Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έννοιες ισοδυναμίας πολυμεταβλητών πολυωνυμικών πινάκων και εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πατσαλίδου Κυριακή Επιβλέπον.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έννοιες ισοδυναμίας πολυμεταβλητών πολυωνυμικών πινάκων και εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πατσαλίδου Κυριακή Επιβλέπον."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έννοιες ισοδυναμίας πολυμεταβλητών πολυωνυμικών πινάκων και εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πατσαλίδου Κυριακή Επιβλέπον καθηγητής Καραμπετάκης Νικόλαος

2 1.ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ- ΙΔΕΩΔΗ 2.ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Περίγραμμα

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ-ΙΔΕΩΔΗ,. Δακτύλιος είναι ένα μη κενό σύνολο R εφοδιασμένο με δύο εσωτερικές πράξεις, πρόσθεση και πολλαπλασιασμός τέτοιες ώστε: α) το R ως προς την πρόσθεση είναι αβελιανή ομάδα, β) ισχύουν για κάθε και γ) υπάρχει στοιχείο έτσι ώστε. Ένας δακτύλιος R καλείται μεταθετικός αν ισχύει για κάθε. Εφεξής θα γράφουμε στη θέση του.

4 Επειδή θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με μεταθετικούς δακτυλίους, όταν γράφουμε “δακτύλιο” θα εννοούμε μεταθετικό δακτύλιο. Έτσι για παράδειγμα η φράση “έστω R δακτύλιος” σημαίνει έστω R μεταθετικός δακτύλιος. Ένα υποσύνολο S ενός δακτυλίου R ονομάζεται υποδακτύλιος του R αν το S είναι δακτύλιος ως προς τις ίδες πράξεις και ΙΔΕΩΔΗ Έστω R ένας δακτύλιος και Ι ένα μη κενό υποσύνολο του R. Το Ι καλείται ιδεώδες του R αν α) για κάθε και β)β) για κάθε και Ένα ιδεώδες Ι του R λέγεται γνήσιο αν.. Ένα ιδεώδες του δακτυλίου R λέγεται κύριο αν έχει τη μορφή για κάποιο

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ένας πολυωνυμικός πίνακας Α p×q (z) ορίζεται ως μια διάταξη πολυωνύμων με p γραμμές και q στήλες για i=1,2…, p καιj=1,2,…,q όπου z είναι ένα απροσδιόριστο σύνολο και F ένας συντελεστής δακτυλίου (coefficient ring) στο ή στο. Ο αριθμός των απροσδιόριστων συνόλων αναπαριστάται από z και προσδιορίζει τη διάταξη του πολυωνύμου. Επομένως, και τη διάταξη του πολυωνυμικού πίνακα.

6 Ως διαγώνιο πολυωνυμικό πίνακα ορίζουμε να είναι ο πίνακας που στην κύρια διαγώνιο του έχει μη μηδενικά στοιχεία. Έτσι ένας p×q τετραγωνικός διαγώνιος πίνακας έχει μη μηδενικά στοιχεία στις γραμμές του στις θέσεις q+1 έως p εάν p›q, ή στις στήλες, στις θέσεις p+1 έως q εάν p‹q. Ο ταυτοτικός πίνακας ℓ p είναι ένας τετραγωνικός διαγώνιος πίνακας με p γραμμές και στήλες, με μονάδα όλα τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου και μηδενικά τα υπόλοιπα.

7 ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Μια σχέση πάνω στο σύνολο Χ, δηλαδή ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου Χ×Χ ονομάζεται σχέση ισοδυναμίας αν και μόνο αν ικανοποιεί τις ακόλουθες ιδιότητες. a.Ανακλαστική Ιδιότητα (χ,χ) ∈ℛ για κάθε χ ∈ Χ Δηλαδή κάθε στοιχείο του χ ∈ Χ είναι ισοδύναμο με τον εαυτό του. a.Συμμετρική Ιδιότητα (χ,y) ∈ℛ συνεπάγεται ότι και (y,χ) ∈ℛ Δηλαδή το στοιχείο χ ∈ Χ είναι ισοδύναμο με το y ∈ Y αν και μόνο αν το y ∈ Y είναι ισοδύναμο με το χ ∈ Χ. a.Μεταβατική Ιδιότητα (χ,y) ∈ℛ και (y,z) ∈ℛ συνεπάγεται ότι και (χ,z) ∈ℛ.

