Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS California State University, Stanislaus υ π ηρετεί ένα π οικίλο σώμα π ερισσότερων φοιτητών α π ό 9.000 σε δύο θέσεις στην κεντρική κοιλάδα - ένα όμορφο 228- στρεμμάτων π ανε π ιστημιού π ολη στο Turlock και το Stockton Κέντρο, π ου βρίσκεται στην π όλη του ιστορικού Magnolia District. California State University, Stanislaus υ π ηρετεί ένα π οικίλο σώμα π ερισσότερων φοιτητών α π ό 9.000 σε δύο θέσεις στην κεντρική κοιλάδα - ένα όμορφο 228- στρεμμάτων π ανε π ιστημιού π ολη στο Turlock και το Stockton Κέντρο, π ου βρίσκεται στην π όλη του ιστορικού Magnolia District. Ευρέως αναγνωρισμένη για αφοσιωμένους καθηγητές και υψηλής π οιότητας ακαδημαϊκά π ρογράμματα, το Πανε π ιστήμιο π ροσφέρει π ερισσότερα α π ό 100 ακαδημαϊκά π ρογράμματα, ειδικότητες και π εριοχές της συγκέντρωσης, μαζί με τα π ρογράμματα σ π ουδών 24 μάστερ και διδακτορικό στην εκ π αιδευτική ηγεσία.Ευρέως αναγνωρισμένη για αφοσιωμένους καθηγητές και υψηλής π οιότητας ακαδημαϊκά π ρογράμματα, το Πανε π ιστήμιο π ροσφέρει π ερισσότερα α π ό 100 ακαδημαϊκά π ρογράμματα, ειδικότητες και π εριοχές της συγκέντρωσης, μαζί με τα π ρογράμματα σ π ουδών 24 μάστερ και διδακτορικό στην εκ π αιδευτική ηγεσία.

3 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS CSU Stanislaus άνοιξε ως Stanislaus State College το 1960, με μια σχολή των 15 καθηγητών και λιγότερους α π ό 800 μαθητές, στο Stanislaus County Fairgrounds στο Turlock. CSU Stanislaus άνοιξε ως Stanislaus State College το 1960, με μια σχολή των 15 καθηγητών και λιγότερους α π ό 800 μαθητές, στο Stanislaus County Fairgrounds στο Turlock. Το ίδρυμα μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το 1965, α π έκτησε το καθεστώς του π ανε π ιστημίου και το σημερινό του όνομα το 1986, και άνοιξε το Stockton Κέντρο σ π ουδών το 1998.Το ίδρυμα μεταφέρθηκε στη σημερινή του θέση το 1965, α π έκτησε το καθεστώς του π ανε π ιστημίου και το σημερινό του όνομα το 1986, και άνοιξε το Stockton Κέντρο σ π ουδών το 1998.

4 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS CSU Stanislaus είναι μέρος του California State University, ένα σύστημα με 23 π ανε π ιστημιου π όλεις σε όλη την Καλιφόρνια. Με π ερισσότερα α π ό 400.000 μαθητές, είναι η μεγαλύτερη, η π ιο π οικιλόμορφη, και ένα α π ό τα π ιο π ροσιτά συστήματα π ανε π ιστήμιου της χώρας. CSU Stanislaus είναι μέρος του California State University, ένα σύστημα με 23 π ανε π ιστημιου π όλεις σε όλη την Καλιφόρνια. Με π ερισσότερα α π ό 400.000 μαθητές, είναι η μεγαλύτερη, η π ιο π οικιλόμορφη, και ένα α π ό τα π ιο π ροσιτά συστήματα π ανε π ιστήμιου της χώρας. CSU π ανε π ιστημιου π όλεις τονίζουν την π ρόσβαση σε π οιοτική δημόσια τριτοβάθμια εκ π αίδευση και π ροετοιμασία του εργατικού δυναμικού π ου να αντα π οκρίνεται στις π εριφερειακές ανάγκες. CSU π ανε π ιστημιου π όλεις τονίζουν την π ρόσβαση σε π οιοτική δημόσια τριτοβάθμια εκ π αίδευση και π ροετοιμασία του εργατικού δυναμικού π ου να αντα π οκρίνεται στις π εριφερειακές ανάγκες.

