Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 FF P1 FF P3 TH0 1 1 1 1 00....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL002 Αρχικοποίηση Τ0 CLR TR0 MOV TL0,#256-250.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 FF P1 FF P3 TH0 1 1 1 1 00....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL002 Αρχικοποίηση Τ0 CLR TR0 MOV TL0,#256-250."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 FF P1 FF P3 TH0 1 1 1 1 00....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL002 Αρχικοποίηση Τ0 CLR TR0 MOV TL0,#256-250 MOV TH0,TL0 MOV TMOD,#02h SETB ET0 SETB EA SETB TR0 Αρχικοποίηση χρονιστή CLR TR0 MOV TL0,#256-250 MOV TH0,TL0 MOV TMOD,#02h SETB ET0 SETB EA SETB TR0 0606 0606 TF0TF0 ET0EA 07 Διακοπή

2 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 1 00....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL0 Αρχικοποίηση οθόνης 0606 TF0TF0 ET0EA 9D Διακοπή Αρχικοποίηση οθόνης MOV R1,#FONT0 MOV R0,#0FEh;scan  11111110 FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = MOV R1,#FONT0 MOV R0,#FEh 30 FE 9FA1A3 FF P1 FF P3

3 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 1 06 00 FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL0 Εκτύπωση κειμένου TF0TF0 ET0EA Διακοπή Ρουτίνα PRINT MOV FONT0,#78h;t MOV FONT1,#0F9h;E MOV FONT2,#0EDh;S MOV FONT3,#78h;t … FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = C5 78 F9 ED 78 C8CBCE MOV FONT0,#78h MOV FONT1,#0F9h MOV FONT2,#0EDh MOV FONT3,#78h D1 FF P1 FF P3

4 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 1 06 00 FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Κυρίως πρόγραμμα-A TF0TF0 ET0EA FD Κυρίως πρόγραμμα … DEL2:MOV R4,#40h DEL3:NOP DJNZ R4,DEL3 DJNZ R5,DEL2 … FF P1 FF P3 NOP FE DJNZ R4,DEL3 0006 TF0TF0 FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή

5 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 1 06 00 FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Διάνυσμα διακοπής-Α TF0TF0 ET0EA ORG 0000h JMP INIT ORG 000Bh JMP IRQT0 ORG 0013h JMP IRQEX1 ORG 100h INIT:… FF P1 FF P3 ?? FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Δ ι ά ν υ σ μ α Δ ι α κ ο π ή ς JMP IRQT0

6 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 1 06 00 FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Ρουτίνα διακοπής-Α TF0TF0 ET0EA IRQT0:MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND MOV R1,#FONT0 MOV R0,#07Fh IRQEND:RETI FF P1 FF P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Ρ ο υ τ ί ν α Δ ι α κ ο π ή ς MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND RETI 78 FE 0 78 FEFD 31 TF0TF0

7 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 0 06 FD 31....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 TF0TF0 ET0EA 78 P1 FE P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή 78 Κυρίως πρόγραμμα-Β Κυρίως πρόγραμμα … DEL2:MOV R4,#40h DEL3:NOP DJNZ R4,DEL3 DJNZ R5,DEL2 … NOP DJNZ R4,DEL3 TF0TF0 Διακοπή 0006

8 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 0 06 xx FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Διάνυσμα διακοπής-Β TF0TF0 ET0EA ORG 0000h JMP INIT ORG 000Bh JMP IRQT0 ORG 0013h JMP IRQEX1 ORG 100h INIT:… 78 P1 FE P3 ?? FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Δ ι ά ν υ σ μ α Δ ι α κ ο π ή ς JMP IRQT0 78

9 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 1 0 06 xx FD 31....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Ρουτίνα διακοπής-Β TF0TF0 ET0EA IRQT0:MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND MOV R1,#FONT0 MOV R0,#07Fh IRQEND:RETI 78 P1 FE P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Ρ ο υ τ ί ν α Δ ι α κ ο π ή ς MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND RETI 78 TF0TF0 FF 1 F9 FD 0 FB 32

