Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομική Λογιστική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομική Λογιστική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομική Λογιστική
Σύμφωνα με τα Διεθνή και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 3 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

2 Η έννοια του εσόδου (IFRS 18.7)
Έσοδο (revenue) είναι η ακαθάριστη εισροή οικονομικών ωφελημάτων στη διάρκεια της περιόδου, που προκύπτει από τις συνήθεις δραστηριότητες μιας οικονομικής οντότητας, όταν αυτές οι εισροές έχουν ως αποτέλεσμα μια αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, εκτός από εκείνη που σχετίζεται με εισφορά κεφαλαίου από μετόχους ή εταίρους. Κεφ.3 1

3 Παραδείγματα εσόδων η πώληση ενός κιλού ζάχαρης, ενός κινητού τηλεφώνου, ενός αυτοκινήτου το αντίτιμο ενός εισιτηρίου πλοίου, η αμοιβή ενός υδραυλικού οι τόκοι από ένα δάνειο που έχει χορηγήσει μια τράπεζα Κεφ.3 2

4 Η έννοια της ακαθάριστης εισροής
Τα ποσά που εισπράττουν οι επιχειρήσεις από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών αποτελούν γι’ αυτές ακαθάριστες εισροές, επειδή περιέχουν και το κόστος των αντίστοιχων αγαθών και υπηρεσιών. Κεφ.3 3

5 Η έννοια της ακαθάριστης εισροής (συνέχεια)
Αν π.χ. μια εμπορική επιχείρηση αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο € 100 και το πουλήσει € 220, το ποσό των € 220 αποτελεί την ακαθάριστη εισροή η οποία εμπεριέχει και το κόστος αγοράς των € 100. Κεφ.3 4

6 Η έννοια της συνήθους δραστηριότητας
Όταν ένα υφασματεμπορικό κατάστημα πουλήσει υφάσματα, αυτά που θα εισπράξει είναι έσοδα από συνήθη δραστηριότητα. Αν όμως πουλήσει παλιούς πάγκους που δεν χρειάζεται, αυτό δεν είναι έσοδο από συνήθη δραστηριότητα. Κεφ.3 5

7 Οι εισφορές των εταίρων-μετόχων
Τα ποσά που καταβάλουν οι εταίροι-μέτοχοι της εταιρείας για την αύξηση του κεφαλαίου αποτελούν εισροές, αλλά δεν συνιστούν έσοδα. Κεφ.3 6

8 Κατηγορίες εσόδων από πωλήσεις αγαθών από παροχή υπηρεσιών, και
από τόκους, δικαιώματα και μερίσματα Κεφ.3 7

9 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων
α. Να υπάρχει η πιθανότητα ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και τα οφέλη αυτά να μπορούν να υπολογιστούν με αξιοπιστία. β. Τα κόστη που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών να μπορούν να υπολογιστούν και αυτά με αξιοπιστία. Κεφ.3 8

10 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων από πωλήσεις αγαθών
Προβλέπονται επιπλέον και τα εξής: α. Ο πωλητής έχει μεταφέρει στον αγοραστή όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που προέρχονται από την κυριότητα των αγαθών. β. Η διακοπή οποιασδήποτε ανάμιξης του πωλητή στη διαχείριση και τον έλεγχο των αγαθών που πουλήθηκαν. Κεφ.3 9

11 Οι INCOTERMS Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (International Chamber of Commerce – INCO), σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των διεθνών συναλλαγών και αποφυγής παρεξηγήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων, έχει επεξεργαστεί και διατυπώσει κανόνες και όρους (terms) τους γνωστούς INCOTERMS. Οι πιο γνωστοί FOB και CIF. Κεφ.3 10

12 Ο όρος Free on Board (FOB)
Πρόκειται για όρο που χρησιμοποιείται στις θαλάσσιες μεταφορές. Ο πωλητής έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του και έχουν μεταφερθεί οι κίνδυνοι στον αγοραστή, εάν τα αγαθά παραδοθούν στο λιμάνι φόρτωσης που έχει συμφωνηθεί. Το κόστος ασφάλισης του φορτίου βαρύνει από εκεί και πέρα τον αγοραστή. Κεφ.3 11

