Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωπαϊκά Εργαλεία και Εθνικές Πολιτικές: Εθνικές και Ευρωπαϊκές Προκλήσεις
Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) 1

2 Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Στρατηγική Λισσαβόνας Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» Από το 2002 ενισχυμένη συνεργασία στην ΕΕΚ Διαφορετικά συστήματα κοινοί στόχοι Με ορίζοντα το 2020 «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη & χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» Η ΕΕΚ όλο και ψηλότερα στην πολιτική ατζέντα Κοινά εργαλεία Μαθησιακά αποτελέσματα EQF Εθνικές μεταρρυθμίσεις Πιστοποίηση NQF ECVET QA Κατανομή ρόλων Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων Ισότιμη μάθηση 2

3 Ανακοινωθέν της Bruges*
Αποτελεί την ατζέντα της Ε.Ε για τη σύγκλιση και συνεργασία στο χώρο της Ε.Ε.Κ. Εμπεριέχει 22 βραχυπρόθεσμα παραδοτέα-στόχους Βασικά: Εφαρμογή NQF (EQF)–ECVET-EQAVET Συμπληρωματικά: Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών (ενσωμάτωση βασικών δεξιοτήτων ΔΒΜ στα Προγράμματα Σπουδών της Α.Ε.Κ.) *Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Ε.Ε.Κ, των ευρωπαϊκών κοινωνικών φορέων και της Ε.Ε. Συνεδρίαση της Μπριζ στις 7 Δεκεμβρίου 2010 για την επανεξέταση της στρατηγικής προσέγγισης και των προτεραιοτήτων της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για τα έτη

4 ΙΔΡΥΣΗ ΕΟΠΠ-ΣΚΟΠΟΙ (1/2)
Ν.3879/2010 (άρθρο 11) ως: Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Εκροών μη - τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης Εθνική Δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας Εθνικό Σημείο Συντονισμού (NCP) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass) Εθνικό Σημείο Αναφοράς (NRP) για τη Διασφάλιση Ποιότητας

5 ΙΔΡΥΣΗ ΕΟΠΠ-ΣΚΟΠΟΙ (2/2)
(α) δημιουργία & ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και αντιστοίχισή του με το EQF (β) δημιουργία κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή ΓΔΙ και αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ (γ) αντιστοίχιση προσόντων τυπικής & μη-τυπικής εκπαίδευσης (ΜΤΕ) και άτυπης μάθησης (ΑΜ) στα επίπεδα του ΕΠΠ (δ) αντιστοίχιση διεθνών κλαδικών προσόντων στο ΕΠΠ (ε) πιστοποίηση εκροών μη-τυπικής εκπαίδευσης & άτυπης μάθησης (στ) ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστωτικών μονάδων για την Ε.Ε.Κ. (ζ) διασφάλιση ποιότητας σε μη-τυπική εκπαίδευση (η) εισήγηση καθορισμού επαγγ. δικαιωμάτων κατόχων προσόντων στο πλαίσιο της ΔΒΜ (πλην ανωτάτης) (θ) αναγνώριση ισοτιμίας εκπαιδευτικών τίτλων της αλλοδαπής (πλην ανωτάτης) -Ως προς το α) έχει γίνει ήδη παρέμβαση στις μεταφραστικές υπηρεσίες της COM ώστε να απαλειφθεί ο όρος επαγγελματικών από τη σχετική σύσταση καθώς η χρήση του όρου έρχεται σε αντίφαση με τις γενικότερες αρχές για τα προσόντα (όλα τα προσόντα μπορούν να θεωρηθούν εν δυνάμει επαγγελματικά αλλά δεν περιορίζονται αυστηρά στην επαγγελματική ζωή του ατόμου)(2008 C/111/01) -Ως προς το στ) αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ε.Ο.Π.Π. είχε οριστεί και Εθνικό Σημείο Αναφοράς για το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (σύσταση 2009 C/155/02). *Ν.3879/2010 (άρθρο 11)

