Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ

2 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ BALTIC ENERGY INTERCONNECTION PLAN

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό δίκτυο ενέργειας 1.Σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια 2.Ενίσχυση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 3.Απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα – προστασία περιβάλλοντος 4.Ενεργειακή Ένωση 5.Ανάπτυξη απασχόλησης 6.Αύξηση επίπεδου διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 10% μέχρι το 2020

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1228/2003 Σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας Εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Την 26 η Ιουνίου 2003 Έχει καταργηθεί και έχει αντικατασταθεί από τον Κανονισμό 714/2009

6 ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΑΝ. 1228/2003 Μη επαρκής πρόσβαση στο δίκτυο Μη αποτελεσματικό επίπεδο ρυθμιστικής εποπτείας σε όλα τα κράτη μέλη Ύπαρξη απομονωμένων αγορών Μη επαρκής συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 714/2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας Εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 13ης Ιουλίου 2009 Κατάργηση του κανονισμού 1228/2003

8 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 714/2009 Καθορισμός δίκαιων κανόνων Ενίσχυση του ανταγωνισμού Συνεκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων των εθνικών και περιφερειακών αγορών Θέσπιση μηχανισμού αντισταθμίσεων Αρχές για τα διασυνοριακά τέλη μεταφοράς Επιμερισμός του διαθέσιμου δυναμικού των διασυνδέσεων μεταξύ των εθνικών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας

9 ΣΚΟΠΟΙ Εύρυθμη και διαφανής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας Υψηλό επίπεδο εφοδιασμού (Άρθρο 1 του Καν. 714/2009)

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ διασυνοριακή ροή: η φυσική ροή ηλεκτρικής ενεργείας στο δίκτυο μεταφοράς ενός κράτους μέλους, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας παραγωγών ή/και καταναλωτών εκτός του εν λόγω κράτους μέλους στο δίκτυο μεταφοράς του συμφόρηση: η κατάσταση κατά την οποία η γραμμή διασύνδεσης που συνδέει εθνικά δίκτυα μεταφοράς δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνει όλες τις φυσικές ροές λόγω ελλιπούς δυναμικού των γραμμών διασύνδεσης ή/και των ενδιαφερόμενων εθνικών συστημάτων μεταφοράς

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ δηλωθείσα εξαγωγή: η αποστολή ηλεκτρικής ενεργείας σε κάποιο κράτος μέλος, βάσει συμβατικής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία ταυτόχρονη αντίστοιχη απορρόφηση (δηλωθείσα εισαγωγή) ηλεκτρικής ενεργείας συντελείται σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα δηλωθείσα εισαγωγή: η απορρόφηση ηλεκτρικής ενεργείας σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ταυτόχρονα με την αποστολή ηλεκτρικής ενεργείας (δηλωθείσα εξαγωγή) σε άλλο κράτος μέλος

12 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Συνέχεια δηλωθείσα διαμετακόμιση: η περίσταση κατά την οποία υπάρχει δηλωθείσα εξαγωγή ηλεκτρικής ενεργείας και όπου η καθορισθείσα οδός για τη συναλλαγή περιλαμβάνει χώρα στην οποία ούτε αποστέλλεται ούτε αντιστοίχως απορροφάται ταυτοχρόνως η ηλεκτρική ενέργεια νέα γραμμή διασύνδεσης: η γραμμή διασύνδεσης που δεν έχει ολοκληρωθεί έως τις 4 Αυγούστου 2003(Οι ορισμοί περιέχονται στο άρθρο 2)

13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κοινοποίηση στην Επιτροπή Γνώμη της Επιτροπής στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή εντός δύο μηνών Η ΡΑΕ με απόφασή της προβαίνει σε πιστοποίηση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς Η απόφαση της ΡΑΕ και η γνώμη της Επιτροπής δημοσιεύονται (άρθρο 3)

14 ΕΔΔΣΜ Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας Συνεργασία στο επίπεδο της Ένωσης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Άρθρο 4 του Καν. 714/2009)