5 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Η εξαιρετικά π ροσιτή σχολή είναι γνωστή για τη διδασκαλία, την έρευνα, και την εξυ π ηρέτηση. Πάνω α π ό το 80 τοις εκατό του διδακτικού π ροσω π ικού π λήρους α π ασχόλησης είναι τακτικοί ή σε θέσεις διδακτικού έργου.Η εξαιρετικά π ροσιτή σχολή είναι γνωστή για τη διδασκαλία, την έρευνα, και την εξυ π ηρέτηση. Πάνω α π ό το 80 τοις εκατό του διδακτικού π ροσω π ικού π λήρους α π ασχόλησης είναι τακτικοί ή σε θέσεις διδακτικού έργου. Περί π ου το 85 τοις εκατό του διδακτικού π ροσω π ικού π λήρους α π ασχόλησης κατέχουν διδακτορικό PhD Doctor of Philosophy ή άλλου τερματικού βαθμού δί π λωμα ό π ως για π αράδειγμα Juris Doctor, Medical Doctor. Το φθινό π ωρο του 2013, υ π ήρχαν συνολικά 492 μελών ΔΕΠ, 277 π λήρους α π ασχόλησης και 215 μερικής α π ασχόλησης.Περί π ου το 85 τοις εκατό του διδακτικού π ροσω π ικού π λήρους α π ασχόλησης κατέχουν διδακτορικό PhD Doctor of Philosophy ή άλλου τερματικού βαθμού δί π λωμα ό π ως για π αράδειγμα Juris Doctor, Medical Doctor. Το φθινό π ωρο του 2013, υ π ήρχαν συνολικά 492 μελών ΔΕΠ, 277 π λήρους α π ασχόλησης και 215 μερικής α π ασχόλησης.

6 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Το π οικίλο σώμα των φοιτητών π εριλαμβάνει π ολλούς φοιτητές π ρώτης γενιάς και των εργαζόμενων γονέων. Το φθινό π ωρο του 2013, το σώμα των φοιτητών του 8917 π εριλαμβάνει 7.754 π ρο π τυχιακοί φοιτητές και 1.163 φοιτητές postbaccalaureate / μετα π τυχιακά.Το π οικίλο σώμα των φοιτητών π εριλαμβάνει π ολλούς φοιτητές π ρώτης γενιάς και των εργαζόμενων γονέων. Το φθινό π ωρο του 2013, το σώμα των φοιτητών του 8917 π εριλαμβάνει 7.754 π ρο π τυχιακοί φοιτητές και 1.163 φοιτητές postbaccalaureate / μετα π τυχιακά. Ακαδημαϊκά Προγράμματα : Το Πανε π ιστήμιο π ροσφέρει π άνω α π ό 189 ακαδημαϊκά π ρογράμματα, ειδικότητες και π εριοχές συγκέντρωσης, δια π ιστευτήρια στην διδασκαλία, π ρογράμματα σ π ουδών 23 μάστερ και έξι μετα π τυχιακά π ρογράμματα π ιστο π οιητικά καθώς και ένα Executive MBA, ένα διαδικτυακό MBA και ένα διδακτορικό π ρόγραμμα π τυχίο στην Εκ π αιδευτική Ηγεσία. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να λάβουν μαθήματα για να τους δώσει μια ευρεία κατανόηση των φιλελεύθερων τεχνών και των ε π ιστημών κατά τα δύο π ρώτα χρόνια της σ π ουδής τους, ώστε να μ π ορούν να π ροβούν σε τεκμηριωμένη ε π ιλογή της εξειδίκευσης.Ακαδημαϊκά Προγράμματα : Το Πανε π ιστήμιο π ροσφέρει π άνω α π ό 189 ακαδημαϊκά π ρογράμματα, ειδικότητες και π εριοχές συγκέντρωσης, δια π ιστευτήρια στην διδασκαλία, π ρογράμματα σ π ουδών 23 μάστερ και έξι μετα π τυχιακά π ρογράμματα π ιστο π οιητικά καθώς και ένα Executive MBA, ένα διαδικτυακό MBA και ένα διδακτορικό π ρόγραμμα π τυχίο στην Εκ π αιδευτική Ηγεσία. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να λάβουν μαθήματα για να τους δώσει μια ευρεία κατανόηση των φιλελεύθερων τεχνών και των ε π ιστημών κατά τα δύο π ρώτα χρόνια της σ π ουδής τους, ώστε να μ π ορούν να π ροβούν σε τεκμηριωμένη ε π ιλογή της εξειδίκευσης.

7 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Φοιτητές ( φθινό π ωρο 2013)Φοιτητές ( φθινό π ωρο 2013) ΑριθμόςΑριθμός φοιτητών π λήρης α π ασχόλησης ΑριθμόςΑριθμός φοιτητών π λήρης α π ασχόλησης Προ π τυχιακοί 7,7546,735Προ π τυχιακοί 7,7546,735 Μετεκ π αίδευση 1,163873Μετεκ π αίδευση 1,163873 Μετα π τυχιακά 760580Μετα π τυχιακά 760580 Πιστο π οίηση Διδ.353271Πιστο π οίηση Διδ.353271 2 ο π τυχίο 166 2 ο π τυχίο 166 Διδακτορικό 3417Διδακτορικό 3417 Συνολο 8,9177,608Συνολο 8,9177,608 Note. Undergraduate headcount includes 16 postbaccalaureates seeking a second bachelor's degree. Note. Undergraduate headcount includes 16 postbaccalaureates seeking a second bachelor's degree.

