Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Λογιστικό Αποτέλεσμα Το Λογιστικό Αποτέλεσμα μιας λογιστικής περιόδου ισούται με την διαφορά μεταξύ: –της καθαρής θέσης της επιχείρησης στο τέλος της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Λογιστικό Αποτέλεσμα Το Λογιστικό Αποτέλεσμα μιας λογιστικής περιόδου ισούται με την διαφορά μεταξύ: –της καθαρής θέσης της επιχείρησης στο τέλος της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Λογιστικό Αποτέλεσμα Το Λογιστικό Αποτέλεσμα μιας λογιστικής περιόδου ισούται με την διαφορά μεταξύ: –της καθαρής θέσης της επιχείρησης στο τέλος της λογιστικής περιόδου και –της καθαρής θέσης της επιχείρησης στην αρχή της εν λόγω περιόδου

2 2 Λογιστικό Αποτέλεσμα Εάν η διαφορά είναι θετική: –το λογιστικό αποτέλεσμα εμφανίζει κέρδος Εάν η διαφορά είναι αρνητική: –το λογιστικό αποτέλεσμα εμφανίζει ζημία

3 3 Έσοδα Ως έσοδο θεωρείται: κάθε αύξηση της καθαρής θέσεως της λογιστικής μονάδας που προέρχεται: –από την δραστηριότητά της κατά την διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου

4 4 Έσοδα Σύμφωνα με τον ορισμό του Ε.Γ.Λ.Σ.: –Έσοδο είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που αποκτάται άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα από την πώληση ή εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων.

5 5 Έσοδο Σύμφωνα με τον ορισμό των Δ.Λ.Π.: –Έσοδο είναι κάθε αύξηση που παρουσιάζουν τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης στη διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπό την μορφή αύξησης των στοιχείων του ενεργητικού ή μείωσης των υποχρεώσεων που οδηγούν σε αυξήσεις της καθαρής θέσης, εκτός αυτών που που πηγάζουν από εισφορές των φορέων.

6 6 Έσοδα Για να θεωρηθεί ότι ένα λογιστικό γεγονός προκάλεσε έσοδο απαιτείται: να δημιουργείται ως επακόλουθο των δραστηριοτήτων της λογιστικής μονάδας να επιφέρει αύξηση της Καθαρής Θέσης της λογιστικής μονάδας να αφορά συγκεκριμένη λογιστική περίοδο

7 7 Έσοδα Δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν έσοδα μπορεί να είναι: –η πώληση εμπορευμάτων ή η παραγωγή και πώληση προϊόντων –η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, εκπαιδεύσεως,ιατρικής περιθάλψης,ασφαλίσεων

8 8 Έσοδα Δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν έσοδα μπορεί να είναι: –η εκμίσθωση σε τρίτους στοιχείων του ενεργητικού μηχανημάτων, κτιρίων αυτοκινήτων, οικοπέδων –η πώληση άλλων στοιχείων του ενεργητικού χρεογράφων

9 9 Λογαριασμοί Εσόδων Έσοδα από πωλήσεις ή Πωλήσεις Έσοδα από κόμιστρα ή Κόμιστρα Έσοδα από τόκους ή Τόκοι πιστωτικοί Έσοδα από δίδακτρα ή Δίδακτρα

10 10 Διακρίσεις Εσόδων Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Λειτουργικά είναι τα έσοδα που προέρχονται από: –τις συνήθεις δραστηριότητες της επιχείρησης Μη λειτουργικά είναι τα έσοδα που προέρχονται από: –τις ασυνήθεις δραστηριότητες ή από διάφορα έκτακτα (εξωγενή) γεγονότα

11 11 Διακρίσεις Εσόδων Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Επομένως λειτουργικά έσοδα είναι: –Τα έσοδα εκείνα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας και εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Με άλλα λόγια τα λειτουργικά έσοδα σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, δηλαδή τα λειτουργικά έσοδα είναι το ομαλό αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δράσης.

