Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Επαγγελματικά Λύκεια & Σχολές

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Επαγγελματικά Λύκεια & Σχολές"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Επαγγελματικά Λύκεια & Σχολές
Επαγγελματική Εκπαίδευση με Πλούσιες Επιλογές & Προοπτικές Δημήτρης Γιαννιτσάδης Ειδικός Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης

2 ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Σύμφωνα με τον ν η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). Τα Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές, πλην του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν υπό την εποπτεία και άλλων Υπουργείων.

3

4 Διαδικασία κατάταξης των μαθητών σε A΄ κύκλους  Β΄ τομείς  Γ΄ ειδικότητες
Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων καταθέτουν δήλωση, με την οποία επιλέγουν τον κύκλο μαθημάτων, τον οποίο επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα, που θα παρακολουθήσουν, ανεξάρτητα από τον κύκλο μαθημάτων, που παρακολούθησαν στην Α΄ τάξη, με εξαίρεση τον Ναυτικό – Ναυτιλιακό Τομέα, τον οποίο επιλέγουν μόνο οι μαθητές που είχαν παρακολουθήσει στην Α΄ τάξη, τα μαθήματα του Ναυτικού – Ναυτιλιακού Κύκλου. Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν και η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς τον τομέα, που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη.

5 ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Η Α΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ. χαρακτηρίζεται ως τάξη προσανατολισμού και περιλαμβάνει κύκλους επαγγελματικών μαθημάτων. Η Β΄ Τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς και η Γ΄ Τάξη σε ειδικότητες (πίνακας Α). Οι ΕΠΑ.Σ. οργανώνονται σε τμήματα ειδικοτήτων (πίνακας Β). Ειδικότητες οι οποίες υπάρχουν στα ΕΠΑ.Λ., δεν υπάρχουν στις ΕΠΑ.Σ. Πίνακας Α΄ Πίνακας Β΄

6 Δικαιολογητικά εγγραφής (ΕΠΑ.Λ)
Απολυτήριο Γυμνασίου Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο μαθητής Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι ο μαθητής «δεν φοιτά σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Αστυνομική ταυτότητα του μαθητή ή πιστοποιητικό γέννησης/οικογενειακής κατάστασης Ατομικό Δελτίο Υγείας για τη Γυμναστική

7 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Με ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΛ μπορείτε..
Να συμμετέχετε σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΤΕΙ), και στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξεταζόμενος στα «Μαθηματικά Ι» και σε δύο επαγγελματικά μαθήματα που επίσης ορίζονται με απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. για κάθε ειδικότητα. Να συμμετέχετε σε γενικές πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εξεταζόμενος σε τρία μαθήματα Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνικά – Μαθηματικά ΙΙ, Φυσική ΙΙ), ένα μάθημα Επιλογής και δύο Ειδικότητας. 1 2

8 Επισημαίνεται πως... και στις δύο προηγούμενες επιλογές εκτός από τον Απολυτήριο Τίτλο – καθόλα ισότιμου με του Γενικού Λυκείου –, αποκτά επιπλέον Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας. (Επιπέδου 3)

9 Ειδικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότερα…
Πίνακας Ι Οι μαθητές παρακολουθούν τα τρία (3) μαθήματα της ομάδας Α και ένα από τα μαθήματα επιλογής. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα «Μαθηματικά Ι» και δύο επαγγελματικά μαθήματα που ορίζονται για κάθε ειδικότητα. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής είναι η συγκέντρωση συνόλου μορίων τουλάχιστον ίσου με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων. Προκειμένου για συμμετοχή υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά, με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος. Οι συντελεστές κατά εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται ως ακολούθως: α) για κάθε ένα από τα μαθήματα ειδικότητας συντελεστής 4 β) για το μάθημα «Μαθηματικά Ι» συντελεστής 2 γ) για το ειδικό μάθημα συντελεστής 2

10 Γενικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότερα…
Γενικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότερα… Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) είναι επαγγελματικά. Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι τα τρία μαθήματα της ομάδας Β και το ένα μάθημα επιλογής που ο υποψήφιος παρακολούθησε στην Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα ορίζονται για κάθε ειδικότητα με Υπουργική απόφαση. Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων. Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.

11 Γενικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότερα…
Γενικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Ειδικότερα… Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία. Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. (Η προφορική βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, αντικαθίστανται για τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ με τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων αυτών στην τελευταία τάξη.) Τα υποχρεωτικά μαθήματα γενικής παιδείας κατά ομάδα και τα μαθήματα επιλογής φαίνονται στον πίνακα Ι. Τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ειδικότητα και επιστημονικό πεδίο καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση του ΥπΕΠΘ. Πίνακας Ι

12 Κύκλοι μαθημάτων και τομείς
Τεχνολογικός Μηχανολογίας Οχημάτων Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής Δομικών Έργων Εφαρμοσμένων Τεχνών Υπηρεσιών Πληροφορικής Οικον. και Διοικ. Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ναυτικός Πλοιάρχων Ναυτικού Μηχανικών Ναυτικού

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΤΟΜΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ
Β΄ ΤΑΞΗ - ΤΟΜΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ α Μηχανολογίας Μηχανολογικών εγκαταστάσεων & Κατασκευών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού β Οχημάτων Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων γ Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων δ Ηλεκτρονικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων Ηλεκτρονικών Συστημάτων & Επικοινωνιών ε Δομικών Έργων Σχεδιαστών Δομικών Έργων στ Εφαρμοσμένων Τεχνών Γραφικών Τεχνών ζ Πληροφορικής Υποστήριξη Συστημάτων, Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ η Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων θ Υγείας & Πρόνοιας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Νοσηλευτών ι Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος Τεχνολογίας & Ελέγχου Τροφίμων Έργων Τοπίου & Περιβάλλοντος Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ια Ναυτικού Πλοιάρχων Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού αβ Ναυτικού Μηχανικών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

14

15


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ Επαγγελματικά Λύκεια & Σχολές"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google