Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Low cost ZERO WASTE Municipality Πρόγραμμα MED 2007-2013 Στόχος 2.1: Προστασία και αξιο π οίηση των φυσικών π όρων και της κληρονομιάς www.med-zerowaste.eu.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Low cost ZERO WASTE Municipality Πρόγραμμα MED 2007-2013 Στόχος 2.1: Προστασία και αξιο π οίηση των φυσικών π όρων και της κληρονομιάς www.med-zerowaste.eu."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Low cost ZERO WASTE Municipality Πρόγραμμα MED 2007-2013 Στόχος 2.1: Προστασία και αξιο π οίηση των φυσικών π όρων και της κληρονομιάς www.med-zerowaste.eu Ενημερωτικό Σεμινάριο : « Μειώνοντας τα σκου π ίδια μας : Λύσεις και Προτάσεις » ΤΕΤΑΡΤΗ 20 Οκτωβρίου 2010 ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

2 Η Εύξεινη Πόλη Η ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ είναι ένα Δίκτυο Το π ικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική και Αγροτική ανά π τυξη. Είναι ένας μη κερδοσκο π ικός, ισότιμος δημοσίου φορέας και Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Ιδρύθηκε το 1995 και σήμερα 30 Δήμοι α π ό 7 Περιφέρειες της Ελλάδας συμμετέχουν στο Δίκτυο Υλο π οιεί, για λογαριασμό των Δήμων - Μελών της, Ευρω π αϊκά και Εθνικά συγχρηματοδοτούμενα π ρογράμματα www.med-zerowaste.eu

3 Low cost ZERO WASTE Municipality ( Δήμοι με μηδέν α π όβλητα σε χαμηλό κόστος ) Πρόγραμμα Ευρω π αϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «MED 2007-2013» Στόχος 2.1: Προστασία και αξιο π οίηση των φυσικών π όρων και της κληρονομιάς Εταιρικό Σχήμα : 1. Εύξεινη Πόλη ( Ε π ικεφαλής Εταίρος ) - ΕΛΛΑΔΑ 2. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - ΕΛΛΑΔΑ 3. Αριστοτέλειο Πανε π ιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών – Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής – ΕΛΛΑΔΑ 4. BRGM – Περιφερειακό Γεωλογικό Ερευνητικό Κέντρο της π εριοχής Provence Alpes Côte-d’Azur – ΓΑΛΛΙΑ 5. Ερευνητικό Κέντρο Bistra Ptuj - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 6. Δήμος της Ragusa – Σικελία - ΙΤΑΛΙΑ 7. Αυτόνομο Πανε π ιστήμιο της Βαρκελώνης - ΙΣΠΑΝΙΑ www.med-zerowaste.eu

4 Μεσογειακή συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης α π ορριμμάτων Κύριοι στόχοι :  Η διευκόλυνση των ΟΤΑ στην εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των α π ορριμμάτων  Η ευαισθητο π οίηση των Δημοτών και των Το π ικών Αρχών στη π ρόληψη, στη μείωση, στην ανακύκλωση, στην ε π αναχρησιμο π οίηση και στη κομ π οστο π οίηση  Η δημιουργία μίας κοινής μεθοδολογίας διαχείρισης α π ορριμμάτων για τους Δήμους της Μεσογείου Κύριες Δράσεις στο Δήμο σας :  Ανάλυση της σημερινής στρατηγικής διαχείρισης των α π ορριμμάτων και Μελέτη για την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης α π ορριμμάτων με π ρακτικές κατευθυντήριες γραμμές,  Πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομ π οστο π οίησης  Εκστρατεία ενημέρωσης – ευαισθητο π οίησης και εκ π αίδευση δημοτικών υ π αλλήλων  Ανταλλαγή εμ π ειριών και π ρακτικών με άλλες χώρες www.med-zerowaste.eu


Κατέβασμα ppt "Low cost ZERO WASTE Municipality Πρόγραμμα MED 2007-2013 Στόχος 2.1: Προστασία και αξιο π οίηση των φυσικών π όρων και της κληρονομιάς www.med-zerowaste.eu."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google