Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Δρ. Α. Καταραχιά Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Δρ. Α. Καταραχιά Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Δρ. Α. Καταραχιά Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής katarach@teikoz.gr ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

2 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (1) Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.4172/2013 Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

3 Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (2) Στην έννοια του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα εμπίπτει και η κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (ΠΟΛ. 1059/18.3.2014 ). Ειδικότερα εμπίπτουν: αποθεματικά που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση Κέρδη του φορολογικού έτους που έληξε ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

4 Επιχειρηματική Συναλλαγή Ως επιχειρηματική συναλλαγή θεωρείται κάθε εμπορική, βιοτεχνική, βιομηχανική ή αγροτική δραστηριότητα, αλλά και κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με ελευθέριο επάγγελμα. ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

5 Οικονομικό / Καθαρό Κέρδος (economic profit) Αν από το σύνολο των εσόδων μιας επιχείρησης αφαιρεθεί το οικονομικό κόστος (εμφανές + αφανές κόστος) και η διαφορά είναι θετική, αυτό που απομένει είναι το οικονομικό καθαρό κέρδος.εσόδωνοικονομικό κόστοςκαθαρό κέρδος Στο αφανές κόστος περιλαμβάνονται οι τεκμαρτοί τόκοι για τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η τεκμαρτή αμοιβή για την προσωπική εργασία του επιχειρηματία, τα τεκμαρτά ενοίκια για ιδιόχρηση ακινήτων που ανήκουν στην επιχείρηση κ.ο.κ.) Το οικονομικό κέρδος είναι μία από τις τρεις εναλλακτικές έννοιες του κέρδους. Τα άλλα δύο είναι λογιστικό κέρδος και κανονικό κέρδος. ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

6 Κόστος Ευκαιρίας (opportunity cost)  Κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου.κόστοςπαραγωγή  Το σύνολο του εμφανούς και του αφανούς κόστους (περιλαμβανομένου του φυσιολογικού κέρδους) αποτελεί το οικονομικό κόστος που είναι ουσιαστικά το κόστος ευκαιρίας της επιχείρησης για την παραγωγή του προϊόντος.κόστος ευκαιρίας ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

7 Κανονικό Κέρδος Κανονικό κέρδος είναι το ελάχιστο επίπεδο του κέρδους που απαιτείται για μια εταιρεία ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική στην αγορά. Ισούται με το μηδέν δηλαδή εμφανίζεται στο σημείο στο οποίο οι διαθέσιμα πόροι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν καλύτερα αλλού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το μηδενικό κέρδος δεν σημαίνει ότι η εταιρεία δεν κερδίζουν χρήματα (λογιστικό κέρδος). Είναι απλά ένα μέτρο του πόσο καλά οι πόροι που χρησιμοποιούνται σε σχέση με όλες τις πιθανές επιλογές. ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

8 Λογιστικό Κέρδος  Αν από το σύνολο των εσόδων μιας επιχείρησης αφαιρεθεί το εμφανές κόστος (π.χ. δαπάνες για αμοιβές του εργατικού δυναμικού) προκύπτει το λογιστικό κέρδος.εμφανές κόστος  Τα θετικά καθαρά έσοδα είναι βασικό για την επιβίωση της επιχείρησης όμως το λογιστικό κέρδος, δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα του πόσο κερδοφόρα μια επιχείρηση πρέπει να είναι για την επιβίωση της.  Το Λογιστικό κέρδος περιορίζεται επίσης σε ορισμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. ένα φορολογικό τρίμηνο ή έτος). ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

9 Οριακό κέρδος (1) Οριακό κέρδος είναι το πρόσθετο κέρδος από την πώληση μιας επιπλέον μονάδας. Ένα κέρδος ανά μονάδα θα επιτευχθεί όταν το οριακό έσοδο (MR) είναι μεγαλύτερο από το οριακό κόστος (MC). Στη μεγιστοποίηση του κέρδους, οριακό κέρδος είναι μηδέν επειδή MC = MR, δηλαδή όταν το κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας είναι ακριβώς ίσο με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση μιας επιπλέον μονάδας. ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

10 Οριακό κέρδος (2) Αν οριακό κέρδος είναι μεγαλύτερο του μηδενός η εταιρεία θα πρέπει να αυξήσει την παραγωγή της Αν οριακό κέρδος είναι μικρότερο του μηδενός η εταιρεία θα πρέπει να μειώσει την παραγωγή της ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

11 Πηγές του Οικονομικού Κέρδους Έλεγχος της Αγοράς (ειδικά σε ολιγοπωλιακές μονοπωλιακές αγορές) Ρίσκο (ανταμοιβή για την ανάληψη μιας δραστηριότητα με υψηλό βαθμό ρίσκου που μπορεί ή δεν μπορεί να επιτύχει, ειδικά δε έναρξη νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος) Καινοτομία (ανταμοιβή για καινοτόμο δραστηριότητα, η οποία εισάγει ένα νέο προϊόν ή μια τεχνολογική καινοτομία, και η οποία μπορεί ή δεν μπορεί να πετύχει) ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "

12 Βιβλιογραφία http://www.economicsonline.co.uk/Business_economics/Profits.html http://www.amosweb.com/cgi-bin/awb_nav.pl?s=wpd&c=dsp&k=economic+profit http://www.euretirio.com/2010/03/oikonomiko-katharo-kerdos.html#ixzz3VRqOVTHg ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ "


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ Δρ. Α. Καταραχιά Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΜΣ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google