Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διοίκηση Επιχειρήσεων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημ. Δρόσος 10/11/2010

2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

3 Σχεδιασμός Οργανωσιακής Δομής
Οργάνωση: η διαδικασία μέσω της οποίας τα διοικητικά στελέχη προσδιορίζουν τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Oργανωσιακή Δομή: τυπικό σύστημα ιεραρχικών σχέσεων το οποίο δείχνει πώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τους πόρους. Oργανωσιακός σχεδιασμός: τα διοικητικά στελέχη κάνουν συγκεκριμένες επιλογές που οδηγούν σε μια συγκεκριμένη οργανωσιακή δομή. Η επιτυχία του οργανωσιακού σχεδιασμού εξαρτάται από την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε επιχείρησης.

4 Παράγοντες που επηρεάζουν τον Οργανωσιακό Σχεδιασμό
Περιβάλλον Προσδιορισμός Οργανωσιακού σχεδιασμού & οργανωσιακής δομής Στρατηγική Τεχνολογία Ανθρώπινοι Πόροι

5 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δομή
Περιβάλλον: όσο πιο γρήγορα αλλάζει το περιβάλλον, τόσο πιο πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη. Η δομή πρέπει να είναι πιο ευέλικτη όταν η αλλαγή στο περιβάλλον είναι γρήγορη. Συνήθως χρειάζεται αποκέντρωση εξουσίας. Στρατηγική: κάθε στρατηγική χρειάζεται διαφορετική δομή. Η στρατηγική διαφοροποίησης χρειάζεται ευέλικτη δομή, ενώ η ηγεσία κόστους μπορεί να χρειάζεται πιο τυποποιημένη δομή.

6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δομή
Tεχνολογία: ο συνδυασμός ικανοτήτων, γνώσης, εργαλείων, εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Είναι πιο δύσκολο για τα διοικητικά στελέχη να οργανώσουν μια επιχείρηση με πολύπλοκη τεχνολογία. Καθήκοντα με μεγάλη ποικιλία και μικρή δυνατότητα ανάλυσής τους δημιουργούν πολλά προβλήματα στα διοικητικά στελέχη. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ευέλικτη δομή. Καθήκοντα με μικρή ποικιλία και μεγάλη δυνατότητα ανάλυσής τους επιτρέπουν στα διοικητικά στελέχη να βασίζονται σε καθιερωμένες διαδικασίες.

7 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Δομή
Ανθρώπινοι Πόροι: ο τελικός παράγοντας που επηρεάζει την οργανωσιακή δομή. Οι πιο ικανοί εργαζόμενοι που δουλεύουν σε ομάδες συνήθως χρειάζονται μια πιο ευέλικτη δομή. Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τους τέσσερις παράγοντες (περιβάλλον, στρατηγική, τεχνολογία και ανθρώπινοι πόροι) όταν σχεδιάζουν τη δομή της επιχείρησης.

8 Οργανωτικές δομές Η οργανωτική δομή έργου προσδιορίζει, όχι μόνο τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις δικαιοδοσίες των συμμετεχόντων στο έργο, αλλά και τις μεταξύ τους σχέσεις

9 Αλληλοεπικαλυπτόμενες ανάγκες
Ανάγκες έργου Ανάγκες των ατόμων Ανάγκες της ομάδας

10 Ομάδα έργου Οργανωτική δομή που σχηματοποιεί τη σχέση μεταξύ του διευθυντή έργου και των υπολοίπων μελών της ομάδας έργου. Μελετητής Υπεύθυνος του προγρ. εργ. Σχεδιαστής Διευθυντής έργου Γραμματέας Μηχανικός Λογιστής

11 Μητρώο ευθυνών Διασύνδεση δομικής ανάλυσης έργου και οργανωτικής κατάτμησης έργου και συνδέει το αντικείμενο εργασιών (πακέτα εργασιών) με τα άτομα ή τα τμήματα που έχουν την ευθύνη για τις αντίστοιχες εργασίες. Το μητρώο αυτό διασφαλίζει ότι όλα τα μέρη του έργου έχουν ανατεθεί σε κάποιο τμήμα και ότι έχουν οριστεί τα υπεύθυνα άτομα ανά πακέτο εργασιών.

