Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Κασιμάτη Κατερίνα Eπίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε

2 Κατερίνα Κασιμάτη Eπίκ. Καθηγήτρια Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατερίνα Κασιμάτη Eπίκ. Καθηγήτρια Α.Σ.Π.ΑΙ.Τ.Ε.

3 Η αξιολόγηση είναι συνέχεια
της διδασκαλίας, η οποία δομεί εννοιολογική μάθηση. Η δόμηση της γνώσης κατακτιέται μέσα από την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

4 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
η ανάπτυξη των εννοιών συνεχής διαδικασία αναδόμησης ανάπλασης των ήδη υπαρχόντων Η μάθηση γνωσιακών σχημάτων Η αξιολόγηση μια αναπτυξιακή διαδικασία

5 ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ H αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και εστιάζεται στην ίδια τη διδακτική πράξη. Βασικός στόχος Να δημιουργεί προσδοκίες και να εμπλέκει ενεργητικά τα άτομα στην αξιολόγηση της δουλειάς τους.

6 Στοχεύει στην αξιολόγηση για μάθηση
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στοχεύει στην αξιολόγηση για μάθηση …….και όχι στην αξιολόγηση της μάθησης.

7 Αξιολόγησης αποτελούν πλέον
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οι Αυθεντικές Μορφές Αξιολόγησης αποτελούν πλέον βαθιά μετασχηματιστική δύναμη για την κοινωνία μας.

8 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ "διδάσκω με στόχο την κατανόηση"
 σε αντίθεση με την αντίληψη   "διδάσκω με στόχο την "διδάσκω με στόχο την κατανόηση"  σε αντίθεση με την αντίληψη   "διδάσκω με στόχο την Απόδοση"

9 Εκφραστής του «καινούργιου» στην εκπαιδευτική διαδικασία.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Φορέας αλλαγής Εκφραστής του «καινούργιου» στην εκπαιδευτική διαδικασία.

10 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Διαδικασία επανατρο-φοδότησης και βελτιστοποίησης
Και όχι διαδικασία επιβολής, αποτίμησης και ελέγχου.

11 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Όχι μόνο απλή συλλογή ή καταγραφή πληροφοριών για τις διαφορετικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αλλά έκφραση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας των αλλαγών, που αναδύονται ή λειτουργούν στην εκπαίδευση.

12 Αξιολόγηση και απόφαση
ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση- κρίση της αξίας Αξιολόγηση και παιδαγωγικοί στόχοι Αξιολόγηση και απόφαση Αξιολόγηση-μέτρηση

13 Προβλεπτική ή Διαγνωστική
ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Προβλεπτική ή Διαγνωστική Διαμορφωτική ή Συνεχής Αθροιστική ή Τελική

14 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ποιον, τι αξιολογούμε, (Υποκείμενο- Αντικείμενο) Γιατί (Στόχοι) Πώς (Μεθοδολογία, Κριτήρια, Μοντέλα) Πότε (Χρόνος) Πού (Τόπος)

15 ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η διαδικασία της συστηματικής παρακολούθησης της προόδου κάθε εκπαιδευόμενου, με στόχο : λήψη μέτρων για την προαγωγή, τη διευκόλυνση και τη βελτιστοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας.

16 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η διδασκαλία και η αξιολόγηση αποτελούν ξεχωριστές διαδικασίες. Ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει τους εκπαιδευόμενους ως παθητικούς λήπτες της γνώσης.

17 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ο κύριος στόχος της διδασκαλίας εστιάζεται στο γνωστικό τομέα της γνώσης. Η δόμηση της κριτικής σκέψης δεν καλλιεργείται σε υψηλό βαθμό.

18 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Η αξιολόγηση, εστιάζεται στην εξέταση βασικών γνώσεων, ΜΕΣΩ ασκήσεων, πρακτικής εξάσκησης και επανάληψης όσων έχουν διδαχθεί.

