Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣυνθΕΕ προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις στην αγορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣυνθΕΕ προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις στην αγορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣυνθΕΕ προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις στην αγορά εξασφαλίζοντας σαφής όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων του δημόσιου τομέα που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αγοράς πληροφοριών σε κοινοτική κλίμακα

2 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης επηρεάζει την ζωή κάθε πολίτη στην ΕΕ. Το ψηφιακό περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή.

3 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο δημόσιος τομέας συλλέγει, παράγει,αναπαραγάγει και διαδίδει ευρύ φάσμα πληροφοριών σε πολλά πεδία δραστηριότητας όπως:

4 πληροφορίες κοινωνικής, οικονομικής και γεωγραφικής φύσεως, τουριστικές πληροφορίες, πληροφορίες περί επιχειρήσεων,για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.α.

5 Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα λοιπόν είναι σημαντική πρώτη ύλη για προϊόντα και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου Και θα καταστούν ακόμα σημαντικότερος πόρος περιεχομένου ενόψει της ασύρματης παροχής υπηρεσιών

6 Οι ευρύτερες δυνατότητες περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα θα πρέπει να επιτρέπουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν όλο αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

7 Η οδηγία 2003/98/ΕΚ Προς την αποφυγή διαφορετικών ρυθμίσεων από τα Κ-Μ στον τομέα αυτό που θα δημιουργούσαν αβεβαιότητα, η Κοινότητα προχώρησε στην έκδοση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ με σκοπό

8 Την εναρμόνιση των εθνικών δικαίων και Την επίτευξη της διασυνοριακής εκμετάλλευσης πληροφοριών

9 Το ελληνικό δίκαιο Ν. 3448/2006 Ήδη με το αρ.5 ΚΔΔ(αλλά και το αρ.5 ν 1943/1991)είχε επιτευχθεί η πρόσβαση των πολιτών στα έγγραφα των δημοσίων υπηρεσιών. Η άσκηση του δικαιώματος για την

10 περαιτέρω χρήση που κατοχυρώνει ο ν.3448 προϋποθέτει το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία. Η περαιτέρω χρήση αποτελεί το επόμενο στάδιο αφού πρώτα αποκτάται η πληροφορία και μετά χρησιμοποιείται. Και τα δύο ανωτέρω εντάσσονται στην έννοια της θεμελιώδους αρχής της φανερής δράσης της Διοίκησης

11 δηλ. στην αρχή της διαφάνειας της λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που καθιερώνεται τόσο από το πρωτογενές Κοινοτικό Δίκαιο όσο και από το ελληνικό δίκαιο

12 Στο άρθρο 4 παρ.3-4 του ν.3448/2006 αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία όπως(ενδεικτικά) : Έγγραφα επί των οποίων υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτά που αφορούν τη εθνική άμυνα ή δημόσια ασφάλεια, έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή

13 εκπαιδευτικών,ερευνητικών ή πολιτιστικών ιδρυμάτων ή την κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους εταιρειών κ.α.

14 Η υποβολή των αιτημάτων για περαιτέρω χρήση εγγράφων Τα αιτήματα υποβάλλονται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να απαντήσουν εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις ή

15 άλλως χορηγούν το έγγραφο μέσα σε 20 ημέρες από την παραλαβή της αίτησης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 20 επί πλέον ημέρες για περίπλοκες ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση γνωστοποιείται στον αιτούντα εντός τριών εβδομάδων από την αρχική αίτηση ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος επεξεργασίας.

16 Τι συμβαίνει σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως στον αιτούντα για τους λόγους απόρριψης. Κατά της απορριπτικής απόφασης επιτρέπεται άσκηση απλής διοικητικής προσφυγής εντός 10 ημερών

17 από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην απορριπτική απόφαση πάντοτε αναφέρεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής και η προθεσμία άσκησης της

18 Κατά της απόφασης του οικείου φορέα που απορρίπτει την απλή διοικητική προσφυγή (αίτηση θεραπείας)επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Πρόκειται για κρίση σε δεύτερο βαθμό.

19 όπου εξετάζεται η υπόθεση κατά νόμο και κατ’ ουσία. Η προσφυγή αυτή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης επί της προσφυγής.Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα σύστημα προστασίας των πολιτών σε δύο βαθμούς.

20 Το αρ. 5 του ν.3448/2006 αφορά όλες τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ο οποίος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική οδηγία 2003/98/ΕΚ

21 Η ύπαρξη των δύο προαναφερθέντων βαθμών προστασίας αλλά και η υποχρέωση που προβλέπει ο νόμος να ενημερώνεται ο αιτών για την δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης είναι στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για τους πολίτες αλλά και τις ΜΜΕ επιχειρήσεις που ενδέχεται

22 να μην είναι εξοικειωμένοι με τις αλληλοεπιδράσεις με φορείς του δημόσιου τομέα άλλων Κ-Μ και τα αντίστοιχα ένδικα βοηθήματα

23 Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο ΣτΠ έχει επιληφθεί αρκετών υποθέσεων και έχει ασχοληθεί συστηματικά με αναφορές πολιτών οι οποίοι προσκρούουν στην άρνηση της διοίκησης να τους επιτρέψει πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα.

24 Η εμπειρία του ΣτΠ όπως προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις καταδεικνύουν ότι η άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης σε έγγραφα είναι ζήτημα πολυσύνθετο. Υπενθυμίζεται ότι ο ρόλος του ΣτΠ είναι ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ.

25 Ανάλογα με το περιεχόμενο τους τα αιτήματα των πολιτών όπως προκύπτει από τις εκθέσεις του Συνηγόρου κατατάσσονται ενδεικτικά: -Σε αιτήματα χορήγησης αντιγράφου καταγγελίας τρίτου προσώπου κατά του αιτούντος

26 -Σε αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα που εμπεριέχονται σε προσωπικό, υπηρεσιακό ή φορολογικό φάκελο του αναφερομένου -σε αιτήματα χορήγησης αντιγράφων εγγράφων που εμπεριέχονται σε φακέλους υποθέσεων τρίτων προσώπων

27 -αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα που εμπεριέχονται σε φακέλους συνυποψηφίων -αιτήματα πρόσβασης σε πορίσματα ΕΔΕ

28 Οι πιο συνηθισμένες αιτιολογίες της άρνησης της διοικήσεως να χορηγήσει έγγραφα είναι: -αμφισβήτηση ύπαρξης εννόμου συμφέροντος

29 -ύπαρξη κανόνων υπέρτερης ισχύος που αποκλείουν την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης -επίκληση φορολογικού, ιατρικού κτλ απορρήτου -προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

30 Ουσιαστικά πρόκειται για μια εξισορρόπηση ανάμεσα : -στην συνταγματική διακήρυξη για το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την αρχή της διαφάνειας της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης από την μία πλευρά

31 -της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής από την άλλη Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση καλείται η ίδια να προβεί στην στάθμιση των αντίρροπα οργανωμένων δικαιωμάτων υπό τον έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων

32 Απαραίτητο στοιχείο είναι ο συντονισμός της δράσης όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Η ΣυνθΕΕ προβλέπει την εγκαθίδρυση εσωτερικής αγοράς και την καθιέρωση ενός συστήματος που θα αποτρέπει τις στρεβλώσεις στην αγορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google