Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προτάσεις και επισημάνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προτάσεις και επισημάνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προτάσεις και επισημάνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη
ΠΑΣΕΓΕΣ/ΥΟΠΑ Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 Προτάσεις και επισημάνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη Μιχάλης Σμύρης τηλ ,

2 Ενότητες παρουσίασης Βασικές έννοιες για την Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Στόχοι και προτεραιότητες της Πολιτικής της Ε.Ε. για την Α.Α. μετά το (ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝ. ΕΓΤΑΑ COM(2011) 627/3 ) Διαβούλευση των παραγωγών των Κ.Μ. της Ε.Ε. για τους στόχους /προτεραιότητες της Α.Α. μετά το 2013 Διαβούλευση των Φορέων της χώρας μας για την Α.Α. μετά το 2013

3 Αναγκαιότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης
Αναγκαιότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης Οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ καλύπτουν περισσότερο από το 90% του εδάφους της ΕΕ και αποτελούν την πατρίδα για το 55% περίπου του συνολικού πληθυσμού της. Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στήριξη σε αυτό το σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού και της έκτασης της ΕΕ . Η ευρωπαϊκή ύπαιθρος προσφέρει πολλά . Παρέχει βασικές πρώτες ύλες (επισιτιστική ασφάλεια, βιομηχανία τροφίμων) Απασχόληση σε εργαζόμενους στον αγροτικό τομέα Η αξία της σαν σύνολο περιοχών ομορφιάς, ανάπαυσης και αναψυχής είναι δεδομένη και ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

4 Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ
Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ επικεντρώνεται σε μια σειρά βασικών θεμάτων, που αναφέρονται την περίοδο ως οι «άξονες» της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ. Υπάρχουν τρεις κύριοι άξονες: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας Βελτίωση του αγροτικού περιβάλλοντος και της υπαίθρου. Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας. Ένας τέταρτος άξονας στηρίζει την εφαρμογή των μεθόδων αγροτικής ανάπτυξης «LEADER», μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΠ) που εφαρμόζουν τις Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης.

5 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελεί μια οικονομική πηγή της ΕΕ που χρησιμοποιείται από τα Κράτη Μέλη για την επίτευξη ποικίλων στόχων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ Το ΕΓΤΑΑ διαθέτει ένα προϋπολογισμό 96.4 δισεκατομμυρίων € (περίοδος ), ο οποίος κατανέμεται στα Κράτη Μέλη μέσω των 94 διαφορετικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Σε επίπεδο ΕΕ το ΕΓΤΑΑ εποπτεύεται από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) είναι ένα εργαλείο πολιτικής και ένας χρηματοδοτικός μηχανισμός, που χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της κοινοτικής πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Το έδαφος του ΠΑΑ μπορεί να καλύπτει μια ολόκληρη χώρα ή μια συγκεκριμένη περιοχή. Στην ΕΕ λειτουργούν περισσότερα από 90 ΠΑΑ και κάθε ένα από αυτά έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει το συγκεκριμένο τύπο στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που απαιτείται στην επικράτειά του.

7 Στόχοι και Προτεραιότητες της E.E για την Α.Α μετά το 2013
1. Ανταγωνιστικότητα της γεωργίας 2. Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα Ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Προέρχονται από τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ όπως εκφράζονται στη Συνθήκη και περιγράφονται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την «ΚΓΠ προς το 2020» Προτεραιότητες Οι στόχοι της Αγροτικής ανάπτυξης διατυπώνονται λεπτομερέστερα σε έξι «Προτεραιότητες της Ένωσης για την ΑΑ», οι οποίες αποτελούν την βάση του προγραμματισμού και οι οποίες θα επιτευχθούν μέσω μιας σειράς «Μέτρων Α.Α» Οι Προτεραιότητες αντανακλούν επίσης το περιεχόμενο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των αντίστοιχων Θεματικών Στόχων που εφαρμόζονται σε όλα τα Ταμεία του ΚΣΠ.