19 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Βασικό στόχο αποτελεί η απόκτηση συγκεκριμένων γνωσιακών, συναισθηματικών, κοινωνικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι νέες διδακτικές προσεγγίσεις στοχεύουν στη δόμηση κριτικής σκέψης.

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ
επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, διατύπωσης ερωτήσεων, εύρεσης πληροφοριών, κριτικής παρατήρησης, αποτελεσματικής χρήσης πληροφοριών, παρουσίασης δεδομένων, επικοινωνίας και προφορικής και γραπτής έκφρασης. Στις γνωστικές δεξιότητες:

21 Στις συναισθηματικές δεξιότητες,
στηρίζουμε τους εκπαιδευόμενους να Αποκτήσουν κίνητρα, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον, θετικές στάσεις να είναι ενεργοί και να εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης. Ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να συνδέουν το μάθημα με πρότερες γνώσεις και βιώματα.

22 Στις κοινωνικές δεξιότητες,
εφοδιάζουμε τους εκπαιδευόμενους με ικανότητες καθοδήγησης, συζήτησης και διαλόγου, συνεργασίας και εργασίας σε ομάδες.

23 Στις μεταγνωστικές δεξιότητες,
στηρίζουμε τους εκπαιδευόμενους να δομήσουν κριτική σκέψη και να οδηγηθούν σε διαδικασίες αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης.

24 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ποσοτικές Ποιοτικές

25 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ½
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ½ Συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών (π.χ. τεστ και προφορική εξέταση) Ημιδομημένος διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία Συνθετικές δημιουργικές – διερευνητικές εργασίες (Σχέδια εργασίας projects)

26 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2/2
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2/2 Παρατήρηση Συνέντευξη Γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανάπτυξης ή αντικειμενικού τύπου Αυτοαξιολόγηση  Ετεροαξιολόγηση

27 ΜΕΣΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ – ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
Ποσοτικά μέσα (βαθμός) Portfolio Κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) Ημερολόγιο

28 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αναστοχαστική ικανότητα Ικανότητα σύνθεσης
Ικανότητα αναπαράστασης Αναστοχαστική ικανότητα Ικανότητα σύνθεσης

29 Η έκταση και το βάθος των γνώσεων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η έκταση και το βάθος των γνώσεων Ικανότητα διατύπωσης και χρήσης της γλώσσας με χαρακτηριστικά: Λιτότητα Σαφήνεια Ακρίβεια

30 ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θέματα γενίκευσης (επαγωγικά-απαγωγικά) Κατασκευή από συνεπτυγμένες σε κλιμακούμενες

31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Πραγματικά μοντέλα Μοντέλα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου

32 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Εναλλακτική απάντηση (Σωστό-Λάθος) Αποφεύγουμε: Μεγάλο αριθμό ερωτήσεων Να είναι εντελώς προφανής η απάντηση

33 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Αποφεύγουμε: Να απαιτούνται πράξεις ή συνδυασμοί πολλών προτάσεων Να γίνεται παράβαση του διδακτικού συμβολαίου

34 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ
Οι απαντήσεις – μέχρι πέντε – να διαθέτουν αληθοφάνεια. Οι απαντήσεις να αναφέρονται σε ένα ή δύο το πολύ συγγενικά χαρακτηριστικά της αντίστοιχης έννοιας. Να μην απαιτούνται πολύπλοκοι υπολογισμοί.

35 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΤΕΣΤ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Εγκυρότητα Αξιοπιστία Αντικειμενικότητα Διακριτότητα Πρακτικότητα Ευκολία - Δυσκολία

36 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ Το τεστ μετράει αποτελεσματικά αυτό που κατασκευάστηκε να μετρήσει όπως: την κατοχή μιας ορισμένης ύλης, την πραγματοποίηση ορισμένων διδακτικών στόχων. την πρόβλεψη της μελλοντικής επιτυχίας του εξεταζομένου σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο.