6 «Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; Με την ΚΥΑ 1119/Η/ (ΦΕΚ 2351 Β΄/20/10/2011) «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ««Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» δημιουργείται ο ΕΟΠΠΕΠ Η συγχώνευση των τριών φορέων: 1. Δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας τόσο στη χάραξη όσο και στην υλοποίηση πολιτικών πιστοποίησης και επαγγελματικού προσανατολισμού, εξοικονομώντας ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους. 2. Διασφαλίζει διακριτές διαδικασίες πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού, που ωστόσο στηρίζονται σε κοινές αξίες και αρχές ώστε να επιτυγχάνεται, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. 3. Διασφαλίζει τη συνέργεια στη δημιουργία των απαραίτητων επιστημονικών εργαλείων που καταχωρούν και καταγράφουν τις εξελίξεις και τις πληροφορίες από την αγορά εργασίας (εθνικό πλαίσιο προσόντων, επαγγελματικά περιγράμματα, προγράμματα σπουδών, πύλη επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α), μια και οι τρεις φορείς έχουν έντονο επιστημονικό προφίλ. 4. Αξιοποιεί τις γνώσεις και τις πληροφορίες που καταγράφονται στα επιστημονικά εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει ευέλικτα, λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα πιστοποίησης φορέων, προγραμμάτων και προσόντων αλλά και συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού. 5. Συμβάλλει στην παροχή υπηρεσιών καθώς και στην πληροφόρηση των πολιτών με ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Η πληροφόρηση που δίνεται ως συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να ξεκινά από τους αδειοδοτημένους φορείς και τα πιστοποιημένα προγράμματα και να φτάνει μέχρι τη διάγνωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των προσόντων και τη σύνδεσή τους με την απασχόληση. 6. Συμβάλλει στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της συνεκτικής προώθησης των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό μια και οι τρείς φορείς έχουν έντονη διασύνδεση με ευρωπαϊκές πολιτικές, μόνιμα ευρωπαϊκά δίκτυα (π.χ. Euroguidance, ELGPN, Europass, EQAVET), θεσμικά όργανα και φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Cedefop), και έχουν αναπτύξει στο παρελθόν κοινές δράσεις στο πλαίσιο του έργου τους

7 Τι είναι το EQF; Είναι ένας ευρωπαϊκός πίνακας μετάφρασης των προσόντων που υποστηρίζει την κινητικότητα ανάμεσα στις χώρες μέσω της απλοποίησης της σύγκρισης του περιεχομένου και του περιγράμματος των προσόντων Διευκολύνει τη ΔΒΜ, επιτρέπει τη σύνδεση και τον συνδυασμό των προσόντων που προσφέρονται σε διαφορετικά συστήματα και τέλος συμπεριλαμβάνει τη γενική, επαγγελματική, ανώτατη εκπαίδευση καθώς και την κατάρτιση Βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και καλύπτει όλο το εύρος της μάθησης (υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι και ανώτατη εκπαίδευση).

8 Μια «απαίτηση» για το άνοιγμα στη ΔΒΜ και σε κάθε είδος μάθησης
Μια «απαίτηση» για το άνοιγμα στη ΔΒΜ και σε κάθε είδος μάθησης ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ + διάρκεια + τύπος + χώρος + πρόγραμμα + ινστιτούτο ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ Τι απαιτείται να ξέρει ένα άτομο ή να μπορεί να αποδείξει ότι είναι ικανό να κάνει μετά το τέλος της μαθησιακής εμπειρίας Προς

9 Τι είναι το ΕQF; Χώρα A Χώρα B ΕΠ NQF/ NQS ΕΠ NQF/ NQS ΕΠ ΕΠ ΕΠ ΕΠ
EQF Επίπεδο 1 EQF Επίπεδο 2 EQF Επίπεδο 3 EQF Επίπεδο 4 EQF Επίπεδο 5 EQF Επίπεδο 6 EQF Επίπεδο 7 EQF Επίπεδο 8 ΕΠ NQF/ NQS NQF/ NQS ΕΠ ΕΠ ΕΠ Το παράδειγμα αποδεικνύει ότι τα 8 επίπεδα δεν είναι δεσμευτικά αλλά ένα πλαίσιο αναφοράς. ΕΠ ΕΠ

10 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Καθορισμός Επιπέδων πλαισίου Δημιουργία Περιγραφικών δεικτών Πλαίσιο Διασφάλισης ποιότητας Πρότυπα, Προγράμματα, πιστοποίηση

11 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΔΒΜΘ-Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Καταγραφή τίτλων-βεβαιώσεων-πιστοποιητικών (σε εξέλιξη) Μεθοδολογικός οδηγός για την εκπόνηση περιγραφικών δεικτών στην τυπική εκπαίδευση (ολοκληρώθηκε) Μεθοδολογικός οδηγός για την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση (σε εξέλιξη) «Ομαδοποίηση» περιγραφικών δεικτών για τη δευτεροβάθμια (τεχνική) εκπαίδευση (έχουν παρουσιαστεί τα αρχικά παραδοτέα-οριστικοποιούνται οι δείκτες) Προσκλήσεις Διαχειριστικής Αρχής (α) Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης (β) Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και Άτυπης Μάθησης

