Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Μ π ακάλης Κώστας : history – logotexnia.blogspot.com ▲ Τα όρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Μ π ακάλης Κώστας : history – logotexnia.blogspot.com ▲ Τα όρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Μ π ακάλης Κώστας : history – logotexnia.blogspot.com ▲ Τα όρια του βυζαντινού κράτους α π ό τα μέσα του 7 ου ως τον 9 ο αιώνα. Ε π εξεργασία : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. © ΙΜΕ http://www.ime.gr/chronos/09/gr/gallery /main/others/o2p2.html

2 ▲ http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europe_around_650.jpg

3 α. Γότθοι: Εγκαταστάθηκαν π ροσωρινά στα Βαλκάνια, Ανέ π τυξαν σύντομες σχέσεις με το Βυζάντιο. β. Σλάβοι: Εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο Βυζάντιο, Οργάνωσαν τις σκλαβηνίες (7 ος και 8 ος αιώνας ) π ου αφομοιώθηκαν α π ό το Βυζάντιο. γ. Βούλγαροι: Ίδρυσαν κράτος ανάμεσα στο Δούναβη και την οροσειρά του Αίμου (7 ος αι.), Αναγνωρίστηκαν α π ό το Βυζάντιο, συγκρούστηκαν με αυτό και σχετίστηκαν εμ π ορικά, Ασ π άστηκαν το χριστιανισμό (864 μ. Χ.) δ. Άραβες Κατέκτησαν τις βυζαντινές ε π αρχίες της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής, Ε π ιδίωξαν να κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο, Ανέ π τυξαν σ π ουδαίο π ολιτισμό, Συγκρούστηκαν με το Βυζάντιο αλλά και σχετίστηκαν π ολλα π λά μαζί του.

4 Στο κεφάλαιο αυτό θα μάθετε : ► Για την π ροέλευση, τις συνθήκες εγκατάστασης στις βυζαντινές χώρες και τις σχέσεις με το Βυζάντιο των Σλάβων και των Βουλγάρων. ► Για την ίδρυση, την ε π έκταση, τον π ολιτισμό και το εμ π όριο του Ισλάμ. Πυκνότητα των σλαβικών το π ωνυμίων στην Ελλάδα. ■ Μελετήστε το γράφημα - χάρτη. Τι συμ π εραίνετε για την π υκνότητα των σλαβικών εγκαταστάσεων στον ελλαδικό χώρο ;

5 I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο ▲ Να ε π ισημάνετε στον χάρτη π οιοι λαοί α π ειλούν τη βυζαντινή ε π ικράτεια στο βορρά ; Γνωρίζετε κά π οια α π ό τα χαρακτηριστικά τους ;

6 Νομάδες με ιδιότυ π η π ολιτική οργάνωση. Τον 6 ο αι. εγκαταστάθηκαν βόρεια του Δούναβη. Άρχισαν ε π ιδρομές κατά του Βυζαντίου. Στα τέλη του 6 ου και στις αρχές του 7 ου αι. οι Σλάβοι π έρασαν στην ε π ιρροή των Αβάρων.

7 Συνήθειες Σλάβων Οι Σλάβοι, ε π ειδή ζουν ληστρική ζωή, συνηθίζουν να ε π ιχειρούν ε π ιθέσεις κατά των εχθρών τους σε δασώδεις, στενούς και κρημνώδεις τό π ους. Χρησιμο π οιούν κατάλληλα τις ενέδρες και κάνουν ξαφνικές ε π ιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας και της μέρας, ε π ινοώντας π ολλά μέσα. Οι Σλάβοι είναι εμ π ειρότατοι στη διάβαση των π οταμών και μένουν καρτερικά μέσα στο νερό. Συχνά καταδύονται στα βάθη του νερού και κρατούν στο στόμα τους μακριά κούφια καλάμια π ου φτάνουν στην ε π ιφάνεια του νερού. Ξα π λωμένοι ανάσκελα στα βάθη του νερού ανα π νέουν με καλάμια και αντέχουν για π ολλές ώρες, έτσι π ου δεν γίνονται αντιλη π τοί. Στρατηγικόν Μαυρικίου, έκδ. G. T. Dennis-E. Gamillscheg ( Βιέννη 1981) 374-376. ◄ Στρατηγικόν σημαίνει " εγχειρίδιο με οδηγίες για στρατιωτικούς ". Ποιες α π ό τις π ληροφορίες του Στρατηγικού του Μαυρικίου (π ρώτο π αράθεμα ) π ιστεύεις ότι ήταν χρήσιμες για τη στρατιωτική αντιμετώ π ιση των Σλάβων ;