37 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Δείχνει συνέπεια μέτρησης, δηλαδή πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στα αποτελέσματα κάποιας εξεταστικής διαδικασίας. Εξασφαλίζει ότι σε μελλοντική ανάλογη δοκιμασία θα πάρουμε αντίστοιχα αποτελέσματα από τους μαθητές.

38 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ Όταν διαφορετικοί βαθμολογητές δίνουν τον ίδιο ή πολύ κοντινό βαθμό για την ίδια δοκιμασία. Βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ομοιομορφίας τόσο ως προς τον τρόπο εξέτασης όσο και ως προς τον τρόπο βαθμολόγησης.

39 ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ικανοποιεί τους σκοπούς για τους οποίους κατασκευάστηκε με τον αποτελεσματικότερο, αμεσότερο, απλούστερο και οικονομικότερο τρόπο.

40 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΥΚΟΛΙΑ
Διαφοροποιεί τους μαθητές που είναι καλά προετοιμασμένοι για μια εξέταση από αυτούς που δεν είναι. Το επίπεδο ευκολίας μιας ερώτησης εκτιμάται από το ποσοστό % των μαθητών που απάντησαν επιτυχώς στην ερώτηση.

41 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Κάθε ερώτηση του τεστ μετρά ένα σημαντικό αποτέλεσμα της μάθησης; Ο τύπος της κάθε ερώτησης ταιριάζει με το ιδιαίτερο αποτέλεσμα μάθησης που ελέγχεται; Οι ερωτήσεις προσδιορίζουν σαφώς τι πρέπει να κάνει ο μαθητής; Είναι η ερώτηση γραμμένη σε απλή κατανοητή γλώσσα;

42 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Είναι η ερώτηση ελεύθερη από νύξεις ή στοιχεία που προδίδουν την απάντηση; Είναι η δυσκολία των ερωτήσεων κατάλληλη για τους συγκεκριμένους μαθητές; Είναι κάθε ερώτηση ανεξάρτητη από τις άλλες και είναι οι ερωτήσεις ως σύνολο χωρίς αλληλοεπικαλύψεις;

43 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ
Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το τεστ καλύπτουν επαρκώς την εξεταζόμενη ύλη; Είναι οι ερωτήσεις του τεστ ελεύθερες από διακρίσεις φύλου ή ταξικές, πολιτισμικές και φυλετικές προκαταλήψεις;

44 Το βήμα αυτό περιλαμβάνει:
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ Το βήμα αυτό περιλαμβάνει: Την οριοθέτηση της ύλης που θα αποτελέσει τη βάση του τεστ. Τον προσδιορισμό των μαθησιακά αποτελεσμάτων (στόχων) που θα μετρηθούν με το τεστ. Την καταγραφή σε λεπτομερειακό πίνακα των προς μέτρηση στόχων. Την επιλογή του κατάλληλου ή των κατάλληλων τύπων ερωτήσεων για τον κάθε μαθησιακό στόχο.

45 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ Γράφονται πολλές ερωτήσεις. Για κάθε τύπο ερώτησης λαμβάνουμε υπόψη τους αντίστοιχους κανόνες κατασκευής. Επιλέγονται οι ερωτήσεις που θα συμπεριληφθούν στο τεστ, μετά από μελέτη του πίνακα μαθησιακών στόχων. Προετοιμασία των οδηγιών για το τεστ τόσο γενικά όσο και για κάθε διακεκριμένη ερώτηση (όπου χρειάζεται).

46 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
Καθορισμός του τρόπου βαθμολόγησης κάθε ερώτησης. Οι ερωτήσεις του ίδιου τύπου ομαδοποιούνται μαζί. Οι ερωτήσεις τοποθετούνται κατά σειρά αυξανόμενης δυσκολίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι καλύτερα να ομαδοποιηθούν μαζί ερωτήσεις που μετρούν τον ίδιο μαθησιακό στόχο ή το ίδιο περιεχόμενο ύλης.

