Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5. Η Βυζαντινή Ε π ο π οιία. Ε π ικοί αγώνες και ε π έκταση της Αυτοκρατορίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5. Η Βυζαντινή Ε π ο π οιία. Ε π ικοί αγώνες και ε π έκταση της Αυτοκρατορίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5. Η Βυζαντινή Ε π ο π οιία. Ε π ικοί αγώνες και ε π έκταση της Αυτοκρατορίας

2 Όροι – κλειδιά της ενότητας  στρατιωτική αντε π ίθεση  Συμεών  βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων  τσάρος Σαμουήλ  ίδρυση νέου βουλγαρικού κράτους  μάχη Σ π ερχειού  μάχη Κλειδίου  άνθηση της οικονομίας  διεθνές κύρος του κράτους

3 α΄ Αγώνες με τους Άραβες Ρωμανός Λακα π ηνός ( ): Ρωμανός Λακα π ηνός ( ): Αντε π ίθεση βυζαντινών # Αράβων Αντε π ίθεση βυζαντινών # Αράβων Στρατηγός : Ιωάννης Κουρκούας Στρατηγός : Ιωάννης Κουρκούας Κατάληψη : Έδεσσα της Συρίας Κατάληψη : Έδεσσα της Συρίας

4 Έδεσσα : Έδεσσα : π όλη της Μικράς Ασίας. Παρά το γεγονός ότι κατακτήθηκε στα 640 α π ό τους 'A ραβες, π αρέμεινε σημαντικό χριστιανικό και εμ π ορικό κέντρο. Ιδιαίτερα γνωστή είναι για το ιερό λείψανο π ου φυλασσόταν στον καθεδρικό ναό της, το 'A γιο Μανδήλιο με την αχειρο π οίητη εικόνα του Χριστού. Κατά της διάρκεια της βασιλείας του Ρωμανού Α ' Λεκα π ηνού ( ) οι Βυζαντινοί π έτυχαν σημαντικές νίκες κατά των Αράβων, μεταξύ αυτών την κατάληψη της ' Εδεσσας (943), α π ό ό π ου μεταφέρθηκε το 'A γιο Μανδήλιο στην Κωνσταντινού π ολη. Στην εικόνα, ο βασιλιάς 'A βγαρος κρατά το 'A γιο Μανδήλιο. Λε π τομέρεια τρι π τύχου του 10 ου αιώνα. Σινά, Μονή Αγίας Αικατερίνης.

5 Η κατάληψη της Έδεσσας της Συρίας α π ό τους βυζαντινούς. Μικρογραφία α π ό το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, τέλη 12 ου - αρχές 13 ου αιώνα. Madrid, Biblioteca Nacional

6 Στρατηγοί - αυτοκράτορες ( ) Νικηφόρος Φωκάς ( ) Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής ( ) Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής ( ) Βασίλειος Β ’ ( ) Βασίλειος Β ’ ( ) Χρυσός σόλιδος του αυτοκράτορα Ιωάννη Α΄ Τζιμισκή ( ). Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Χρυσό ιστάμενον της ε π οχής του αυτοκράτορα Βασιλείου Β ' ( ). Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Χρυσός σόλιδος της ε π οχής του αυτοκράτορα Νικηφόρου Β΄ Φωκά ( ). Αθήνα, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

7 Κρήτη Κύ π ρος Κιλικίας Συρίας Εδάφη π ου ανακτήθηκαν : Κρήτη Κύ π ρος π όλεις της Κιλικίας τμήματα της Συρίας Παλαιστίνης και της Παλαιστίνης Σκο π ός των εκστρατειών : Σκο π ός των εκστρατειών : Η ανάκτηση όλων των π αλαιών ρωμαϊκών ε π αρχιών της Εγγύς Ανατολής

8 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΝ 8 Ο ΑΙΩΝΑ

9 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΝ 9 Ο ΑΙΩΝΑ

10 β. Αγώνες με τους Βουλγάρους (1) Συμεών ( ): Τσάρος των Βουλγάρων Στοιχεία του χαρακτήρα : Φιλόδοξος και ελληνομαθής Στόχος : Η ίδρυση βουλγαροβυζαντινής αυτοκρατορίας στη θέση της βυζαντινής Αυτοτιτλοφορήθηκε « Βασιλεύς Βουλγάρων και Ρωμαίων » Πολιόρκησε την Κωνσταντινού π ολη Όμως ο θάνατός του ματαίωσε τα σχέδιά του.

