Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Α/θμιας

2 Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης παρέχοντας ευκαιρίες στο προσωπικό για κατάρτιση σε άλλη χώρα από αυτή όπου εργάζεται ή διαμένει.

3 θα πρέπει να λάβει τη μορφή:  δομημένης σειράς μαθημάτων με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, με ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό όσον αφορά το αντικείμενο και το προφίλ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων, διάρκειας τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών, ή

4  περιόδου τοποθέτησης ή παρατήρησης (π.χ. «επίσκεψη εργασίας») σε σχολείο, επιχείρηση ή οργανισμό σχετικό με τη σχολική εκπαίδευση (π.χ. ΜΚΟ, δημόσια αρχή), ή

5  συμμετοχής σε ευρωπαϊκό συνέδριο ή σεμινάριο που διοργανώνεται από ένα τρέχον ή παλαιότερο Πολυμερές Δίκτυο Comenius, ένα Πολυμερές Σχέδιο Comenius, ένα σχέδιο Συνοδευτικών Μέτρων, μια Εθνική Μονάδα ή έναν αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης (εξαιρουμένων των «Σεμιναρίων εξεύρεσης εταίρων Comenius»),

6 Δραστηριότητες διάρκειας μεγαλύτερης της μίας εβδομάδας πραγματοποιούνται μόνο σε περίοδο σχολικών διακοπών

7 Ποιοι μπορούν να (επ)ωφεληθούν  Προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης (διδακτικό και μη διδακτικό), καθώς και άνεργοι εκπαιδευτικοί  εκπαιδευτικοί που επανέρχονται στα καθήκοντά τους μετά από περίοδο απουσίας.  Άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

8 Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε διοικητικές θέσεις, βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια ή έχουν εκπαιδευτικά καθήκοντα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, δεν είναι επιλέξιμοι.

9 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει μία μόνον αίτηση. Στην περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από τον ίδιο εκπαιδευτικό, θα κρίνονται όλες ως μη επιλέξιμες.

10 Προτεραιότητα δίνεται σε όσους εκπαιδευτικούς δεν έχουν λάβει επιχορήγηση για ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius στο παρελθόν.

11  Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην Εθνική Μονάδα του αιτούντος.  Σε περίπτωση που ο αιτών εργάζεται σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του/της, η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην Εθνική Μονάδα της χώρας στην οποία εργάζεται ο αιτών.

12 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας.

13 Προθεσμία (-ες) Υποβολής:  16 Ιανουαρίου 2013  30 Απριλίου 2013  17 Σεπτεμβρίου 2013 Σχόλια για τη διάρκεια:  Κύκλος Α΄: Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 16/01/2013 αφορούν δραστηριότητες κατάρτισης οι οποίες θα ξεκινήσουν την ή μετά την 1η Μαΐου 2013  Κύκλος Β΄: Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 30/04/2013, αφορούν δραστηριότητες κατάρτισης οι οποίες θα ξεκινήσουν την ή μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013  Κύκλος Γ΄: Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 17/09/2013, αφορούν δραστηριότητες κατάρτισης οι οποίες θα ξεκινήσουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014  Οι δραστηριότητες κατάρτισης πρέπει να έχουν ξεκινήσει το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου 2014. Οι Εθνικές Μονάδες μπορούν να ορίσουν τελικές ημερομηνίες για τις παραπάνω επιμορφωτικές περιόδους.

14 χρηματοδότηση:  Το κυρίως ποσό δίδεται για έξοδα ταξιδίου και διαβίωσης.  Ποσό συμμετοχής στα μαθήματα, τα συνέδρια ή τα σεμινάρια: Μπορεί να χορηγηθεί ένα ποσό με βάση τις πραγματικές δαπάνες.  Γλωσσική προετοιμασία: Μπορεί να χορηγηθεί κάποιο εφάπαξ ποσό. (Σημείωση: δεν επιτρέπεται να δοθεί επιχορήγηση για γλωσσική προετοιμασία στις περιπτώσεις όπου η ίδια η κατάρτιση έχει ως αποκλειστικό ή κύριο στόχο τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων).

