Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα
Δρ. Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Πολιτικής ΑΣΠΑΙΤΕ- ΕΛΛΑΔΑ Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα

2 Εκπαιδευτικό Στέλεχος είναι όσοι – όσες κατέχουν:
Διοικητική Πειθαρχική Εποπτική Καθοδηγητική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα

3 Συστατικά Στοιχεία Στελέχους
Βαθμός Eξουσίας Χώρος – Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Υπηρεσία Οντότητα

4 Κατηγορίες Στελεχών στην Ελλάδα
Διευθυντές Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης Διευθυντές Διευθύνσεων – Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης Διευθυντές – Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ – υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών Θεμάτων Σχολικοί Σύμβουλοι

5 Αρχική Κατάρτιση Στελεχών
Παρακολούθηση Ειδικών Μαθημάτων Διοίκησης της Εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια (συνήθως προαιρετικά), αντίθετα στην ΑΣΠΑΙΤΕ (υποχρεωτικά). Πρακτική άσκηση στα σχολεία μόνο όμως στο διδακτικό και όχι στο διοικητικό πεδίο, για παράδειγμα δεν μετέχουν έστω και δοκιμαστικά σε συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων ή στη λήψη αποφάσεων σε άλλα επίπεδα.

6 Επιμόρφωση Στελεχών Μεταπτυχιακά Προγράμματα ή Προγράμματα Εξειδίκευσης (Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ) ΠΕΚ σεμινάρια 3 ημερών ή στην καλύτερη περίπτωση 50 ωρών, αφού όμως επιλεγούν στη θέση. Στην ουσία η επιλογή αυτόματα σημαίνει και την ικανότητα διοίκησης και ηγεσίας.

7 Κριτήρια επιλογής στελεχών ΠΔ 25/2002
Α. Μοριοδοτούμενα 1. Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και εμπειρία διδακτορικό 8 μονάδες, μεταπτυχιακό 4 μονάδες μετεκπαίδευση 4 μονάδες ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΜΕ, ΠΑΤΕΣ 1,50

8 ΠΔ 25/2002 συνέχεια πτυχίο ΠΑ ή ΣΝ όχι για διορισμό 1 Μ.
πτυχίο παν/μίου για απόκτηση πτυχίου ΠΑ ή ΣΝ 1 ΄Μ. πανεπιστημιακός τίτλος αλλοδαπής ως αποδεικτικό ξένης γλώσσας καθώς και proficiency 1,50 Μ Lower 0,50 M

9 ΠΔ 25/2002 συνέχεια 2. Υπηρεσιακή κατάσταση και διδακτική εμπειρία
α) εκπαιδευτική υπηρεσία μέχρι 8 Μ. β) Διδακτικό έργο σε ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΕΚ μέχρι 1,50 Μ. γ) διδασκαλία σε ΑΕΙ /ΤΕΙ μέχρι 2 Μ

10 ΠΔ 25/2002 συνέχεια 3. Άσκηση διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου: α) Διευθυντής σχολείου μέχρι 4 Μ β) Δ/ντης Εκπαιδ/σης ή Προϊστάμενος Γραφείου , ή στο ΥΠΕΠΘ μέχρι 4 Μ γ) Σχολικός Σύμβουλος μέχρι 3 Μ δ) Δ/ντης ή Υποδ/ντης επιμόρφωσης μέχρι 1 Μ

11 ΠΔ 25/2002 συνέχεια ε) υποδιευθυντής σχολείου ή υπεύθυνος ΚΠΕ, ΣΕΠ, ΠΛΗΝΕΤ κλπ μέχρι 1 Μ. στ) συμμετοχή σε Κενρ. Συμβ/λια μέχρι 1 Μ ζ) συμμετοχή σε Περ. Συμ/λια μέχρι 1 Μ η) συμμετοχή στο Συμβ/λιο Επιλ. Σχολ. Συμβ. Μέχρι 1 Μ θ) συμμετοχή στο Συμ. Επιλ. Δ.Ε ή πρ.Γραφ. Μέχρι 1 Μ.

12 ΠΔ 25/2002 συνέχεια Β. Κριτήρια από αξιολογικές εκθέσεις ανάλογα με τη θέση που κατέχουν Δ/ντου, Σχολικού Συμβούλου κλπ. Γ. κριτήρια που συνεκτιμώνται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής 1. Αυτόνομο συγγραφικό και ερευνητικό έργο Βιβλία, άρθρα, ανακοινώσεις, διδακτικά βιβλία (ΟΕΔΒ) (μέχρι 6 Μ)

13 ΠΔ 25/2002 συνέχεια 2. Συνεκτιμώνται στη συνέντευξη διάφορες κατηγορίες δράσεων που ο υποψήφιος αποδεικνύει με παραστατικά μέχρι 20 Μ Π.χ συμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές, εισηγήσεις ή παρακολουθήσεις σε συνέδρια, ανάληψη πρωτοβουλιών, εισαγωγή καινοτομιών κλπ

14 Πρόταση Νόμου 2005 (100 αξιολογικές μονάδες)
Επιστημονική και Παιδαγωγική Κατάρτιση και συγκρότηση: 35 μονάδες Υπηρεσιακή κατάσταση και εμπειρία: 25 μονάδες Ικανότητα άσκησης διοικητικών καθηκόντων και καθοδηγητικού έργου – κοινωνική δράση: 40 μονάδες.