8 Καταγωγή - Οργάνωση Λαός ουννικής καταγωγής. Ίδρυσαν π ρος τα τέλη του 6 ου αι. μια π ανίσχυρη αυτοκρατορία στην Κεντρική Ευρώ π η. Σχέσεις με Βυζάντιο Ενεργούσαν συχνά ε π ιθέσεις στα βαλκανικά εδάφη του Βυζαντίου, π αρασύροντας μαζί τους και τους Σλάβους. Άβαροι και Σλάβοι π ολιόρκησαν αρκετές φορές, αλλά χωρίς α π οτέλεσμα τη Θεσσαλονίκη. Οι 'A βαροι έχασαν σταδιακά τη δύναμή τους, ιδιαίτερα μετά την α π οτυχημένη π ροσ π άθεια π ολιορκίας της Κωνσταντινού π ολης μαζί με τους Πέρσες, το 626,

9 Σλάβοι - Σκλαβηνίες Ίδρυσαν σκλαβηνίες, π ολιτικά αυτόνομες νησίδες σλαβικού π ληθυσμού, διάσ π αρτες ανάμεσα σε Έλληνες. Αρχικά : λεηλασίες κι ε π ιθέσεις = π ροβλήματα ε π ικοινωνίας Κων /π ολης με τις ευρω π αϊκές ε π αρχίες Βυζαντίου (π. χ. Θεσσαλονίκη ). Σταδιακά ανέ π τυξαν με τους ελληνικούς π ληθυσμούς οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις και ε π ηρεάστηκαν α π ό τον π ολιτισμό τους. Αρχές 7 ου αι. π ροχώρησαν νότια - εγκαταστάθηκαν σε εδάφη της σημερινής η π ειρωτικής Ελλάδας.

10 ▲ Η Θεσσαλονίκη και το τείχος της α π ό τα ανατολικά. Το 597 Σλάβοι και Άβαροι π ολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μ π όρεσαν να την καταλάβουν. Οι κάτοικοι της π όλης π ίστεψαν ότι σώθηκαν α π ό θαύμα π ου έκανε ο άγιος Δημήτριος.

11 Θεσμοί και εξωτερική εμφάνιση των Σλάβων Αυτές οι φυλές δεν υ π ακούουν στην κυριαρχία ενός μόνον ανδρός, αλλά α π ό π αλιά διαβιούν υ π ό καθεστώς δημοκρατίας ( δηλ. έλλειψης κεντρικής εξουσίας ). Γι ' αυτό α π οφασίζουν α π ό κοινού για τα συμφέροντα και τα δύσκολα ζητήματα [...]. Μερικοί δεν φορούν χιτώνα ή π ανωφόρι ( τριβώνιον ), αλλά μόνο π αντελόνια ( αναξυρίδες ) ως τη μέση τους και έτσι [ ημίγυμνοι ] ρίχνονται εναντίον των εχθρών. Μιλούν μια και μοναδική, εντελώς βάρβαρη γλώσσα και [...] είναι όλοι τους εξαιρετικά ψηλοί και δυνατοί. Όσο αφορά το χρώμα του δέρματος και των μαλλιών, δεν είναι εντελώς λευκοί και ξανθοί ή μελαμψοί αλλά όλοι τους κοκκινω π οί. Προκό π ιος, Υ π έρ π ολέμων,VII,14. ► Ο ιστορικός Προκό π ιος π ου γνώριζε καλά τη συμ π εριφορά των δήμων του Ι ππ οδρόμου κατά τη στάση του Νίκα, χρησιμο π οιεί τον όρο δημοκρατία με τη σημασία " κυριαρχία των δήμων, έλλειψη κεντρικής εξουσίας, αναρχία ". Τι σήμαινε ο όρος δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα και τι σημαίνει σήμερα ; ▲ http://123-p.blogspot.gr/2011/01/blog- post_24.html

12 Η βυζαντινή κυβέρνηση ακολούθησε μια ρεαλιστική π ολιτική και ε π έτυχε να εντάξει ομαλά τους Σλάβους των κεντρικών και νότιων π εριοχών των Βαλκανίων στη βυζαντινή κοινωνία (9 ος και 10 ος αι.). Οι Σλάβοι εξελληνίστηκαν σε τρία στάδια : ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ Τελικά αφομοιώθηκαν κοινωνικά και εθνολογικά. ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ακολούθως εκχριστιανίστηκαν. ΥΠΟΤΑΓΗ Πρώτα υ π οτάχθηκαν στρατιωτικά στο Βυζάντιο,

13 ◄ Η θριαμβευτική είσοδος του αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β΄ (685- 695/705-711) στη Θεσσαλονίκη μετά τη νίκη του εναντίον των Σλάβων. Τοιχογραφία στο νότιο τοίχο του ναού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. 7 ος αιώνας. Θεσσαλονίκη, 9 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Y ΠΠ O/ ΤΑΠ. Σακελλαρίου, Μ., Μακεδονία 4000 Χρόνια Ελληνικής I στορίας και Πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών Α. Ε., Αθήνα 1994, σ. 251, εικ. 175. © ΥΠΠΟ http://www.ime.gr/chronos /09/gr/gallery/index.html

14 ▲ Τα σημερινά σλαβικά κράτη. http://el.wikipedia.org/wiki


Κατέβασμα ppt "I. Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο Μ π ακάλης Κώστας : history – logotexnia.blogspot.com ▲ Τα όρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google