Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Λυτριάνη Κατερίνα-Φιλόλογος Ε.Α. ΚΕΔΔΥ Καβάλας 1

2 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: Τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ). Η αξιολόγηση γίνεται σε μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.

3 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ):
Ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας που είναι πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας. Αξιολογούν: Μαθητές Αποφοίτους άνω των 18 ετών που δεν είχαν αξιολογηθεί όταν φοιτούσαν στο Λύκειο.

4 Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ ΚΕΔΔΥ και ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ). Η απόφασή της θα είναι οριστική. Σε περίπτωση που οι γονείς δεν προσφύγουν στην ΕΔΕΑ υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.

5 Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ’ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ’ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, για αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ

6 Εξετάζονται γραπτά οι μαθητές:
που έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω που παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός) που έχουν προβλήματα επιληψίας. 6

7 Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Με γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας. Η σχετική αίτηση του μαθητή για τη γραπτή εξέταση υποβάλλεται στο σχολείο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση.

8 Εξετάζονται προφορικά οι μαθητές:
είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν.958/79 (ΦΕΚ 191 Α) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%, έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα, πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων, πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή

9 Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Για αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται αίτηση στο σχολείο των μαθητών που συνοδεύεται από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας. Από τη γνωμάτευση πρέπει να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

10 Επίσης εξετάζονται προφορικά οι μαθητές:
που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία πιστοποιούνται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από αναγνωρισμένο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Η σχετική αίτηση για την προφορική εξέταση υποβάλλεται στο σχολείο τους συνοδευόμενη από τη γνωμάτευση τους.

11 Παράδειγμα από Γνωμάτευση:
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων η διεπιστημονική ομάδα εκτιμά ότι ο μαθητής αντιμετωπίζει ειδική μαθησιακή δυσκολία Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων του με γραπτή εξέταση λόγω ….., βάσει του άρθρου 4, παρ. στ’ του νόμου 3699/2008.

12 Μαθητές που παρουσιάζουν το φάσμα του Αυτισμού:
Μπορούν να εξεταστούν προφορικά ή γραπτά. Πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο γραπτός ή ο προφορικός τρόπος εξέτασης. Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με τη γνωμάτευση στο σχολείο.

13 Μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας Σύμφωνα με την αρ /Γ6/2011 (ΦΕΚ 262 Β') οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά εφόσον έχουν υποβάλει γνωμάτευση ότι έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση. Η γνωμάτευση, θα αναφέρει τη διάρκεια ισχύος της και το χρόνο επαναξιολόγησης του μαθητή, Χορηγείται από το οικείο ΚΕΔΔΥ ή τα πιστοποιημένα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα

14 ύστερα από προσκόμιση είτε
ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του μαθητή λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

15 Μαθητές με Νοητική Υστέρηση:
Αυτοί που φοιτούν σε σχολεία γενικής αγωγής εξετάζονται γραπτά και στα ίδια θέματα με τους συμμαθητές τους. Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ εισηγούνται πλαίσιο ειδικής αγωγής, όπου μπορούν να ακολουθήσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στις εξετάσεις τους βοηθούν: Τα Διαβαθμισμένα θέματα. Οι ερωτήματα κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού-λάθους). Τα θέματα να είναι επιμερισμένα σε υπο-ερωτήματα.

16 Ενδοσχολικές Εξετάσεις:
Οι γονείς των μαθητών υποβάλλουν αίτηση στο σχολείο για προφορική ή γραπτή εξέταση. Καλό είναι η αίτηση αυτή να γίνεται κάθε χρόνο από το γονέα. Μεικτός Τρόπος: οι μαθητές που δίνουν προφορικά, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να απαντήσουν σε κάποια θέματα γραπτώς. Η προφορική εξέταση αφορά: τις ολιγόλεπτες δοκιμασίες, τις ωριαίες δοκιμασίες των τριμήνων- τετραμήνων, τις προαγωγικές, απολυτήριες εξετάσεις.

