Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4η Διημερίδα Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία Πτολεμαΐδα, 22 & 23 Σεπτ 2006 Η Καινούργια Νομοθεσία για τα Εργαστήρια Πληροφορικής και τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4η Διημερίδα Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία Πτολεμαΐδα, 22 & 23 Σεπτ 2006 Η Καινούργια Νομοθεσία για τα Εργαστήρια Πληροφορικής και τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4η Διημερίδα Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία Πτολεμαΐδα, 22 & 23 Σεπτ 2006 Η Καινούργια Νομοθεσία για τα Εργαστήρια Πληροφορικής και τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στυλιάδης Κων/νος, Υπ. Κέντρου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Φλώρινας

2 Το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Με την Υπουργική Απόφαση 56066/Γ7/5-6-2006 ορίζεται ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός για κάθε Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ) στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο όπου ανήκει το εργαστήριο. Το σχολείο προτείνει τον υπεύθυνο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., ο Δ/ντής της Δ/νσης επικυρώνει την επιλογή για ένα διδακτικό έτος και κοινοποιεί την απόφαση στο σχολείο και στο ΥπΕΠΘ.

3 Επιλογή Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Ο υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. πρέπει να είναι κατά προτίμηση ειδικότητας Πληροφορικής (ΠΕ19 ή ΠΕ20), να υπηρετεί στη σχολική μονάδα όπου ανήκει το εργαστήριο και να μην έχει ορισθεί υπεύθυνος σ’ άλλο εργαστήριο. Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μπορεί να ορισθεί και εκπαιδευτικός άλλης ειδικότητας, πιστοποιημένος στις Τ.Π.Ε. Για να μπορέσει να ορισθεί υπεύθυνος σ’ ένα εργαστήριο πληροφορικής, αυτό θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον πέντε ώρες την εβδομάδα.

4 Καθήκοντα Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Τα καθήκοντα του υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. περιγράφονται αναλυτικά στον «Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ». Ο υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. δικαιούται μειωμένο διδακτικό ωράριο κατά 3 ώρες και απαλλάσσεται από κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός από τις εφημερίες.

5 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 1. Το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 1.1. Συστατικά Μέρη. 1.2. Σκοπός και Στόχοι Λειτουργίας. 1.3. Συναρμόδιοι Παράγονες. 1.4. Δικαίωμα Χρήσης (Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι, Επόπτες, Επισκέπτες).

6 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 2. Οργάνωση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 2.1. Χωροταξία. 2.2. Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 2.3. Υπηρεσιακά Βιβλία και Έντυπα (Αρχείο Εξοπλισμού, Δελτίο Αρχείου Μηχανήματος, Βιβλίο Συμβάντων, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Δανεισμού, Σχεδιάγραμμα Θέσεων Εργασίας).

7 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 3. Συντήρηση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 3.1. Πρόσβαση στο Σύστημα. 3.2. Διαχείριση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 3.3. Συντήρηση του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 3.4. Αποκατάσταση Προβλημάτων.

8 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 4. Ασφάλεια και Υγιεινή στο Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 4.1. Ασφάλεια της Αίθουσας. 4.2. Περιβαλλοντικές Προϋποθέσεις. 4.3. Υγιεινή.

9 Ο Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 5. Καθήκοντα και Υποχρεώσεις 5.1. Ο Διευθυντής. 5.2. Ο Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής. 5.3. Τα ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. 5.4. Ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 5.5. Οι Χρήστες (Επιβλέποντες – εκπαιδευτές και επόπτες, Εκπαιδευόμενοι και Επισκέπτες).

10 Τα ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Με την Υπουργική Απόφαση 65850/Γ7/3-7-2006 προκηρύχθηκαν 3 θέσεις (μία Υπευθύνου και δύο Τεχνικών Υπευθύνων) σε καθένα από τα 89 Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) της χώρας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνιμοι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20, με οργανική θέση στην οικεία Δ/νση Β’/θμαις Εκπ/σης, με συνολική εκπ/κή προϋπηρεσία 5 έτη και 2 έτη τουλάχιστον πλήρη διδακτικά καθήκοντα.

11 Τα ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ο ορισμός των Υπευθύνων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης μετά από πρόταση του οικείου ΠΥΣΔΕ.. Η θητεία όσων επιλεγούν θα λήξει στις 31 Αυγούστου 2010.

12 Λειτουργία των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Με την Υπουργική Απόφαση 65854/Γ7/3-7-2006 (ΦΕΚ 980/Β/25-7-2006) ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων καθώς και ο τρόπος λειτουργίας των Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών). Το οικείο ΠΥΣΔΕ καταρτίζει αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπευθύνου και Τεχνικών Υπευθύνων, ο οποίος επικυρώνεται από τον Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης και ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου και για τέσσερα έτη.

13 Λειτουργία των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι θέσεις Υπευθύνων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., τότε τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Δ/ντή Β’/θμιας Εκπ/σης, εκπαιδευτικοί ΠΕ19 ή ΠΕ20, για προσωρινή πλήρωση των θέσεων μέχρι τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Η θητεία του Υπευθύνου ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. θεμελιώνει δικαίωμα μετάθεσης και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση. Σε κάθε ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. μπορούν να αποσπώνται εκπ/κοί κλάδου ΠΕ19 ή ΠΕ20 ή ΤΕ0113 ή ΠΕ03 ή ΠΕ04, με πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε.

14 Λειτουργία των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Στην ευθύνη του ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. υπάγονται όλες οι σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης καθώς και οι διοικητικές μονάδες. Η κύρια απασχόληση του ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. είναι η τεχνική στήριξη των εργαστηρίων πληροφορικής των σχολείων και η υποστήριξη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (EDUnet). Οι Υπεύθυνοι και Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. λαμβάνουν μηνιαία αποζημίωση 110 € σύμφωνα με τον Ν. 3205/2003.


Κατέβασμα ppt "4η Διημερίδα Πληροφορικής στη Δυτική Μακεδονία Πτολεμαΐδα, 22 & 23 Σεπτ 2006 Η Καινούργια Νομοθεσία για τα Εργαστήρια Πληροφορικής και τα Κέντρα ΠΛΗ.ΝΕ.Τ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google