Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης «Χρηματοοικονομικοί κανόνες διαχείρισης – Διενέργεια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης «Χρηματοοικονομικοί κανόνες διαχείρισης – Διενέργεια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης «Χρηματοοικονομικοί κανόνες διαχείρισης – Διενέργεια Ελέγχων» Αθήνα, 05/10/2015 Κων/νος Μαγγιώρος, Στέλεχος ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού, Πρόγραμμα ERASMUS+ Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης

2 Χρηματοοικονομικοί κανόνες

3 Προχρηματοδότηση 80% του ανώτατου συνολικού ποσού επιχορήγησης εντός 30 ήμερων από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης. Καταβολή του υπολοίπου επιχορήγησης εντός 60 ήμερων από τη λήψη των δικαιολογητικών της τελικής έκθεσης.

4 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων κινητικότητας Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε μεμονωμένο συμμετέχοντα είναι επιλέξιμες βάσει των κανόνων που παρατίθενται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+. Δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιούνται και δεν εμφανίζουν συμμόρφωση με τους κανόνες που προσδιορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος Erasmus+, όπως αυτοί συμπληρώνονται από τους κανόνες του Παραρτήματος III, θεωρούνται μη επιλέξιμες.

5 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιλεξιμότητα δραστηριοτήτων κινητικότητας Η επιλέξιμη ελάχιστη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας, είναι η ελάχιστη διάρκεια της δραστηριότητας, εξαιρουμένης της χρονικής διάρκειας του ταξιδίου. (από 2 μέρες μέχρι 2 μήνες)

6 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool) τον τόπο προέλευσης και τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας κινητικότητας στο πλαίσιο της οποίας έχει διατεθεί σε αυτόν επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.

7 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Εάν δεν πραγματοποιήθηκε μετακίνηση ή εάν οι δαπάνες ταξιδίου καλύφθηκαν από άλλες πηγές και όχι από πόρους του Προγράμματος Erasmus + ο δικαιούχος δηλώνει την περίπτωση αυτή στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) για κάθε δραστηριότητα κινητικότητας για την οποία τούτο ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χορηγείται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου.

8 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου Για τον καθορισμό της εκάστοτε ζώνης χιλιομετρικής απόστασης, ο δικαιούχος χρησιμοποιεί το διαδικτυακό (online) μετρητή απόστασης που διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης.

9 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των ατομικών δαπανών υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης. Ο δικαιούχος καταγράφει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δραστηριοτήτων κινητικότητας που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

10 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται βάσει του συνολικού αριθμού των δραστηριοτήτων κινητικότητας (π.χ. ανεξάρτητα από το αν ένας συμμετέχων έχει πραγματοποιήσει μια ή περισσότερες μετακινήσεις).

11 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των διδάκτρων Ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) για κάθε ένα συμμετέχοντα ξεχωριστά αν η κατάρτιση στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκε κατόπιν εγγραφής σε δομημένο κύκλο μαθημάτων, για την παρακολούθηση του οποίου ήταν υποχρεωτική η καταβολή διδάκτρων, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εν λόγω μαθημάτων. Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης για την κάλυψη των διδάκτρων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται τα μαθήματα.

12 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για την κάλυψη των διδάκτρων Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των διδάκτρων υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης.

13 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες Ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) αν διέθεσε πρόσθετη επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες σε οιοδήποτε εκ των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δηλώνει στο Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) τον τύπο των πρόσθετων δαπανών, καθώς και το πραγματικό ποσό στο οποίο ανήλθαν οι πρόσθετες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν.

14 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει μέχρι και το 100% των κονδυλίων επιχορήγησης για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου και ατομικών δαπανών. Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών προϋπολογισμού χωρίς τροποποίηση της σύμβασης

15 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών προϋπολογισμού χωρίς τροποποίηση της σύμβασης Ο δικαιούχος δε δύναται να μεταφέρει κονδύλια προϋπολογισμού στα κονδύλια επιχορήγησης για την κάλυψη οργανωτικών δαπανών.