15 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΔΔΣΜ Εκπόνηση Κωδικών Δικτύου Εκπόνηση Κοινών Εργαλείων για να εξασφαλισθεί ο συντονισμός της λειτουργίας του δικτύου υπό κανονικές συνθήκες και συνθήκες έκτακτης ανάγκης Μη δεσμευτικό διακοινοτικό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων («διακοινοτικό σχέδιο ανάπτυξης δικτύων») Συστάσεις σχετικά με το συντονισμό της τεχνικής συνεργασίας των κοινοτικών ΔΣΜΗΕ και ΔΣΜΗΕ τρίτων χωρών

16 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ετήσιο πρόγραμμα εργασιών ετήσια έκθεση ετήσιες προβλέψεις επάρκειας θερινής και χειμερινής παραγωγής

17 ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Αναπτύσσονται για θέματα διασυνοριακού δικτύου και αναφέρονται σε 1.Κανόνες ασφαλείας και αξιοπιστίας δικτύου 2. Κανόνες σύνδεσης με το δίκτυο 3. Κανόνες για την πρόσβαση τρίτων 4. Κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων 5. Κανόνες για επιχειρησιακές διαδικασίες για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 6. Κανόνες για τη διαφάνεια 7. Κανόνες για την εφεδρική ισχύ των δικτύων

18 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Εφαρμογή συστήματος για την πρόσβαση τρίτων στα συστήματα μεταφοράς και διανομής Εφαρμόζεται αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του συστήματος Ο ΔΣ μεταφοράς ή διανομής μπορεί να αρνείται την πρόσβαση λόγω έλλειψης χωρητικότητας αιτιολογημένα (Οδηγία 2009/72 άρθρο 32)

19 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εισπράττουν αντιστάθμιση για το κόστος που προκύπτει λόγω των διασυνοριακών ροών ηλεκτρικής ενεργείας μέσω των δικτύων τους (Άρθρο 13 του Καν. 714/2009) Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα πρέπει να είναι διαφανή, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγματικό κόστος (Άρθρο 14 του Καν. 714/2009)

20 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 838/2010 Κατευθυντήριες γραμμές για τον μηχανισμό αντιστάθμισης και τελών μεταφοράς στα δίκτυα Σύσταση του ταμείου ITC Παρέχει αντιστάθμιση στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς για: 1.Το κόστος των απωλειών που προκύπτουν στα εθνικά συστήματα μεταφοράς 2. Το κόστος που προκύπτει όταν διατίθεται η υποδομή για διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας

21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 838/2010 Εισφορές στο ταμείο ITC προέρχονται από: 1. Τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και 2. Από τρίτες χώρες Συνεισφορά αναλογική

22 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ Αμερόληπτες λύσεις Αποστολή οικονομικών μηνυμάτων στους συντελεστές της αγοράς Περικοπή συναλλαγών σε έκτακτες περιπτώσεις και επείγουσες (Άρθρο 16)

23 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο Ανάπτυξη Χρηματιστηρίων Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανομή διασυνοριακού δυναμικού Ενοποίηση μηχανισμών εξισορρόπησης και εφεδρικής ισχύος Η Επιτροπή δύναται να ορίζει τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει κάθε περιφερειακή συνεργασία (Άρθρο 12)

24 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Οι ΔΣΜ δημιουργούν μηχανισμούς συντονισμού και ανταλλαγής πληροφοριών για την ασφάλεια των δικτύων στο πλαίσιο της διαχείρισης συμφόρησης Δημοσιοποίηση των προτύπων λειτουργίας Δηλαδή Υπολογισμός του συνολικού δυναμικού μεταφοράς- αξιοπιστία μεταφοράς – βάσει χαρακτηριστικών του δικτύου (Άρθρο 15)

25 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Μπορούν να θέσουν και λεπτομερέστερους κανόνες (άρθρο 21) Επιβάλλουν κυρώσεις και φροντίζουν για την εφαρμογή τους (άρθρο 22)

26 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 347/2013 Σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές Εκδόθηκε 17.04.2013 Τροποποιεί τον Κανονισμό 714/2009 (Άρθρο 21 του Κανονισμού 347/2013)