12 ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ / ΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Υποβολή πρότασης στην ΕΥΔ για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Διαμόρφωση (ενιαίου) Επιχειρησιακού και Στρατηγικού Σχεδίου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Διαπραγματεύσεις με αντίστοιχες Εθνικές Αρχές/Οργανισμούς για τις δυνατότητες διακρατικής συνεργασίας/ανταλλαγή καλών πρακτικών (ενδεικτικά: Φινλανδία-CEDEFOP-ETF) Mε τον όρο ενιαίο εννοώ την εκπόνηση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου (και όχι τη συρραφή τριών). Συναφείς/συμπληρωματικές δράσεις «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΑΕΚατάρτισης», «Αναμόρφωση Προγραμμάτων ΤΕΕ»

13 Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) ως εργαλείο κινητικότητας

14 Θέσπιση ECVET Σύσταση ΕΚ 18.06.2009
Mε τον όρο ενιαίο εννοώ την εκπόνηση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου (και όχι τη συρραφή τριών). Συναφείς/συμπληρωματικές δράσεις «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΑΕΚατάρτισης», «Αναμόρφωση Προγραμμάτων ΤΕΕ»

15 Τι είναι το ECVET? Το εργαλείο/τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και/ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Σύσταση ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών ECVET Τι δεν κάνει το ECVET? Mε τον όρο ενιαίο εννοώ την εκπόνηση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου (και όχι τη συρραφή τριών). Συναφείς/συμπληρωματικές δράσεις «Αναμόρφωση προγραμμάτων ΑΕΚατάρτισης», «Αναμόρφωση Προγραμμάτων ΤΕΕ»

16 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το ECVET στηρίζεται σε: Ό,τι ξέρει κατανοεί & μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δηλ. στην περιγραφή σε: Γνώσεις Δεξιότητες & Ικανότητες

17 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET?
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A Ο κ. X έχει την ευκαιρία περιόδου κινητικότητας σε άλλη χώρα Αν και η εξωτερική γεωγραφική κινητικότητα αποτελεί την κυρίαρχη διάσταση του ωστόσο το ECVET μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εσωτερική κινητικότητα (διαπερατότητα) συστήματος (π.χ οριζόντια ή κάθετη). Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

18 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET?
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A …και τώρα ο κ. X θέλει να μεταφέρει στο “Ιδρυμα Προέλευσης” τα νέα του Μαθησ. Αποτελέσματα στο επιδιωκόμενο προσόν Νέα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

19 ? Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!!
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!! ?

20 Δυσκολίες Διαφάνεια ? Αμοιβαία εμπιστοσύνη?
Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων ? Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων?

21 Γιατί ECVET? Το ECVET συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ
για την προώθηση της κινητικότητας Το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ΕΕΚ & ΔΒΜ Το ECVET αυξάνει τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Το ECVET υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κ-Μ

22 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

23 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

24 Η Διαδικασία Μεταφοράς: 7 βήματα
“Ιδρυμα” Υποδοχής “Ιδρυμα” Προέλευσης 1 Συμφωνίες Μάθησης Μνημόνια Συμφωνίας Ο εκπαιδευόμ. αποκτά ΓΔΙ 2 Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται 3 Τα μαθησ.αποτελέσματα αναγνωρίζονται & συσσωρεύονται ως μέρος του προσδοκώμενου προσόντος (& οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET). 7 Οι ΠΜ πιστοποιούνται 6 Στον εκπαιδευόμενο χορηγούνται Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα 4 Οι ΠΜ καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής» του εκπαιδευόμενου 5

25 § Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι:
Η Διαδικασία Μεταφοράς: Μνημόνια Συμφωνίας & Συμφωνίες Μάθησης § Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι: αποδέχονται αμοιβαία το καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων αποδέχονται αμοιβαία ως ικανοποιητικά τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς του EQF § Συμφωνίες Μάθησης Ο ΕΟΠΠΕΠ επεξεργάζεται τρόπους ώστε να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας εγγύησης διαφάνειας και αξιοπιστίας (και να βοηθήσει στην υπογραφή τέτοιων μνημονιών θέτοντας το πλαίσιο και τις προδιαγραφές) αποσαφηνίζουν το «ίδρυμα προέλευσης» και το «ίδρυμα υποδοχής» προσδιορίζουν τους ιδιαίτερους όρους της περιόδου κινητικότητας (π.χ. ταυτότητα εκπαιδευόμενου, διάρκεια περιόδου κινητικότητας, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμούς ECVET…)

