Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στο δημοτικό σχολείο
Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 10ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας

2 ΑΦΕΤΗΡΙΑ Το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρητικά οφείλει να δομείται με βάση τις αρχές της ποιότητας της διδασκαλίας, της ευελιξίας των προγραμμάτων σπουδών, του εκσυγχρονισμού- υπό την έννοια του εμπλουτισμού, της ανανέωσης και της ανατροφοδότησης- και του σεβασμού στις ατομικές διαφορές και ανάγκες.

3 Η εφαρμογή των αξιωμάτων της «Εκπαίδευσης που συμπεριλαμβάνει όλους» (Διακήρυξη της Σαλαμάνκα 1994, Χάρτα του Λουξεμβούργου 1996, Ένα Σχολείο για Όλους) και η παραδοχή ότι η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρίες δεν είναι μια διαδικασία στατική, αλλά διαμορφώνεται, εξελίσσεται και μεταβάλλεται δημιουργικά, αποτελούν στην εποχή μας το γενικό θεωρητικό υπόβαθρο κάθε παιδαγωγικής παρέμβασης.

4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρθρο 4 Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.

5 2817/2000, Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις.
Υπ.Απ. Αρ /Γ6/2002, Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης. Ν.3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκε

6 Υπουργική Απόφαση αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007
καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου ΕΕΠ, ΕΒΠ, τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ, καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ

7 Ν. 4115/2013 Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 39 (Ίδρυση ΕΔΕΑΥ) Ν.4186/2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, Άρθρο 28, Θέματα Ειδικής Αγωγής

8 Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες
δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει αναπηρίας παρέχεται η υποστήριξη μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική εκπαίδευσή τους και να αναπτυχθεί, με εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, ένα σχολικό περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σε ίση βάση με τους άλλους

9 Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η πολιτεία αποδίδει στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση
υποχρεωτικό χαρακτήρα ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και δεσμεύεται να διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

10 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Ν. 3699/2008 Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

11 Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζουν:
νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας, λόγου

12 ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) ψυχικές διαταραχές πολλαπλές αναπηρίες

13 σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα

14 ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

15 Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
άρθρο 4 Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση.

16 ΥΠ. ΑΠ /Γ6/2002 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης. Η φοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνοδεύεται με: 1) Προσαρμογή της διδασκαλίας βάσει του ΕΕΠ που σχεδιάζεται, αξιολογείται και τροποποιείται από όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική παρέμβαση

17 2) Παροχή βοήθειας από εκπαιδευτικό ΕΑΕ που ορίζεται από το ΚΔΑΥ σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ σε περιοδική ή μόνιμη βάση κατά περίπτωση. Η διάρκεια, ο τρόπος και τα μέσα στήριξης από τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή από άλλο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού προτείνονται από το ΚΔΑΥ το οποίο και εποπτεύει την υλοποίηση των προγραμμάτων σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ειδικής και γενικής αγωγής

18 Η φοίτηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Τμήματα Ένταξης συνεπάγεται:
Την προσαρμογή της διδασκαλίας με βάση το ΕΕΠ του μαθητή Τη διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Ένταξης, από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που υπηρετεί στο τμήμα αυτό Την παρακολούθηση μαθημάτων στην τάξη του μαθητή και όπου αυτό απαιτείται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής

19 Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης έχουν από κοινού ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης και ο εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση του προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές προσαρμογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας καθώς και για την αξιολόγηση της προόδου του.

20 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008
Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση εκπαιδευτικών ΕΑΕ

21 Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

22 Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.

23 Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή.

24 Ν. 3699/2008. Άρθρο 7, Οι αυτιστικοί μαθητές υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό.

25 Οι αυτιστικοί μαθητές μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό.

26 Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών Τ. Ε
Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών Τ.Ε. Υπουργική Απόφαση αριθμ /Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007

27 Αξιολογούν τους μαθητές για τη διευρεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων Ενημερώνουν, σε συνεργασία με τη διοίκηση του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του μαθητή για τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για να φοιτήσει το παιδί στο Τ.Ε

28 Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησης αυτού (π.χ. συνδιδασκαλία). Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής.

29 Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ειδικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ

30 Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προγράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο

31 Για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης απαιτούνται τουλάχιστον τρεις γνωματεύσεις από το ΚΕΔΔΥ ή πιστοποιημένο Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο με τη σχετική πρόταση. Δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.

32 ΠΡΟΣΟΧΗ Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, συνεπώς το Τ.Ε. λόγω του διαφορετικού προσανατολισμού της δομής λειτουργίας του δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την εφαρμογή της απαραίτητης εκπαιδευτικής παρέμβασης.

33 Η μειωμένη σχολική επίδοση ή μια συμπτωματικού τύπου διαταρακτική συμπεριφορά δεν εντάσσεται στις περιπτώσεις που ο μαθητής έχει ανάγκη εκπαιδευτικής στήριξης του Τ. Ε. (Ν. 3699/2008, άρθρ. 3, παρ. 1). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εξατομικευμένη διδασκαλία και παρέμβαση από το δάσκαλο της τάξης είναι η προσφορότερη υπόδειξη. O ρόλος του εκπαιδευτικού Τ.Ε. είναι συμβουλευτικός και λιγότερο ενεργητικός.

