Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Από το βιβλίο των Ψαλμ ῶ ν Crédidi, propter quod locútus sum: (115) Dómine virtútum, beátus homo, qui sperat in te. (83) Quóniam magnus es tu, et fáciens.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Από το βιβλίο των Ψαλμ ῶ ν Crédidi, propter quod locútus sum: (115) Dómine virtútum, beátus homo, qui sperat in te. (83) Quóniam magnus es tu, et fáciens."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Από το βιβλίο των Ψαλμ ῶ ν Crédidi, propter quod locútus sum: (115) Dómine virtútum, beátus homo, qui sperat in te. (83) Quóniam magnus es tu, et fáciens mirabília: tu es Deus solus (85) sperávit anima mea in Dómino (119) Dominus dixit ad me filius meus es tu ego hodie genui te (2) Dominus regnavit gloria indutus est (92) benedic anima mea Domino et omnia viscera mea nomini sancto eius (102)

2 Το Σύμβολο της Πίστεως στα λατινικά (η παπική επέμβαση σε παρένθεση): άσκηση ανάγνωσης/μετάφρασης Credo in unum Deum, patrem omnipoténtem, factórem coeli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum. Et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem descéndit de cœlis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Virgine: et homo factus est. Crucifíxus etiam pro nobis; sub Póntio Pilato passus, et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scripturas. Et ascéndit in coelum: sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos et mórtuos: cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem: qui ex Patre (Filióque) procédit. Qui cum Patre, et Filio simul adorátur et conglorificátur: qui locútus est per Prophétas. Et unam, sanctam, catholicam et Apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum. Et vitam ventúri sǽculi. Amen. Unus -unius= ένας Omnipotens –tentis= παντοδύναμος Factor –oris= δημιουργός, ποιητής (in)visibilis –is= (α)ορατός Omne –is= όλο, παν Natus –ti= γεννημένος Lumen –minis= φως Genitus –ti= γεννημένος Factus –ti= φταιγμένος, ποιηθείς Consubstantialis –lis= ομοούσιος Salus –tis= σωτηρία Descendo –scendi –scensum –3= κατεβαίνω Incarnatus –ti= σαρκωθείς Crucifigo –fixi –fixum –3= σταυρώνω Patior –passus sum, pati3= πάσχω Sepelio –sepelivi –sepultum –4= θάπτω Resurgo –resurrexi –resurrectum –3= ανασταίνω Scriptura –ae= γραφή Ascendo –ascendi –ascensum –3= ανεβαίνω Sedeo –sedi –sessum –2= κάθομαι Dextera –ae= δεξιά (επίθετο) Iudico 1= κρίνω Vivus –vi ≠ mortuus-tui= ζωντανός ≠ νεκρός Regnum –ni= βασίλειο Finis –nis= τέλος, όριο Vivificans –ntis= ζωοποιών Procedo –processi –processum –3= εκπέμπω, εκπορεύω Adoro 1= λατρεύω, προσκυνώ Glorifico 1= δοξάζω Loquor –locutus sum –loqui 3= μιλώ Confiteor –confessus sum –confiteri 2= ομολογώ Remissio –onis= άφεση Peccatus –us= αμ ἀ ρτημα Exspecto 1= περιμένω, προσδοκώ

3 Α και Β συζυγία των ρημάτων-οριστική ενεργητικής φωνής Α συζυγία (a) / amoΒ συζυγία (e) / deleo Amo, amas, amat, amamus, amatis, amantDeleo, deles, delet, delemus, deletis, delent Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant Delebam, delebas, delebat, delebamus, delebatis, delebant Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt Delebo, delebis, delebit, delebimus, delebitis, delebunt Amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavistis, amaverunt Delevi, delevisti, delevit, delevimus, delevistis, deleverunt Amaveram, amaveras, amaverat, amaveramus, amaveratis, amaverant Deleveram, deleveras, deleverat, deleveramus, deleveratis, deleverant Amavero, amaveris, amaverit, amaverimus, amaveritis, amaverint Delevero, deleveris, deleverit, deleverimus, deleveritis, deleverint


Κατέβασμα ppt "Από το βιβλίο των Ψαλμ ῶ ν Crédidi, propter quod locútus sum: (115) Dómine virtútum, beátus homo, qui sperat in te. (83) Quóniam magnus es tu, et fáciens."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google