12 12 Παράδειγμα (Λογιστικό γεγονός που προκαλεί έσοδο) Η επιχείρηση «Ευθυμίου» παρέδωσε σε έναν πελάτη της προϊόντα αξίας 1600 ευρώ. Τα προϊόντα αυτά τα είχε παραγγείλει ο πελάτης πριν από 15 ημέρες και είχε προκαταβάλλει 600 ευρώ. Η εξόφληση της αξίας των προϊόντων έγινε ως εξής: Ο πελάτης κατέβαλε 500 ευρώ σε μετρητά Για το υπόλοιπο υπέγραψε συναλλαγματική ισόποσης ονομαστικής αξίας

13 13 Παράδειγμα (συνέχεια) Την ημέρα που η επιχείρηση παρέδωσε στον πελάτη τα προϊόντα πραγματοποιήθηκε ένα έσοδο ύψους 1600 ευρώ. Με την πραγματοποίηση του εσόδου αυτού θα έχουμε τις ακόλουθες μεταβολές: Θα αυξηθεί το ενεργητικό λόγω της αύξησης του «ταμείου» κατά 500 ευρώ Θα αυξηθεί το ενεργητικό λόγω της αύξησης των «γραμματίων εισπρακτέων» κατά 500 ευρώ

14 14 Παράδειγμα (συνέχεια) Θα μειωθούν οι υποχρεώσεις λόγω της μείωσης στις προκαταβολές πελατών κατά 600 ευρώ. Θα αυξηθεί η καθαρή θέση λόγω της αύξησης των εσόδων πωλήσεων κατά 1600 ευρώ.

15 15 Έξοδα Ως έξοδο θεωρείται: –κάθε μείωση της καθαρής θέσης μιας οικονομικής μονάδας που προέρχεται από τις δραστηριότητες της

16 16 Έξοδα Σύμφωνα με τον ορισμό του Ε.Γ.Λ.Σ.: –Έξοδο είναι το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης.

17 17 Έξοδα Σύμφωνα με τον ορισμό των Δ.Λ.Π.: –Έξοδο είναι κάθε μείωση που παρουσιάζουν τα οικονομικά οφέλη της επιχείρησης κατά την διάρκεια της λογιστικής χρήσης υπό την μορφή μείωσης των στοιχείων του ενεργητικού ή αύξησης των υποχρεώσεων που οδηγούν σε μειώσεις της καθαρής θέσης, εκτός αυτών που οφείλονται σε επιστροφές κεφαλαίων στους φορείς.

18 18 Έξοδα Για να θεωρηθεί ότι ένα λογιστικό γεγονός προκάλεσε έξοδα απαιτείται: –Να δημιουργείται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της λογιστικής μονάδας. –Να έχει ως συνέπεια την διάθεση, την ανάλωση ή την χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων. –Να επιφέρει μείωση της Καθαρής Θέσης. –Να αφορά συγκεκριμένη λογιστική περίοδο.

19 19 Πράξεις ή ενέργειες που δημιουργούν έξοδα μπορεί να είναι: Η πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων Η χρησιμοποίηση στοιχείων παγίου ενεργητικού, όπως κτιρίων, εξοπλισμού γραφείων, μεταφορικών μέσων Η ανάλωση στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού, όπως καυσίμων, γραφικής ύλης, υλικών συσκευασίας

20 20 Πράξεις ή ενέργειες που δημιουργούν έξοδα μπορεί να είναι: Η χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων, όπως δικηγόρων, διαφημιστών, μεταφορικών επιχειρήσεων Η μίσθωση ξένων περιουσιακών στοιχείων, όπως κτιρίων αυτοκινήτων, μηχανημάτων, οικοπέδων, εξοπλισμού γραφείων Η λήψη εντόκων δανείων

