Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κρατήσεις σε περιπτώσεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κρατήσεις σε περιπτώσεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κρατήσεις σε περιπτώσεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων

2 Περιπτώσεις που θα αναλυθούν: 1.Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων 2.Αποζημιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις (υπηρεσίες, προμήθειες, έργα, μισθώσεις κλπ) 3. Αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης (Αποζημιώσεις λόγω αδικοπραξίας) 4. Δαπάνη για πληρωμή εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης 5.Δικαστικές δαπάνες

3 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων Ορισμός εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες Εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ` έκαστον οικονομικόν έτος προκύπτον τοιούτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεων, επιδομάτων, συντάξεων και εν γένει εκ πάσης παροχής περιοδικώς καταβαλλομένης δια παρούσαν ή παρωχημένην υπηρεσίαν ή δι` οιανδήποτε άλλην αιτίαν, το κτώμενον υπό μισθωτών εν γένει και συνταξιούχων. (άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955)άρθρο 40 παρ. 1 του Ν.Δ. 3323/1955

4 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων 1α. Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% (άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ)(άρθρο 13 παρ.4 ΚΤΧ) 1αα. Κύρια οφειλή Δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου. (Εγκ.Υπ.Οικον. 1016459/ΠΟΛ 1069/02)(Εγκ.Υπ.Οικον. 1016459/ΠΟΛ 1069/02) 1αβ. Τόκοι αποζημιώσεων για αποδοχές Οι τόκοι που απορρέουν από τις κάθε είδους αποδοχές, αυτοί θα υπαχθούν σε τέλη χαρτοσήμου, βάσει των διατάξεων της παρ. 1α του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου(3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου). (υπ' αριθ. Δ.ΤΕΦ Α' 1108579 ΕΞ 2012/24.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών)παρ. 1α του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμουυπ' αριθ. Δ.ΤΕΦ Α' 1108579 ΕΞ 2012/24.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

5 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων 1β. Παρακράτηση φόρου Τόκοι: Διενεργείται παρακράτηση 15% ((ΠΟΛ 1011/02.01.2014 (ΦΕΚ 8/08.01.2014 τεύχος Β’)) (άρθρο 64 περιπτ. β ν. 4172/2013) Κύρια οφειλή: Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά. (παρ 5 άρθρο 60 Ν. 4172/13)παρ 5 άρθρο 60 Ν. 4172/13

6 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων 1γ. Φόρος μισθωτών υπηρεσιών και λοιπές κρατήσεις μισθωτών υπηρεσιών Tα χρηματικά εν γένει ποσά, τα οποία, προερχόμενα από την υπαλληλική σχέση καταβάλλονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους αναδρομικά δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, δεν χάνουν το χαρακτήρα των ως μισθών ή συντάξεων. Αποτελούν, όπως και τα κανονικώς καταβαλλόμενα ποσά, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος. (ΣτΕ 3485/00, ΣτΕ 496/00, ΣτΕ 2591/99)(ΣτΕ 3485/00,ΣτΕ 496/00,ΣτΕ 2591/99) Διενεργούνται και όλες οι κρατήσεις (ασφαλιστικές) όπως θα συνέβαινε και στην περίπτωση καταβολής τους χωρίς δικαστική απόφαση.

7 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων Συμπεριλαμβάνονται στις μισθωτές εργασίες: η αποζημίωση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως σε μισθωτό ή συνταξιούχο, λόγω παράνομης παραλείψεως προαγωγής του, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στις αποδοχές τις οποίες, αν είχε προαχθεί, θα δικαιούτο και θα εισέπραττε πλέον των όσων εισέπραξε. (Α.Ε.Δ. 33/1999, ΣτΕ 3485/2000)Α.Ε.Δ. 33/1999ΣτΕ 3485/2000 η παροχή των 176 ευρώ.