47 Μετά τη διεξαγωγή του τεστ γίνεται:
Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ Μετά τη διεξαγωγή του τεστ γίνεται: Ανάλυση του τεστ για προσδιορισμό της δυσκολίας, της διακριτικότητας και της αξιοπιστίας του. Διατήρηση ή απόρριψη (αν χρειάζεται), των ερωτήσεων με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του τεστ.

48 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κριτήριο είναι ένας άξονας αναφοράς πάνω στον οποίο γίνεται μια κρίση. Είναι μια καθιερωμένη αρχή, ένας καθιερωμένος κανόνας ή μια καθιερωμένη στάση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κρίση της αξίας, επιλογή, προτίμηση, ιεράρχηση.

49 Α. Με βάση τη σχέση με τον αξιολογητή
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. Με βάση τη σχέση με τον αξιολογητή Εσωτερικά/ Υποκειμενικά Εξωτερικά/ Αντικειμενικά

50 Β. Με βάση τη φύση και τη μορφή τους
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β. Με βάση τη φύση και τη μορφή τους Ποσοτικά: παίρνουν ποσοτική μορφή και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εκφράζονται ποσοτικά. Ποιοτικά: έχουν περιγραφική μορφή και τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται με περιγραφικό τρόπο.

51 Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία Σχεδιασμού: αυτά που αναφέρονται στη διαδικασία που γίνεται πριν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής προσπάθειας, κατά τη φάση του σχεδιασμού και προγραμματισμού της.

52 Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία Διαδικασίας: αυτά που αναφέρονται στη διαδικασία υλοποίησης της εκπαιδευτικής προσπάθειας και χρησιμοποιούνται κατά τη διαµορφωτική – σταδιακή αξιολόγηση.

53 Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ. Με βάση τη σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία Αποτελέσματος: αυτά που αναφέρονται στα αποτελέσματα και χρησιμοποιούνται κατά την τελική ή αθροιστική αξιολόγηση.

54 Δ. Με βάση τη σχέση τους με τον τομέα μάθησης
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ. Με βάση τη σχέση τους με τον τομέα μάθησης Κριτήρια Γνωστικός τομέας Συναισθηματικός τομέας Ψυχοκινητικός τομέας Κοινωνικές δεξιότητες

55 KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Καταγράψτε τον σκοπό της αξιολόγησης. Γιατί θα χρησιμοποιήσετε την αξιολόγηση; Για την αποτίμηση ενός αποτελέσματος; Τη διαπίστωση της προόδου των μαθητών; Τι θα αξιολογήσετε; Τις γνώσεις που απέκτησαν οι μαθητές; Την κριτική τους ικανότητα; Μια εργασία που πραγματοποίησαν; Σε ποια επιμέρους στοιχεία αναλύεται;

56 KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Σε τι ερωτήματα θέλετε να σας απαντήσει η αξιολόγηση για το καθένα από τα επιμέρους στοιχεία; Καταγράψτε τα. Τι θεωρείτε πιο σημαντικό να διερευνήσετε; Ταξινομήστε τα ερωτήματά σας. Τι άλλο θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθεί θετικά κατά την αξιολόγηση; Αποφασίστε ποια θα είναι τα τελικά ερωτήματα που θα απαντηθούν με την αξιολόγηση.

57 ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Προκαταβολική διαμόρφωση κρίσης
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.Προκαταβολική διαμόρφωση κρίσης 2.Σύγχυση της επίδοσης με την προσπάθεια 3.Χρήση δύο μέτρων και δύο σταθμών για διαφορετικούς μαθητές 4.Πολιτισμικά μεροληπτική αξιολόγηση 5.Μεροληπτική αξιολόγηση λόγω του φύλου του αξιολογούμενου ατόμου 6.Το φαινόμενο του φωτοστέφανου 7.Το σφάλμα της εγγύτητας 8.Το σφάλμα του μέσου όρου 9.Το σφάλμα της υπεραυστηρότητας ή της υπερεποιείκειας

58 PORTFOLIO Προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή των έργων του εκπαιδευόμενου, που παρέχει σαφή στοιχεία για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στρατηγικές και τα επιτεύγματά του σε έναν ή περισσότερους τομείς σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τα έργα έχουν συγκεντρωθεί με τη συναίνεσή του, με συγκεκριμένο στόχο και αποτελούν τεκμήρια της προόδου και της επίδοσής του.