8 Οριζόντια προτεραιότητα
1η Προτεραιότητα: Προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές Με έμφαση στην (α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές (β) ενίσχυση των δεσµών μεταξύ γεωργίας - δασοκοµίας και έρευνας – καινοτομίας (γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας

9 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων Με έμφαση στην 2η Προτεραιότητα: Διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, κύρια αυτών με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και όσων χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία Διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα

10 Στόχος (1): ανταγωνιστικότητα της γεωργίας
3η Προτεραιότητα: Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία Με έμφαση σε καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω: συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, Συνεταιρισμών, ομάδων, παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση

11 βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων
Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα 4η Προτεραιότητα: Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη δασοκομία Με έμφαση σε αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών NATURA 2000, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων

12 Στόχος (2): βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα
5η Προτεραιότητα: Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας Με έμφαση σε αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων. διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιοοικονομίας μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία

13 Στόχος (3): ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών
6η Προτεραιότητα: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές

14 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέου ΠΑΑ
Συνολική χρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ για την χώρα μας περίπου 3,8 δισ. Ευρώ (περίπου ίση με την περίοδο , ) Ενιαίο ποσοστό συγχρηματοδότησης για όλα τα μέτρα έως: – 85% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου πελάγους – 50% στις άλλες περιφέρειες Τουλάχιστον 25% από τα κονδύλια του ΕΓΤΑΑ πρέπει να κατανεμηθούν σε μέτρα για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή και τη διαχείριση γης (γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις, βιολογική γεωργία, ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα), και Τουλάχιστον 5% στο LEADER

15 Χρηματοδότηση - Διαχείριση νέου ΠΑΑ
Ψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης – έως 80% (90% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρεις, άκρως απόκεντρες περιφέρειες και μικρά νησιά Αιγαίου πελάγους) για: – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης – Σύσταση ομάδων παραγωγών – Εκκίνηση επιχείρησης για νέους αγρότες – Συνεργασία – Leader Έως και 100% χρηματοδότηση από το ΕΓΤΑΑ για καινοτόμες ενέργειες

16 Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Απαίτηση για:
Περιεχόμενο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Απαίτηση για: Εκ των προτέρων αξιολόγηση Ανάλυση των πλεονεκτημάτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) γύρω από τις προτεραιότητες για την αγροτική ανάπτυξη Περιγραφή της στρατηγικής: καθορισμός στόχων για καθένα από τους κύριους τομείς προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και αναμενόμενη συνεισφορά των επιλεγέντων μέτρων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των αντίστοιχων στόχων Εκτίμηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και ορόσημων Περιγραφή καθενός εκ των επιλεγέντων μέτρων Περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη Περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτομία και τις ΕΣΚ Ανάλυση των αναγκών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση Σχέδιο χρηματοδότησης και σχέδιο δεικτών 2020 Πληροφορίες σχετικά με την συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέσα

17 Προγραμματισμός προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης: Βελτιωμένη σειρά Μέτρων
Εξασφαλίζεται η συνέχεια με την παρούσα προγραμματική περίοδο, αλλά προβλέπονται : –Μειωμένος αριθμός μέτρων (ομαδοποιούνται με βάση την τυπολογία των παρεμβάσεων) με στόχο την απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης – Διόρθωση των ανακολουθιών (κανόνες επιλεξιμότητας, πεδίο εφαρμογής, κλπ) για να αντιμετωπιστούν τα αδιέξοδα στην υλοποίηση – Νέα μέτρα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών (π.χ. εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικοί και οικονομικοί κίνδυνοι παραγωγής, συνεργασία και σύνολο εργαλείων εκκίνησης για το LEADER) Ευελιξία στην επιλογή μέτρων εντός κάθε προτεραιότητας με σκοπό να αξιοποιηθούν πλήρως οι τυχόν συνέργειές τους για την επίτευξη των στόχων.

18 -Ευρωπαϊκό δίκτυο για την Αγροτική Ανάπτυξη -Εθνικά αγροτικά δίκτυα
Στόχοι Ενίσχυση συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στην υλοποίηση της Α.Α. Βελτίωση ποιότητας των Π.Α.Α. Συμβολή στην ευρύτερη ενημέρωση για την Α.Α. Δραστηριότητες: διάδοση πληροφοριών, ορθών πρακτικών, ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, μελέτες, ανάπτυξη συνεργασιών σεμινάρια,

19 Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας (νέο)
Στοχεύει στην προώθηση της αποδοτικής χρήση των πόρων, στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της πρακτικής και γενικά στην ενθάρρυνση της καινοτομίας Ενεργοποιείται μέσω επιχειρησιακών ομάδων που είναι υπεύθυνες για καινοτόμα σχέδια και υποστηρίζεται από ένα δίκτυο Επιχειρησιακές ομάδες: συστήνονται από αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις και άλλους φορείς που ενδιαφέρονται για την καινοτομία στο γεωργικό τομέα Το ΕΓΤΑΑ συνεισφέρει με: - Τη στήριξη των ΕΣΚ επιχειρησιακών ομάδων και του Δικτύου ΕΣΚ – Άλλα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, π.χ. Συνεργασία, επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, Ανάπτυξη επιχειρήσεων, μεταφορά γνώσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

