Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αθήνα 2010 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Α φάση: Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Συστηματική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αθήνα 2010 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Α φάση: Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Συστηματική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αθήνα 2010 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Α φάση: Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Τομέων Κωδικοποίηση από το υλικό του προγράμματος Νικόλαος Τριπόδης, Σχολικός Σύμβουλος

2 Υλικό Προγράμματος Ομάδα έργου ΑΕΕ (2010), Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε., Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Βασικό Πλαίσιο, Κ.Ε.Ε., ΥΠΔΒΜΘ Ομάδα έργου ΑΕΕ (2010), Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε., Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Διαδικασίες και Εργαλεία, Κ.Ε.Ε., ΥΠΔΒΜΘ Ομάδα έργου ΑΕΕ (2010), Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε., Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα, Σχέδια Εκθέσεων, Κ.Ε.Ε., ΥΠΔΒΜΘ

3 Χρονοδιάγραμμα : Δεκέμβριος 2010 Χρονοδιάγραμμα γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου: Δεκέμβριος 2010 Συγκροτεί ομάδες εργασίας Ορίζει συντονιστές και πρακτικογράφους Ορίζει το χρονοδιάγραμμα εργασιών Η Ολομέλεια Βήμα 1 ο Έργο Ολομέλειας Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου

4 * Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για τον τομέα, καταγράφονται οι δύο πλειοψηφικές θέσεις της ομάδας. Η Ομάδα Εργασίας Βήμα 2 ο Έργο Ομάδας Εργασίας Αξιοποιεί τα αρχεία του σχολείου Εκτιμά τους 15 τομείς (19 δείκτες) με αιτιολογημένες απόψεις Επισημαίνει τις προβληματικές περιοχές του ΕΕ της σχολικής μονάδας Εκτιμά τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση Καταγράφει ομόφωνη-αιτιολογημένη θέση για κάθε τομέα*

5 * Στην περίπτωση που η ολομέλεια δεν μπορεί να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, καταγράφεται η γνώμη της αυξημένης πλειοψηφίας, (τα δύο τρίτα της ολομέλειας). Η Ολομέλεια Βήμα 3 ο Έργο Ολομέλειας Καταλήγει σε ομόφωνη απόφαση για κάθε τομέα* Συντάσσει έκθεση της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου Επιλέγει 2-3 τομείς για διερεύνηση Αναλύει τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας για κάθε τομέα

6 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: … 1234  Αποτύπωση Αποτελεσμάτων Χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας: 4. Πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα) 3. Καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά) 2. Μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα) 1. Προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα)

7 Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου 1 Ταυτότητα του σχολείου Όνομα σχολείου: … Κωδικός σχολείου: … Διεύθυνση: … Άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχολείο (το κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου, τα χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού, …)

8 2 Διαδικασίες αξιολόγησης (200 λέξεις)  Πόσες συναντήσεις της ολομέλειας χρειάστηκαν και πόσο διήρκησαν;  Δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας και αν ναι πόσες;  Ποιοι συμμετείχαν σε αυτές;  Πως εργάστηκαν οι ομάδες;  Πόσο χρόνο χρειάστηκαν για να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις αιτιολογημένες απόψεις τους; …

9 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: … 1234  3 Φύλλο γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου (100 λέξεις για κάθε δείκτη ποιότητας) 3ο Πεδίο-Δείκτης 3.1: Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών  Η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων δεν είναι σταθερή γεγονός που δημιουργεί προβλήματα...  Υπάρχει επιφυλακτικότητα απέναντι στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς…  Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών αφορά κυρίως παιδαγωγικά θέματα (συμπεριφορά, πειθαρχία μαθητών) και λιγότερο το διδακτικό έργο…  Συνηθίζεται ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας, καθώς και εθελοντική συνδιδασκαλία σε τάξεις που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριφορά, …

10 Κύρια αποτελέσματα της αξιολόγησης (300 λέξεις)  Τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου (οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία).  Οι αδυναμίες του σχολείου (οι περιοχές του εκπαιδευτικού έργου με τα περισσότερα προβλήματα)  Οι τομείς του εκπαιδευτικού έργου οι οποίοι επιλέχθηκαν από τη σχολική μονάδα για συστηματικότερη διερεύνηση και μελέτη 4

11 Τομείς εκτός πεδίου 1 Χρονοδιάγραμμα : Ιανουάριος 2011 Χρονοδιάγραμμα συστηματικής διερεύνηση 2 επιλεγμένων τομέων: Ιανουάριος 2011 Συγκροτεί ομάδες εργασίας για κάθε τομέα Ορίζει κριτήρια ποιότητας δεικτών Ορίζει το χρονοδιάγραμμα εργασιών Η Ολομέλεια Βήμα 1 ο Έργο Ολομέλειας Επιλέγει μεθόδους και εργαλεία άντλησης πληροφοριών Αρχεία σχολείου Εκπαιδευτικοί- μαθητές-γονείς Επιλέγει πηγές πληροφοριών Συστηματική Διερεύνηση Επιλεγμένων Τομέων

