Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Capítulo 10: Ejercicios de Lectura ἡ Παν ή γυρις Ariadna: Recursos para Athenaze, de John Gruber Miller Traducción de Ángel Luis Gallego Real.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Capítulo 10: Ejercicios de Lectura ἡ Παν ή γυρις Ariadna: Recursos para Athenaze, de John Gruber Miller Traducción de Ángel Luis Gallego Real."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Capítulo 10: Ejercicios de Lectura ἡ Παν ή γυρις Ariadna: Recursos para Athenaze, de John Gruber Miller Traducción de Ángel Luis Gallego Real

2 Lee y comprende esta versión ilustrada de ἡ Παν ή γυρις.  μετ ὰ τ ὸ δε ῖ πνον ὁ Δικαι ό πολις, ἄ γετε, φ ή σιν, ἆ ρ’ ο ὐ βο ύ λεσθε ἐ π ὶ τ ὴ ν ἀ κρ ό πολιν ἀ ναβα ί νειν κα ὶ τ ὰ ἱ ερ ὰ θε ᾶ σθαι;

3  ὁ μ ὲ ν π ά ππος μ ά λα κ ά μνει κα ὶ ο ὐ κ ἐ θ έ λει ἀ ναβα ί νειν, ο ἱ δ ὲ ἄ λλοι λε ί πουσιν α ὐ τ ό ν ἐ ν τ ῇ στο ᾷ καθιζ ό μενον κα ὶ δι ὰ το ῦ ὁ μ ί λου ώ θιζ ό μενοι ἐ π ὶ τ ὴ ν ἀ κρ ό πολιν ἀ ναβα ί νουσιν. Vocabulario ὁ ὅ μιλος: multitud ὠ θ ί ζομαι: dar empujones

4  ἐ πε ὶ δ ὲ ε ἰ ς ἄ κραν τ ὴ ν ἀ κρ ό πολιν ἀ φικνο ῦ νται κα ὶ τ ὰ προπ ύ λαια διαπερ ῶ σιν  Vocabulario  τ ὰ προπ ύ λαια: puertas de entrada, Propileos.  Διαπερ ῶ σιν: atraviesan

5  τ ὸ τ ῆ ς Παρθ έ νου ἱ ερ ὸ ν ὁ ρ ῶ σιν ἐ ναντ ί ον κα ὶ τ ὴ ν τ ῆ ς Ἀ θ ή νης ε ἰ κ ό να, μεγ ί στην ο ὔ σαν, ἐ ν ό πλιον κα ὶ δ ό ρυ δεξι ᾷ φ έ ρουσαν.  Vocabulario  ἐ ναντ ί ον: enfrente.  ε ἰ κ ό να: estatua.  ἐ ν ό πλιον: armada.  δ ό ρυ: lanza

6  πολ ύ ν ο ὖ ν χρ ό νον ἡ συχ ά ζουσιν, ο ἱ πα ῖ δες τ ὴ ν θε ό ν θε ῶ μενοι, τ έ λος δ ὲ ὁ Δικαι ό πολις, ἄ γετε, φησ ί ν, ἆ ρ’ ο ὐ βο ύ λεσθε τ ὸ ἱ ερ ὸ ν θε ᾶ σθαι; κα ὶ ἡ γε ῖ ται αυτου ῖ ς π ό ρρω.  Vocabulario  ἡ συχ ά ζουσιν: están tranquilos.  π ό ρρω: adelante.

7  μ έ γιστον ἐ στι τ ὸ ἱ ερ ό ν κα ὶ κ ά λλιστον.

8  πολ ὺ ν χρ ό νον τ ὰ ἀ γ ά λματα θε ῶ νται, ἅ τ ὸ π ᾶ ν ἱ ερον κοσμε ῖ.  Vocabulario  τ ὰ ἀ γ ά λματα: las estatuas.  ἅ : las que.  κοσμε ῖ : decoran

9  ἀ ναβα ί νουσιν ο ὖ ν ο ἱ πα ῖ δες κα ὶ ε ἰ σ έ ρχονται, π ά ντα τ ὰ ε ἴ σω σκοτειν ὰ ἐ στιν, ἀ λλ’ ἐ ναντ ί αν μ ό λις ὁ ρ ῶ σι τ ὴ ν τ ῆ ς Ἀ θηνης ε ἰ κ ό να, τ ὸ κ ά λλιστον ἔ ργον το ῦ Φειδ ί ου.  Vocabulario  τ ὰ ε ἴ σω: dentro.  ἅ : las que.  σκοτειν ὰ : oscuro

10  ἡ θ έ ος λ ά μπεται χρυσ ῷ, τ ῇ μ ὲ ν δεξι ᾷ Ν ί κην φ έ ρουσα τ ῇ δ ὲ ἀ ριστερ ᾷ τ ὴ ν ἀ σπ ί δα, ἅ μα τ’ ο ὖ ν φοβο ῦ νται ο ἱ πα ῖ δες θε ώ μενοι κα ὶ χα ί ρουσιν, ἐ ντα ῦ θα δ ὴ πρ ὸ ς τ ὴ ν Μ έ λιτταν ἐ παν έ ρχεται κα ὶ ή γε ῖ ται α ὐ τ ῇ ἐ κ το ῦ ἱ ερο ῦ.  Vocabulario  λ ά μπεται: brilla  χρυσ ῷ : de oro.  τ ὴ ν ἀ σπ ί δα: escudo  ἅ μα : al mismo tiempo


Κατέβασμα ppt "Capítulo 10: Ejercicios de Lectura ἡ Παν ή γυρις Ariadna: Recursos para Athenaze, de John Gruber Miller Traducción de Ángel Luis Gallego Real."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google