20 Βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές (νέο)
Κάθε χρόνο θα προκηρύσσεται από την Επιτροπή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σε σχέση με μία από τις προτεραιότητες της αγροτικής ανάπτυξης. Η πρώτη προκήρυξη θα γίνει το αργότερο το 2015, και η τελευταία το 2019 Θα απονέμονται βραβεία σε έργα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς (ΟΤΔ ή μεμονωμένοι φορείς) που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη και υλοποιούν μια καινοτόμο ιδέα σε τοπικό επίπεδο Η προεπιλογή των αιτήσεων θα γίνεται από τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα και 10 το πολύ από αυτές θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Κάθε χρόνο θα επιλέγονται από την Επιτροπή 50 σχέδια για βράβευση (χρηματικό βραβείο μέχρι ευρώ)

21 Προγραμματισμός της αγροτικής ανάπτυξης: Θεματικά υποπρογράμματα (νέο)
Δυνατότητα σχεδιασμού θεματικών υποπρογραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα Π.Α.Α. με σκοπό: την αντιμετώπιση ειδικών αναγκών συγκεκριμένων τομέων, γεωγραφικών περιοχών ή τύπων δικαιούχων, ιδίως σε σχέση με τους νέους αγρότες, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές περιοχές και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού Προβλέπονται – Υψηλότερα ποσοστά στήριξης (εντάσεις ενίσχυσης) – Ειδική ανάλυση "SWOT" για την αναγνώριση των αναγκών – Ειδικοί στόχοι σε επίπεδο υποπρογράμματος και επιλογή μέτρων – Ειδικό ξεχωριστό σχέδιο δεικτών Δεν απαιτείται ξεχωριστή οικονομική διαχείριση για τα ΘΥ

22 Διαβούλευση για την νέα προγραμματική περίοδο Α.Α.

23 Προτεραιότητες ομάδας εργασίας 1(ανταγωνιστικότητα)
Συμβουλευτική ομάδα της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη (Εκπρόσωποι παραγωγών , στις Βρυξέλλες) Προτεραιότητες ομάδας εργασίας 1(ανταγωνιστικότητα) ευελιξία, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις, καινοτομία, αειφορία, ειδικές ανάγκες των νέων αγροτών, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτών και των συνεταιρισμών αποτελεσματικότητα των μέτρων αναφορικά με την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων

24 Συμβουλευτική ομάδα της Ε. Ε. για την αγροτική ανάπτυξη (23. 11
Συμβουλευτική ομάδα της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη ( , στις Βρυξέλλες) Προτεραιότητες ομάδας εργασίας 2(περιβάλλον) προσιτό και κατανοητό σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών, ελκυστικά γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα για την καλύτερη αποδοχή τους, επαρκής πληρωμή για τα μέτρα, ολιστική προσέγγιση, προώθηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, συνδυάζοντας την κατάρτιση και τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

25 Συμβουλευτική ομάδα της Ε. Ε. για την αγροτική ανάπτυξη (23. 11
Συμβουλευτική ομάδα της Ε.Ε. για την αγροτική ανάπτυξη ( , στις Βρυξέλλες) Προτεραιότητες ομάδας εργασίας 3(περιοχές της υπαίθρου) κοινή συντονιστική επιτροπή για τα διάφορα ταμεία, απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής των έργων, ευέλικτα προγράμματα κατάρτισης, ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών, την εύκολη πρόσβαση των επιχειρηματιών στα προγράμματα, διευκρινίσεις για το Leader και τις κοινοτικές πρωτοβουλίες, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης πιο ευέλικτους κανόνες και συνεταιρισμούς, καθώς και διασύνδεση των αγροτικών και αστικών περιοχών.