13 Ο όρος Cost, Insurance, Freight (CIF)
Κεφ.3 12

14 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων από παροχή υπηρεσιών
Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων από παροχή υπηρεσιών Προβλέπεται επιπλέον ότι κατά την ημερομηνία του ισολογισμού το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής μπορεί να καθοριστεί με αξιοπιστία. Η αναγνώριση του εσόδου με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής αναφέρεται ως μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Κεφ.3 13

15 Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων από τόκους, δικαιώματα, μερίσματα
Προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων από τόκους, δικαιώματα, μερίσματα Προβλέπεται ειδικότερα ότι τα έσοδα θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους εξής κανόνες: α. οι τόκοι, με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου β. τα δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, και γ. τα μερίσματα, όταν έχει θεμελιωθεί το σχετικό δικαίωμα από το μέτοχο. Κεφ.3 14

16 Αναγνώριση εσόδου από πωλήσεις αγαθών σε περίπτωση αναβλητικής αίρεσης
Το έσοδο αναγνωρίζεται κατά το χρόνο που θα συμβεί το μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός από το οποίο οι συμβαλλόμενοι έχουν εξαρτήσει την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Κεφ.3 15

17 Αναγνώριση εσόδου από πωλήσεις αγαθών με τον όρο της εγκατάστασης
Η αναγνώριση γίνεται κατά το χρόνο που θα εκπληρωθεί ο όρος της εγκατάστασης και όχι απλά κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών. Κεφ.3 16

18 Ο όρος της καλής λειτουργίας στην αναγνώριση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών
Αν η πώληση δεν καλύπτεται από εγγύηση, η αναγνώριση του εσόδου αναβάλλεται μέχρι να εκπληρωθεί ο όρος της καλής λειτουργίας. Αντίθετα, αν υπάρχει τραπεζική εγγύηση, η αναγνώριση γίνεται με την πώληση. Το ίδιο γίνεται αν η εγγύηση δίνεται από την ίδια την πωλήτρια, με ταυτόχρονη όμως δημιουργία πρόβλεψης για έξοδα αποκατάστασης βλαβών, αντικατάστασης ελαττωματικών κλπ. Κεφ.3 17

19 Το αξίωμα της λογιστικής χρήσης
Σύμφωνα με το αξίωμα αυτό η επιχειρηματική ζωή θεωρείται ότι αποτελεί αέναη επανάληψη ετήσιων κύκλων (χρήσεων). Σε κάθε χρήση πρέπει να περιλαμβάνουμε μόνο τα έσοδα και έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση και μόνο. Κεφ.3 18

20 Γιατί ετήσιες χρήσεις;
Οι επιχειρηματικοί φορείς πρέπει να έχουν πληροφορίες προκειμένου να αποφασίζουν έγκαιρα: α. για τη συνέχεια ή όχι της επιχείρησης β. για την αξιολόγηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποφάσεων Για την επιβολή φόρων από κάθε κράτος Για την ενημέρωση των μετόχων, των υποψήφιων επενδυτών, των αναλυτών κλπ Κεφ.3 19

21 Η αρχή της αντιπαράθεσης των εσόδων και εξόδων
Με βάση την αρχή αυτή, για την αναγνώριση ενός κόστους ως εξόδου πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο έσοδο. Κάθε έξοδο είναι σε μια διαρκή αντιπαράθεση με κάποιο έσοδο. Κεφ.3 20

22 Οδηγίες προς τον εκπαιδευτή
Για την κατανόηση της αρχής της αντιπαράθεσης των εσόδων και εξόδων, υπενθυμίζονται στους φοιτητές τα παραδείγματα με το ψυγείο και το PC από το κεφάλαιο 1. Ακολουθεί και άλλο παράδειγμα.

23 Η αρχή της αντιπαράθεσης των εσόδων και εξόδων (παράδειγμα)
Η αρχή της αντιπαράθεσης των εσόδων και εξόδων (παράδειγμα) Μια εμπορική επιχείρηση μισθώνει την ένα ισόγειο κατάστημα έναντι € το μήνα. Ο ιδιοκτήτης ζητά να του προκαταβληθούν τα ενοίκια τριών ετών ή € x 36 = € Από το κόστος των € έξοδο για το 2016 έχει γίνει μόνο το ποσό των € Κεφ.3 21


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομική Λογιστική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google