Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 1ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá AND Óêïðüò: ÐñÝðåé íá åíåñãïðïéåßôáé êáé ï äéáêüðôçò.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 1ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá AND Óêïðüò: ÐñÝðåé íá åíåñãïðïéåßôáé êáé ï äéáêüðôçò."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 1ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá AND Óêïðüò: ÐñÝðåé íá åíåñãïðïéåßôáé êáé ï äéáêüðôçò S2 ìáæß ìå ôïí S0 (óôï ðáñÜäåéãìá) ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ï êéíçôÞñáò ôïõ áíåìéóôÞñá. Ï äéáêüðôçò S1 üðùò êáé ðñéí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá áëëáãÞ êáôåýèõíóçò. Çëåêôñéêü êýêëùìá (÷ùñßò PLC) + - S1 K0 K1 K0 M K1 S2 S0 Ç ëåéôïõñãßá ðåñéãñÜöåôáé ùò åîÞò: Ï êéíçôÞñáò ëåéôïõñãåß áí ï äéáêüðôçò S0 êáé ï äéáêüðôçò S2 åßíáé êëåéóôïß. Óå ðñüãñáììá PLC (óå Ladder) áõôü óçìáßíåé: áí ïé åðáöÝò É0.0 êáé É0.2 åßíáé êëåéóôÝò ôüôå ç Ýîïäïò Q0.0 åíåñãïðïéåßôáé. Ïé åðáöÝò åßíáé óõíäåäåìÝíåò óå óåéñÜ (ëïãéêÞ AND). To ðñüãñáììá ìåôáôñÝðåôáé ùò åîÞò: Äå ÷ñåéÜæåôáé íá óõñìáôþóïõìå ôï äéáêüðôç S2 óôçí åßóïäï É0.2. Ç óýíäåóç åßíáé Ýôïéìç óôïí åîïìïéùôÞ åéóüäùí. Óôçí åðüìåíç óåëßäá èá äåßôå ðùò åðéëÝãåôå, åéóÜãåôå Þ óâÞíåôå óôïé÷åßá óôï ðñüãñáììá êáé ðùò äßíåôå ïíüìáôá óôïõò ôåëåóôÝò. Ëåéôïõñãßá AND 29 Ðñüãñáììá óå Ladder

2 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software ÅéóáãùãÞ ìéáò ÊáíïíéêÜ Áíïé÷ôÞò ÅðáöÞò óôï Ðñüãñáììá Áí èÝëåôå íá åéóÜãåôå ìéá áíïé÷ôÞ åðáöÞ (ôç É0.2) ìåôáîý ôçò É0.0 êáé ôçò Q0.0, íá äçìéïõñãÞóåôå äçëáäÞ ìéá óõíäåóç ìåôáîý ôùí É0.0 êáé É0.2 ìå ëïãéêÞ AND, ðñÝðåé íá âñåßôå ôï ÷þñï üðïõ èá ôïðïèåôÞóåôå ôç íÝá åðáöÞ.. 30 ÔïðïèåôÞóôå ìå ôï ðïíôßêé ôï ôåôñÜãùíï ðëáßóéï åêåß üðïõ èÝëåôå íá åéóÜãåôå ôï íÝï óôïé÷åßï. Επιλέξτε την λειτουργία στη μπάρα εργασιών ή ενεργοποιήστε το αντίστοιχο κουμπί. Επιλέξτε τον τύπο της λειτουργίας στο μενού, σε αυτή την περίπτωση μια κανονικά ανοιχτή επαφή.

3 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 1. 3. 4. EéóáãùãÞ óôïé÷åßùí ôåëåóôÞ êáé äïêéìÞ Ôþñá ðñÝðåé íá êáèïñßóåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ ôåëåóôÞ ãéá ôï êáéíïýñéï óôïé÷åßï ôïõ ðñïãñÜììáôïò. Ôï ðñüãñáììá åìöáíßæåé ôá ßäéá ðáíôá óôïé÷åßá. Åóåßò ðñÝðåé íá ôá äéïñèþóåôå êáé óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç íá äþóåôå: É0.2. Åðéêõñþóôå ôçí åðéëïãÞ óáò ìå ôï ðëÞêôñï Enter. Ìçí îå÷Üóåôå íá óþóåôå ôéò áëëáãÝò ðïõ êÜíáôå! Áí èåëÞóåôå íá áëëÜîåôå ôá óôïé÷åßá ôïõ ôåëåóôÞ áñãüôåñá áõôü ìðïñåß íá ãßíåé åýêïëá êÜíïíôáò êëéê ìå ôï ðïíôßêé óôï óõãêåêñéìÝíï óçìåßï. 31 5. 2. Áí èÝëåôå íá äoêéìÜóåôå ôï íÝï ðñüãñáììá... ÐñÝðåé íá ìåôáöÝñåôå ôï ðñüãñáììá óôï PLC ãéá íá ôï äéêéìÜóåôå. Èõìçèåßôå üôé ðñÝðåé íá åíåñãïðïéçèïýí êáé ïé äýï äéáêüðôåò S0 êáé S2 ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ï êéíçôÞñáò. Ìðïñåßôå íá äåßôå ðùò äïõëåýåé ôï êáéíïýñéï ðñüãñáììá êáé ìå ôç âïÞèåéá ôçò ëåéôïõñãßáò Status.

