Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Γιώργος Γιαννόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Γιώργος Γιαννόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Γιώργος Γιαννόπουλος

2 2 Σκοπός του μαθήματος  Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση με θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής με έμφαση στη λογιστική παρακολούθηση γεγονότων που αφορούν κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού  Για την παρακολούθηση του μαθήματος θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες και αρχές της Λογιστικής που διδάχτηκαν στο μάθημα 'Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική '

3 3 Ειδικοί στόχοι  Λογιστικός χειρισμός των παγίων στοιχείων και κεφαλαιοποιημένων εξόδων Προσδιορισμός κόστους κτήσης Υπολογισμός αποσβέσεων Απομάκρυνση παγίων  Παρακολούθηση και αποτίμηση των αποθεμάτων  Λογιστικός χειρισμός των απαιτήσεων σε ευρω και σε ξένο νόμισμα Δημιουργία, είσπραξη, αποτίμηση Επισφαλείς απαιτήσεις.  Λογιστική παρακολούθηση και αποτίμηση διαθέσιμων  Λογιστική παρακολούθηση Φόρου Προστιθέμενης Άξιας (Φ.Π.Α.), αμοιβών προσωπικού, λογαριασμών τάξεως, καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

4 4 Πλαίσιο συνεργασίας  Δύο δίωρες διαλέξεις την εβδομάδα Έμφαση στην παρουσίαση των θεωρητικών λογιστικών εννοιών Η θεωρητική παρουσίαση συνοδεύεται από ασκήσεις που λύνονται με τη συμμετοχή σας και βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων θεμάτων  Το μάθημα συμπληρώνεται με ένα δίωρο φροντιστήριο σκοπός του οποίου είναι η λύση επιπλέον ασκήσεων και η συζήτήση ερωτημάτων των φοιτητών  Η αξιολόγηση στο μάθημα γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στo τέλος του 4 ου εξαμήνου κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου

5 5 Βιβλιογραφία  Βασική Βιβλιογραφία Παπάς, Α. (2008). Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα. Τόμος Α, Δεύτερη έκδοση, Μπένος, Αθήνα Παπάς, Α. (2008). Χρηματοοικονομική Λογιστική: Θεωρητικά και Πρακτικά Θέματα. Τόμος Β, Δεύτερη έκδοση, Μπένος, Αθήνα  Συμπληρωματική βιβλιογραφία Βλέπε Περίγραμμα Μαθήματος (Ελληνικά και Αγγλικά )

6 6 Χρηματοοικονομική Λογιστική  Ασχολείται με τον καθορισμό, τη συλλογή, την επεξεργασία και την παροχή σε ενδιαφερόμενους χρήστες χρηματοοικονομικών ή λογιστικών πληροφοριών  Οι χρηματοοικονομικές (λογιστικές) πληροφορίες αφορούν γενικά τη χρηματοοικονομική θέση των επιχειρηματικών μονάδων και τα αποτελέσματα των εργασιών τους σε ορισμένο χρονικό διάστημα  Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να λαμβάνουν κατά το δυνατόν ορθολογικές οικονομικές αποφάσεις

7 7 Ζήτηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών  Στελέχη επιχειρήσεων  Τρίτοι Πιστωτές Προμηθευτές Μελλοντικοί επενδυτές Εφορία Εργαζόμενοι Πελάτες Διάφοροι άλλοι

8 8 Χρησιμότητα χρηματοοικονομικών (λογιστικών) πληροφοριών  Για να είναι χρήσιμες οι λογιστικές πληροφορίες πρέπει να είναι Κατανοητές  Απαλλαγμένες από ασάφειες  Απαλλαγμένες από δυσνόητα στοιχεία Σχετικές  Να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο με το οποίο ο χρήστης πρόκειται να αποφασίσει Αξιόπιστες  Απαλλαγμένες από λάθη  Επαληθευσιμες  Ουδέτερες Συγκρίσιμες  Διαχρονικά  Διαστρωματικα

9 9 Περιορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμότητας  Σχέση κόστους – οφέλους  Ανταγωνιστική θέση ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοτητας

10 10 Προσφορά χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (λογιστικό σύστημα)  Η πρόσφορα χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών αποτελεί το κύριο έργο του λογιστικού συστήματος Λογιστήριο Δικαιολογητικά έγγραφα Λογιστικό κύκλωμα  Σύλληψη λογιστικών γεγονότων  Δημιουργία και επεξεργασία λογιστικών δεδομένων σε χρηματοοικονομικές (λογιστικές) πληροφορίες  Καταχώρηση στo ημερολόγιο  Ενημέρωση λογαριασμών  Έλεγχος της ορθότητας της ενημέρωσης των λογαριασμών με την κατάρτιση ισοζυγιών  Έλεγχος της αξιοπιστίας των πληροφοριών με τη διενέργεια απογραφής στα στοιχεία των λογαριασμών και προσαρμογής τους στα δεδομένα της απογραφής  Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων

11 11 Θεωρητικό πλαίσιο λογιστικής  Υποθέσεις Σταθερότητα αγοραστικής δύναμης της μονάδας μέτρησης Συνεχεία της δραστηριότητας των επιχειρήσεων Αυτοτέλεια της λογιστικής οντότητας Περιοδικότητα των αποτελεσμάτων  Αρχές Αναγνώρισης των εσόδων Συσχέτισης εσόδων και εξόδων Ιστορικού κόστους Αντικειμενικότητας Συγκρισιμοτητας Αποκάλυψης  Παραδοχές Σημαντικότητας των πληροφοριών Συντηρητικότητας

12 12 Έννοια λογιστικών αρχών ή πολιτικών  Ο όρος Λογιστικές Αρχές ή Λογιστικές Πολιτικές (accounting policies) αναφέρεται σε ένα σύνολο συνεπών μεταξύ τους εννοιών, παραδοχών, κανόνων και οδηγιών για την εφαρμογή της Λογιστικής (ΔΛΠ 8)  Περιλαμβάνει: 1. Λογιστικές υποθέσεις 2. Βάσεις μέτρησης, και 3. Μεθόδους και πρακτικές

13 13 Η έννοια των λογιστικών προτύπων  Λογιστικά πρότυπα ή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης είναι ένα σύνολο αποδεκτών / εφαρμοστέων κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης διαφόρων κατηγοριών συναλλαγών και πως αυτές πρέπει να παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  Περιλαμβάνουν υποθέσεις, παραδοχές, κανόνες, βάσεις μέτρησης και οδηγίες

14 14 Ρύθμιση λογιστικής πράξης  Στην Ελλάδα Σύνολο κανόνων με επιρροές από Ηπειρωτική Ευρώπη (Οδηγίες ΕΕ) Λεπτομερής όσο και μη πλήρης ρύθμιση θεμάτων, με έντονα στοιχεία:  Νομικός τύπος υπεράνω οικονομικής ουσίας  «Συντηρητικότητα»  Εξυπηρέτηση φορολογικών Δημοσιονομικών κλπ κρατικών πολιτικών Πηγές ρύθμισης Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ):  Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)  Λογιστικές διατάξεις Κ.Ν. 2190/1920  Κλαδικά λογιστικά σχέδια τραπεζών,  Ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κλπ.  Φορολογικοί νόμοι

15 15 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.)  Ενιαία λογιστική ορολογία  Ενιαίο σχέδιο λογαριασμών Πίνακα λογαριασμών Το περιεχόμενο κάθε βασικού λογαριασμού Τη συνδεσμολογία (κανόνες και μεθόδους τήρησης) των λογαριασμών  Ενιαίοι κανόνες αποτίμησης και προσδιορισμού του κόστους  Ενιαία παρουσίαση λογαριασμών στις λογιστικές καταστάσεις

16 16 Ρύθμιση λογιστικής πράξης  Διεθνής ρύθμιση Λογιστικής Ανάγκη κοινής γλώσσας για τη λειτουργία των διεθνών αγορών – παγκοσμιοποίηση Πρότυπα του International Accounting Standards Board (IASB):  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ – IAS), μέχρι το έτος 2002  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ – IFRS), από 2003  Εφαρμόζονται υποχρεωτικά στην Ελλάδα (ΕΕ) από εισηγμενες και θυγατρικές εισηγμενων και προαιρετικά από κάθε άλλη επιχείρηση  Ανάγκη σύγκλισης ΕΛΠ και ΔΛΠ / ΔΠΧΠ


Κατέβασμα ppt "1 Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική Γιώργος Γιαννόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google