Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TENSES Present Simple Present Continuous Future Simple

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TENSES Present Simple Present Continuous Future Simple"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TENSES Present Simple Present Continuous Future Simple
Future Progressive Past Simple Past Progressive Present Perfect Past Perfect

2 PRESENT SIMPLE Σχηματισμός: AFFIRMATIVE QUESTIONS NEGATIVE I work
do I work? I do not (don't) work you work do you work? you do not (don't) he/she/it works does he/she/it he/she/it does not work? (doesn't) work we work do we work? we do not (don't) they work do they work? they do not (don't)

3 PRESENT SIMPLE Κανόνες ορθογραφίας: Το γ' ενικό πρόσωπο της κατάφασης σχηματίζεται προσθέτοντας την κατάληξη –s. π.χ. he works. τα ρήματα που λήγουν σε σύμφωνο + y έχουν κατάληξη -ies, αφού αποβάλουν το -y, π.χ. try - he tries, cry – she cries, study – he studies. τα ρήματα που λήγουν σε -s, -ss, -sh, -ch, -x, -o έχουν κατάληξη – es. π.χ. he finishes, he fixes, she watches, she goes.

4 PRESENT SIMPLE Χρήση: Ο Simple Present χρησιμοποιείται για να περιγράψει: μόνιμες καταστάσεις ή καταστάσεις ρουτίνας (συνήθως με τα επιρρήματα συχνότητας always, never, sometimes, usually, etc). π.χ. I always measure temperature. γενικές αλήθειες ή φυσικά φαινόμενα. π.χ. The sun rises in the east and sets in the west. προγράμματα ή δρομολόγια (με μελλοντική σημασία) π.χ. The train leaves at When does the concert start?

5 PRESENT CONTINUOUS Σχηματισμός: Ο Present Continuous σχηματίζεται με το ρήμα to be και το κύριο ρήμα με την κατάληξη -ing . π.χ. we are working. AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I am (I'm) working am I working? I am not (I\m not) working you are (you're) are you working? you are not (you aren't) working he/she/ it is (he's / is he / she / it he / she / it is not she's/ it's) working working? (isn't) working we are (we're) working are we working? we are not (we aren't) working you are (you're) working you are not (you aren't) working they are (they're) working are they working? they are not (they aren't) working

6 PRESENT CONTINUOUS Κανόνες ορθρογραφίας:
Τα ρήματα που λήγουν σε -e, αφαιρούν το -e και μετά παίρνουν την κατάληξη -ing. π.χ. make – making, drive – driving. Τα μονοσύλλαβα ρήματα που λήγουν σε φωνήεν + σύμφωνο, διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο πριν πάρουν την κατάληξη -ing. π.χ.plan - planning, sit – sitting, swim – swimming. Όσα ρήματα τελειώνουν σε –l και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, ακόμη και αν αυτό δεν τονίζεται, τότε το –l διπλασιάζεται πριν την κατάληξη - ing. π.χ. control – controlling, travel – travelling, cancel – cancelling. Τα ρήματα που λήγουν σε -ie, αποβάλλουν το -ie και παίρνουν -y + ing. π.χ. lie – lying, die – dying.

7 PRESENT CONTINUOUS Χρήση: Ο Present Continuous χρησιμοποιείται:
για να περιγράψει πράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. π.χ. They are measuring the temperature now. πράξεις που γίνονται στο πολύ κοντινό παρόν. π.χ. I am studying for my exams this week. πράξεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο άμεσο μέλλον. π.χ. He is starting a new business in February. με το always για πράξεις που θέλουμε να εκφράσουμε την ενόχληση, έκπληξη ή κριτική μας. π.χ. You're always making noise!

8 PRESENT CONTINUOUS Time expressions: Με τον Present Continuous, εκτός από το now, χρησιμοποιούμε χρονικές εκφράσεις που έχουν την έννοια του τώρα: at the moment, at present, right now.