17 ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Στο γυμνάσιο εξετάζονται από τον οικείο καθηγητή ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Αν υπάρχει τμήμα ένταξης στη διάρκεια των τριμήνων εξετάζονται από τον καθηγητή του τμήματος ένταξης (στα μαθήματα που παρακολουθούν σε αυτό). Στις εξετάσεις Ιουνίου συνεργάζονται και βγάζουν από κοινού τα θέματα οι καθηγητές της γενικής τάξης με αυτόν του τμήματος ένταξης. Στόχος της συνεργασίας είναι η κατάλληλη προσαρμογή των θεμάτων, ανάλογα με τις δυσκολίες των μαθητών.

18 ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑ.Λ-ΕΠΑ.Σ:
Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα. Όσοι αξιολογούνται γραπτά εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης που φοιτούν στην ίδια αίθουσα. Οι μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική αξιολόγηση: Η προφορική εξέταση τους κατά τις ολιγόλεπτες και ωριαίες δοκιμασίες των τετραμήνων γίνεται από τον οικείο καθηγητή ή από τον καθηγητή του τμήματος ένταξης.

19 Στις εξετάσεις Ιουνίου, στα σχολεία που λειτουργεί τμήμα ένταξης τα θέματα προκύπτουν από τη συνεργασία των καθηγητών της γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης. Τον Ιούνιο η εξέταση γίνεται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό, ο Διευθυντής του σχολείου. Την επιτροπή αποτελούν: Ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος Δυο καθηγητές της ίδιας ή συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας, ως μέλη. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

20 Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση του ο Διευθυντής μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των μελών-εξεταστών, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.

21 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ:
Στους μαθητές που πάσχουν από βαρηκοϊα (σε ποσοστό 67% και πάνω) δε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί της ξένης γλώσσας και της μουσικής, στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις και στο γενικό βαθμό τους. Για τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου που παρουσιάζουν προβλήματα διαταραχής στο λόγο (κεκεδισμός, δυσαρθρία), ο βαθμός τους στη μουσική και στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

22 Δεν υπολογίζονται οι βαθμοί της μουσικής για τους μαθητές που αδυνατούν να έχουν επίδοση στο μάθημα αυτό λόγω πάθησης ή μειονεκτικότητας των φωνητικών τους οργάνων που βεβαιώνεται από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Για μαθητές τυφλούς ή πάσχοντες από εγκεφαλική παραλυσία (παραπληγία, τετραπληγία, κτλ.) ο βαθμός στα καλλιτεχνικά μαθήματα δεν υπολογίζεται στην προαγωγή ή απόλυσή τους ούτε στο γενικό βαθμό προαγωγής ή απόλυσης.

23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Να ορισθεί σε κάθε σχολείο ένας καθηγητής, που θα είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα της ειδικής αγωγής. Πριν από την προφορική ή τη γραπτή εξέταση οι καθηγητές να έχουν μελετήσει τη γνωμάτευση του μαθητή. Πριν από τις εξετάσεις καλό είναι να γίνεται επανάληψη που θα στηρίζεται σε συγκεντρωτικούς πίνακες που θα περιλαμβάνουν τα βασικότερα σημεία της ύλης, π.χ. γραμματικά, συντακτικά φαινόμενα, τη θεωρία των μαθηματικών, φυσικής, χημείας, ορολογία, κτλ.

24 Να γίνεται προσπάθεια κατά την επανάληψη να ομαδοποιούνται οι ασκήσεις, βάσει του τύπου επίλυσης τους. Να μάθουν να βρίσκουν λέξεις-κλειδιά στις εκφωνήσεις, κυκλώνοντας τα ζητούμενα και σβήνοντας τα περιττά, για να αντιλαμβάνονται καλύτερα το ζητούμενο. Να εξετάζουμε αν έχουν οι μαθητές αυτοί τις απαραίτητες σημειώσεις-φυλλάδια, γιατί πολλές φορές λόγω της διάσπασης της προσοχής τους μπορεί να τα χάνουν. Να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο εξέτασης τους.

25 Στα διαγωνίσματα αφού δοθούν τα θέματα είναι απαραίτητο οι ερωτήσεις να διαβάζονται από τον εξεταστή και να παρέχονται εξηγήσεις για να είναι κατανοητό το περιεχόμενό τους. Καλό είναι τα γραπτά κείμενα που τους δίνουμε προς επεξεργασία να είναι όσο το δυνατόν αραιογραμμένα. Στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες που εξετάζονται γραπτώς να μη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα ορθογραφικά λάθη ή τα λάθη με τα σημεία στίξεως. Να προτιμούνται οι απλές οπτικές απεικονίσεις ενός προβλήματος (σχήματα, διαγράμματα, κτλ.) ή να παρουσιάζονται αναλυτικά.

