Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΣΕΓΕΣ/ΥΟΠΑ Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.) Προτεραιότητες πολιτικής (Αναφορές-επισημάνσεις-προτάσεις)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΣΕΓΕΣ/ΥΟΠΑ Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.) Προτεραιότητες πολιτικής (Αναφορές-επισημάνσεις-προτάσεις)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΣΕΓΕΣ/ΥΟΠΑ Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.) Προτεραιότητες πολιτικής (Αναφορές-επισημάνσεις-προτάσεις) Μιχάλης Σμύρης τηλ. 210 749944, e-mail smiris@paseges.gr

2 Ενότητες παρουσίασης  Α. Εισαγωγικά στοιχεία  Β. Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E για την Α.Α μετά το 2013 (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝ. ΕΓΤΑΑ COM(2011) 627/3 )  Γ. Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ  Δ. Προδιαγραφές-Καινοτομίες των νέων Π.Α.Α  Ε. Επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης

3  Α. Εισαγωγικά στοιχεία

4 Αναγκαιότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης  Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ καλύπτουν περισσότερο από το 90% του εδάφους της ΕΕ και το 55% περίπου του συνολικού πληθυσμού της. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στήριξη σε αυτό το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και της έκτασης της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ύπαιθρος παρέχει:  Bασικές πρώτες ύλες (επισιτιστική ασφάλεια, βιομηχανία τροφίμων)  Απασχόληση σε 40.000.000 εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα  Περιοχές ομορφιάς, ανάπαυσης και αναψυχής  Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

5 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελεί την χρηματοδοτική πηγή της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη ποικίλων στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕπολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ  Το ΕΓΤΑΑ διαθέτει ένα προϋπολογισμό περίπου 96 δισεκατομμυρίων € (περίοδος 2007-2013), ο οποίος κατανέμεται στα Κράτη Μέλη μέσω των 94 διαφορετικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης  Σε επίπεδο ΕΕ το ΕΓΤΑΑ εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6 Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) αποτελεί ένα εργαλείο πολιτικής και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό, που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περιοχή.πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης  Η εφαρμογή ενός ΠΑΑ μπορεί να καλύπτει μια ολόκληρη χώρα ή μια συγκεκριμένη περιοχή.  Στην ΕΕ λειτουργούν περισσότερα από 90 ΠΑΑ και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει το συγκεκριμένο τύπο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που απαιτείται στην επικράτειά του.  Τα Π.Α.Α. συνχρηματοδοτούνται και από εθνικά κονδύλια

7 B.Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E για την Α.Α μετά το 2013

8 Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E για την Α.Α μετά το 2013 Στόχοι 1. Ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 2. Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 3.Ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Προέρχονται από τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ όπως εκφράζονται στη Συνθήκη και περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «ΚΓΠ προς το 2020» Προτεραιότητες Τα Κ.Μ. θα αποφασίζουν πλέον ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσουν και πως, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σύμφωνα πλέον με τις έξι «Προτεραιότητες της Ένωσης για την ΑΑ», οι οποίες αποτελούν την βάση του προγραμματισμού Οι Προτεραιότητες αντανακλούν επίσης το περιεχόμενο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των αντίστοιχων Θεματικών Στόχων που εφαρμόζονται σε όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ.

9 Οριζόντια προτεραιότητα 1η Προτεραιότητα: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές Με έμφαση στην (α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές (β) ενίσχυση των δεσµών μεταξύ γεωργίας - δασοκοµίας και έρευνας – καινοτομίας (γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

10 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας  2η Προτεραιότητα: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Με έμφαση στην Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, κύρια αυτών με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και όσων χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία Διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα

11 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 3η Προτεραιότητα: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία Με έμφαση σε καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω:  συστημάτων ποιότητας,  προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού,  Συνεταιρισμών, ομάδων, παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

12 Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 4η Προτεραιότητα: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία Με έμφαση σε αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων

13 Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 5η Προτεραιότητα: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας Με έμφαση σε  αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία  αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων.  διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας  μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία  προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

14 Στόχος (3): ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών 6η Προτεραιότητα: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές  διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας  προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές  ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές

15  Γ. Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ

16 Προβλεπόμενη κατανομή πόρων αγροτικής ανάπτυξης (Εκατ. €, σε σταθερές τιμές 2011)