27 ΕΡΓΑΛΕΙΑ i) πληροφορίες, μεταξύ άλλων για την επαύριον και σε ολιγόωρη βάση ii)η τεχνολογική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών iii)Τρόποι με τους οποίους οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς διαθέτουν τις πληροφορίες σε άλλους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς iv)Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ορίζουν αρμόδιο επαφής

28 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1) Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών («NSOG») Κράτη μέλη: Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο 2) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη δυτική Ευρώπη («NSI West Electricity») Κράτη μέλη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο

29 ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3) Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη («NSI East Electricity) Κράτη μέλη: Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία 4) Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας («BEMIP Electricity»): Κράτη μέλη: Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία

30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 543/2013 Σχετικά με την υποβολή και δημοσίευση δεδομένων ηλεκτρικής ενέργειας Εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την 14 η Ιουνίου 2013 Καθορίζει το ελάχιστο κοινό σύνολο δεδομένων σχετικά με την παραγωγή, τη μεταφορά και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Την κεντρική συλλογή και δημοσίευση των δεδομένων αυτών

31 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας δημιουργείται και λειτουργεί, κατά τρόπο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό, κεντρική πλατφόρμα για τη διαφάνεια πληροφόρησης Το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας δημοσιεύει στην κεντρική πλατφόρμα διαφάνειας όλα τα δεδομένα που οι ΔΣΜ υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας

32 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ Σχέδιο Διασύνδεσης της αγοράς Δανία, Γερμανία, Λετονία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία Φιλανδία, Σουηδία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μνημόνιο Κατανόησης 2009 – μη δεσμευτική ισχύς Περιφερειακή Ενεργειακή Συνεργασία των χωρών της ΕΕ στην περιοχή της Βαλτικής

33 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Αρχή της μη διάκρισης στους συμμετέχοντες και μη στην αγορά Ελεύθερο διασυνοριακό εμπόριο Ελεύθερος ανταγωνισμός Δίκαιη διαμόρφωση της τιμής Διαφάνεια Αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς

34 ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2015 Αναθεώρηση του Σχεδίου Διασύνδεσης Περιλαμβάνει συνεργασία σε υποδομές, σε ενεργειακή αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Επικαιροποίηση του Σχεδίου βάσει της ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής (ασφάλεια εφοδιασμού, ανταγωνισμός) Παρατηρητής είναι η Νορβηγία

35 ΔΟΜΗ –ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ομάδα Υψηλού Επιπέδου 1. Πολιτικό Επίπεδο Σύνθεση: Υπουργοί Ενέργειας και Αρμόδιος για την Ενέργεια Επίτροπος της ΕΕ Λήψη Πολιτικών αποφάσεων και κατευθυντηρίων γραμμών καθορισμός προτεραιοτήτων περιφερειακής συνεργασίας

36 ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 2. Επιχειρησιακό Επίπεδο Σύνθεση: Υψηλόβαθμα Στελέχη της Επιτροπής και των συμμετεχόντων κρατών Εφαρμογή των αποφάσεων του πολιτικού επιπέδου και έλεγχος εφαρμογής τους Τεχνικές Ομάδες εργασίας

37 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ BEMIP 2015 Μέχρι το 2020 να έχει επιτευχθεί το 10% της διασύνδεσης των συμμετεχόντων χωρών Εναρμόνιση των τιμών ενέργειας Αυξημένη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η Διασύνδεση είναι ανεπαρκής Απαραίτητη για την αντιμετώπιση συμφόρησης και έκτακτων προβλημάτων Απαιτούνται υποδομές Πρώτο βήμα περιφερειακά δίκτυα Δεύτερο βήμα ένωση των περιφερειακών δικτύων και η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερδικτύου

39 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποιοι οι σκοποί του Κανονισμού 714/2009 Ποια η καινοτομία του σε σχέση με τον Κανονισμό 1228/2003 Ποιοι είναι μηχανισμοί που διευκολύνουν την δημιουργία δικτύων στην ηλεκτρική ενέργεια Ποια είναι τα προβλήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής ενέργειας

40 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δικτύου BEMIP Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι λόγοι καθυστέρησης της δημιουργίας του Δικτύου δεδομένου ότι το πρώτο μνημόνιο υπογράφηκε το 2009


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google