26 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

27 Η ψηφίδα περιλαμβάνει συνεκτικές / σχετιζόμενες ΓΔΙ:
Τι είναι η ψηφίδα; Η ψηφίδα (unit) είναι συστατικό στοιχείο ενός προσόντος, αποτελούμενη από συνεκτικό σύνολο ΓΔΙ που μπορούν να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν Σύσταση ECVET Η ψηφίδα περιλαμβάνει συνεκτικές / σχετιζόμενες ΓΔΙ: από άποψη επαγγ. δραστηριότητας (π.χ. περιποίηση μαλλιών & λούσιμο στο επάγγελμα του κομμωτή) είτε διότι ανήκουν στο ίδιο πεδίο ΓΔΙ (π.χ. θεσμικό/νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος) Ψηφίδα Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

28 Ψηφίδα: η «καρδιά» του ECVET
Προσόν Ψηφίδα Σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο από τους αρμόδιους φορείς και περιλαμβάνουν: Γενικό τίτλο της ψηφίδας Γενικό τίτλο του/ων προσόντος/ων που αφορά η ψηφίδα Στοιχεία αναφοράς της ψηφίδας σύμφωνα με τα επίπεδα EQF/NQF LO της ψηφίδας Διαδικασία/Κριτήρια Αξιολόγησης των LO Βαθμούς ECVET της ψηφίδας Διάρκεια ισχύος της ψηφίδας

29 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

30 Τι είναι οι βαθμοί ECVET;
Η αριθμητική έκφραση της συνολικής βαρύτητας των LO* σε επαγγελματικό προσόν και της σχετικής βαρύτητας των ψηφίδων σε σχέση με το επαγγελματικό προσόν Σύσταση ECVET Γιατί χρειάζονται οι βαθμοί ECVET; Στο αρμόδιο ίδρυμα μεταφοράς & αναγνώρισης LO: δείχνουν τη σχετική βαρύτητα της ψηφίδας/προσόντος που έχει αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος Στον εκπαιδευόμενο: δείχνουν το μέρος των LO που απομένει να καλύψει για το συνολικό προσόν Στον εργοδότη: δείχνουν τη δομή του προσόντος *LO: Μαθησιακά αποτελέσματα

31 Τι είναι οι Πιστωτικές Μονάδες;
Το σύνολο των LO ατόμου που έχουν αξιολογηθεί και που μπορούν να συσσωρευθούν για την απόκτηση επαγγελμ. προσόντος ή να μεταφερθούν σε άλλα μαθησιακά προγ/τα ή επαγγελματικά προσόντα Σύσταση ECVET Πώς αναγνωρίζονται; το ίδρυμα «υποδοχής» αξιολογεί τα LO και χορηγεί ΠΜ. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης καταχωρίζεται στο «πρακτικό καταγραφής αποτελεσμάτων» του εκπαιδευόμενου το ίδρυμα «προέλευσης» πιστοποιεί τις ΠΜ και το ίδρυμα «προέλευσης» αναγνωρίζει τα επιτευχθέντα LO, τα οποία συσσωρευόμενα μπορεί να οδηγήσουν στην απονομή προσόντος

32 ECVET και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο ΕΟΠΠΕΠ βρίσκεται στη φάση κατάθεσης των τεχνικών δελτίων για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών της Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) και της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (σε σύμπραξη με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, ιδίως Ι.Ε.Π) Βασικός άξονας του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία πρότυπο οδηγού για τις Ομάδες Έργου που θα αναλάβουν την εκπόνηση/αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών Ο Οργανισμός μάλιστα τώρα επεξεργάζεται action plan για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχει επικοινωνία σε όλα του τα έργα (εννοείται ότι είναι εσωτερικής χρήσης). Θέλουμε πάντως την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων (ειδικά της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών εταίρων αλλά και επαγγελματικών ενώσεων, επιστημονικών ενώσεων (είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συμμετέχουν όλοι (σκεφτόμαστε ακόμη και ερωτηματολόγια προς τους καθηγητές Επίσης έχουμε κάνει επαφές (περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το θέμα της διαχείρισης πόρων) στο εξωτερικό (Σκωτία, Λουξεμβούργο,Γερμανία), υπάρχει θετική προδιάθεση συνεργασίας (διερευνούμε τους τρόπους).