21 21 Λογαριασμοί Εξόδων Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων ή Κόστος πωληθέντων Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα διαφημίσεων ή Διαφημίσεις Γραφική ύλη αναλωθείσα, Καύσιμα αναλωθέντα

22 22 Λογαριασμοί εξόδων Αποσβέσεις Ασφάλιστρα Αμοιβές τρίτων Ενοίκια ή Ενοίκια γραφείων, Ενοίκια αυτοκινήτων Τόκοι και προμήθειες ή Τόκοι χρεωστικοί

23 23 Διακρίσεις εξόδων Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Λειτουργικά είναι τα έξοδα που προέρχονται: –από τις συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας Μη Λειτουργικά είναι τα έξοδα που προέρχονται: –από ασυνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής μονάδας και την επέλευση έκτακτων γεγονότων

24 24 Διακρίσεις εξόδων Λειτουργικά και Μη Λειτουργικά Επομένως λειτουργικά έξοδα είναι: –Τα έξοδα εκείνα που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας και εκμετάλλευσης της επιχείρησης. Με άλλα λόγια τα λειτουργικά έξοδα είναι τα ομαλά έξοδα που έγιναν για να πραγματοποιηθούν τα λειτουργικά έσοδα.

25 25 Παράδειγμα 1 (λογιστικό γεγονός που προκαλεί έξοδο) Πωλήθηκαν προϊόντα από την επιχείρηση Ευθυμίου σε έναν πελάτη της με τιμή 1600 ευρώ. Το κόστος αυτών των προϊόντων ήταν 1000 ευρώ.

26 26 Απάντηση Την ημέρα που παραδόθηκαν τα προϊόντα η επιχείρηση πραγματοποίησε ένα έξοδο 1000 ευρώ. Οι μεταβολές που δημιουργούνται από το έξοδο αυτό είναι οι ακόλουθες: Μειώνεται το ενεργητικό λόγω της μείωσης του στοιχείου έτοιμα προϊόντα κατά 1000 ευρώ. Μειώνεται η καθαρή θέση λόγω της αύξησης του στοιχείου κόστος πωληθέντων προϊόντων κατά 1000 ευρώ. Το στοιχείο κόστος πωληθέντων εμφανίζει το έξοδο.

27 27 Παράδειγμα 2 (λογιστικό γεγονός που προκαλεί έξοδο) Η επιχείρηση Ευθυμίου εξοφλεί την 30/9/2002 το ενοίκιο των γραφείων της για το μήνα Σεπτέμβριο. Έτσι η επιχείρηση καταβάλλει 600 ευρώ.

28 28 Απάντηση Το ενοίκιο για τον μήνα Σεπτέμβριο κατέστη δεδουλευμένο στο τέλος Σεπτεμβρίου με αποτέλεσμα να αποτελεί έξοδο. Οι μεταβολές που προκαλούνται από το έξοδο αυτό είναι οι ακόλουθες: Μειώνεται το ενεργητικό λόγω της μείωσης του στοιχείου ταμείου κατά 600 ευρώ. Μειώνεται η καθαρή θέση λόγω της αύξησης του στοιχείου ενοίκια γραφείων κατά 600 ευρώ.

29 29 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Ως Τακτικά θεωρούνται: –Τα έσοδα που χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα και είναι σε κάποιο βαθμό προβλέψιμα. Δηλαδή είναι εκείνα που προκύπτουν από την ομαλή, κανονική και γενικά προγραμματισμένη λειτουργία της επιχείρησης.

30 30 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Ως Έκτακτα θεωρούνται: –Τα έσοδα που δεν επαναλαμβάνονται και οφείλονται συνήθως σε ασυνήθεις δραστηριότητες ή εξωγενή γεγονότα.