16 Χρηματοοικονομικοί κανόνες Ο δικαιούχος δύναται να μεταφέρει κονδύλια από οποιαδήποτε κατηγορία προϋπολογισμού στα κονδύλια επιχορήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και στην περίπτωση που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί κονδύλια για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ (Εγκεκριμένος Προϋπολογισμος). Μεταφορές κονδυλίων μεταξύ κατηγοριών προϋπολογισμού χωρίς τροποποίηση της σύμβασης

17 Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης

18 Στο πρόγραμμα Erasmus+ για τον υπολογισμό του ποσού επιχορήγησης ανά κατηγορία δαπάνης, γίνεται ευρεία χρήση της έννοιας «μονάδα δαπάνης». Εξαίρεση αποτελεί η κατηγορία επιχορήγησης για άτομα με ειδικές ανάγκες όπου εκεί υπολογίζονται οι πραγματικές δαπάνες (Real Cost).

19 Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης Παράδειγμα: Το κόστος μονάδας δαπάνης/ημέρα για κάλυψη διδάκτρων είναι 70 ευρώ. Αν η επιμόρφωση είχε διάρκεια 6 ημέρες, τότε ποσό επιχορήγησης θα ανέλθει σε: 70 ευρώ x 6 ημέρες = 420 ευρώ

20 Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης ο αριθμός των μονάδων για να είναι επιλέξιμος είναι απαραίτητο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις Να να έχουν πράγματι πραγματοποιηθεί ή παραχθεί κατά την περίοδο της διαρκείας του σχεδίου. Να είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του Σχεδίου ή να προκύπτουν από την εκτέλεση αυτού. ο αριθμός των μονάδων πρέπει να ταυτοποιείται και να επαληθεύεται, συγκεκριμένα, να τεκμηριώνεται μέσω των αρχείων και των αποδεικτικών στοιχείων.

21 Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης Ο αριθμός των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να τεκμηριώνεται μέσω κατάλληλων δικαιολογητικών, ανάλογα με το είδος ελέγχου στον οποίο υποβάλλονται οι δικαιούχοι φορείς. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, παραθέτονται στον Οδηγό Διαχείρισης για το Πρόγραμμα Erasmus+ τον οποίο θα λάβουν οι δικαιούχοι φορείς.

22 Προϋποθέσεις χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά μοναδιαίο κόστος δαπάνης Ο δικαιούχος διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες κινητικότητας που πραγματοποιούνται από τον εκάστοτε μεμονωμένο συμμετέχοντα είναι επιλέξιμες βάσει των κανόνων που παρατίθενται στον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ (π.χ. επιλέξιμη διάρκεια, επιλέξιμος προορισμός). για κάθε μη επιλέξιμη κινητικότητα γίνεται ανάκτηση των ποσών για όλες τις κατηγορίες προϋπολογισμού

23 Έλεγχοι και δικαιολογητικά

24 Τρεις κατηγορίες ελέγχων Έλεγχος τελικής έκθεσης (Beneficiary Report) Έλεγχος δικαιολογητι κών (Desk check) Επιτόπιος έλεγχος (On The Spot) κατά τη διάρκεια της δράσης μετά το πέρας της δράση

25 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Έλεγχος τελικής έκθεσης Έλεγχος τελικής έκθεσης: έλεγχος που διενεργείται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, προκειμένου να καθορισθεί το τελικό ποσό της επιχορήγησης το οποίο δικαιούται ο δικαιούχος. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται σε κάθε περίπτωση.

26 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου τελικής έκθεσης Υπεύθυνη δήλωση της Τελικής Έκθεσης υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο και με σφραγίδα του δικαιούχου φορέα. Αναλυτικό πρόγραμμα για την κάθε δραστηριότητα επιμόρφωσης που έλαβε χώρα στο εξωτερικό υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου.

27 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου τελικής έκθεσης Αντίγραφο πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων όπου αναγράφονται ονομαστικά τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που επελέγησαν για να συμμετέχουν στις δραστηριότητες κινητικότητας καθώς και η ειδικότητά τους (π.χ. ΠΕ 02 ή φιλόλογος). Αντίγραφα των βεβαιώσεων συμμετοχής που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί από τον/τους φορέα/φορείς παροχής επιμόρφωσης.

28 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Έλεγχος δικαιολογητικών Έλεγχος δικαιολογητικών: ενδελεχής έλεγχος των δικαιολογητικών, ο οποίος πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται συνήθως κατά το στάδιο της τελικής έκθεσης ή μετά από το στάδιο αυτό, αν η Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα για τη διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή αν η Εθνική Μονάδα Συντονισμού συμπεριέλαβε τη Σύμβαση στο πλαίσιο της διενέργειας στοχευμένου ελέγχου δικαιολογητικών βάσει σχετικής εκτίμησης κινδύνου.