8 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Ανθρώ π ινο Δυναμικό ( Φθινό π ωρο 2013)Ανθρώ π ινο Δυναμικό ( Φθινό π ωρο 2013) Διδάσκοντες 492Διδάσκοντες 492 Διοικητικοί 464Διοικητικοί 464 Σύνολο 956Σύνολο 956 ΈκτασηΈκταση Πανε π ιστημιού π ολη 228Πανε π ιστημιού π ολη 228 Stockton Κέντρο 102 Stockton Κέντρο 102 ΟικονομικάΟικονομικά Αγοραία αξία των συνολικών οικονομικών π ροικοδότησης (Jun ε 2008)Over $8.97 millionΑγοραία αξία των συνολικών οικονομικών π ροικοδότησης (Jun ε 2008)Over $8.97 million

9 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Φοιτητής - ανα - Καθηγητή ΛόγοςΦοιτητής - ανα - Καθηγητή Λόγος 21: 1 21: 1 Α π οφοίτηση π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2007 ομάδα α π οφοίτησή εντός 6 ετών )Α π οφοίτηση π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2007 ομάδα α π οφοίτησή εντός 6 ετών ) 52% 52% 4- έτη μέσος όρος μαθητές π οσοστό Α π οφοίτησης π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2004-2007 ομάδες π ου α π οφοιτούν εντός 6 ετών ) 4- έτη μέσος όρος μαθητές π οσοστό Α π οφοίτησης π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2004-2007 ομάδες π ου α π οφοιτούν εντός 6 ετών ) 50% 50% Ενός Έτους συντελεστής π αρακράτησης για π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2012 Ομάδα )Ενός Έτους συντελεστής π αρακράτησης για π λήρους α π ασχόλησης Καινούριοι φοιτητές ( Φθινό π ωρο 2012 Ομάδα ) 87% 87%

10 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Τα π ιο δημοφιλή μετα π τυχιακά π ρογράμματα σ π ουδών ( Φθινό π ωρο 2013)Τα π ιο δημοφιλή μετα π τυχιακά π ρογράμματα σ π ουδών ( Φθινό π ωρο 2013) ΜΑ Εκ π αίδευση 253 (32%)ΜΑ Εκ π αίδευση 253 (32%) MSW Κοινωνικής Εργασίας 154 (19%) MSW Κοινωνικής Εργασίας 154 (19%) MPA Δημόσια Διοίκηση 94 (12%) MPA Δημόσια Διοίκηση 94 (12%) MA / MS Ψυχολογία 74 (10%) MA / MS Ψυχολογία 74 (10%) ΜΒΑ στη Διοίκηση Ε π ιχειρήσεων 72 (9%)ΜΒΑ στη Διοίκηση Ε π ιχειρήσεων 72 (9%)

11 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS Τα π ιο δημοφιλή Bachelor Degree Programs ( Φθινό π ωρο 2013)Τα π ιο δημοφιλή Bachelor Degree Programs ( Φθινό π ωρο 2013) BS στη Διοίκηση Ε π ιχειρήσεων 1.380 (18%) BS στη Διοίκηση Ε π ιχειρήσεων 1.380 (18%) BS Νοσηλευτικής (Pre- Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής ) 785 (10%) BS Νοσηλευτικής (Pre- Νοσηλευτικής και Νοσηλευτικής ) 785 (10%) Πτυχίο Ψυχολογίας 751 (10%)Πτυχίο Ψυχολογίας 751 (10%) BA / BS Βιολογικών Ε π ιστημών 681 (9%) BA / BS Βιολογικών Ε π ιστημών 681 (9%) Πτυχίο Ποινικής Δικαιοσύνης 612 (8%)Πτυχίο Ποινικής Δικαιοσύνης 612 (8%) Σημείωση. Φοιτητές Νοσηλευτικής αντι π ροσω π εύουν 216 εγγραφές ? Λογαριασμός Προ - Νοσηλευτικής για 569 εγγραφές.Σημείωση. Φοιτητές Νοσηλευτικής αντι π ροσω π εύουν 216 εγγραφές ? Λογαριασμός Προ - Νοσηλευτικής για 569 εγγραφές.

