, η οποία υπόκειται σε προσβολή με αίτηση ακυρώσεως».

49 ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Απόφαση Αρείου Πάγου 63/2013

50 Η διάταξη ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. « αφαιρεί από το συνομολογηθέν και εισπραχθέν τίμημα από την διενεργηθείσα από εκείνη εκποίηση του επιβλαβούς λόγω ακινησίας πλοίου τις δαπάνες εκποιήσεως, προσαυξημένες κατά ποσοστό 10% και καταθέτει το υπόλοιπο στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του κυρίου του πλοίου, ο οποίος και καλείται να παραλάβει το οικείο γραμμάτιο παρακαταθήκης….

51 αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία δεν διατηρεί κατά του τελευταίου χρηματική απαίτηση, την οποία σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεωτικά προτείνει σε συμψηφισμό (άρθρο 27 παρ. 1 εδ.1 του Κανονισμού), με ισόποση αμοιβαία απόσβεση των οφειλών, κατά την όμοιου προς εκείνη του άρθρου 440 ΑΚ διάταξη του άρθρου 27 παρ. 4 του Κανονισμού.».

52 Η ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο. Λ. Π. Α. Ε
Η ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ο.Λ.Π. Α.Ε. (όλως ενδεικτικά) Εφετείο Πειραιώς (ναυτικό) 413/2013, 539/2011, 834/2004, 590/ Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (τακτική) 5610/2013, 1630/2008, 3785/2007. Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (τακτική) 151/2009, 349/2007, 2479/2007, 5233/2003. Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς (ασφαλ.) 5246/2006, 8879/2005, 5306/2005.

53 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ι Απόφαση της Επιτροπής

54 H Επιτροπή αποφάσισε ότι :
« Αρθρο 1 Η κρατική ενίσχυση που προγραμματίζει να εφαρμόσει η Ελλάδα υπέρ της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. για την κατασκευή της προβλήτας Ι στον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων του λιμένα Πειραιώς, ανερχόμενη σε 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ της ΣΛΕΕ. Συνεπώς εγκρίνεται η εφαρμογή της κρατικής ενίσχυσης ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ.».

55 « 2.1……. (7 ……Ωστόσο, από νομικής πλευράς ο οργανισμός παραμένει δημόσια επιχείρηση κατά την έννοια του ελληνικού διοικητικού δικαίου εφόσον: α) το ελληνικό δημόσιο είναι κάτοχος του μεγαλύτερου μέρους του μετοχικού του κεφαλαίου, οπότε έχει τη δυνατότητα άσκησης του ελέγχου και ασκεί τη διοίκηση και την εκμετάλλευση του λιμένα Πειραιώς βάσει σύμβασης παραχώρησης από το δημόσιο…» .

56 « (74 ) Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΟΛΠ έχει αρμοδιότητες δημόσιου χαρακτήρα, χαρακτηριστικές για «λιμενική αρχή». Όντως, βάσει του νόμου 2688/1999 και της σύμβασης παραχώρησης με το ελληνικό δημόσιο, ο ΟΛΠ έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λπ, καθήκοντα τα οποία εξυπηρετούν σαφώς το δημόσιο συμφέρον…. ».

57 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ Απόφαση της Επιτροπής

58 « Ο λιμένας του Πειραιά…είναι ο μεγαλύτερος επιβατικός λιμένας και λιμένας εμπορευματοκιβωτίων της Ελλάδας και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ε.Ε. Επίσης, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», ο λιμένας του Πειραιά βρίσκεται στον κατάλογο των προκαθορισμένων έργων του κεντρικού δικτύου μεταφορών, ως μέρος της « Διαδρομής Κεντρικού Δικτύου» Αμβούργο – Rostock – Μπουργκάς / τουρκική μεθόριος- Πειραιάς - Λευκωσία (διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών , ΔΕΔ).

59 «…η ενίσχυση που ανέρχεται συνολικά σε 113,9 εκατομμύρια ευρώ είναι αναγκαία για την επίτευξη ενός σωστά καθορισμένου στόχου κοινού συμφέροντος, το πλεονέκτημα της ενίσχυσης προς τον ΟΛΠ δεν είναι δυσανάλογο και ότι η ενίσχυση δεν επηρεάζει τον ανταγωνισμό και το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο που να αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Για τους λόγους αυτούς, …… η ενίσχυση είναι συμβιβάσιμη με τη Συνθήκη δυνάμει του άρθρου παράγραφος 3 στοιχείο γ.»

60

61

62

63

64 Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ –ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ –ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ « Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα » Αρθρο 1 παρ. 3 του Συντάγματος

65 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ !


Κατέβασμα ppt "ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google