29 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών Κατηγορία δαπάνης Παραστατικά Δαπάνες Ταξιδιού -Τελική έκθεση. -Αποδεικτικό συμμετοχής στη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό υπό μορφή βεβαίωσης ή παραστατικού που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εν λόγω δραστηριότητας. -Για μετακίνηση από τόπο διαφορετικό από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο οργανισμός αποστολής ή/και για μετακίνηση σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ο οργανισμός υποδοχής, η διαδρομή μετακίνησης που πραγματοποιήθηκε τεκμηριώνεται μέσω εισιτηρίων ή λοιπών αποδείξεων στις οποίες θα αναγράφεται ο τόπος αναχώρησης και ο τόπος μετάβασης π.χ. boarding cards.

30 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών Κατηγορία δαπάνης Παραστατικά Ατομικές δαπάνες -Τελική έκθεση. -Αποδεικτικό συμμετοχής στη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό υπό μορφή βεβαίωσης ή παραστατικού που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εν λόγω δραστηριότητας. -Απόδειξη παραλαβής του χρηματικού ποσού από κάθε μετακινούμενο. -Υπογεγραμμένη σύμβαση κινητικότητας με τους μετακινούμενους.

31 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών Κατηγορία δαπάνης Παραστατικά Οργανωτικές δαπάνες -Τελική έκθεση. -Αποδεικτικό συμμετοχής στη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό υπό μορφή βεβαίωσης ή παραστατικού που εκδίδεται και υπογράφεται από τον οργανισμό υποδοχής, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, το αντικείμενο της δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εν λόγω δραστηριότητας. -Υπογεγραμμένη σύμβαση κινητικότητας με τους μετακινούμενους. -Συμφωνητικό μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων. -Απόδειξη της γλωσσικής προετοιμασίας.

32 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών Κατηγορία δαπάνης Παραστατικά Δίδακτρα-Τελική έκθεση. -Αποδεικτικό εγγραφής στο πρόγραμμα και παραστατικό καταβολής διδάκτρων υπό μορφή απόδειξης/ τιμολογίου ή άλλης βεβαίωσης, που εκδίδεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο φορέα διοργάνωσης του προγράμματος και στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα, ο τίτλος του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε, καθώς και η ημερομηνία πρώτης και τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα σπουδών.

33 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών Κατηγορία δαπάνης Παραστατικά Επιχορήγηση για άτομα με ειδικές ανάγκες -Τελική έκθεση. -Τιμολόγια, παραστατικά εξόφλησης της δαπάνης, καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την συγκεκριμένη δαπάνη για αυτή την κατηγορία

34 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Επιτόπιος έλεγχος Επιτόπιος έλεγχος: έλεγχος, ο οποίος διενεργείται στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου – οργανισμού ή σε οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με την εκτέλεση του Σχεδίου εγκαταστάσεις. Ο δικαιούχος δύναται να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο αν η Σύμβαση συμπεριλαμβάνεται στο δείγμα για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή αν η Εθνική Μονάδα Συντονισμού συμπεριέλαβε τη Σύμβαση στο πλαίσιο της διενέργειας στοχευμένου επιτόπιου ελέγχου βάσει σχετικής εκτίμησης κινδύνου.

35 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Δικαιολογητικά επιτόπιου ελέγχου βλέπε δικαιολογητικά ελέγχου δικαιολογητικών

36 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια της δράσης: έλεγχος που πραγματοποιείται κατά την υλοποίηση του Σχεδίου μετά τη δράση: έλεγχος που πραγματοποιείται μετά τη λήξη του Σχεδίου και συνήθως, μετά τον έλεγχο της τελικής έκθεσης

37 Έλεγχοι και δικαιολογητικά Ο δικαιούχος φορέας οφείλει να φυλάσσει στο αρχείο του για πέντε (5) έτη όλα τα παραστατικά/αποδεικτικά στοιχεία που προβλέπει η σύμβαση για την αιτιολόγηση της χρηματοδότησης που του χορηγήθηκε.

38 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "ΚΑ1-Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης Τεχνική Ημερίδα Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης «Χρηματοοικονομικοί κανόνες διαχείρισης – Διενέργεια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google