8 ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ R Αν Τα είναι ένα σύνολο τότε μια συνάρτηση f:X→T ονομάζεται αναλλοίωτο στοιχείο του ℝ όταν (x,y) ∈ℝ ⇒ f(x)=f(y) Δηλαδή η f:X→T είναι ένα αναλλοίωτο στοιχείο του ℝ όλα τα στοιχεία y ∈ Y τέτοια ώστε (x,y) ∈ℝ έχουν την ίδια εικόνα διαμέσου της f.

9 ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΤΟ R Αν Τα ένα σύνολο τότε μια συνάρτηση f:X→T ονομάζεται πλήρες αναλλοίωτο στοιχείο στο όταν (x,y) ∈ℝ⇒ f(x)=f(y).

10 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ Τα πολυώνυμα μπορουν να κατηγοριοποιηθούν εξαιτίας πολλών διαφορετικών ιδιοτήτων. Μια από τις κατηγοριοποιήσεις είναι βασισμένη στον αριθμό των μεταβλητών που έχει κάθε πολυώνυμο. Γνωρίζουμε ότι πολυώνυμο με μεταβλητές και συντελεστές από το σώμα είναι πεπερασμένος γραμμικός συνδυασμός μονονύμων.. Και το πολυώνυμο παίρνει τη μορφή με.

11 Ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης δύο, 2-D πολυωνύμων και είναι ένα πολυώνυμο που διαιρεί και το και το. Ο ορισμός αυτός είναι βασισμένος στον ορισμό του Μ.Κ.Δ. των ακέραιων αριθμών όπου είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που διαιρεί και τους δύο αριθμούς και αφήνει μηδενικό υπόλοιπο. Για τα πολυώνυμα όμως αυτή η συνθήκη είναι λίγο μπερδεμένη γιατί δεν υπάρχει η έννοια του μεγαλύτερου σε αυτά. Εξαιτίας αυτού ε΄χει επιλεγεί να είναι Μ.Κ.Δ ένα πολυώνυμο του οποίου ο βαθμός να είναι ο μέγιστος δυνατός και και ο αντίστοιχος τελεστής του μεγιστοβάθμιου όρου μονάδα.

12 ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΙΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ο πολυωνυμικός πίνακας καλείται αντιστρέψιμος (unimodular) στο εάν η ορίζουσα του είναι μέρος του, δηλαδή ένας αντιστρέψιμος πίνακας του έιναι ένας πολυωνυμικός πίνακας του οποίου ο αντίστροφος πίνακας είναι πολυωνυμικός πίνακας. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε πολυωνυμικός πίνακας Α(z) ) ∈ που ικανοποιεί την είναι ένας αντιστρέψιμος που συχνά το αποτέλεσμα γενικεύεται σε έναν πίνακα μέσω της ρητής συνάρτησης.

13 Δύο πολυωνυμικοί πίνακες Τ 1 (z), Τ 2 (z) ∈ [z] p×p καλούνται αντιστρέψιμα ισοδύναμοι( unimodular equivalent) αν υπάρχουν αντιστρέψιμοι(unomodular) πίνακες Τ L (z) ∈ m×m [z] τέτοιοι ώστε Τ L (z) Τ 1 (z)Τ R (z)= Τ 2 (z). Η αντιστρέψιμη ισοδυναμία(unimodular equivalent) είναι μια σχέση ισοδυναμίας στο σύνολο των p×m πολυωνυμικών πινάκων.

14 ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ Ο i×i στοιχειώδης διαιρέτης D i (z) ενός πολυωνυμικού πίνακα Α p×p (z) ορίζεται ως ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης(Μ.Κ.Δ.) όλων των οριζουσών τάξης ι του Α(z).

15 ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ Το i th αναλοίωτο πολυώνυμο Ε i (z) ενός p×q πολυωνυμικού πίνακα Α(z) είναι το πολυώνυμο που δίνεται από τη σχέση, για i=1,2,…min(p.q) και D 0 =1 Το πολυώνυμο Ε 1 (z) συχνά αναφέρεται ως το πρώτο αναλλοίωτο πολυώνυμο και το Ε min(p,q) (z) ως το τελευταίο αναλλοίωτο πολυώνυμο.