59 PORTFOLIO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χρησιμοποιούν στοιχεία που δείχνουν το έργο του εκπαιδευόμενου σε πραγματικές συνθήκες. Αναφέρονται σε εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Συγκεντρώνονται σημαντικές εργασίες. Προϋποθέτουν τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικών.

60 PORTFOLIO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παρέχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης πολλών διαστάσεων, πέρα από την κατοχή γνώσεων. Ενθαρρύνονται η ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση από μέρους του εκπαιδευόμενου. Η αξιολόγηση γίνεται μέρος της διδασκαλίας.

61 PORTFOLIO 1. εργασίες 2. αξιολογήσεις διδασκόντων
περιλαμβάνει 1. εργασίες 2. αξιολογήσεις διδασκόντων 3. αυτό-αξιολογήσεις εκπαιδευόμενων

62 ΕΙΔΗ PORTFOLIO περιλαμβάνει Portfolio ανάπτυξης
(Development portfolio) Portfolio επίδειξης (Showcase portfolio) Portfolio αξιολόγησης (Assessment portfolio)

63 PORTFOLIO ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Development portfolio)

64 PORTFOLIO ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (Showcase portfolio)
Αποτελεί την ανταμοιβή του εκπαιδευόμενου. Καθορίζει το υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να επιτύχει ο εκπαιδευόμενος. Το θέμα επιλέγεται σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και το κοινό μπορεί να απαρτίζεται από: Εκπαιδευτικούς Διευθυντές (διοικητές)

65 PORTFOLIO ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ (Showcase portfolio)
Συνομηλίκους Γονείς Πανεπιστήμια Πιθανοί εργοδότες

66 PORTFOLIO ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Assessment portfolio)
Είναι μια συσσωρευμένη εργασία που αποδεικνύει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί βάσει του διδακτικού συμβολαίου. Το κοινό μπορεί να απαρτίζουν: α. εκπαιδευτικοί β. διευθυντές (διοικητές) γ. γονείς δ. κράτος

67 site για τα e portofolio

68 Εφαρμογή 1. Συλλογή Στοιχείων 3. Αναστοχασμός 4. Σύνδεση 2. Επιλογή 5. Συζήτηση 6. Αντικατάσταση

69 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Στάδια εφαρμογής Συλλογή στοιχείων
(γραπτές ασκήσεις, εκθέσεις, σκέψεις, κατάλογος βιβλίων που έχουν διαβάσει, φωτογραφίες, σχόλια πάνω σε θεατρικά ή κινηματογραφικά έργα, έλεγχοι προόδου, διπλώματα, διακρίσεις, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας, ερωτηματολόγια, βιογραφικά σημειώματα, πιστοποιητικά και γενικά ό,τι αντιπροσωπεύει το μαθητή).

70 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Επιλογή των στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο portfolio.
Αναστοχασμός Οι εκπαιδευόμενοι σκέπτονται σοβαρά και προβληματίζονται για ποιο λόγο έχουν κάνει τη συγκεκριμένη επιλογή για τη συμπλήρωση του portfolio και τι είναι εκείνο που τους ώθησε να επιλέξουν τα συγκεκριμένα στοιχεία και όχι κάποια άλλα. Χρειάζεται ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό.

71 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σύνδεση κάθε καινούριου στοιχείου με τα προηγούμενα. Οι εκπαιδευόμενοι κάνουν «σχέδια δράσης», παίρνουν αποφάσεις, βάζουν στόχους, θέτουν χρονοδιαγράμματα, αξιολογούν την πρόοδο που έχουν κάνει και, αν δεν είναι ικανοποιημένοι, κάνουν τροποποιήσεις. Συζήτηση. Γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών.