26 Τα θέματα να είναι σαφή και καλό είναι να τους παρουσιάζονται επιμερισμένα.
Να χρησιμοποιούνται εκτός από ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήματα (κενά, αντιστοίχιση, σωστό-λάθος). Κατά την προφορική εξέταση προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει ο εξεταζόμενος να νιώσει άνετα και να εκφραστεί ελεύθερα. οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα θέματα σε ένα πρόχειρο, όπου θα σημειώνουν ότι κρίνουν απαραίτητο και στη συνέχεια θα το αναπτύσσουν προφορικά.

27 Οι πρόχειρες σημειώσεις δεν συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.
Να δίνεται επιπλέον χρόνος, στην περίπτωση που θα ζητηθεί και να παρέχονται διευκρινίσεις. Ο εξεταστής να έχει την κατάλληλη οπτική επαφή με τον εξεταζόμενο, να μιλά καθαρά και σχετικά αργά, χωρίς να είναι επικριτικός.

28 Για την προφορική εξέταση καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μια κενή αίθουσα ή το γραφείο των καθηγητών. Η εξέταση να γίνεται σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς εξωτερικές επιδράσεις. Ο χώρος να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα οπτικά- ακουστικά ερεθίσματα. Αν παρατηρηθεί διάσπαση της προσοχής του μαθητή, ο εξεταστής να προσπαθήσει να τον επαναφέρει με διακριτικό τρόπο: Μια μη λεκτική κίνηση προς το παιδί, π.χ. Ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο, όταν δεν προσέχει.

29 Αν εμφανίζει έντονα στοιχεία υπερκινητικότητας, σκόπιμο είναι να διακόπτεται η εξέταση με ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, όπου δίνουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να διοχετεύσει την ενέργεια του σε μια κινητική δραστηριότητα εντός της αίθουσας, π.χ. να σβήσει τον πίνακα, να περπατήσει μέσα στην αίθουσα.

30 Μπορεί να χρειάζονται παραπάνω χρόνο για να ανταποκριθούν σε μια άσκηση (π.χ. μια χρονική αντικατάσταση στα αρχαία). Στα αρχαία να εξετάζεται περισσότερο η ελεύθερη απόδοση του νοήματος και όχι τόσο η πιστή μετάφραση του κειμένου. Στα θεωρητικά μαθήματα μπορεί ο μαθητής να δυσκολεύεται να αποδώσει το μάθημα σε συνεχή λόγο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που θα του υποβάλλονται. Τους διευκολύνουν οι ερωτήσεις με συγκεκριμένες ερωτηματικές λέξεις: ποιος, πότε, πού, πώς, γιατί. Επικεντρώνουμε την αξιολόγηση στην κατανόηση βασικών εννοιών του θέματος και στην επιστράτευση της κριτικής τους ικανότητας.

31 Στο μάθημα της έκθεσης η αξιολόγηση να επικεντρώνεται στην κατανόηση βασικών εννοιών του θέματος και στην παρουσίαση των επιχειρημάτων του. Στα πρακτικά μαθήματα, π.χ. στα μαθηματικά, φυσική, χημεία, μπορεί να μη χρησιμοποιούν ορθά τα πρόσημα ή να κάνουν λάθη στις πράξεις. Τότε ο καθηγητής παρεμβαίνει, επισημαίνει το λάθος και τον υποβοηθάει να συνεχίσει. Οι εξεταστές στα μαθήματα αυτά να έχουν υπόψη τους πώς οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολεύονται στην απομνημόνευση τύπων και ορισμών.

32 Ακόμα στα πρακτικά μαθήματα οι καθηγητές να λαμβάνουν υπόψη το συλλογισμό και τον τρόπο που ακολούθησε ο μαθητής για την επίλυση της άσκησης ή την απόδειξη μιας θεωρίας. Στην προφορική εξέταση ουσιαστικά παρουσιάζουν από το πρόχειρο αυτά που έχουν γράψει ή σχεδιάσει.