4 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software ÓâÞóéìï... ÅðáöÝò Áí åéóÜãåôå ìéá ëÜèïò åðáöÞ êáé èÝëåôå íá ôç óâÞóåôå áðëþò åðéëÝîôå ôç ìå ôï ðïíôßêé êáé ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï DELETE. ÃñáììÝò, óôÞëåò êáé äéêôõþìáôá Áí èÝëåôå íá óâÞóåôå ãñáììÝò, óôÞëåò Þ äéêôõþìáôá ôüôå ðñÝðåé íá ôïðïèåôÞóåôå ìå ôï ðïíôßêé ôï ôåôñÜãùíï ðëáßóéï óôá óçìåßá áõôÜ êáé áðü ôï ìåíïý Edit íá åðéëÝîåôå Delete 32

5 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 2ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá OR Óêïðüò: Ïé äéáêüðôåò S0 êáé S2 ðñÝðåé íá ðáôçèïýí ãéá íá îåêéíÞóåé ï êéíçôÞñáò. Ï êéíçôÞñáò ìðïñåß åðßóçò íá îåêéíÞóåé áí ðáôçèåß ï äéáêüðôçò S3. Må ôïí S1 ãßíåôáé ç áëëáãÞ êáôåýèõíóçò S1 K1 K0 M K1 + - K0 S2 S0 S3 Ç ëåéôïõñãßá ðåñéãñÜöåôáé ùò åîÞò: Ï êéíçôÞñáò ëåéôïõñãåß áí ïé äéáêüðôåò (S0 êáé S2) Þ ï S3 åßíáé êëåéóôïß. Óå ðñüãñáììá PLC (óå Ladder) áõôü óçìáßíåé: áí ïé åðáöÝò É0.0 êáé É0.2 åßíáé êëåéóôÝò Þ ç É0.3 åßíáé êëåéóôÞ ôüôå ç Ýîïäïò Q0.0 åíåñãïðïéåßôáé. Ïé åðáöÝò É0.0-É0.2 êáé É0.3 åßíáé óõíäåäåìÝíåò ðáñÜëëçëá (ëïãéêÞ OR). To ðñüãñáììá ìåôáôñÝðåôáé ùò åîÞò: Äå ÷ñåéÜæåôáé íá óõñìáôþóïõìå ôï äéáêüðôç S3 óôçí åßóïäï É0.3. Ç óýíäåóç åßíáé Ýôïéìç óôïí åîïìïéùôÞ åéóüäùí. Óôçí åðüìåíç óåëßäá èá äåßôå ðùò åéóÜãåôå ìéá åðáöÞ óå óýíäåóç OR óôï ðñüãñáììá. Ëåéôïõñãßá OR 33 Çëåêôñéêü êýêëùìá (÷ùñßò PLC) Ðñüãñáììá óå Ladder

6 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 2ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá OR 2. Κάντε κλικ με το ποντίκι στο σύμ- βολο Line up στη μπάρα εργαλείων LAD. 3. Η επαφή OR ολοκληρώθηκε. Äåßôå óôçí ðñïçãïýìåíç óåëßäá ðþò ðñÝðåé íá åßíáé ôï ðñüãñáììá óáò. ÄïêéìÜóôå ôï. 34 1. Επιλέξτε με το ποντίκι μια ελεύθερη θέση στο ίδιο network και εισάγετε μια κανονικά ανοιχτή επαφή.