72 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Αντικατάσταση
των παλαιότερων στοιχείων με άλλα νεότερα (ανά 15ήμερο, μήνα, τρίμηνο, χρόνο). Το portfolio ανανεώνεται συνεχώς, εφόσον με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι στόχοι του καθενός, τα σχέδιά του, οι αξίες του, τα ενδιαφέροντά του, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον, η εκπαιδευτική πραγματικότητα, οι συνθήκες εργασίας.

73 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ PORTFOLIO
(Περίληψη, σύντομη αναφορά σε κάθε επίτευγμα με τα αντίστοιχα στοιχεία, ερωτήσεις ακροατηρίου). Εορταστικός χαρακτήρας

74 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ V. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικών
Αναστοχασμοί, πλεονεκτήματα της παρουσίασης, οφέλη, δυσκολίες κ.λπ.

75 ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (RUBRIC)
Κριτήρια αξιολόγησης (criteria): Προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο, προκειμένου να κριθεί σωστό, κατάλληλο, πλήρες. Επίπεδο ποιότητας ενός έργου (standards): Ποιοτική διαβάθμιση που περιγράφει με τη βοήθεια χαρακτηρισμών, (π.χ. άριστο ή μέτριο), το επίπεδο ποιότητας ενός έργου.

76 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (rubric)
Σε αρχικό στάδιο 1 Σε ανάπτυξη 2 Ολοκληρω-μένο 3 Υποδειγμα-τικό 4 Θέμα Καθόλου σχετικό Λίγο σχετικό Αρκετά σχετικό Άμεσα σχετικό Οργάνω-ση Καθόλου οργανωμένο, τα γεγονότα δε βγάζουν νόημα Κάποια οργάνωση, ασύνδετα γεγονότα, τέλος και αρχή δεν υπάρχουν Οργανωμένο, σε κάποιο βαθμό είναι ασύνδετα τα γεγονότα Καλή οργάνωση, τα γεγονότα έχουν λογική σειρά. Αρχή και τέλος Ποιότητα πληρο-φοριών Αδύνατο να βρεις καθορισμένες λεπτομέρειες Οι λεπτομέρειες είναι σε μεγάλο βαθμό πρόχειρες Ορισμένες λεπτομέρειες δεν υποστηρίζουν το θέμα Λεπτομέρειες που υποστηρίζουν το θέμα Γραμμα-τική και ορθογρα-φία Συχνά γραμματικά, ορθογραφικά λάθη Περισσότερα από δυο λάθη Μόνο ένα - δύο λάθη Όλη η γραμματική και η ορθογραφία σωστή

77 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ H παρατήρηση των εκπαιδευόμενων εκ μέρους των διδασκόντων, θεωρείται ως μια προσχεδιασμένη δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στη συλλογή δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση.

78 ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Η σύντομη έκθεση Οι κλείδες παρατήρησης Οι κλίμακες διαβάθμισης

79 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
η ψηφιακή ή αριθμητική κλίμακα: π.χ. έχει φιλική συμπεριφορά η φραστική ή περιγραφική κλίμακα π.χ. αναπτύσσει πρωτοβουλίες Πολύ συχνά, συχνά, ενίοτε, σπάνια, ποτέ

80 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Συμπεριφορά επίδοσης: θέληση, αστάθεια, μεγάλες αποκλίσεις από το μέσο όρο, επιμέλεια, αντίληψη, ενδιαφέροντα, γλωσσική ικανότητα κ.α. Συμπεριφορά μάθησης: προσοχή, ικανότητα συγκέντρωσης, μνήμη, κρίση, παραστατική δύναμη, εξοικείωση με απλές μνημοτεχνικές μεθόδους κ.λ.π.