16 ΠΡΩΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ Ο πολυωνυμικός πίνακας Α pxq (z 1 ) με p≤q ονομάζεται σχετικά (αριστερός) πρώτος αν και μόνον αν ικανοποιούνται μια από τις επόμενες συνθήκες ισοδυναμίας. α) Η τάξη του Α(z 1 ) είναι p για όλα τα z 1 β) Η Smith μορφή του Α(z 1 ) είναι [Ι p │Ο (q-p)xp ] γ) Υπάρχει πολυωνυμικός πίνακας Χ (q-p)xp (z1) τέτοιος ώστε η Smith μορφή του τετραγωνικού πίνακα [Α Τ (z 1 )│ Χ Τ (z 1 )]Τα είναι Ιq+p δ) Υπάρχει ένας σχετικά (δεξιός) πρώτος πίνακας Χ pxq (z1) τέτοιος ώστε Α pxq (z 1 ) Χ qxp (z 1 )=Ι p.

17 Τα βαθμωτά πολυώνυμα α 1 (z), α 2 (z),…, α k (z) ονομάζονται Παραγοντικά Πρώτα Πολυωνύμων εάν δεν υπάρχει κοινός διαιρέτης g(z) των α 1 (z), α 2 (z),…, α k (z). Τα βαθμωτά πολυωνύμων α 1 (z), α 2 (z),…, α k (z) ονομάζονται Μηδενικά Πρώτα Πολυωνύμων εάν δεν υπάρχει τιμή z των απροσδιόριστων z 1, z 2,…,z n ώστε τα πολυώνυμα α 1 (z), α2( z),…, αk(z) να είναι ταυτόχρονα μηδέν.

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 n-D ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

19 SMITH ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Η Smith κανονική μορφή ενός πολυωνυμικού πίνακα ορίζεται ακόλουθα: Όπου και, είναι το ανναλοίωτο πολυώνυμο ενός n-D πολυωνυμικού πίνακα.

20 Ένα σύνολο λέγεται μηδενικά πρώτο (zero coprime) αν δεν υπάρχει τέτοια ώστε ταυτόχρονα μηδέν. Ένα σύνολο είναι παραγοντικά πρώτο (factor coprime) αν δεν υπάρχει το οποίο να είναι κοινός διαιρέτης των.

21 α) Για 2-D πολυωνυμικούς πίνακες Μηδενικά πρώτα minor coprime παραγοντικά πρώτα β) Για n-D πολυωνυμικούς πίνακες Μηδενικά πρώτα

22 ΕΝΝΟΙΕΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ Δύο n-D πολυωνυμικοί πίνακες είναι ισοδυναμία στοιχειωδών μετασχηματισμών (elementary operations equivalent/ EO-E) αν μπορούν να παραχθούν από ακολουθία στοιχειωδών μετασχηματισμών γραμμής και στήλης πάνω στο Δύο n-D πολυωνυμικοί πίνακες είναι Zero Coprime Equivalent (ZC-E) όταν υπάρχουν πολυωνυμικοί πίνακες, τέτοιοι ώστε: με μηδενικά πρώτοι και δεξιά μηδενικά πρώτοι.

23 Έστω και πολυωνυμικοί πίνακες. Αν έχουμε την ισότητα όπου και παραγοντικά (αριστερά) πρώτοι και και παραγοντικά (δεξιά) πρώτοι, τότε ο είναι παραγοντικά ισοδύναμος με τον

24 Η ZC-E είναι μια σχέση ισοδυναμίας Ανακλαστικότητα Μεταβατικότητα Συμμετρία

25 Η ZC-E είναι ανακλαστική, μεταβατική και συμμετρική σχέση Η FC-E είναι ανακλαστική σχέση

26 Η ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ Υποθέτουμε ότι οι n-D πολυωνυμικοί πίνακες της τάξης με όπου είναι ZC-E και ισχύει Τότε με όπου για τυχαίο εάν ισχύει ή

27 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ


Κατέβασμα ppt "Έννοιες ισοδυναμίας πολυμεταβλητών πολυωνυμικών πινάκων και εφαρμογές στη Θεωρία Ελέγχου ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πατσαλίδου Κυριακή Επιβλέπον."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google