8 1. Αποζημιώσεις για αποδοχές εργαζομένων Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι καταβλητέο στον εργαζόμενο, αλλά ανήκει σε τρίτον (ασφαλιστικό οργανισμό). Οι κρατήσεις, παρακρατούνται από το Δήμο κατά το χρόνο της καταβολής, για την απόδοσή τους στο Ι.Κ.Α. (ΑΠ 1675/1999) Η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, καθώς και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, κ.λ.π.. δεν αποτελούν αντικείμενο της δίκης για τις αποδοχές και δεν αφαιρούνται από το δικαστήριο το οποίο επιδικάζει οφειλόμενους δεδουλευμένους μισθούς ή αποδοχές υπερημερίας, αλλά παρακρατούνται από τον εργοδότη κατά την εκτέλεση της αποφάσεως και αποδίδονται στους τρίτους δικαιούχους. (ΑΠ 2018/2007) Οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου παρακρατούνται από το συνολικό επιδικαζόμενο ποσό. Όμως οι εργοδοτικές εισφορές, επιπρόσθετα από το επιδικαζόμενο ποσό, θα βαρύνουν το Δήμο. (Πράξη Ελ. Συν. 64/2012 Τμ. Ι) Πράξη Ελ. Συν. 64/2012 Τμ. Ι

9 2. Αποζημιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις (υπηρεσίες, προμήθειες, έργα, μισθώσεις κλπ) 2.1 Κύρια οφειλή Διενεργούνται όλες οι νόμιμες κρατήσεις που γίνονται ανάλογα με την περίπτωση της σύμβασης (προμήθεια, έργο, υπηρεσία, μελέτη), πχ κράτηση 8% για τις υπηρεσίες κλπ. (Τις κρατήσεις θα βρείτε στις αντίστοιχες καρτέλες των δαπανών, ανάλογα με την περίπτωση).

10 2. Αποζημιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις (υπηρεσίες, προμήθειες, έργα, μισθώσεις κλπ) 2.2 Τόκοι υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής συμβατικού ανταλλάγματος 2.2.1 τέλη χαρτοσήμου Στους τόκους υπερημερίας επιβάλλονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου (3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου).παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου Στους τόκους των επί πιστώσει πωλήσεων δεν επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου.

11 2. Αποζημιώσεις που απορρέουν από συμβάσεις (υπηρεσίες, προμήθειες, έργα, μισθώσεις κλπ) 2.2 Τόκοι υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής συμβατικού ανταλλάγματος Διενεργείται παρακράτηση 15% ((ΠΟΛ 1011/02.01.2014 (ΦΕΚ 8/08.01.2014 τεύχος Β’)) (άρθρο 64 περιπτ. β ν. 4172/2013)

12 3. Αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης (Αποζημιώσεις λόγω αδικοπραξίας) Η κύρια οφειλή δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Στους τυχόν επιδικαζόμενους τόκους θα γίνει παρακράτηση φόρου 15%. Τα ποσά των τόκων υπόκεινται σε χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%.

13 4. Δαπάνη για πληρωμή εξόδων αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης Δεν επιβάλλονται κρατήσεις φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου και υπέρ Μ.Τ.Π.Υ στα έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης. Τα έξοδα αυτά είναι : τέλη απογράφου αντίγραφα αυτού και αντιγραφικά δικαιώματα δικηγόρου αμοιβή για σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση έξοδα επίδοσης του απογράφου μετά της επιταγής προς εκτέλεση έξοδα των αναγκαίων πιστοποιήσεων της τελεσιδικίας έξοδα κατάσχεσης έξοδα εγγραφής κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων έξοδα κοινοποίησης κατασχετήριας έκθεσης

14 5. Δικαστικές δαπάνες Οι επιδικαζόμενες δικαστικές δαπάνες σε βάρος του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, όπως έχει γίνει δεκτό δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου. (Υπ. Οικ & Οικον. Αρ. Πρωτ.1069959/721/2005 Τ.& Ε.Φ.) (Υπ. Οικ & Οικον. Αρ. Πρωτ.1069959/721/2005 Τ.& Ε.Φ.)


Κατέβασμα ppt "Κρατήσεις σε περιπτώσεις εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google