26 Διαβούλευση για το νέο Π.Α.Α. στην Ελλάδα
1ο Συνέδριο για την Α.Α. μετά το 2013(7ος 2012) Θεματικές ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού (7 ΘΟΣΣ, 9ος 2012) Κείμενο πρότασης στρατηγικών επιλογών (12ος 2012) Δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο( 1ος-2ος 2013)

27 Θεματικές ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ΥΑΑ&Τ (παρουσίαση επιλογών-προτεραιοτήτων της ΘΟΣΣ 2)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα i. Στήριξη της παραγωγής ασφαλών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως προϊόντα ποιοτικά, επώνυμα, τοπικά και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. ii. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, με έμφαση στη μεταποίηση, τυποποίηση και την πιστοποίηση του προϊόντος και της μεθόδου παραγωγής του και τη διαφοροποίηση προς καινοτόμα προϊόντα. iii. Αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα με έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. iv. Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης και προσανατολισμένης έρευνας στην αγροτική παραγωγή και στη μεταποίηση. v.Ενίσχυση της παραγωγής σε τομείς όπου η αυτάρκεια δεν είναι ικανοποιητική, στοχεύοντας κυρίως τόσο στην άρση της αρνητικής σχέσης ζωικής προς φυτική παραγωγή όσο και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων ζωικής παραγωγής.

28 Θεματικές ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ΥΑΑ&Τ (παρουσίαση επιλογών-προτεραιοτήτων της ΘΟΣΣ 2)
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα (συνέχεια) vi. Αειφορική χρήση των φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και αποδοτική χρήση των λοιπών αγροτικών εισροών, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας. vii. Προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη βελτίωση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής κατάρτισης στη γεωργία, της παροχής εξειδικευμένων συμβουλών και της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). viii. Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού. ix. Αξιοποίηση και βελτίωση του εγχώριου γενετικού υλικού. x. Δράσεις στήριξης της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων συνδεόμενες άμεσα με το έλλειμμα του αγροδιατροφικού εμπορικού ισοζυγίου, με μέτρα και δραστηριότητες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας προκειμένου να αποκτήσουν οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα επιχειρηματική αντίληψη

29 Θεματικές ομάδες στρατηγικού σχεδιασμού ΥΑΑ&Τ (ΘΟΣΣ 2)
Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία i. Ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης και του μεριδίου των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω στήριξης συστημάτων ποιότητας ή/και μέσω προώθησης οριζόντιων και κάθετων μορφών συνεργασίας, ii. Στήριξη των βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού, των εναλλακτικών μορφών τους και των τοπικών αγορών. iii Διασφάλιση και σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, προσφέροντας νέες δυνατότητες για την αντιμετώπιση της έντονης μεταβλητότητας των αγορών των αγροτικών προϊόντων, των αυξανόμενων περιβαλλοντικών κινδύνων ως συνέπεια της αλλαγής του κλίματος, καθώς επίσης και των διατροφικών κρίσεων

30 Ενδεικτικές επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης (συμμετοχή της σε όλες τις ΘΟΣΣ) Αναμόρφωση της διαχείρισης των επενδυτικών μέτρων Π.Α.Α (ενδιάμεσος Φορέας) Κτηνοτροφία (πολλαπλή ενίσχυση) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πρωτογενή τομέα  Εξυγίανση και ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών Πολιτική αρδευτικού νερού Θέσπιση νέου μέτρου εξωστρέφειας Δημιουργία νέου μέτρου για την ανάπτυξη τηςδικτύωσης/συνέργειας (clustering ) Θέσπιση νέου μέτρου για την στήριξη των μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων. Δημιουργία μέτρου για την στήριξη της παραγωγής, προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των ζωοτροφών Δημιουργία μέτρου για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής αγροτικής παραγωγής

31 Ορισμένες από τις επισημάνσεις-προτάσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ στο πλαίσιο της διαβούλευσης (συμμετοχή της σε όλες τις ΘΟΣΣ) Αναμόρφωση της διαχείρισης των επενδυτικών μέτρων Π.Α.Α (ενδιάμεσος Φορέας) Κτηνοτροφία (πολλαπλή ενίσχυση) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον πρωτογενή τομέα  Εξυγίανση και ανασυγκρότηση των αγροτικών συνεταιρισμών Πολιτική αρδευτικού νερού Θέσπιση νέου μέτρου εξωστρέφειας Δημιουργία νέου μέτρου για την ανάπτυξη της δικτύωσης/συνέργειας (clustering ) Θέσπιση νέου μέτρου για την στήριξη των μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων. Δημιουργία μέτρου για την στήριξη της παραγωγής, προϊόντων που συνδέονται άμεσα με τον τομέα των ζωοτροφών Δημιουργία μέτρου για την υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων αξιοποίησης υπολειμμάτων φυτικής και ζωικής αγροτικής παραγωγής

32 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Προτάσεις και επισημάνσεις για την Αγροτική Ανάπτυξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google