17 Μεταβολή ανώτατου ορίου δαπανών της ΚΑΠ στους δύο πυλώνες

18 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ (Συμβούλιο της 08.02.2013, Συμφωνία 26.06.2013)  Συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για τα 28 Κ.Μ. 84,93 δισ. Ευρώ (μειωμένη κατά 11,1% σε σχέση με την περίοδο 2007-2013, ).Για χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία εμφανίζεται αύξηση των κονδυλίων.  Το 2020 θα διατεθούν συνολικά για την Α.Α. 11,4 δις. Ευρώ ποσό μειωμένο κατά 18% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό των 13,9 δις, ευρώ του 2013  5,5 δισ ευρώ (6,5% του συνόλου του πυλώνα 2) αποτελούν διακριτά κονδύλια και κατευθύνονται επιλεκτικά σε Κ.Μ. με ιδιαίτερες διαρθρωτικές προκλήσεις ή σημαντικές επενδύσεις στην Α.Α.(π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Φιλανδία)  Δυνατότητα μεταφοράς από κάθε κράτος μέλος ποσοστού έως 15% των πόρων του πυλώνα 1 στον πυλώνα 2 και αντίστροφα  Συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για την χώρα μας 3,729 δισ. Ευρώ (μειωμένη κατά 5,9% σε σχέση με την περίοδο 2007-2013 )

19 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ (Συμβούλιο της 08.02.2013, Συμφωνία 26.06.2013)  Ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ 20%  Μέγιστα ποσοστά συνεισφοράς ΕΓΤΑΑ για όλα τα μέτρα έως: –75% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου - 63% στις περιφέρειες μετάβασης – 53% στις υπόλοιπες περιφέρειες - 75% για δράσεις για το περιβάλλον και την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής  Τουλάχιστον 30% από τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ πρέπει να κατανεμηθούν σε μέτρα για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή και τη διαχείριση γης (γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, βιολογική γεωργία, ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα), και  Τουλάχιστον 5% στο LEADER

20 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέας περιόδου ΠΑΑ (Συμβούλιο της 08.02.2013, Συμφωνία 26.06.2013)  Το 2014 μεταβατικό έτος  Έγκριση των νέων Π.Α.Α. των Κ.Μ. στις αρχές του 2014  Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις και μεταβατικές διατάξεις θα εφαρμόζονται χωρίς διακοπή  Καν.COM(2013)521(κατά παρέκκλιση αύξηση της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ έως το 95% της επιλέξιμης Δ.Δ. έως το 2016 στα Κ.Μ. που εφαρμόζουν πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης)

21 Δ. Προδιαγραφές-Καινοτομίες των νέων Π.Α.Α

22 . 1.Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης Απαίτηση για:  Εκ των προτέρων αξιολόγηση  Ανάλυση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) γύρω από τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη  Περιγραφή της στρατηγικής: καθορισμός στόχων για καθένα από τους κύριους τομείς προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και αναμενόμενη συνεισφορά των επιλεγέντων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων στόχων  Εκτίμηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και ορόσημων  Περιγραφή καθενός εκ των επιλεγέντων μέτρων  Περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη  Περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτομία και τις ΕΣΚ  Ανάλυση των αναγκών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση  Σχέδιο χρηματοδότησης και σχέδιο δεικτών 2020  Πληροφορίες σχετικά με την συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέσα

23 2.Βελτιωμένη- απλοποιημένη δέσμη Μέτρων  Εξασφαλίζεται η συνέχεια με την παρούσα προγραμματική περίοδο, αλλά προβλέπονται : –Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποιούνται με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) με στόχο την απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης –Διόρθωση των ανακολουθιών (κανόνες επιλεξιμότητας, πεδίο εφαρμογής, κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα στην υλοποίηση –Νέα μέτρα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικοί και οικονομικοί κίνδυνοι παραγωγής, συνεργασία και σύνολο εργαλείων εκκίνησης για το LEADER)  Ευελιξία στην επιλογή μέτρων εντός κάθε προτεραιότητας με σκοπό να αξιοποιηθούν πλήρως οι τυχόν συνέργειές τους για την επίτευξη των στόχων.