81 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Συμπεριφορά εργασίας: τρόπος εργασίας, προθυμία στη διεκπεραίωση των εργασιών, συνέπεια, αυτοδυναμία, έλεγχος της προσωπικής εργασίας, τάξη, οργάνωση κλπ. Κοινωνική συμπεριφορά: αίσθημα αυτοεκτίμησης, συναίσθηση ευθύνης, αλληλεγγύη, αίσθημα καθήκοντος, αξιοπιστία, τήρηση κανόνων κλπ.

82 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ
Ετήσιοι Στόχοι Ημερομηνία : Στόχος : Εκτίμηση της κατάστασης & παρατηρήσεις.

83 αναπτύσσουν μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ τους
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Διαδικασία κατά την οποία δυο πρόσωπα, αυτός που ερωτά και αυτός που ερωτάται, αναπτύσσουν μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ τους κατά την οποία ο πρώτος συγκεντρώνει από τον δεύτερο εκείνα τα στοιχεία που προβλέπει ο εκάστοτε σκοπός για τον οποίο γίνεται η συνέντευξη.

84 ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Δομημένη Ημι – δομημένη Αδόμητη Ομαδική συνέντευξη

85 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι μπορεί να αξιολογηθεί με αυτή την τεχνική: Ο βαθμός υλοποίησης συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Η ικανοποίηση προσωπικών προσδοκιών. Η ποιότητα του παρεχόμενου προγράμματος σπουδών.

86 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Τι μπορεί να αξιολογηθεί με αυτή την τεχνική: Οι στάσεις των εκπαιδευόμενων Δημογραφικά χαρακτηριστικά Αλληλεπίδραση διδάσκοντα και διδασκόμενου

87 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Γιατί να χρησιμοποιηθεί: Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εκφράσει την προσωπική του εντύπωση από την εμπειρία μάθησης Δίνει στον εκπαιδευτικό μια εναλλακτική δυνατότητα αξιολόγησης, ενώ παράλληλα παρέχει την ευκαιρία για βελτίωση της μάθησης μέσα από την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνέντευξης.

88 PROJECT Ορίζουμε ως Σχέδιο Εργασίας, κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής, που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής με προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων οι οποίες αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους μαθητές ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων.

89 ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ (Decide) ΣΧΕΔΙΑΣΗ (Design) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (Do) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Evaluate)

90 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT
Ποιοτική-Περιγραφική Ποσοτική Εξωτερική Ετερο-αξιολόγηση Αλληλο-αξιολόγηση Αυτό-αξιολόγηση Ατομική Ομάδας

91 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

92 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (CONCEPT MAP)
Μορφή επικοινωνίας με αναπαράσταση εννοιών. Γνωστικό εργαλείο που αναπαριστά σχέσεις/συνδέσεις μεταξύ εννοιών με ένα ολοκληρωμένο και ιεραρχικό τρόπο.

93 ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ έννοιες συνδετικές φράσεις σχέσεις αποτελείται από δείχνει ανάμεσα σε

94 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
Οργάνωση & ροή χάρτη Γλωσσική επάρκεια των συνδέσεων & εμφάνιση Δημιουργικότητα Επάρκεια εννοιών & συνδέσεων Ακρίβεια και λεπτομέρεια

95 ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Καταιγισμός ιδεών-Brainstorming Οργάνωση εννοιών Τοποθέτηση εννοιών στο χάρτη Σύνδεση εννοιών Αναθεώρηση εννοιών Τελική οργάνωση χάρτη

96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ μέσο οργάνωσης της διδασκαλίας εργαλείο κατά τη διδακτική πράξη εργαλείο αξιολόγησης

97 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ μαθησιακό εργαλείο > meaningful learning. μέσο αυτό-αξιολόγησης- αυτορρύθμισης - μεταγνώσης > ο χάρτης λειτουργεί ως «γνωστικός καθρέπτης» - διαμορφωτική αξιολόγηση.