12 Μητρώο ευθυνών WBS 1.1 1.2 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 Κτιριακά OBS Μηχαν.
ηλεκτρο

13 Διασυνδέσεις συντελεστών έργου
Η δομή αυτή σχηματοποιεί τις διασυνδέσεις μεταξύ του διευθυντή και των υπολοίπων συμμετεχόντων, είτε αυτοί βρίσκονται εντός είτε εκτός του έργου Νομικοί σύμβουλοι Πελάτης Συμμέτοχοι Ομάδα έργου Διευθ. έργου Γεν. Διευθυντής Προμηθευτές

14 Οργανωτική δομή κατά λειτουργίες
Η παραδοσιακή αυτή οργανωτική δομή βασίζεται στην υποδιαίρεση της γραμμής παραγωγής προϊόντων ή των ειδικοτήτων σε διαφορετικά τμήματα και δόμηση με κάθετη ιεραρχία.

15 Οργανωτική δομή κατά λειτουργίες

16 Οργανωτική δομή κατά λειτουργίες
Πλεονεκτήματα: Απλή Στα λειτουργικά τμήματα μπορεί να συσσωρευτεί βαθιά τεχνική γνώση Παρέχουν καλή υποστήριξη Τυπικός ο δρόμος ανέλιξης και καριέρας Ευκολότερη αποτίμηση της εργασίας Γραμμές επικοινωνίας εντός των τμημάτων μικρές και καλά καθιερωμένες Χρόνος αντίδρασης μικρός σε περίπτωση προβλημάτων Ευθύνες και εξουσία σαφώς προσδιορισμένες

17 Οργανωτική δομή κατά λειτουργίες
Μειονεκτήματα Δεν υπάρχει μοναδικός υπεύθυνος Δεν υπάρχουν επίσημες γραμμές επικοινωνίας μεταξύ ατόμων σε διαφορετικά τμήματα Ανταγωνισμός και διαμάχες μεταξύ τμημάτων Για τους διευθυντές των τμημάτων το έργο δεν είναι το κύριο μέλημα, όταν μετακινηθεί σε άλλο τμήμα Συντονισμός τμημάτων Κανένα τμήμα δεν είναι υπεύθυνο για τη συνολική επιτυχία του έργου Χαμηλό κίνητρο για τα άτομα

18 Οργανωτικές δομές τύπου μητρώου
Όταν το αντικείμενο εργασιών απαιτεί αλληλεπίδραση και πολλές ειδικότητες, υιοθετείται η οργανωτική δομή τύπου μητρώου. Μη μόνιμη μορφή, δημιουργείται για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του εκάστοτε έργου, καθώς άτομα από διάφορα τμήματα διατίθενται στο έργο είτε με μερική είτε με πλήρη απασχόληση

19 Οργανωτικές δομές τύπου μητρώου
CEO Λειτουργικά διοικητικά στελέχη Πωλήσεις Σχεδιασμός Παραγωγή Ομάδα προϊόντος A Διοικητές Ομάδων Ομάδα προϊόντος B Ομάδα Προϊόντος Ομάδα προϊόντος Γ =υπάλληλος με δύο προϊσταμένους

20 Οργανωτικές δομές τύπου μητρώου
Πλεονεκτήματα Ευκρινές μοναδικό σημείο ευθύνης – διευθυντής έργου Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων Ταχεία απόκριση στις ανάγκες των πελατών. Οι πελάτες επικοινωνούν απευθείας με τον διευθυντή έργου Ροή πληροφοριών εντός του έργου είναι καλή Καταιγισμός ιδεών – Έκθεση σε ένα ευρύτερο φάσμα προβληματισμών

21 Οργανωτικές δομές τύπου μητρώου
Μειονεκτήματα Πολύπλοκη δομή Εμπλέκονται περισσότεροι διευθυντές Το γεγονός ότι υπάρχουν 2 προϊστάμενοι μπορεί να οδηγήσει σε διαμάχες. Δεν είναι σαφές ποιος έχει την εξουσία Το σύστημα αμοιβών Από κοινού χρήση σπανίων πόρων

22 Κύριος μηχανισμός εκτέλεσης έργου
Διοικητική διάρθρωση: Διευθύνουσα επιτροπή (Steering Committee) Προϊστάμενος Έργου (Project Manager) Διοικητικός Προϊστάμενος (Project Administrator) Προϊστάμενοι επί μέρους έργων Ομάδες εργασίας (groups)

23 Δομές Τομέων – Επιχειρηματικές Μονάδες (Divisional Structures – Business Units)
Ένας τομέας είναι ένα σύνολο λειτουργιών που δουλεύουν μαζί για να παράγουν ένα προϊόν. Οι τομείς δημιουργούν μικρότερα και εύκολα να διοικηθούν μέρη μιας επιχείρησης. Οι τομείς αναπτύσσουν μια στρατηγική σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ενας τομέας έχει marketing, λογιστήριο, και άλλες λειτουργίες. Τα λειτουργικά διοικητικά στελέχη αναφέρονται στα τομεακά διοικητικά στελέχη και αυτά με τη σειρά τους στην εταιρική διοίκηση. Δομή ανάλογα με το προϊόν: οι τομείς δημιουργούνται ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Γεωγραφική Δομή: οι τομείς δημιουργούνται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετούν. Δομή ανάλογα με την αγορά: οι τομείς βασίζονται στον τύπο πελατών που εξυπηρετούν.