12 CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, STANISLAUS ΦύλοΦύλο Γυναίκες 5,806 (65%)Γυναίκες 5,806 (65%) Άνδρες 3,111 (35%)Άνδρες 3,111 (35%) Degrees Awarded Degrees Awarded (2012-13) (2012-13) Bachelor's1,621 (83%) Bachelor's1,621 (83%) Master's316 (16%) Master's316 (16%) Doctorate8 (0.4%) Doctorate8 (0.4%) TOTAL1,945 TOTAL1,945

13 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η ανοικτή π αροχή εκ π αιδευτικών υλικών, με σκο π ό να δημιουργηθούν με τις τεχνολογίες της π ληροφορίας και της ε π ικοινωνίας, για τη διαβούλευση, τη χρήση και π ροσαρμογή α π ό μια κοινότητα χρηστών για μη εμ π ορικούς σκο π ούς.Η ανοικτή π αροχή εκ π αιδευτικών υλικών, με σκο π ό να δημιουργηθούν με τις τεχνολογίες της π ληροφορίας και της ε π ικοινωνίας, για τη διαβούλευση, τη χρήση και π ροσαρμογή α π ό μια κοινότητα χρηστών για μη εμ π ορικούς σκο π ούς. Ψηφιο π οιημένα υλικά π ου π ροσφέρονται ελεύθερα και ανοιχτά για τους εκ π αιδευτικούς, τους μαθητές και αυτοδίδακτους μαθητές να χρησιμο π οιήσουν και την ε π αναχρησιμο π οίηση για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα.Ψηφιο π οιημένα υλικά π ου π ροσφέρονται ελεύθερα και ανοιχτά για τους εκ π αιδευτικούς, τους μαθητές και αυτοδίδακτους μαθητές να χρησιμο π οιήσουν και την ε π αναχρησιμο π οίηση για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. Εργαλεία για την ηλεκτρονική μάθηση Blackboard, Collaborate, skype, lecshare, wikis, etc.Εργαλεία για την ηλεκτρονική μάθηση Blackboard, Collaborate, skype, lecshare, wikis, etc.

14 MERLOT OER ψηφιακόψηφιακό Δωρεάν διανομήΔωρεάν διανομή Εύκολο να π ροσαρμόσετεΕύκολο να π ροσαρμόσετε Open License Open License Ε π αναχρησιμο π οίηση, να αναθεωρήσει, RemixΕ π αναχρησιμο π οίηση, να αναθεωρήσει, Remix χαμηλό κόστοςχαμηλό κόστος Ε π έκταση της π ρόσβασης στην εκ π αίδευσηΕ π έκταση της π ρόσβασης στην εκ π αίδευση

15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Περιλαμβάνονται -;Περιλαμβάνονται -; Το υλικό των μαθημάτωνΤο υλικό των μαθημάτων Ενότητες ή μαθήματαΕνότητες ή μαθήματα Ανοίξτε το διδακτικό υλικό (OCW)Ανοίξτε το διδακτικό υλικό (OCW) Ανοίξτε εγχειρίδιαΑνοίξτε εγχειρίδια ΒίντεοΒίντεο ΕικόνεςΕικόνες δοκιμέςδοκιμές λογισμικόλογισμικό Χρησιμο π οιείται ο π οιοδή π οτε άλλο εργαλεία, υλικά ή τεχνικές ; έτοιμο να υ π οστηρίξει την π ρόσβαση στη γνώσηΧρησιμο π οιείται ο π οιοδή π οτε άλλο εργαλεία, υλικά ή τεχνικές ; έτοιμο να υ π οστηρίξει την π ρόσβαση στη γνώση

16 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Η π ρόσβαση είναι μια βασική αξία της ανοιχτής εκ π αίδευσηςΗ π ρόσβαση είναι μια βασική αξία της ανοιχτής εκ π αίδευσης Παραγωγοί ηλεκτρονικού υλικού χρειάζονται εκ π αίδευσηΠαραγωγοί ηλεκτρονικού υλικού χρειάζονται εκ π αίδευση Υ π οστηρίξτε όλους τους εκ π αιδευόμενουςΥ π οστηρίξτε όλους τους εκ π αιδευόμενους Δια βίου μάθησηΔια βίου μάθηση ανα π τυσσόμενες χώρεςανα π τυσσόμενες χώρες Ανεξάρτητα α π ό την ανα π ηρίαΑνεξάρτητα α π ό την ανα π ηρία

17 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΠΑ εγγεγραμμένων φοιτητών με ο π οιαδή π οτε ανα π ηρίαΗΠΑ εγγεγραμμένων φοιτητών με ο π οιαδή π οτε ανα π ηρία 707.000 φοιτητές (2008-09) 707.000 φοιτητές (2008-09) 50 τοις εκατό φοιτούν σε δημόσια 2- ετή κολέγια. 50 τοις εκατό φοιτούν σε δημόσια 2- ετή κολέγια. 30 τοις εκατό φοιτούν σε δημόσια 4 ετών κολέγια 30 τοις εκατό φοιτούν σε δημόσια 4 ετών κολέγια CSU φοιτητών π ου εγγράφονται με ειδικές ανάγκες CSU φοιτητών π ου εγγράφονται με ειδικές ανάγκες 10.500 φοιτητές (2011-12) 10.500 φοιτητές (2011-12)

18

19

20

21


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google