9 PRESENT CONTINUOUS Οι παρακάτω κατηγορίες ρημάτων δεν συναντώνται συνήθως σε progressive tenses. Αυτά τα ρήματα ονομάζονται stative verbs και εκφράζουν: Αισθήσεις: see, hear, taste, smell. Συναισθήματα: like, love, hate, want, dislike, need, prefer, care, forgive. Γνώση-αντίληψη: forget, remember, remind, know, believe, understand, realize, suppose.

10 FUTURE SIMPLE Σχηματισμός: Ο Simple Future σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα will και το απαρέμφατο του κύριου ρήματος. π.χ. we will work. AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I will (I'll) work will I work? I will not (won't) work you (you'll) work will you work? you will not (won't) he/she/it will ('ll) will he/she/it work? he/she/it will not (won't) work we will (we'll) work will we work? we will not (won't) you will (you'll) they will (they'll) will they work? they will not (won't)

11 FUTURE SIMPLE Χρήση: Ο Future Simple χρησιμοποιείται για:
πράξεις που είναι πιθανό να συμβούν στο μέλλον ή προβλέψεις: π.χ. In the future all industries will use robots. αποφάσεις που παίρνουμε τη στιγμή που μιλάμε. π.χ. I will need a new scanner. για υποσχέσεις. Π.χ. I will do it tomorrow.

12 FUTURE SIMPLE Σημείωση: Χρησιμοποιούμε
will you? όταν ζητάμε να κάνει κάποιος κάτι για μας. π.χ. Will you measure the workpiece for me? shall I? όταν προσφερόμαστε να κάνουμε κάτι για κάποιον. π.χ. Shall I measure the temperature for you? shall we? όταν κάνουμε κάποια πρόταση. π.χ. Shall we go to the pub after work? Δεν χρησιμοποιούμε Future Simple στις χρονικές προτάσεις. Αντί για Future Simple χρησιμοποιούμε Simple Present. π.χ. I will find a job when I finish my course.

13 FUTURE SIMPLE Με τον Future Simple χρησιμοποιούμε τις παρακάτω χρονικές εκφράσεις και επιρρήματα: Soon, later, after-before, tonight. Tomorrow. E.g. morning, afternoon Next. E.g. week, month.

14 FUTURE PROGRESSIVE Σχηματισμός: Ο Future Progressive σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα will, το ρήμα to be και το κύριο ρήμα με την κατάληξη –ing. π.χ. we will be working. AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I will (I'll) be working will I be working? I will not (won't) be working you (you'll) be working will you be working? you will not (won't) he/she/it will ('ll) be will he/she/it be working? he/she/it will not working (won't) be working we will (we'll) be working will we be working? we will not (won't) you will (you'll) be they will (they'll) be will they be working? they will not (won't)

15 FUTURE PROGRESSIVE Χρήση: O Future Progressive χρησιμοποιείται για μια πράξη που θα βρίσκεται σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή στιγμή στο μέλλον. Π.χ. At I will be swimming. Σημείωση: Η έκφραση “be going to” χρησιμοποιείται για: πράξεις που έχουμε προγραμματίσει ή σκοπεύουμε να κάνουμε στο κοντινό μέλλον. π.χ. I am going to fix the assembly machine. γεγονότα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι θα συμβούν στο κοντινό μέλλον. π.χ. The temperature is high. The machine is going to break down.

16 PAST SIMPLE Σχηματισμός: Τα ρήματα στον Simple Past χωρίζονται σε ομαλά (Regular Verbs) και ανώμαλα (Irregular Verbs). Ο Past Simple των ομαλών ρημάτων συνήθως σχηματίζεται αν προσθέσουμε στο ρήμα την κατάληξη –ed. Π.χ. call – called, wash – washed. Ο Past Simple των ανωμάλων ρημάτων διαφέρει από ρήμα σε ρήμα. Π.χ. begin – began, find – found, teach – taught, buy – bought, see – saw, cut – cut.