11 Οι σχέσεις του βουλγαρικού κράτους με το Βυζάντιο, στα χρόνια του βασιλιά Βογόριδος ( ), υ π ήρξαν ιδιαίτερα φιλικές, αφότου μάλιστα ο ίδιος ο βούλγαρος ηγέτης βα π τίστηκε χριστιανός και ξεκίνησε ο εκχριστιανισμός του γειτονικού λαού. Η κατάσταση άλλαξε, όταν στα 893 ανέβηκε στο θρόνο ο γιος του Συμεών. Η βασιλεία του υ π ήρξε π ερίοδος ακμής του βουλγαρικού κράτους και σκληρής αντι π αράθεσης με το Βυζάντιο. Ο Συμεών έζησε και μορφώθηκε στην Κωνσταντινού π ολη. Εκεί γνώρισε τη ζωή και το τυ π ικό της αυτοκρατορικής αυλής, την οργάνωση και δύναμη του βυζαντινού κράτους και έβαλε στόχο της π ολιτικής του δράσης την ίδρυση μιας νέας αυτοκρατορίας π ου θα αντικαθιστούσε την βυζαντινή. Λόγοι οικονομικοί έδωσαν την αφορμή για την έναρξη των εχθρο π ραξιών, η π ρώτη φάση των ο π οίων έληξε στα 904 με συνθήκη ανάμεσα στα δύο μέρη. Για λίγα χρόνια ε π ικράτησε ειρήνη στη Βαλκανική χερσόνησο, η ασταθής όμως π ολιτική κατάσταση στα π ρώτα χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Ζ ' Πορφυρογέννητου ( ) έδωσε στο Συμεών το έναυσμα για νέες ε π ιθέσεις. Στα 913 έφτασε μαζί με τα στρατεύματά του μ π ροστά α π ό την Κωνσταντινού π ολη, ό π ου κατανοώντας π ως η κατάληψη της π ιο ισχυρής π όλης του μεσαιωνικού κόσμου ήταν αδύνατη, π ροσ π άθησε να έρθει σε συνεννόηση με τον εκ π ρόσω π ο του νεαρού αυτοκράτορα, π ατριάρχη Νικόλαο Μυστικό, χωρίς όμως κά π οιο α π οτέλεσμα. Την ε π όμενη χρονιά ξεκίνησε ε π ιδρομές στις π εριοχές της Θράκης, της Θεσσαλονίκης και του Δυρραχίου, και το 917, με τη νίκη του εναντίον των βυζαντινών στην Αγχίαλο, του ανοίχθηκε ο δρόμος π ρος τη νότια Ελλάδα και έφθασε μέχρι τον Κορινθιακό κόλ π ο. Τον π ρώτο ισχυρό αντί π αλο βρήκε ο Συμεών στο π ρόσω π ο του Ρωμανού Α΄ Λεκα π ηνού ( ). Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στα 924 στην Κωνσταντινού π ολη και η αντιμαχία λύθηκε π ροσωρινά ενώ το οριστικό τέλος αυτής της φάσης βυζαντινοβουλγαρικής διαμάχης έγραψε ο ξαφνικός θάνατος του Συμεών δύο χρόνια αργότερα. Ο διάδοχός του Πέτρος ( ) έκλεισε συνθήκη ειρήνης με το Βυζάντιο και το βουλγαρικό κράτος π έρασε έτσι στη σφαίρα της π ολιτικής και π ολιτιστικής ε π ιρροής της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πηγή : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

12 Αγώνες με τους Βουλγάρους (2) Αυτοκράτορας Βυζαντίου : Βασίλειος Β΄ ( ) Οι Βούλγαροι ανασυντάσσουν το κράτος τους. Τσάρος Βουλγάρων : Σαμουήλ ( ) Ίδρυση νέου βουλγαρικού κράτους ( Αχρίδα )

13 Συντρι π τικές ήττες Βουλγάρων : 997: Σ π ερχειός π οταμός 1014:Κλειδί1018: Πλήρης υ π οταγή της Βουλγαρίας. Ε π αναφορά των βυζαντινών συνόρων στο Δούναβη.

14 Χάρτης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1025

15 Ο Βασίλειος Β ' ( ) δέχεται τα σύμβολα της εξουσίας α π ό το Χριστό. Μικρογραφία α π ό ψαλτήρι π ου χρονολογείται π ερί π ου στα Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. marc. Gr. Z. 17(=421), f. IIIr. © Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia

16 γ. Οικονομικές συνέ π ειες των π ολέμων  Κατακτήσεις  Ε π έκταση συνόρων Άνθηση της οικονομίας Άνθηση της οικονομίας  Νέα εδάφη  Παραγωγικό δυναμικό  Έσοδα  Ειρηνική καλλιέργεια της γης ( διακο π ή αραβικών ε π ιδρομών )  Αύξηση της π αραγωγής  Νομισματικά α π οθέματα ΕΥΜΑΡΕΙΑ ΧΛΙΔΗ Ενίσχυση διεθνούς κύρους της αυτοκρατορίας Αισθήματα αυτο π ε π οίθησης και π ερηφάνιας των υ π ηκόων

17 ΠΗΓΕΣ: yzantine_army_and_the_Arabic_counterattack_from_the_Chronicle_of_Joh n_Skylitzes.jpg el.wikipedia.org/wiki/Βασίλειος_Β'


Κατέβασμα ppt "5. Η Βυζαντινή Ε π ο π οιία. Ε π ικοί αγώνες και ε π έκταση της Αυτοκρατορίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google