33 Γενικότερα για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε εξετάζονται προφορικά είτε γραπτά να λαμβάνουμε υπόψη ότι: Δυσκολεύονται ιδιαίτερα στις ξένες γλώσσες, όπου καλό είναι κυρίως στην ορθογραφία να μαθαίνουν ένα μικρό αριθμό λέξεων και να χρησιμοποιούνται και κλειστού τύπου ερωτήσεις (σωστό-λάθος, αντιστοίχηση, συμπλήρωση κενών, κτλ.) και Να τους δίνονται προς επεξεργασία μικρά κείμενα και τα ερωτήματα να είναι επιμερισμένα. Τέλος για όλα τα μαθήματα να λαμβάνουμε υπόψη ότι οι μαθητές αυτοί έχουν συσσωρεύσει κενά από τα προηγούμενα χρόνια

34 Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές ψυχοσυναισθηματική στήριξη, ενίσχυση και ενθάρρυνση, καθώς οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες πλήττουν την αυτοεκτίμησή τους. Καλό είναι η εξέταση τους να γίνεται μέσα σε ένα κλίμα ασφάλειας, αποδοχής και σεβασμού της ιδιαιτερότητάς τους. Να τους ενθαρρύνουμε να ρωτάνε για να λύσουν τυχόν απορίες.

35 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Οι γνωματεύσεις υποβάλλονται με σχετική αίτηση από τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, τους αποφοίτους, τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ (Ομάδα Α και Ομάδα Β) και τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Λυκείων της Ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, μέχρι 25 Φεβρουαρίου στα σχολεία τους. Για προφορική εξέταση γίνονται δεκτές γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ, των ΙΠΔ και για ορισμένες περιπτώσεις διαγνώσεις Υγειονομικών Επιτροπών.

36 Οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων των οποίων η ισχύς έχει λήξει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται δεκτές για τις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους αυτού. Οι γνωματεύσεις ελέγχονται από την Επιτροπή Εξετάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ). Δημιουργούνται καταστάσεις με τα στοιχεία των μαθητών και το λόγο της προφορικής εξέτασης και αποστέλλονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Τα δικαιολογητικά αυτά ισχύουν και για τα ειδικά μαθήματα.

37 Οι μαθητές θα εξεταστούν προφορικά:
στο Βαθμολογικό κέντρο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. ή στα Ειδικό Εξεταστικό κέντρο, που ορίζεται με απόφαση από το Διευθυντή Δ.Ε. Όσοι επιθυμούν ή εξετάζονται γραπτά αυτό θα γίνει στα εξεταστικά κέντρα που εξετάζονται και οι υπόλοιποι μαθητές του Λυκείου τους. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασής τους μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.

38 Για τους μαθητές που έχουν γνωμάτευση για προφορική εξέταση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαρηθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, πρόβλημα όρασης, κινητική αδυναμία άνω άκρων, φάσμα αυτισμού): Εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

39 Ο χρόνος προετοιμασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
Μετά το τρίωρο κλείνουν τα τετράδια και περιμένουν να κληθούν από την επιτροπή. Μπορεί κάποιος εξεταζόμενος και πριν το τρίωρο να δηλώσει έτοιμος για αξιολόγηση. Η επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εφόσον διαπιστώσει, κατά την αξιολόγηση, ότι έχει βάση το αίτημα του εξεταζόμενου για παράταση του χρόνου αξιολόγησης-βαθμολόγησης, να του παρέχει αυτή την παράταση για εύλογο χρονικό διάστημα, έως 30 λεπτά. Η παράταση αυτή συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της αξιολόγησης-βαθμολόγησης και την εκτίμηση της επιτροπής.

40 Οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στις αίθουσες εξέτασης την ίδια ώρα με τους λοιπούς εξεταζόμενους.
Ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει τα θέματα αν ζητηθεί από τον εξεταζόμενο. Οι εξεταζόμενοι μελετούν τα θέματα και προετοιμάζονται για να παρουσιαστούν στην επιτροπή. Κρατούν σημειώσεις, τις οποίες μπορούν να συμβουλευτούν κατά την προφορική τους εξέταση.