15 Συνέχεια (πρόταση νόμου 2005)
Α: Υπηρεσιακή κατάσταση – διδακτική εμπειρία: 22 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο (ειδικότερα) 1) Εκπαιδευτική υπηρεσία μέχρι 7 μονάδες 2) Διδακτική εμπειρία μέχρι 12 μονάδες 3.Άσκηση διοικητικών καθηκόντων μέχρι 3 μονάδες ως εξής: 3.1 διευθυντής εκπαίδευσης ή προϊστάμενος γραφείου ή σχολικός σύμβουλος μέχρι 1,5 μονάδα.

16 Συνέχεια (πρόταση νόμου 2005)
3.2 διευθυντής σχολείου μέχρι 1 μονάδα 3.3 υποδιευθυντής σχολείου μέχρι 0,5 μονάδες 3.4 συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια μέχρι 1 μονάδα

17 Β. Επιστημονική Παιδαγωγική Συγκρότηση 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, ειδικότερα:
Διδακτορικό 4,5 μονάδες και μέχρι 6,5 (για πέραν του ενός) Μαster 2,5 μονάδες και μέχρι 3,5 πέραν του ενός Διδασκαλείο 2,5 μονάδες Β’ πτυχίο ΑΕΙ 2 μονάδες και μέχρι 3,5 πέραν αυτού. ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΠΑΤΕΣ 1 μονάδα

18 Συνέχεια Β στοιχείου πρότασης νόμου 2005
Εξάμηνη επιμόρφωση 0,5 μονάδες Τρίμηνη επιμόρφωση 0,25 μονάδες Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις ΝΤ 0,25 Ξένη γλώσσα επιπέδου Β2 0,5 και μέχρι 1 μονάδα για περισσότερες της μιας Ξένη γλώσσα επιπέδου άνω του Β2 1 μονάδα και μέχρι 2 για περισσότερες της μιας

19 Γ. Προσωπικότητα Γενική Συγκρότηση 20 μονάδες, (πρόταση νόμου 2005)
Το στοιχείο Γ προκύπτει από: 1. Το Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και 2. Την Προσωπική συνέντευξη, και τα δύο τούτα στοιχεία εκτιμώνται κατά την κρίση του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής

20 Δ. Επιτυχής συμμετοχή σε γραπτή δοκιμασία, 4 μονάδες
Το στοιχείο αυτό αν και είναι απαραίτητο για τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης δεν απαιτείται για τους διευθυντές / ντριες σχολείων.

21 Συμβούλιο Επιλογής Αν και για τα διευθυντικά στελέχη του σχολείου η επιλογή γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (με διορισμένα 3 μέλη και 2 εκλεγμένα από τον κάθε κλάδο), αξίζει να αναφερθεί η προτεινόμενη σύνθεση για τα υπόλοιπα στελέχη: 3 μέλη ΔΕΠ, 2 Σύμβουλοι ή πάρεδροι Π.Ι και τα 2 εκλεγμένα μέλη από τους κλάδους.

22 Κριτική Η υπηρεσιακή κατάσταση και η διδακτική εμπειρία υπερτερεί (22 μονάδες) της Επιστημονικής – Παιδαγωγικής συγκρότησης (12 μονάδες) της οποίας επίσης υπερτερεί Η προσωπικότητα και Γενική Συγκρότηση (20) μονάδες που εξαρτάται από την κρίση του συμβουλίου. Εν ολίγοις τα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και κυρίως τα επιστημονικά, υποτιμώνται και υπερεκτιμώνται κομματικά, προσωπικά, υποκειμενικά.

23 Επομένως ο υποψήφιος διευθυντής /ντρια:
Δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία μέσω σπουδών ή μαθητείας στο έργο του, αλλά μέσω άλλων διαδικασιών για επαγγελματική ανέλιξη. Τρεις πορείες ηγεσίας: Ο Πύρρος, ο Ίκαρος, και ο Οδυσσέας. Ποια επιλέγουμε; Τι Διευθυντικά στελέχη θέλουμε;

24 Τι θα μπορούσε να γίνει:
Προετοιμασία στελεχών από τη βασική κατάρτιση και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Από την επιμόρφωση Από τη μαθητεία Από τον Μέντορα Από Ειδικό πρόγραμμα με συνεργασία Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Παιδαγωγικών και Δημόσιας Διοίκησης και εργασία σε φυσικές συνθήκες σχολικής μονάδας. Προετοιμασία Πριν και Μετά την επιλογή τους.


Κατέβασμα ppt "Αρχική Κατάρτιση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Στελεχών στην Ελλάδα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google