10 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 0 1 06 xx FB 32....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 TF0TF0 ET0EA F9 P1 FD P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή F9 Κυρίως πρόγραμμα-Γ Κυρίως πρόγραμμα … DEL2:MOV R4,#40h DEL3:NOP DJNZ R4,DEL3 DJNZ R5,DEL2 … NOP DJNZ R4,DEL3 TF0TF0 Διακοπή 0006

11 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 0 1 06 xx FB 32....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Διάνυσμα διακοπής-Γ TF0TF0 ET0EA ORG 0000h JMP INIT ORG 000Bh JMP IRQT0 ORG 0013h JMP IRQEX1 ORG 100h INIT:… F9 P1 FD P3 ?? FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Δ ι ά ν υ σ μ α Δ ι α κ ο π ή ς JMP IRQT0 F9

12 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 1 0 1 06 xx FB 32....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Ρουτίνα διακοπής-Γ TF0TF0 ET0EA IRQT0:MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND MOV R1,#FONT0 MOV R0,#07Fh IRQEND:RETI F9 P1 FD P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Ρ ο υ τ ί ν α Δ ι α κ ο π ή ς F9 TF0TF0 MOV P3,#0FFh FF 1 MOV P1,@R1 ED MOV P3,R0 FB 0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A FBF7 INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND RETI 33

13 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 0 1 1 06 xx F7 33....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Κυρίως πρόγραμμα-Δ TF0TF0 ET0EA Κυρίως πρόγραμμα … DEL2:MOV R4,#40h DEL3:NOP DJNZ R4,DEL3 DJNZ R5,DEL2 … ED P1 FB P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή ED NOP DJNZ R4,DEL3 TF0TF0 Διακοπή 0006

14 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 0 1 1 06 xx F7 33....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Διάνυσμα διακοπής-Δ TF0TF0 ET0EA ED P1 FB P3 ?? FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή ED ORG 0000h JMP INIT ORG 000Bh JMP IRQT0 ORG 0013h JMP IRQEX1 ORG 100h INIT:… Δ ι ά ν υ σ μ α Δ ι α κ ο π ή ς JMP IRQT0

15 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 1 0 1 1 06 xx F7 33....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Ρουτίνα διακοπής-Δ TF0TF0 ET0EA ED P1 FB P3 ?? FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή ED IRQT0:MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND MOV R1,#FONT0 MOV R0,#0FEh IRQEND:RETI Ρ ο υ τ ί ν α Δ ι α κ ο π ή ς TF0TF0 MOV P3,#0FFh FF 1 MOV P1,@R1 78 MOV P3,R0 F7 0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A F7EF INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND 34 MOV R1,#FONT0 30 MOV R0,#0FEh FE RETI

16 8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 TH0 0 1 1 1 06 00 FE 30....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 78 F9 ED 78 00 … TL0 Ρουτίνα διακοπής-Ε TF0TF0 ET0EA IRQT0:MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND MOV R1,#FONT0 MOV R0,#07Fh IRQEND:RETI FF P1 F7 P3 xx FONT0 = FONT1 = FONT2 = FONT3 = Διακοπή Ρ ο υ τ ί ν α Δ ι α κ ο π ή ς MOV P3,#0FFh MOV P1,@R1 MOV P3,R0 MOV A,R0 RL A MOV R0,A INC R1 CJNE R1,#34,IRQEND RETI 78 0 FEFD 31 TF0TF0 78 FFFE 1


Κατέβασμα ppt "8051 A R0 R1 P1 P3.3 P3.2 P3.1 P3.0 FF P1 FF P3 TH0 1 1 1 1 00....... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 … FF 00 … TL002 Αρχικοποίηση Τ0 CLR TR0 MOV TL0,#256-250."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google