7 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 3ç ÌåôáôñïðÞ: ×ñïíéêü ÊáèõóôÝñçóçò ¸ëîçò Óêïðüò: Èá ðñïóèÝóïõìå óôç ëåéôïõñãßá ìéá ÷ñïíéêÞ êáèõóôÝñçóç ÷ñçóéìïðïéþíôáò Ýíá ÷ñïíéêü êáèõóôÝñçóçò Ýëîçò. ¼ôáí åíåñãïðïéåßôáé ç åßóïäïò I0.3 (S3) èá áñ÷ßæåé íá êáôáìåôñÜôáé Ýíáò ÷ñüíïò áíáìïíÞò êáé ï êéíçôÞñáò èá îåêéíÜåé íá ëåéôïõñãåß (ìå ôçí åíåñãïðïßçóç ôçò Q0.0) ìåôÜ ôçí ðÜñïäï ôïõ ÷ñüíïõ áõôïý. Óôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßðôùóç äå ÷ñåéÜæåôáé êáììßá åñãáóßá óõóñìÜôùóçò. ¼ëåò ïé áëëáãÝò ãßíïíôáé ðïëý áðëÜ óôï ðñüãñáììá ôïõ PLC. - S1 K1 K0 M K1 S3 + K0 S2 S0K2 Óôçí åðüìåíç óåëßäá èá äïýìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñïíéêïý êáèõóôÝñçóçò Ýëîçò óôï S7-200 êáé ðþò èá ôçí åíóùìáôþóïõìå óôï ðñüãñáììá ìáò. 35 Çëåêôñéêü Êýêëùìá (÷ùñßò PLC) Ðñüãñáììá óå Ladder

8 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software ×ñåéÜæåóôå Ýíá ÷ñïíéêü ôïõ 1 s. Tï S7-200 (CPU 212) Ý÷åé 64 ÷ñïíéêÜ, áðü ôï T0 Ýùò ôï T63. ×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ÷ñïíéêü Ô34. Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ôï ÷ñïíéêü ðñÝðåé íá åíåñãïðïéçèåß. Óôï ðáñÜäåéãìÜ ìáò áõôü èá ãßíåé ìå ôçí åßóïäï É0.3 ðïõ óõíäÝåôáé óôçí åßóïäï “ÉÍ“ ôïõ ÷ñïíéêïý. Óôç CPU 212, ôá ÷ñïíéêÜ Ý÷ïõí âÜóåéò ÷ñüíïõ 1 ms, 10 ms êáé 100 ms. Ôï ßäéï ÷ñïíéêü äåí ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé îáíÜ ìÝóá óå Ýíá ðñüãñáììá. IN e.g. E0.3 Txx e.g. T34 with base 10 ms PT=5 i.e. 5 x 10 ms in T34 543210543210 10 ms Timer bit of T34 T34 1 ÊÜèå ÷ñïíéêü óôï S7200 Ý÷åé ìéá åðáöÞ (timer bit) ðïõ äåß÷íåé, áíÜëïãá ìå ôïí áí åßíáé ÏÍ Þ OFF, áí ï ÷ñüíïò ðïõ ìåôñÜåé ôï ÷ñïíéêü Ý÷åé Þ äåí Ý÷åé ðåñÜóåé. Óôï äéÜãñáììá ðïõ áêïëïõèåß öáßíåôáé ç ëåéôïõñãßá ôïõ ÷ñïíéêïý. T34 Ñõèìßóôå ÷ñüíï 1s ãñÜöïíôáò ôçí ôéìÞ 100 óôçí åßóïäï ôïõ ÷ñïíéêïý “ÑÔ“. Ï ÷ñüíïò õðïëïãßæåôáé áðü ôçí ôéìÞ ðïõ âÜæïõìå óôçí åßóïäï PT (åäþ 100) åðß ôç âÜóç ÷ñüíïõ ôïõ ÷ñïíéêïý. (Ï T34 Ý÷åé âÜóç ÷ñüíïõ 10 ms, 100 x 10 ms = 1s). Ç Ëåéôïõñãßá ôïõ ×ñïíéêïý ÊáèõóôÝñçóçò ¸ëîçò (On-Delay Timer) 36 ÄéÜãñáììá ëåéôïõñãßáò ÷ñïíéêïý Ô34 ìå êáèïñéóìÝíï ÷ñüíï ìÝôñçóçò: 50 ms

9 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software Áðïèçêåýóôå ôï ðñüãñáììá êáé äïêéìÜóôå ôï ìåôáöÝñïíôáò ôï óôï PLC. Προγραμματισμός του χρονικού 5. Στο τελευταίο βήμα, το bit του χρονικού T34 πρέπει να εμφανίζεται network 2 στη θέση της επαφής Ι0.3. Κάντε την διόρθωση. 37 Χρησιμοποιώντας την μπάρα εργαλείων 2. Áöïý óôï íÝï äéêôýùìá åéóÜãåôε τçí êáí. áíïé÷ôÞ åðáöÞ É0.3 ðñÝðåé áðü ôá ìåíïý íá åðéëÝîåôå ôï ÷ñïνé- êü (Ïn- delay timer) êáé íá ôï åéóÜ- ãåôå óôï äéêôýùìá. Επιλέξτε το μπουτόν Box- F9 στη μπάρα εργαλείων. 1. Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï ÷ñïíéêü óôï ðñüãñáììá ðñÝðåé íá ôï åéóÜãåôå óå Ýíá äiêôýùìá ðïõ íá âñßóêåôáé ðñéí áðü áõôü üðïõ âñßóêåôáé ç ëåéôïõñãßá OR. Ãéá íá åéóÜãåôå íÝï äéêôýùìá êÜíôå êëéê óå Ýíá óôïé÷åßï êáé ðéÝóôå ôï ðëÞêôñï 3. Επιλέξτε την λειτουργία TON (on-delay timer). 4. Επιλέξτε τα πεδία PT και TON και εισάγετε τις τιμές, σε αυτή την περίπτωση 100 and T34.