98 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ μέσο ενίσχυσης της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, μέσο επίλυσης προβλημάτων (problem- solving).

99 MIND MAP - ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ : ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

100 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Επιδιώκεται : Η αυτογνωσία, η μεταγνώση
Η συνεχής επανατροφοδότηση Η αυτορρύθμιση Η διαρκής στήριξη του εκπαιδευόμενου

101 ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (FORCE FIELD)
Πράγματα που με βοηθούν να μάθω Καθηγητές που με δέχονται όπως είμαι Καθηγητές που μου λένε πότε κάνω κάτι σωστό Σαφείς και συγκεκριμένες ερωτήσεις Συμμαθητές που μου εξηγούν αυτά που δεν καταλαβαίνω Συμμαθητές που μπορώ να τους μιλήσω ελεύθερα για τα πάντα Η καλή ατμόσφαιρα στην τάξη Πράγματα που με εμποδίζουν να μάθω Καθηγητές που με αδικούν Καθηγητές που δίνουν σημασία μόνο στους καλούς μαθητές Καθηγητές που ειρωνεύονται τη δουλειά μου Συμμαθητές που δεν θέλουν να βοηθήσουν Το παραφορτωμένο πρόγραμμα μερικών ημερών Τα μαθήματα όπου δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχουν αυτά που κάνουμε

102 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Xρήσιμο αξιολογικό εργαλείο, το οποίο μας επιτρέπει να αυτό-αξιολογηθούμε. Στο ημερολόγιο καταγράφονται οι προσωπικές εμπειρίες και οι μαθησιακές προσεγγίσεις. Ο βασικός του στόχος είναι να συμβάλλει στη μάθηση με βιωματικό τρόπο.

103 ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Γνωσιακές συγκρούσεις που οδήγησαν στην κατανόηση διαφόρων εννοιών. Σκέψεις σχετικά με την αξιολόγηση στάσεων, συμπεριφορών και γνώσεων.

104 ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή θέματα που δημιούργησαν κενά στην κατανόηση κάποιου θέματος/ έννοιας/ προσέγγισης και πώς αντιμετωπίστηκαν. Οι λανθασμένες εκτιμήσεις που προϋπήρχαν για κάποια έννοια και με ποιο τρόπο έγιναν αντιληπτές. Οι αναστοχασμοί ως μια συγκεκριμένη διδακτική εμπειρία.

105 Ενδεικτική Βιβλιογραφία
ΒΕΡΓΙΔΗΣ, Δ. (2001). Η συμβολή της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική πολιτική, στο: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;, Αθήνα, Μεταίχμιο, Gronlund, E. N. and Waugh, K. C. (2009). Assessment of Student Achievement. New Jersey: Merrill. MacBeath, J. (2001α). H αυτοαξιολόγηση στο σχολείο: Ουτοπία και Πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. MacBeath, J., Schratz, M. & Meuret, Μ. (2004). Η Αυτοαξιολόγηση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Oosterhof, A. (2009). Developing and Using Classroom Assessments. New Jersey : Merrill. Oosterhof, A. (2009). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη. (Επιμ. Κ. Κασιμάτη). Αθήνα : Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ. Κασσωτάκης, Μ. (2013), Η αξιολόγηση της επιδόσεως των μαθητών, Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές εφαρμογές, Αθήνα: Γρηγόρης (1η έκδοση). Μπαρκάτσας, Α. (2003). Σύγχρονες διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά του 21ου αιώνα. Χαλκίδα: Εκδόσεις Κωστόγιαννος. Σολομών, Ι. (1999). Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα. Τμήμα Αξιολόγησης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Χατζηγεωργίου, Γ. (2001). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός. OECD (2011). Strong performers and successful reformers in education: Policy advice for Greece. Paris: OECD. UNESCO (2010). Global Monitoring Report, Reaching the marginalized. Available from UNESCO (2009). The impact of the global financial and economic crisis on the education sector. Retrieved from e.pdf.

106 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google