15 Ξεκινώντας

16 Μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με δραστηριότητες κατάρτισης, γνωστή με την ονομασία Βάση Δεδομένων Κατάρτισης Comenius-Grundtvig, διατίθεται στους αιτούντες για να τους βοηθήσει να βρουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης επιλέξιμο για χρηματοδότηση σύμφωνα με τη δράση αυτή και το οποίο ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες κατάρτισης των αιτούντων: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm Σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού μπορούν να βρεθούν και από σχέδια Comenius. Μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με δραστηριότητες κατάρτισης, γνωστή με την ονομασία Βάση Δεδομένων Κατάρτισης Comenius-Grundtvig, διατίθεται στους αιτούντες για να τους βοηθήσει να βρουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης επιλέξιμο για χρηματοδότηση σύμφωνα με τη δράση αυτή και το οποίο ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες κατάρτισης των αιτούντων: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm Σεμινάρια σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού μπορούν να βρεθούν και από σχέδια Comenius.

17 Επικοινωνούμε με τον οργανισμό που διοργανώνει τη δραστηριότητα κατάρτισης ή το ίδρυμα υποδοχής για να εξασφαλίσουμε την προεγγραφή Επικοινωνούμε με τον οργανισμό που διοργανώνει τη δραστηριότητα κατάρτισης ή το ίδρυμα υποδοχής για να εξασφαλίσουμε την προεγγραφή

18 Υποβάλλουμε την αίτηση  Απαιτείται τόσο η ηλεκτρονική υποβολή (βήμα 1) στην Ελληνική γλώσσα http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action= 2&uri=/gr/socrates/forms/application/com_appl.html  όσο και η έγκαιρη υποβολή της αίτησης σε έντυπη μορφή (βήμα 2) κατάλληλα υπογεγραμμένης μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα (πρέπει να φέρει την υπογραφή του αιτούντος, τη σφραγίδα του αιτούντος ιδρύματος και την υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου του).

19 Η Αίτηση συνοδεύεται από  1.Βεβαίωση προσωρινής εγγραφής από το διοργανωτή της δραστηριότητας κατάρτισης που επιλέξατε  2. Αναλυτική περιγραφή της δραστηριότητας κατάρτισης όπως αυτή υπάρχει στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή παρέχεται από το φορέα κατάρτισης σε περίπτωση δραστηριότητας εκτός βάσης δεδομένων.  3. Βιογραφικό σημείωμα  4. Απλό αντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου το οποίο να αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας εργασίας της δραστηριότητας κατάρτισης  5. Βεβαίωση από το Διευθυντή του σχολικού ιδρύματος όπου ρητά αναφέρεται η παρούσα θέση εργασίας του αιτούντος και ο αριθμός των διδακτικών ωρών τις οποίες ο αιτών παρέχει στο σχολικό ίδρυμα.  6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει συμμετάσχει στο ≪ Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ≫, εάν ισχύει αυτή η περίπτωση.

20 Ελέγχουμε τις προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

21 Όταν εγκριθεί η συμμετοχή μας από την Εθνική Μονάδα, επιβεβαιώνουμε τη συμμετοχή μας στον συντονιστή της δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουμε στο εξωτερικό και προκαταβάλλουμε τα δίδακτρα στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο διοργανωτής. Όταν εγκριθεί η συμμετοχή μας από την Εθνική Μονάδα, επιβεβαιώνουμε τη συμμετοχή μας στον συντονιστή της δραστηριότητας που θα παρακολουθήσουμε στο εξωτερικό και προκαταβάλλουμε τα δίδακτρα στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο διοργανωτής.

22 Κατάθεση δικαιολογητικών στην Περιφέρεια Εκπαίδευσης Τα παρακάτω δικαιολογητικά αποστέλλονται στη Δ/νση Εκπ/σης που ανήκει η σχολ. Μονάδα και στη συνέχεια με διαβιβαστικό αποστέλλονται στην Περιφέρεια:  Αίτηση του εκπαιδευτικού που έχει επιλεγεί με την σφραγίδα και την υπογραφή του Δ/ντή της σχολ. μονάδας  Φωτοαντίγραφο της έγκρισης συμμετοχής από το Ι.Κ.Υ.  Πρόσκληση συμμετοχής από τα φορέα που διοργανώνει το σεμινάριο  Πρόγραμμα σεμιναρίου

23 Για περισσότερες πληροφορίες:  Κωνσταντίνος Καρναβάς τηλ.210-3726317 e-mail: kkarnavas@iky.grkkarnavas@iky.gr Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Διεύθυνση Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41 142 34 Νέα Ιωνία – Αττική e-mail : iky@hol.gr iky@hol.gr Τηλέφωνο 210-3726300 Φαξ 210-3221863, 210- 3312759


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης 2007-2013 Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών Καρμίρη Γαριφαλιά – Ευσταθία Προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google