33 ECVET και Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αναλυτικότερα:
Aπόσπασμα από σχέδιο τεχνικού δελτίου: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών της ΤΕΕ Προετοιμασία της εκπόνησης των προγραμμάτων σπουδών της Τ.Ε.Ε. με δημιουργία του μεθοδολογικού οδηγού – Επιλογή διδακτικής (ών) μεθόδου (ων). Η δράση αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση οδηγού σύνταξης των προγραμμάτων σπουδών της Τ.Ε.Ε., την εκπόνηση οδηγού εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της Τ.Ε.Ε. και την εκπόνηση οδηγού για την εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων στην Τ.Ε.Ε.» Ομοίως και για τα προγράμματα Α.Ε.Κ (Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) Οι οδηγοί αυτοί (και ο γενικότερος σχεδιασμός) έχουν ως στόχο την ευελιξία (διότι υπάρχουν ανοιχτά Α)τα θέματα της πιστοποίησης μη τυπικής –άτυπης Β)η κινητικότητα εσωτερική και εξωτερική (μάλιστα έχουμε σκεφτεί να υποβάλλουμε πρόταση επέκτασης των Leonardo και στην Β΄θμια Τεχνική (βέβαια πρέπει να αξιολογηθεί από την πολιτική ηγεσία καθώς πρόκειται για ανήλικους μαθητές). Σε συνέδριο προτείναμε την επέκταση του χρόνου παραμονής στο εξωτερικό (η πρόταση αντιμετωπίστηκε με επιδοκιμασία από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας της Γερμανίας και της Αυστρίας, και καταγράφηκε και από τα στελέχη της COM).

34 EQAVET ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/C 155/01)

35 Ιστορικό – Χρήσιμες Πληροφορίες
Η σύσταση είναι συμπληρωματική αλλά επουδενί υποδεέστερη αυτής των Πλαισίων Προσόντων Το Δίκτυο και οι «αρχές» ποιότητας αντλούν από τουλάχιστον 10ετή Ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της ποιότητας Το Υπουργείο Παιδείας (σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ) αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα

36 Το Δίκτυο και οι Εθνικές Πρωτοβουλίες π3
Ι Κ Τ Σ Π Ο Η Α Πρόσβαση στη Δια Βίου Μάθηση και την Αγορά Εργασίας Κοινωνική Ένταξη/ Κοινωνική Συνοχή ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων Αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των περιορισμένων πόρων Κινητικότητα σπουδαστών/εκπαιδευο-μένων, επαγγελματική κινητικότητα σε τοπικό, εθνικό, διεθνές επίπεδο

37 Προκλήσεις (Εθνικό Επίπεδο)
Διαμόρφωση «κουλτούρας» μαθησιακών αποτελεσμάτων Διάχυση προστιθέμενης αξίας/δυνητικών ωφελειών της συγκρότησης ΕΠΠ (και Κλαδικών Πλαισίων Προσόντων) και «άρση» ερμηνειών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (για το τι είναι και τι σημαίνει ΕΠΠ) Δικτύωση/Συνέργια/Συναίνεση Δημιουργία ή αναθεώρηση (όπου αυτές υπάρχουν) των απαραίτητων μηχανισμών/διαδικασιών (ή/και) νομικού πλαισίου ώστε το ΕΠΠ να είναι «βιώσιμο» Ισορροπία ανάμεσα στην «ταχύτητα» και στην ποιότητα των «απαιτούμενων» παρεμβάσεων Επίσης είναι αναγκαία η διάχυση και η πληροφόρηση σχετικά με την προστιθέμενη αξία και των λοιπών εργαλείων. Για να είναι βιώσιμο το ΕΠΠ χρειάζεται και πιστωτικές μονάδες. (Κρίσιμο ερώτημα είναι επίσης η σύνδεση με το ECTS), Γενικά ως ΕΟΠΠΕΠ (και αντιπρόσωποι στα ευρωπαϊκά εργαλεία έχουμε θέσει προβληματισμούς τέτοιου είδους και έχουμε θετική αντιμετώπιση από την COM.

38 Προκλήσεις (Ευρωπαϊκό Επίπεδο)
Περαιτέρω ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων με σαφή προσανατολισμό στις εκροές (π.χ ΕQAVET) Παροχή τεχνικής/χρηματοδοτικής βοήθειας στα κράτη- μέλη (και στις προς ένταξη χώρες) προκειμένου να τηρηθούν τα «χρονοδιαγράμματα» και να επιτευχθεί πραγματική σύγκλιση των Εκπαιδευτικών Συστημάτων Συντονισμός/Σύγκλιση της Εκπαίδευσης/Κατάρτισης με την αγορά εργασίας (π.χ. ΕSCO)

39 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !!!