12 Πεδίο 3ο : Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο Τομέας: α. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο Δείκτης αξιολόγησης: 3.1. Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών Περιγραφή του δείκτη: Ο δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που απεικονίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών και αφορούν στη συνεργασία, στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ενδεικτικό σχέδιο Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:  Ποιότητα επικοινωνίας, δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση  Τακτικές συναντήσεις και συνεργασία εκπαιδευτικών  Συνεργασία εκπαιδευτικών με έμφαση σε παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα

13 Σκοπός/Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:  Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εξετάζονται η ποιότητα της επικοινωνίας, οι μορφές συνεργασίας και ανάπτυξης συλλογικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες. Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός...  Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως συντονισμός σχολικής ζωής, εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, ποιότητα της διδασκαλίας, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις…  Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική μονάδα.

14 Μέθοδος Εργασίας: Τα μέλη των ομάδων εργασίας:  Συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του δείκτη.  Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη.  Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών.  Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη σχολική μονάδα.

15 Εργαλεία: Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης… Πηγές: Βιβλίο πράξεων διευθυντή, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, εκπαιδευτικοί…

16 Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη:  Θεσμοθετημένες συναντήσεις του συλλόγου διδασκόντων ετησίως (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).  Θεσμοθετημένες συναντήσεις ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών ετησίως (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).  Συμμετοχή και συνεργασία στην εκπόνηση και υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).  Συνεργασία εκπαιδευτικών σε επιστημονική δραστηριότητα, στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.  Μη θεσμοθετημένες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).  Υποστηρικτικές δράσεις προς νέους εκπαιδευτικούς στη σχολική μονάδα (είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).  Ενθάρρυνση από τη διεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς (πλήθος, είδος πρωτοβουλιών, πλήθος συμμετεχόντων).  Συνεργασία και συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις προς τη τοπική κοινωνία.  Προσφορές αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτικών (π.χ. αιμοδοσία, έρανοι...).  Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές). Πρόσθετα στοιχεία

17 Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη:  Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε συναντήσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους για εκπαιδευτικά ζητήματα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας.  Το περιεχόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών αφορά κυρίως παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα, όπως αξιολόγηση των μαθητών, διατύπωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων, οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, κατανομή του προγράμματος και καθηκόντων, αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.  Ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρωτές/ωρομίσθιους αναπτύσσονται σχέσεις υποστήριξης και συνεργασίας.  Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καλλιεργείται η συλλογικότητα.  Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών έχουν συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.  Μεταξύ των εκπαιδευτικών έχει αναπτυχθεί υψηλός βαθμό αλληλεγγύης.  Η διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς.  Στο σχολείο είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ανταλλάσσεται εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. σημειώσεις, βιβλία). Πρόσθετα ερωτήματα

18 Η Ομάδα Εργασίας Βήμα 2 ο Έργο Ομάδας Εργασίας Συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα Ερμηνεύει τα αποτελέσματα

19 Η Ολομέλεια Βήμα 3 ο Έργο Ολομέλειας Συνθέτει τις ερμηνείες Συντάσσει έκθεση τομέα Καταλήγει σε ομόφωνη απόφαση για κάθε τομέα* Διατυπώνει δυνατές και αδύνατες πτυχές Συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα κριτήρια ποιότητας * Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για τον τομέα, καταγράφονται οι δύο πλειοψηφικές θέσεις.

20 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς το δείκτη: … 1234  Αποτύπωση Αποτελεσμάτων Χρήση της τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας: 4. Πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα) 3. Καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά) 2. Μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα) 1. Προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα)

21 Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων 1 Τομέας/Δείκτης αξιολόγησης:… Διαδικασίες αξιολόγησης (200 λέξεις)  Χρόνος και διάρκεια της αξιολόγησης  Αριθμός των ομάδων που δημιουργήθηκαν  Σύνθεση των ομάδων  Αριθμός των συναντήσεων κάθε ομάδας  Συναντήσεις με γονείς, μαθητές και άλλους εμπλεκόμενους  Άξονες συζήτησης …

22 Σχέδιο Αξιολόγησης (500 λέξεις)  Ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δείκτη;  Ποια ερευνητικά εργαλεία και ποιες πηγές χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση δεδομένων; 2 3 Κύρια Αποτελέσματα Αξιολόγησης (700 λέξεις) Συμπεράσματα:  Ως προς τον τομέα/δείκτη που διερευνήθηκε  Τεκμηρίωση με συγκεκριμένα δεδομένα

23 Προτεραιότητες για δράση (200 λέξεις) Επιλογή τομέων-δεικτών για δράση που προέκυψαν από την εκτίμηση των αποτελεσμάτων 4 Παράρτημα έκθεσης  Υλικά καταγραφής διαδικασιών (π.χ. ημερολόγιο ομάδων εργασίας)  Εργαλεία άντλησης πληροφοριών (π.χ. ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης)


Κατέβασμα ppt "Αθήνα 2010 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δ.Ε. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Α φάση: Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου Συστηματική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google