34 Η εκπαιδευτική παρεμβαση ειδικής αγωγής πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε διαφορετικό χώρο σε ομαδική κυρίως βάση ή και σε ατομική και εντός της κοινής τάξης που φοιτά ο μαθητής, σε επίπεδο συνεκπαίδευσης, αποφεύγοντας τη διαφοροποίηση και το στιγματισμό, στοχεύοντας στη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής και στη λειτουργική ένταξη-συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της τάξης φοίτησης.

35 Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων όπου λειτουργούν Τ.Ε
Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και ενημέρωση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής. Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των ΤΕ, δεν απασχολούν τους εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους χωρίς την έγκριση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής

36 Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών Π. Σ
Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών Π. Σ. Υπουργική Απόφαση αριθμ /Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007

37 Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής.

38 Συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος και την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής

39 Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.

40 Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕΔΔΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του.

41 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και προτάσεις του ΚΕΔΔΥ καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σχεδιάζεται το εξειδικευμένο πρόγραμμα του μαθητή από τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης ή της Παράλληλης Στήριξης. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. & Π.Σ. συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία)

42 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή : εξατομικευμένη εκπαίδευση, εκπαίδευση σε μικτές ολιγομελείς ομάδες, συνεκπαίδευση. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και Π.Σ. μετά από τροποποιήσεις και προσαρμογές σε εγχειρίδια και στο υλικό που έχει συγκεντρώσει (βιβλία, ασκήσεις, κάρτες, κ.τ.λ)

43 Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο σχεδιασμό του ειδικού προγράμματος συμβουλεύεται και αντλεί στόχους και δραστηριότητες και από το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, Π.Δ301/1996) ή τα Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Π.Ι., 2003) και τα Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για μαθητές με αναπηρία ή ε.ε.α. (Π.Ι., 2004).

44 Αξιολογεί (μαθητές/τριες) Εκπαιδεύει (μαθητές/τριες)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος διότι Αξιολογεί (μαθητές/τριες) Εκπαιδεύει (μαθητές/τριες) Υποστηρίζει (μαθητές/τριες) Συνεργάζεται (διοίκηση του σχολείου, εκπαιδευτικούς, γονείς, σχολικούς συμβούλους, ΚΕΔΔΥ) Ενημερώνει και συμβουλεύει ( τα μέλη της σχολικής κοινότητας)

45 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής είναι καθοριστικός καθώς βοηθούν, συνεργάζονται, διαμεσολαβούν και διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για όλα τα παιδιά.

46 Υποστηρίζουν την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το παιχνίδι, τη διερεύνηση, τη συζήτηση, την αξιοποίηση διαφόρων πηγών πληροφόρησης,, την ανταλλαγή απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών. Επιδιώκουν την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις καθημερινές δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα με το δικό του τρόπο και ρυθμό.

47 Αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών ως σημείο εκκίνησης επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό τους. Οργανώνουν ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά μέσα σε πνεύμα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, αποδοχής, αγάπης και επιμερισμού της εργασίας και των ρόλων.

48 Επιδιώκοντας την αξιοποίηση των μαθησιακών δυνατοτήτων και αναπτύσσοντας το μαθησιακό κίνητρο των παιδιών διδάσκουμε στρατηγικές μάθησης ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να θυμούνται, να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να οργανώνουν τον έλεγχο της μάθησης. Παρακολουθούμε και αξιολογούμε την εκπαιδευτική πορεία του προγράμματός μας, με σημείο αναφοράς τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχουμε ορίσει (βραχυπρόσθεσμους και μακροπροθέσμους). Διαφοροποιούμε το πρόγραμμά μας με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησής μας.

49 Στην εφαρμογή κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών
Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στηρίζεται: Στην εφαρμογή κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Στην προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών Στην προσαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας Στην προσαρμογή του διδακτικού περιβάλλοντος Στην προσαρμογή των εργασιών στο σπίτι Στην εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης

50 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

51 Ενισχύουμε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών
Διαμορφώνουμε το κλίμα της τάξης (π.χ. συζήτηση με τους μαθητές, με αφορμή ένα κείμενο, μια εικόνα κ.τ.λ.) αναφορικά με τη διαφορετικότητα και με τη συμμετοχή όλων στη μαθησιακή δραστηριότητα. Σκεφτόμαστε τις ατομικές ανάγκες των μαθητών, την ίδια ώρα που απευθυνόμαστε σ’ ολόκληρη την τάξη. Ενισχύουμε τις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών

52 Εξασφαλίζουμε την ασφαλή πρόσβαση στις δραστηριότητες, στα υλικά και στον εξοπλισμό, καθώς και την ευχρηστία τους απ’ όλους τους μαθητές. Χρησιμοποιούμε ποικίλες και πολυαισθητηριακές μεθόδους διδασκαλίας για την παρακίνηση και εμπλοκή όλων των μαθητών στο μάθημα.

53 Ενθαρρύνουμε τη διάδραση αναθέτοντας εργασίες που απαιτούν οι μαθητές να στηρίζονται ο ένας στον άλλον και δίνουμε βαρύτητα σε διαφορετικές ικανότητες και ρόλους. Παρέχουμε διευκολύνσεις τροποποιώντας το διδακτικό υλικό, επιλέγοντας την κατάλληλη τοποθεσία στην αίθουσα, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για μαθητές με και χωρίς αναπηρία ή Ε.Ε.Α.

54

55

56

57

58 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google