24 Δομή ανάλογα με το Προϊόν (Product Structure)

25 Δομή ανάλογα με τη Γεωγραφία (Geographic Structure)

26 Δομή ανάλογα με την Αγορά (Market Structure)

27 ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΕΞΟΥΣΙΑ

28 Συντονισμός Λειτουργιών
Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού συντονισμού μεταξύ λειτουργιών, τα διοικητικά στελέχη αναθέτουν εξουσίες. Εξουσία: η δύναμη που έχει το διοικητικό στέλεχος για να λαμβάνει αποφάσεις και να χρησιμοποιεί τους πόρους. Ιεράρχηση εξουσίας: περιγράφει τη σχετική εξουσία του κάθε διοικητικού στελέχους από την κορυφή προς τα κάτω. Εύρος Ελέγχου: αναφέρεται στον αριθμό των εργαζομένων που διοικεί ένα στέλεχος. Γραμμική εξουσία (line): τα στελέχη που ανήκουν στην άμεση ιεραρχία εξουσιών για παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. Διευθυντής Παραγωγής) Επιτελική εξουσία (staff): τα στελέχη σε θέσεις που παρέχουν συμβουλές/υπηρεσίες στα στελέχη γραμμής (π.χ. Διευθυντής Ανάπτυξης Αγορών)

29 «Υψηλές» & «Πεπλατυσμένες» ιεραρχικές δομές
Οι υψηλές δομές έχουν πολλά επίπεδα εξουσίας ανάλογα με το μέγεθος του οργανισμού. Οσο αυξάνονται τα επίπεδα ιεραρχίας, η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη. Tα επιπλέον επίπεδα συνεπάγονται περισσότερο χρόνο για την υλοποίηση αποφάσεων. Οι πληροφορίες μπορεί να διαστρεβλωθούν καθώς μεταφέρονται διαμέσου της επιχείρησης. Οι πεπλατυσμένες δομές έχουν λίγα επίπεδα αλλά πλατύ εύρος ελέγχου. Οδηγεί σε γρήγορη επικοινωνία αλλά μπορεί να υπεραπασχολήσει τα διοικητικά στελέχη.

30 Γραμμές εξουσίας Συγκέντρωση έναντι Αποκέντρωσης
Τα διοικητικά στελέχη πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά: Εχουν τον κατάλληλο αριθμό μεσαίων διοικητικών στελεχών; Μπορεί να αλλαχθεί η δομή έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα; Συγκέντρωση έναντι Αποκέντρωσης Αποκεντρωμένες διαδικασίες δίνουν περισσότερη εξουσία στα κατώτερα επίπεδα και οδηγούν σε οργανισμούς πεπλατυσμένης δομής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ικανοί να λαμβάνουν αποφάσεις. Τα τμήματα και οι λειτουργίες μπορεί να χάσουν την επαφή με τους οργανωσιακούς στόχους και να εστιαστούν μόνο στη δική τους μικρή περιοχή.

31 Σύγχρονες τάσεις στην οργάνωση
Τάση μείωσης ιεραρχικών επιπέδων Κατάργηση ενδιάμεσων επιπέδων Αυτονομία στους τρόπους οργάνωσης και λειτουργίας της εργασίας Ενδυνάμωση εργαζομένων με σκοπό να λαμβάνουν αποφάσεις Δυνατότητα εναλλαγής ρόλων Ευρύτερη ποικιλία γνώσεων και ικανοτήτων (multiskills)

32 Παράδειγμα EP Οργανόγραμμα Δομή

33 Μελέτη περίπτωσης FRA Διαβάστε την προκήρυξη
Μέγεθος ομάδας έργου; Χωριστείτε σε ομάδες. Καταιγισμός ιδεών Καταγράψτε τα αντικείμενα εργασιών Προσδιορίστε πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί Αναθέστε ρόλους ανά μέλος ομάδας Κάθε μέλος να καταγράψει τις ευθύνες του και να τις αναλύσει Συντάξτε ένα work breakdown structure (WBS)


Κατέβασμα ppt "Διοίκηση Επιχειρήσεων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google