Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

UNIT 13 Champions or just Athletes? Lesson Plan Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi - Xenofontos MAGIC MOMENTS 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "UNIT 13 Champions or just Athletes? Lesson Plan Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi - Xenofontos MAGIC MOMENTS 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 UNIT 13 Champions or just Athletes? Lesson Plan Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi - Xenofontos MAGIC MOMENTS 3

2 Champions or just Athletes? To practise and develop all four skills (reading, writing, listening, speaking). To enrich Ss’ vocabulary related to winter sports and sports in general. To practise gathering information about their favourite athlete. Raise awareness about the hardships athletes face. Encourage peer assessment By the end of the lesson Ss will be able to: Listen for the gist and for detail View for the gist and for detail Surf the Net for details Use vocabulary related to winter sports Talk and write about their favourite athlete and the sport he/she practises Talk and write a diary/instruction guide AIMS:OBJECTIVES: ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

3 Champions or just Athletes? MATERIALS: Worksheets, PPT with images on winter sports, Internet usage, Video extract. The video URL: (Appendix D) http://www.youtube.com/watch?v=rdONrzzRMmE CLASS ORGANIZATION: Whole class, individual work, group work Duration: one teaching period ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

4 PROCEDURE: Warm – up: 1. The Teacher asks the students to say some winter sports they know. They would most probably mention sports like ski, snowboarding, hockey etc. and everything is written on the Bb in a mind map. 2. If cross – country ski is not mentioned, the Teacher gives the word. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

5 Pre – Viewing / While – Viewing:  A slide show (PPT) is presented and the students identify certain winter sports and the Teacher writes them on the Bb. (Appendix A)  A worksheet is provided with a variety of activities such as : have words and their meanings to be used to fill in the gaps as well as some more exercises for 1 st and 2 nd viewing. (Appendix B)  Ss assess their partner’s work and in their groups assess every member’s work. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

6 Production : The students are asked to: Gather information from the Internet and in no more than 120 -180 words write about ONE of the following. (Appendix C) The day in the life of an athlete you know and admire. OR Imagine you are the coach of an athlete. Write the schedule of this athlete’s day. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

7 WINTER SPORTS Appendix A ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

8 Figure skating http://www.theepochtimes.com/n2 /sports/korea-takes-first-gold-in- womens-figure-skating-30441.html http://www.theepochtimes.com/n2 /sports/korea-takes-first-gold-in- womens-figure-skating-30441.html ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

9 Cross – country ski http://www.stellaalpina.ca/canmoreaccommodations/skiing.htm ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

10 Bobsleigh http://www.raf.mod.uk/rafsportsboard/gallery/index.cfm?start=1&viewmedia=8 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

11 Ice skating http://www.iceskating.org.uk/taxonomy/term/54?page=2 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

12 Skiing http://www.gstaad4.com/blog/?p=23 ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

13 Snowboarding http://www.travelvivi.com/10-best-places-for-snowboarding ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

14 Ice hockey http://www.dailytitan.com/2010/03/10/titan-ice-hockey-regroups-during ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

15 APPENDIX B Pre - Viewing 1.Team mates = co-players, 2.sacrifices= efforts we make to get something that is very important, 3.involves = includes,4.veggies = vegetables,5.commitment = dedication, being responsible, 6.time-consuming=taking up a great deal of time.7. gear= equipment, 8. injuries=wounds Fill in the following sentences with ONE word from the box. The explanation of each word is provided. 1. Jane and her friends’ day - who are winter athletes- ……………………..a lot of hard work and having to get up very early. 2.Jane as well as her two ………………………., Kat and Scot, are part of the Australian ski cross team. 3. In this short video, you are witnessing the ……………………… these athletes make as well as the difficulties they face in order to become fit and ready for the competitions. 4. Healthy food is a must; that is why athletes need to have a balanced diet with proteins, carbohydrates and lots of…………………… 5. Being a professional athlete is not an easy job because it is not just wearing your country’s colours, but it takes ………………………… and responsibility. 6. Physiotherapy is not always fun because you may have..................... from training or tight muscles. 7. Jane has to put on her protective.......................... before the training session begins so as to make sure she does not injure herself. 8. It takes Jenny three hours to wax her skis for a competition, which she says is.............................. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

16 Appendix B 1 ST VIEWING A.Watch carefully the video and say if these sentences are True (T) or False (F). 1. Jenny Owens is competing for the Vancouver 2010 Olympic Games. …………. 2. Jenny will show us through this video, the efforts she needs to make, as well as the difficulties she faces that make this sport exciting. …………. 3. Before Jenny starts practising she has to make sure that the area is safe to do so. …………. 4. She and her team mates get up at 7.00 o’clock. …………. 5. It takes a ski - cross athlete 3 hours and 45 minutes to prepare a pair of skis. …………. 6. At the gym the ski-cross athletes have a variety of activities. …………. 7. A professional athlete is an easy job because you wear your county’s colours. ………… 8. A ski – cross athlete has to eat healthy food for energy and have an early night. …………. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

17 Appendix B B. Jenny states her views on the SKI – CROSS country sport. Tick as appropriate. 1.Ski – cross is an exciting sport. ………. 2. Jenny says that ski – cross was invented by two North Australians. ………… 3. Winter athletes of ski – cross need to be too thin. ……….. 4. The body of a ski – cross athlete needs energy so that it is kept warm. ……….. 5. Sometimes ladies who train for ski – cross are allowed to treat themselves. ……….. ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

18 Appendix B ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

19 Appendix C ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

20 APPENDIX B KEY Pre- viewing 1. involves 2. team mates 3. sacrifices 4. veggies 5. commitment 6. injuries 7. gear 8. time-consuming 1 st Viewing Watch the video and tick (√) the sports you saw on the video clip. 1.√ 2.√ 3.√ 4.---- 5.√ ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

21 APPENDIX B KEY 1 st Viewing A. 1.T 2.T 3.T 4.F 5.F 6.T 7.F 8.T 1 st Viewing B. 1.√ 2.---- 3.---- 4.√ 5.√ ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

22 APPENDIX B KEY 2 nd Viewing 1.train 2.protective 3.safe 4.competition 5.prepare 6.sharpen 7.physiotherapy 8.tight 9.carbohydrates 10.dedication ©Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού


Κατέβασμα ppt "UNIT 13 Champions or just Athletes? Lesson Plan Monica Grimaldi – Constantinou Jovanna Serghi - Xenofontos MAGIC MOMENTS 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google