31 31 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Δηλαδή έκτακτα έσοδα είναι: –Τα έσοδα εκείνα που ναι μεν δημιουργούνται στα πλαίσια του αντικειμένου δράσης της επιχείρησης αλλά οφείλονται σε απότομες μεταβολές του εξωτερικού οικονομικού περβάλλοντος, σε έκτακτα γεγονότα και σε συγκυρίες, που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν εκ των προτέρων.

32 32 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Στην κατηγορία των έκτακτων εσόδων περιλαμβάνονται επίσης: –Τα τυχαία ή μη κανονικά έσοδα που δεν σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Τα έσοδα αυτά χαρακτηρίζονται ως έκτακτα κέρδη και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης.

33 33 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Συγκεκριμένα τα Έκτακτα κέρδη είναι: –Αυξήσεις της καθαρής θέσης της επιχείρησης που οφείλονται σε τυχαίες συναλλαγές και άλλα έκτακτα γεγονότα εκτός από εκείνα που δημιουργούν έσοδα ή προέρχονται από εισφορές των ιδιοκτητών.

34 34 Διακρίσεις Εσόδων Τακτικά και Έκτακτα Τα Έκτακτα κέρδη δημιουργούνται π.χ όταν: –τα πάγια πωλούνται σε τιμές μεγαλύτερες από την αναπόσβεστη αξία τους ή –τα χρεόγραφα πωλούνται σε τιμές μεγαλύτερες από τις εμφανιζόμενες στα λογιστικά βιβλία ή –σε περίπτωση που η επιχείρηση κέρδισε τον λαχνό ενός λαχειοφόρου ομολογιακού δανείου, σε ομολογίες του οποίου επένδυσε ρευστά διαθέσιμα

35 35 Τίτλοι Λογαριασμών Εκτάκτων Κερδών Κέρδη από κλήρωση ομολογιών Κέρδη από ποινικές ρήτρες Κέρδη από λαχεία Κέρδη από παραγραφή υποχρεώσεων

36 36 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Τακτικά είναι: –Τα έξοδα που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι προβλέψιμα. Δηλαδή είναι τα έξοδα που ενσωματώνονται στις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και εμφανίζουν μια ομαλή, κανονική και γενικά προγραμματισμένη σχέση με το έργο ή τις υπηρεσίες που παράγονται από τις λειτουργίες αυτές.

37 37 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Έκτακτα είναι: –Τα έξοδα τα οποία οφείλονται σε δραστηριότητες και γεγονότα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν.

38 38 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Δηλαδή ως έκτακτα έξοδα χαρακτηρίζονται: –Tα έξοδα εκείνα που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης, διότι θεωρούνται ότι δεν έχουν μία ομαλή, κανονική, ή προγραματισμένη σχέση με το έργο ή τις υπηρεσίες που παράγονται από τις λειτουργίες αυτές.

39 39 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Στην κατηγορία αυτή των έκτακτων εξόδων περιλαμβάνονται επίσης: –Τα τυχαία ή μη κανονικά έξοδα που δεν σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Τα έξοδα αυτά χαρακτηρίζονται ως έκτακτες ζημίες και μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσης.

40 40 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Συγκεκριμένα οι έκτακτες ζημίες είναι: –Μειώσεις της καθαρής θέσης της επιχείρησης που οφείλονται σε τυχαίες συναλλαγές και άλλα έκτακτα γεγονότα εκτός από εκείνα που οφείλονται σε έξοδα ή αναλήψεις από ιδιοκτήτες.

