Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αφαλάτωση Dessalement 1Αφαλάτωση - Desselement • Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στον τόπο μας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, που.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αφαλάτωση Dessalement 1Αφαλάτωση - Desselement • Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στον τόπο μας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, που."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αφαλάτωση Dessalement 1Αφαλάτωση - Desselement

3 • Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στον τόπο μας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, που είχε ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποιητική αποθήκευση νερού στα φράγματα που είχαν ήδη κατασκευαστεί, επέβαλε τη δημιουργία των Μονάδων Αφαλάτωσης Θαλασσίου Νερού. • La sécheresse prolongée que l’on a observée dans notre pays pendant la dernière décennie du 20e siècle, et qui a conduit à un stockage d'eau dans les barrages déjà construits est insuffisant, a nécessité la création d'usines de dessalement de l'eau de mer. 2Αφαλάτωση - Dessalement

4 • Η αφαλάτωση είναι μια μέθοδος ανάκτησης πόσιμου νερού από θαλασσινές πηγές, ποτάμια και λίμνες. Το νερό αυτό αντλείται, φιλτράρεται και περνάει από διάφορα στάδια μέχρις ότου παραχθεί νερό υψηλής ποιότητας κατάλληλο για ύδρευση. • Le dessalement est une méthode de récupération d'eau potable provenant de sources : mers, rivières et de lacs. Cette eau est pompée, filtrée et passée par diverses étapes jusqu'à la production d’une eau de haute qualité adaptée à l'irrigation. 3Αφαλάτωση - Dessalement

5 • Η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού με τη χρήση της τεχνικής της αντιστροφής όσμωσης είναι πλέον μια δοκιμασμένη και αναγνωρισμένη τεχνολογία. • Le dessalement de l'eau de mer en utilisant la technique d'osmose inverse est désormais une technologie testée et reconnue. 4Αφαλάτωση - Dessalement

6 • Η τεχνική βασίζεται στην διέλευση του θαλασσινού νερού σε υψηλή πίεση μέσα από μεμβράνες που διαχωρίζουν το νερό εισόδου σε δυο κλάσματα: το διήθημα, δηλαδή το νερό που διέρχεται από την μεμβράνη και το συμπύκνωμα, δηλαδή το νερό που δεν διέρχεται Το διήθημα είναι νερό εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άλατα κατάλληλο για ύδρευση, άρδευση και τις περισσότερες βιομηχανικές χρήσεις. • La technique est basée sur le passage de l'eau de mer à haute pression à travers des membranes qui séparent l'apport d'eau en deux fractions: le filtrat, l'eau qui pénètre la membrane et le condensat, l'eau qui ne pénètre pas. Le filtrat est une eau extrêmement faible en sel, convenable pour l'alimentation en eau, l'irrigation et la plupart des industries. 5Αφαλάτωση - Dessalement

7 • Οι προηγμένες μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποτελούν την πλέον δόκιμη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ποιότητας αλλά και της επάρκειας νερού σε δήμους, στη βιομηχανία και σε ξενοδοχειακές μονάδες. • Les usines de dessalement de l’eau de mer de pointe sont la solution la plus facile pour résoudre le problème de la qualité et l'adéquation de l’eau dans les municipalités, l'industrie et les hôtels. 6Αφαλάτωση - Dessalement


Κατέβασμα ppt "Αφαλάτωση Dessalement 1Αφαλάτωση - Desselement • Η παρατεταμένη ανομβρία που παρατηρήθηκε στον τόπο μας κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, που."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google