10 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software “Συμβολικός Προγραμματισμός” Μέχρι στιγμής χρησιμοποιήσαμε για τα διάφορα στοιχεία στο πρόγραμμα του PLC τις ονομασίες των τελεστών όπως Ι0.0, Q0.0, Τ34 κ.λ.π. Αν όμως το πρόγραμμα μας είναι πιο μεγάλο, αυτού του είδους οι ονομασίες δεν εξυπηρετούν. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν μπορούσαμε να ονομάσουμε όπως θέλουμε τα στοιχεία του προγράμματος. Αυτό ακριβώς γίνεται με το συμβολικό προγραμματισμό (ή συμβολική διευθυνσιοδότηση). 1. Για να πραγματοποιήσουμε τη συμβολική διευθυνσιοδότηση πρέπει να συμπληρώσουμε τον πίνακα συμβόλων. Επιλέγουμε τον πίνακα συμβόλων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Symbol table στο μενού View. 2. Στο παράθυρο του πίνακα συμβόλων που εμφανίζεται συμπληρώνουμε στη στήλη Αddress τα στοιχεία των τελεστών, στη στήλη Symbol Name τη συμβολική ονομασία που θέλουμε και στη στήλη Comment οποιοδήποτε σχόλιο που νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσει. Αποθηκεύουμε τη δουλειά που έχουμε κάνει. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 38

11 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software “Συμβολικός Προγραμματισμός (2)” 3. Από το μενού View > Symbolic Addressing κάνουμε την επιλογή να βλέπουμε το πρόγραμμα με τις συμβολικές ονομασίες. 5. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το πρόγραμμα σε Ladder με συμβολικές ονομασίες. Μπορείτε βέβαια και να προγραμματίσετε με τον τρόπο αυτό χρησιμοποιώντας για παράδειγμα S3 αντί Ι0.3 αρκεί να έχετε δηλώσει την αντιστοιχία στον πίνακα συμβόλων. 39 4. 4. Αν έχουμε επιλέξει τον συμβολικό προγραμ- ματισμό, αλλαξουμε σε LAD, STL ή FBD, οι συμβολικές ονομασίες πρέπει να εμφανι- ζονται. 3.

12 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software Περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη σελίδα. Δημιουργία νέου προγράμματος (Project) Αν τώρα θέλετε να γράψετε ένα καινούριο δικό σας πρόγραμμα θα πρέπει αρχικά να δημιουργήσετε ένα νέο project. Το project αυτό θα είναι μια ομάδα από αρχεία που σχετίζονται με το πρόγραμμα σας όπως το ίδιο το πρόγραμμα, το αρχείο με τις συμβολικές ονομασίες κ.λ.π. 40 1. Δημιουργήστε ένα νέο project από το μενού Project > New. 1.2. 2. Το αποτέλεσμα είναι ένα project με το όνομα Project1. Μπορείτε να ξεκινήσετε τον προ- γραμματισμό.

13 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software Δημιουργία νέου προγράμματος (Project) - συνέχεια 3. Αποθηκεύστε το Project1 με το όνομα που θέλετε χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή στο μενού. Project > Save as... 3. Μετά από αυτά τα βήματα, έχετε δημιουργήσει ένα νέο project με ένα νέο αρχείο προγράμματος. Μπορείτε τώρα να συνεχίσετε να δουλεύετε με το γνωστό τρόπο. 41 4. Δώστε το όνομα που θέλετε καθώς και σε ποιό σημείο του δίσκου θέλετε να αποθηκευθεί το project. Αποθηκεύστε το OK. 4.

14 Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 42


Κατέβασμα ppt "Basic Settings 1st Exercise Program Appendix Hardware More Exercises Software 1ç ÌåôáôñïðÞ: Ëåéôïõñãßá AND Óêïðüò: ÐñÝðåé íá åíåñãïðïéåßôáé êáé ï äéáêüðôçò."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google