24 3.Πρόβλεψη μέτρων/ενισχύσεων για:  Καινοτομία  Γνώση  Αναδιάρθρωση/επενδύσεις/εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων  Νέους αγρότες ( μέχρι 70000 ευρώ για εκκίνηση)  Μικροκαλλιεργητές (μέχρι 15000 ευρώ για εκκίνηση)  Εργαλεία διαχείρισης κινδύνου  Ομάδες /οργανώσεις παραγωγών  Γεωργοπεριβαλλοντικά/κλίμα  Βιολογική γεωργία  Δασοκομία  Ορεινές/περιοχές με περιορισμούς  Συνεργασία  Μη γεωργικές δραστηριότητες  Βασικές υπηρεσίες και ανανέωση χωριών  Leader

25 4. Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (νέο)  Στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήση των πόρων, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής και γενικά στην ενθάρρυνση της καινοτομίας  Ενεργοποιείται μέσω επιχειρησιακών ομάδων που είναι υπεύθυνες για καινοτόμα σχέδια και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο  Επιχειρησιακές ομάδες: συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για την καινοτομία στο γεωργικό τομέα  Το ΕΓΤΑΑ συνεισφέρει με: - Τη στήριξη των ΕΣΚ επιχειρησιακών ομάδων και του Δικτύου ΕΣΚ – Άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, π.χ. Συνεργασία, επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, ανάπτυξη επιχειρήσεων, μεταφορά γνώσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

26 5.Θεματικά υποπρογράμματα (νέο)  Δυνατότητα σχεδιασμού θεματικών υποπρογραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα Π.Α.Α. με σκοπό: την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών συγκεκριμένων τομέων, γεωγραφικών περιοχών ή τύπων δικαιούχων, ιδίως σε σχέση με τους νέους αγρότες, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές περιοχές και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού Προβλέπονται – Υψηλότερα ποσοστά στήριξης (εντάσεις ενίσχυσης) – Ειδική ανάλυση "SWOT" για την αναγνώριση των αναγκών – Ειδικοί στόχοι σε επίπεδο υποπρογράμματος και επιλογή μέτρων – Ειδικό ξεχωριστό σχέδιο δεικτών  Δεν απαιτείται ξεχωριστή οικονομική διαχείριση για τα ΘΥ

27 6.Βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές (νέο)  Κάθε χρόνο θα προκηρύσσεται από την Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε σχέση με μία από τις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης.  Η πρώτη προκήρυξη θα γίνει το αργότερο το 2015, και η τελευταία το 2019  Θα απονέμονται βραβεία σε έργα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς (ΟΤΔ ή μεμονωμένοι φορείς) που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη και υλοποιούν μια καινοτόμο ιδέα σε τοπικό επίπεδο  Η προεπιλογή των αιτήσεων θα γίνεται από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και 10 το πολύ από αυτές θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή  Κάθε χρόνο θα επιλέγονται από την Επιτροπή 50 σχέδια για βράβευση (χρηματικό βραβείο μέχρι 100.000 ευρώ)

28 7. Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη - Εθνικά αγροτικά δίκτυα Στόχοι  Ενίσχυση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στην υλοποίηση της Α.Α.  Βελτίωση ποιότητας των Π.Α.Α.  Συμβολή στην ευρύτερη ενημέρωση για την Α.Α.  Δραστηριότητες: διάδοση πληροφοριών, ορθών πρακτικών, ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, μελέτες, ανάπτυξη συνεργασιών σεμινάρια,

29  Ε. Ορισμένες από τις επισημάνσεις- προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης (συμμετοχή της σε όλες τις ΘΟΣΣ)

30 Επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ Αναμόρφωση της διαχείρισης των επενδυτικών μέτρων Π.Α.Α. 2014- 2020(ενδιάμεσος Φορέας)  Κτηνοτροφία (πολλαπλή ενίσχυση)  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πρωτογενή τομέα  Εξυγίανση και ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών  Πολιτική αρδευτικού νερού  Θέσπιση νέου μέτρου εξωστρέφειας  Δημιουργία νέου μέτρου για την ανάπτυξη της δικτύωσης/συνέργειας (clustering )  Θέσπιση νέου μέτρου για την στήριξη των μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων.  Δημιουργία μέτρου για την στήριξη της παραγωγής, προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των ζωοτροφών  Δημιουργία μέτρου για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής αγροτικής παραγωγής

31 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΣΕΓΕΣ/ΥΟΠΑ Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ Κ.Α.Π.) Προτεραιότητες πολιτικής (Αναφορές-επισημάνσεις-προτάσεις)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google