40 Τι είναι το ECVET? Το εργαλείο/τεχνικό πλαίσιο για τη μεταφορά, αναγνώριση και τη συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο και/ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Σύσταση ECVET δεν συνεπάγεται νέο δικαίωμα των πολιτών για την αυτόματη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων ή βαθμών ECVET Τι δεν κάνει το ECVET?

41 Μαθησιακά αποτελέσματα Το ECVET στηρίζεται σε: Ό,τι ξέρει κατανοεί &
μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος δηλ. στην περιγραφή σε: Γνώσεις Δεξιότητες & Ικανότητες

42 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A Ο κ. X έχει την ευκαιρία περιόδου κινητικότητας σε άλλη χώρα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

43 Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Νέα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A …και τώρα ο κ. X θέλει να μεταφέρει στο “Ιδρυμα Προέλευσης” τα νέα του Μαθησ. Αποτελέσματα στο επιδιωκόμενο προσόν Νέα Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ Μαθησιακά Αποτελέσματα κ. Χ

44 ? Γιατί είναι σημαντικό το ECVET? Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!!
Μαθησιακό περιβάλλον B Μαθησιακό περιβάλλον A Υπάρχουν όμως δυσκολίες !!!! ?

45 Δυσκολίες Διαφάνεια ? Αμοιβαία εμπιστοσύνη?
Επικύρωση μαθησιακών αποτελεσμάτων? Συσσώρευση μαθησιακών αποτελεσμάτων ? Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων?

46 Γιατί ECVET? Το ECVET συνιστά προτεραιότητα της ΕΕ
για την προώθηση της κινητικότητας Το ECVET διευκολύνει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ΕΕΚ & ΔΒΜ Το ECVET αυξάνει τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων Το ECVET υποστηρίζει τη συνεργασία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των Κ-Μ

47 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

48 Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες
«Πυλώνας 1: ECVET Ψηφίδες/ Ενότητες Βαθμοί ECVET Πιστωτικές Μονάδες Διαδικασία Μεταφοράς

49 Διαδικασία μεταφοράς 7 βήματα 1 7 ΓΔΙ 3 2 6 4 5 “Ιδρυμα” “Ιδρυμα”
Υποδοχής “Ιδρυμα” Προέλευσης 1 Συμφωνίες Μάθησης Μνημόνια Συμφωνίας Ο εκπαιδευόμ. αποκτά ΓΔΙ 2 Τα μαθησιακά αποτελέσματα αξιολογούνται 3 Τα μαθησ.αποτελέσματα αναγνωρίζονται & συσσωρεύονται ως μέρος του προσδοκώμενου προσόντος (& οι αντίστοιχοι βαθμοί ECVET). 7 Οι ΠΜ πιστοποιούνται 6 Στον εκπαιδευόμενο χορηγούνται Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) για τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα 4 Οι ΠΜ καταχωρίζονται στο «πρακτικό καταγραφής» του εκπαιδευόμενου 5

50 Διαδικασία μεταφοράς § Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι:
Μνημόνια Συμφωνίας & Συμφωνίες Μάθησης § Με τα Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) οι εταίροι: αποδέχονται αμοιβαία το καθεστώς τους ως αρμόδιων ιδρυμάτων αποδέχονται αμοιβαία ως ικανοποιητικά τα κριτήρια διασφάλισης ποιότητας, αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων συμφωνούν σχετικά με τη συγκρισιμότητα των σχετικών προσόντων, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα αναφοράς του EQF § Συμφωνίες Μάθησης To βασικό ερώτημα είναι πώς γίνονται όλα αυτά: Στον ΕΟΠΠΕΠ επεξεργαζόμαστε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λειτουργήσουμε ως Ενδιάμεσος φορέας και ως εγγυητής της διαφάνειας και της αξιοπιστίας απέναντι τόσο στους εταίρους μας όσο και εσωτερικά. αποσαφηνίζουν το «ίδρυμα προέλευσης» και το «ίδρυμα υποδοχής» προσδιορίζουν τους ιδιαίτερους όρους της περιόδου κινητικότητας (π.χ. ταυτότητα εκπαιδευόμενου, διάρκεια περιόδου κινητικότητας, αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, βαθμούς ECVET…)


Κατέβασμα ppt "Νίκος Γεωργιάδης, PhD Αν. Πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google