Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ελένη Λυκεσά Σύμβουλος ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ελένη Λυκεσά Σύμβουλος ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ελένη Λυκεσά Σύμβουλος ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016

2 Ελεγκτικό Συνέδριο Σκοπός του προσυμβατικού ελέγχου Προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω εμπέδωσης της διαφάνειας ανάπτυξης του ευρύτερου δυνατού ανταγωνισμού Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των οικονομικών των δήμων, μέσω πρόληψης πλημμελειών αποτροπής σύναψης παράνομων συμβάσεων

3 Ελεγκτικό Συνέδριο Συμβάσεις υποκείμενες σε έλεγχο Συμβάσεις δήμων, ιδρυμάτων, νομικών προσώπων, δημοτικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού άνω των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. Στον έλεγχο του Κλιμακίου υπάγονται συμβάσεις προϋπολογισμού άνω των 500.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α

4 Ελεγκτικό Συνέδριο Συμβάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου Συμβάσεις με αναγκαστικό χαρακτήρα ως προς τον αντισυμβαλλόμενο της αναθέτουσας αρχής ως προς τους όρους της σύμβασης

5 Ελεγκτικό Συνέδριο Συμβάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου Συμβάσεις προϋπολογισμού κάτω των 200.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ που συνάπτονται μετά από εν μέρει άγονο διαγωνισμό εφόσον προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός διενεργήθηκε απευθείας ανάθεση μετά από θετικό έλεγχο του εν μέρει ματαιωθέντος διαγωνισμού

6 Ελεγκτικό Συνέδριο Ανάληψη υποχρέωσης Εξασφάλιση της πίστωσης για τη διενέργεια της δαπάνης και δέσμευσή της: πριν την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης και οπωσδήποτε πριν την υπογραφή της σύμβασης

7 Ελεγκτικό Συνέδριο Ανάληψη δαπάνης για περισσότερα οικονομικά έτη Για δαπάνη που εκτείνεται σε περισσότερα οικονομικά έτη: ανάληψη υποχρέωσης για το συνολικό ποσό της σύμβασης δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί σε κάθε οικονομικό έτος

8 Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος της διακήρυξης Η διακήρυξη δεσμεύει την αναθέτουσα αρχή και τους συμμετέχοντες Εξαίρεση όταν περιέχει όρους αντίθετους με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της νομοθεσίας

9 Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος της διακήρυξης Παράνομοι οι όροι της διακήρυξης που έχουν τεθεί κατά παράβασης των αρχών της αναλογικότητας της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων του ανόθευτου ανταγωνισμού Νόμιμη η πρόβλεψη δυνατότητας υποβολής προσφορών με αρνητική έκπτωση έως 5% για την προμήθεια καυσίμων

10 Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος της διαδικασίας Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ανεξάρτητος από τη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων δεν επηρεάζεται από την αρνητική γνώμη της

11 Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος των υποψηφίων Υποχρεωτική η διενέργεια νέου διαγωνισμού σε περίπτωση ματαίωσής του λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων, επί ποινή αποκλεισμού, δικαιολογητικών συμμετοχής Υποχρεωτική η υποβολή των προσφορών σε δύο αντίγραφα

12 Ελεγκτικό Συνέδριο Έλεγχος των υποψηφίων Απαραίτητη η υποβολή και ένορκης δήλωσης των υποψηφίων ότι δεν τελούν σε αναγκαστική εκκαθάριση ή διαχείριση, εκτός από τις βεβαιώσεις ότι δεν εκδίδονται αντίστοιχα πιστοποιητικά Απαραίτητη η έρευνα της αναθέτουσας αρχής για έλλειψη καταδίκης για επαγγελματικό παράπτωμα αν ανακύπτουν αμφιβολίες, παρά το «λευκό ποινικό μητρώο»

13 Ελεγκτικό Συνέδριο Όροι για την υπογραφή των συμβάσεων Σε προμήθειες επαναλαμβανόμενων παραδόσεων Παράταση της σύμβασης μόνο εφόσον δεν υπάρξει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής δαπάνης των κατ’ είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν

14 Ελεγκτικό Συνέδριο Όροι για την υπογραφή των συμβάσεων Για τα πετρελαιοειδή το ποσό έκπτωσης υπολογίζεται στη μέση τιμή πώλησης του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης Σε μη ενδεικτικό προϋπολογισμό και αρνητικό ποσοστό έκπτωσης η συνολική δαπάνη της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α.

15 Ελεγκτικό Συνέδριο Αποτελέσματα του ελέγχου Διασφάλιση της νομιμότητας των διαδικασιών ανάθεσης της επιλογής της πλέον αρμόζουσας για την αναθέτουσα αρχή προσφοράς

16 Ελεγκτικό Συνέδριο


Κατέβασμα ppt "Ελεγκτικό Συνέδριο ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Ελένη Λυκεσά Σύμβουλος ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google