41 Οι βαθμολογητές-αναβαθμολογητές πρέπει να έχουν σύγκλιση απόψεων για τις ζητούμενες απαντήσεις.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η κρίση τους θα είναι πιο αντικειμενική και άμεση. Όταν οι μαθητές είναι έτοιμοι ή όταν παρέλθει ο τρίωρος χρόνος προετοιμασίας, ο κάθε ένας προσέρχεται ξεχωριστά στην αίθουσα, όπου βρίσκεται η επιτροπή.

42 Η Επιτροπή αποτελείται από: δυο βαθμολογητές και έναν τρίτο βαθμολογητή.
Εφόσον ο αριθμός των επιτροπών το επιτρέπει ο Πρόεδρος ή ο γραμματέας της επιτροπής ή και οι δυο. Επίσης στην Επιτροπή μπορεί να παρίσταται: ο Σύμβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος των ΚΕΔΔΥ ή ο εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας των ΚΕΔΔΥ, για να παρέχουν διευκρινίσεις σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν ζητηθεί από την επιτροπή.

43 Ο εξεταζόμενος αναπτύσσει προφορικά τις απαντήσεις του στα θέματα με όποια σειρά επιθυμεί.
Σε περίπτωση που θέλει να απαντήσει και γραπτά σε κάποια ερωτήματα, εκφράζει την επιθυμία του, όταν προσέρχεται ενώπιον της επιτροπής και το δηλώνει γραπτά στο δοκίμιο του. Η γραπτή δήλωση του υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της επιτροπής.

44 Στο τέλος ο Πρόεδρος παραλαμβάνει το τετράδιο και ο υποψήφιος αποχωρεί.
Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει το συνολικό βαθμό και την αναλυτική βαθμολογία. Ο Πρόεδρος επικαλύπτει τις βαθμολογίες του και δίνει το τετράδιο στο δεύτερο βαθμολογητή. Μετά ο πρόεδρος αποκαλύπτει τους βαθμούς και αν υπάρχει μεγαλύτερη των 12 μονάδων διαφορά, το δίνει στον τρίτο βαθμολογητή. Οι εξεταστές μπορούν να κρατούν σημειώσεις, χωρίς να λαμβάνονται αυτές υπόψη από τα άλλα μέλη της επιτροπής και αυτές καταστρέφονται μετά την αξιολόγηση.

45 Στα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδιο, κτλ
Στα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδιο, κτλ.), εξετάζονται γραπτά ή προφορικά ή γραπτά και προφορικά, κατά τον ίδιο χρόνο, με το ίδιο πρόγραμμα και πάνω στα ίδια θέματα.

46 Οι εξεταστές μπορούν να υποδεικνύουν στον εξεταζόμενο τυχόν λάθη που δεν οφείλονται σε έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης, αλλά είναι δυσλεκτικά συμπτώματα. Π.χ. Σε άσκηση των μαθηματικών ή της χημείας ο εξεταστής υποδεικνύει τυχόν αναριθμητισμό, τον οποίο διορθώνει ο ίδιος ο εξεταζόμενος, για να αποφευχθεί ένα λανθασμένο αποτέλεσμα.

47 Αν απαιτείται γραφική αναπαράσταση και ο εξεταζόμενος αδυνατεί να γράψει, ο εξεταστής μπορεί να τη σχεδιάσει καθ’ υπόδειξη του εξεταζόμενου. Όταν ο εξεταζόμενος απαντά σε θέματα, όπως είναι η Ιστορία, η Βιολογία, κ.α. εφόσον ο εξεταστής διαπιστώσει ότι ο εξεταζόμενος αδυνατεί να αποδώσει το θέμα σε συνεχή λόγο Μπορεί να τον εξετάσει με την υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες θα τον διευκολύνουν στη διατύπωση γνώσεων, αλλά δεν θα πρέπει να του υποδεικνύουν την απάντηση. Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο υποψήφιος ζητήσει την ανάγνωση κάποιου θέματος τότε ο επιτηρητής ή ο εξεταστής θα επαναλάβει άλλη μια φορά την ανάγνωση.

48 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Με το ΚΕΔΔΥ Καβάλας. Με το Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού Καβάλας. Με το τμήμα Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου.

49 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!


Κατέβασμα ppt "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google