17 PAST SIMPLE AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I worked / met
did I work / meet? I didn't work / meet you worked / met did you work / you didn't work / meet? meet he/she/it worked / did he/she/it work / he/she/it didn't met work / meet we worked / met did we work / we didn't work / they worked / met did they work / they didn't work /

18 PAST SIMPLE Κανόνες ορθρογραφίας:
Όσα ρήματα λήγουν σε –e παίρνουν την κατάληξη –d. Π.χ. close – closed, arrive – arrived. Όσα ρήματα τελειώνουν σε ένα σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν που τονίζεται, διπλασίάζουν το τελικό σύμφωνο και παίρνουν την κατάληξη –ed. Π.χ. plan – planned, stop – stopped. Σε όσα ρήματα τελειώνουν σε σύμφωνο και –y, το –y μετατρέπεται σε –i και προσθέτουμε την κατάληξη –ed. Π.χ. study – studied, try – tried. Τα ρήματα που λήγουν σε –l και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, ακόμη και αν αυτό δεν τονίζεται, διπλασιάζουν το –l και παίρνουν την κατάληξη –ed. Π.χ. travel – travelled, signal – signalled.

19 PAST SIMPLE Χρήση: Ο Simple Past χρησιμοποιείται για να περιγράψει:
πράξεις που έγιναν στο παρελθόν σε καθορισμένη χρονική στιγμή. (Γι’ αυτό συνήθως υπάρχει στην πρόταση χρονική έκφραση που αναφέρεται στο παρελθόν. Όταν δεν υπάρχει, εύκολα εννοείται). π.χ. David stayed at home yesterday.; I got up at half past six. πράξεις που έγιναν για ένα χρονικό διάστημα στο παρελθόν ή γίνονταν κατά τακτά χρονικά διαστήματα. π.χ. She lived there for 5 years before I telephoned him every Friday. πράξεις που έγιναν η μια μετά την άλλη. π.χ. Yesterday I got up at half past six, got dressed and I had breakfast at seven o’clock.

20 PAST SIMPLE Time expressions: Last, ago, yesterday
E.g. last night, three hours ago, yesterday afternoon On, in, at E.g. on 25th May, in June, at 3 o’clock.

21 PAST PROGRESSIVE Σχηματισμός: Ο Past Progressive σχηματίζεται με το ρήμα to be στον αόριστο και το κύριο ρήμα με την κατάληξη –ing. π.χ. we were working. AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I was working Was I working? I was not working You were working Were you working? You were not working He/she/it was working Was he/she/it working? He/she/it was not working We were working Were we working? We were not working They were working Were they working? They were not working

22 PAST PROGRESSIVE Χρήση:
Ο Αόριστος Διαρκείας χρησιμοποιείται για μια πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μια συγκεκριμένη στιγμή ή χρονική περίοδο στο παρελθόν. Π.χ. I was watching the game from 5 to 6. Χρησιμοποιείται επίσης για να εκφράσει μια πράξη που βρισκόταν σε εξέλιξη όταν κάτι άλλο συνέβη. Π.χ. When I called Jim, he was sleeping. Χρησιμοποιείται ακόμα για δύο ή περισσότερες πράξεις που γίνονταν ταυτόχρονα στο παρελθόν και τις συνδέουμε συνήθως με το while (καθώς, ενώ). Π.χ. He was tidying the living room while we were waiting for the quests.

23 PAST PROGRESSIVE Σημείωση: Η έκφραση “used to” χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για καταστάσεις ή συνήθειες που συνέβαιναν στο παρελθόν, αλλά τώρα μπορεί να έχουν σταματήσει. Π.χ. He used to play cards but he doesn’t any more. He used to drink a lot. He never used to play tennis.

24 PAST PROGRESSIVE Με τον Αόριστο Διάρκειας χρησιμοποιούμε τις εξής χρονικές εκφράσεις: From…to At this time yesterday Then At that time All day/night/morning at 7 pm

25 PRESENT PERFECT Σχηματισμός: Ο Present Perfect (Παρακείμενος Απλός) σχηματίζεται με το βοηθητικό ρήμα have/has και την Παθητική Μετοχή (Past Participle) του ρήματος. π.χ. Τhey have worked /They have gone AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I have (I’ve) have I worked? I have not worked (haven’t)worked you have (you’ve) have you worked? you have not (haven’t) worked he/she/it has (’s) has he/she/it he/she/it has worked? (hasn’t) worked we have (we’ve) have we worked? we have not they have (they’ve) have they worked? they have not