41 41 Διακρίσεις εξόδων Τακτικά και Έκτακτα Οι έκτακτες ζημίες δημιουργούνται π.χ όταν: –τα περιουσιακά στοιχεία φθείρονται ή αναλώνονται ή τα κόστη εκπνέουν χωρίς να παράγεται οποιοδήποτε όφελος για την παρούσα ή τις επόμενες λογιστικές χρήσεις

42 42 Γεγονότα που προκαλούν έκτακτες ζημίες είναι: Η κλοπή στοιχείων του ενεργητικού Η καταστροφή στοιχείων ενεργητικού από πυρκαγιά, πλημμύρες Η καταβολή στο προσωπικό αποζημιώσεως λόγω ατυχημάτων

43 43 Τίτλοι Λογαριασμών Εκτάκτων Ζημιών Ζημίες από ποινικές ρήτρες Ζημίες από πυρκαγιά Ζημίες από καταστροφή επίπλων Ζημίες από κλοπή εμπορευμάτων

44 44 Έννοια του λογιστικού αποτελέσματος Το λογιστικό αποτέλεσμα προσδιορίζεται από: –την διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια μιας λογιστικής χρήσης Όταν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα: –η διαφορά είναι θετική και απεικονίζει το λογιστικό κέρδος Όταν τα έσοδα είναι μικρότερα από τα έξοδα: –η διαφορά είναι αρνητική και απεικονίζει την λογιστική ζημία

45 45 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης Το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης προκύπτει από: –την διαφορά μεταξύ των λειτουργικών εσόδων και των λειτουργικών εξόδων Η σημασία του αποτελέσματος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού δείχνει: –ποιο αποτέλεσμα επέτυχε η επιχείρηση από τις κύριες δραστηριότητες της και εμφανίζει την επιχειρηματική της ικανότητα και την επίτευξη κέρδους

46 46 Αποτελέσματα Χρήσης Το αποτέλεσμα χρήσης προσδιορίζεται ως εξής: –Στο αποτέλεσμα εκμετάλλευσης προστίθενται: τα μη λειτουργικά έσοδα και τα έκτακτα κέρδη –Από το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης αφαιρούνται: τα μη λειτουργικά έξοδα και οι έκτακτες ζημίες

47 47 Μικτό Αποτέλεσμα Το μικτό αποτέλεσμα υπολογίζεται πριν από τον προσδιορισμό του αποτελέσματος εκμετάλλευσης και ισούται με την διαφορά μεταξύ: –των εσόδων από πωλήσεις εμπορευμάτων και –του κόστους των πωληθέντων εμπορευμάτων

48 48 Παράδειγμα Τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της εμπορικής επιχείρησης ΣΡ είχαν την 31/12/20Χ5 ως εξής: –Αμοιβές προσωπικού 800 –Εργοδοτικές εισφορές 180 –Αμοιβές τρίτων 150 –Διαφημίσεις 120 –Ζημία από πώληση αυτοκινήτου 60 –Πωλήσεις 5000 –Τόκοι χρεωστικοί 90 –Κόστος πωληθέντων 3300

49 49 Παράδειγμα (συνέχεια) Κέρδη από πώληση χρεογράφων 70 Έσοδα από μερίσματα 45 Γενικά έξοδα 220 Να καταρτίσετε την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων πολλαπλών βαθμίδων

50 50 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Πωλήσεις 5000 Μείον: Κόστος πωληθέντων 3300 Μικτό Κέρδος 1700 Μείον: Αμοιβές προσωπικού 800 Εργοδοτικές εισφορές 180 Αμοιβές τρίτων 150 Διαφημίσεις 120 Γενικά έξοδα 220 1470 Μερικό κέρδος εκμετάλλευσης 230

51 51 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (συνέχεια) Μερικό κέρδος εκμετάλλευσης 230 Μείον: Τόκοι χρεωστικοί 90 Συν: Κέρδη από πωλ. χρεογρ. 70 Έσοδα από μερίσματα 45 115 Ολικό κέρδος εκμετάλλευσης 255 Μείον: Ζημία από πώληση αυτοκ. 60 Κέρδη χρήσεως 195


Κατέβασμα ppt "1 Λογιστικό Αποτέλεσμα Το Λογιστικό Αποτέλεσμα μιας λογιστικής περιόδου ισούται με την διαφορά μεταξύ: –της καθαρής θέσης της επιχείρησης στο τέλος της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google