26 PRESENT PERFECT Χρήση: Ο Present Perfect χρησιμοποιείται:
για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν σε άγνωστο χρόνο. Ο ακριβής χρόνος δε μας ενδιαφέρει και δεν τον αναφέρουμε. Δίνουμε περισσότερη σημασία στην πράξη και όχι στο χρόνο. π.χ. They have moved to a new house. για μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και συνεχίζεται στο παρόν. π.χ. He has been an electrical engineer since 1992. για μια πράξη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα και το αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι ορατό στο παρόν. π.χ. They have done their shopping (They are outside the supermarket). με τις εκφράσεις “today, this morning/afternoon etc” όταν η συγκεκριμένη χρονική περίοδος δεν έχει τελειώσει τη στιγμή που μιλάμε. π.χ. He has met three clients this morning (It’s still morning).

27 PRESENT PERFECT Με τον Present Perfect χρησιμοποιούμε τις παρακάτω χρονικές εκφράσεις ή επιρρήματα: Just, already e.g. He has already passed the test. Yet, so far (usually at the end of the sentence). To yet χρησιμοποιείται σχεδόν πάντα σε ερωτηματικές και αρνητικές προτάσεις e.g. She has read two books so far. They haven’t come back yet. Ever, never. Το ever χρησιμοποιείται συνήθως σε ερωτηματικές προτάσεις ενώ το never σε καταφατικές e.g. Have you ever eaten Chinese food? He has never said a word about it. Always, recently, lately e.g. He has always wanted to buy a sports car.

28 PRESENT PERFECT Since, for. Το since δηλώνει χρονική αφετηρία ενώ το for τη διάρκεια της πράξης. E.g. He has been in Greece since last summer. I have lived here for a long time. Συχνά χρησιμοποιούμε Present Perfect μετά από επίθετα υπερθετικού βαθμού ακολουθώντας την εξής σύνταξη: This/that is + superlative+ present perfect E.g. This is the tallest building I have ever seen

29 PRESENT PERFECT Special cases:
Have been to: Σημαίνει ότι κάποιος έχει πάει κάπου αλλά δεν είναι πια εκεί. E.g. He has been to Canada five times. Have gone to: Σημαίνει ότι κάποιος έχει πάει κάπου και είναι εκεί. E.g. He has gone to China. Have been in: Φανερώνει ότι κάποιος βρίσκεται ή μένει κάπου αλλά για ορισμένο χρονικό διάστημα. E.g. He has been in Vienna for five years. (Συνεχίζει και βρίσκεται στη Βιέννη).

30 PAST PERFECT Σχηματισμός: Ο Past Perfect σχηματίζεται με το had (Past Simple του ρήματος to have) και την Παθητική Μετοχή του ρήματος (past participle). π.χ. we had worked, we had gone. AFFIRMATIVE QUESTION NEGATIVE I had ( I’d) worked / had I worked/ I had not gone gone? (hadn’t)worked/ you had (you’d) had you worked/ you had not worked / gone (hadn’t) worked/ he/she/it had had he/she/it (he/she/it’d) worked/ gone? we had (we’d) had we worked/ we had not (hadn’t) worked/ gone you had (you’d)worked / they had (they’d) had they worked/ they had not

31 PAST PERFECT Χρήση: O Past Perfect χρησιμοποιείται για να περιγράψει:
μια πράξη που έγινε στο παρελθόν πριν από κάποια άλλη που επίσης έγινε στο παρελθόν. Π.χ. When I got home, the children had gone to bed. μια πράξη που έγινε στο παρελθόν πριν από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. π.χ. I had left home by nine o’clock.; We had moved house by last July.

32 PAST PERFECT Τα πιο συνηθισμένα χρονικά επιρρήματα που χρησιμοποιούμε με τον Past Perfect είναι τα εξής: Just, already, almost, yet e.g. Janet has already/almost finished breakfast. Dad has just left.

33 Irregular verbs – Ανώμαλα ρήματα


Κατέβασμα ppt "TENSES Present Simple Present Continuous Future Simple"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google