Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ

2 Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2006 Ένας Θεός σε τρία πρόσωπα

3 Αγία Τριάδα Η διατύπωση του δόγματος 1ον: Ο Θεός υπάρχει αιωνίως σε τρία πρόσωπα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. 1ον: Ο Θεός υπάρχει αιωνίως σε τρία πρόσωπα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. 2ον: Κάθε πρόσωπο είναι πλήρως Θεός. 2ον: Κάθε πρόσωπο είναι πλήρως Θεός. 3ον: Υπάρχει μόνον ένας Θεός. 3ον: Υπάρχει μόνον ένας Θεός.

4 Υπάρχει η φράση «Αγία Τριάδα» στην Αγία Γραφή; Όχι. Η φράση Αγία Τριάδα δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, ούτε το δόγμα της Αγίας Τριάδας αναπτύσσεται σε κάποιο σημείο του λόγου του Θεού συστηματικά. Όχι. Η φράση Αγία Τριάδα δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, ούτε το δόγμα της Αγίας Τριάδας αναπτύσσεται σε κάποιο σημείο του λόγου του Θεού συστηματικά. Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού περιέχει πολλές αναφορές στην αλήθεια της Αγίας Τριάδας, η Παλαιά Διαθήκη με λιγότερη, η Καινή Διαθήκη με περισσότερη σαφήνεια. Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού περιέχει πολλές αναφορές στην αλήθεια της Αγίας Τριάδας, η Παλαιά Διαθήκη με λιγότερη, η Καινή Διαθήκη με περισσότερη σαφήνεια.

5 Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη Ο πληθυντικός της μεγαλειότητος αποτελεί για κάποιους θεολόγους ένδειξη για περισσότερα του ενός πρόσωπα στη θεότητα. Ο πληθυντικός της μεγαλειότητος αποτελεί για κάποιους θεολόγους ένδειξη για περισσότερα του ενός πρόσωπα στη θεότητα. «Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών·» Γεν. α’ 26 «Και είπεν ο θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωσιν ημών·» Γεν. α’ 26 Σε πολλές περικοπές, επίσης, ένα πρόσωπο που ονομάζεται «Θεός» ή «Κύριος» διακρίνεται από ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζεται επίσης «Θεός». Σε πολλές περικοπές, επίσης, ένα πρόσωπο που ονομάζεται «Θεός» ή «Κύριος» διακρίνεται από ένα άλλο πρόσωπο που ονομάζεται επίσης «Θεός».

6 Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας αδικίαν· διά τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Ψαλμ. με’ 6-7 «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου. Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας αδικίαν· διά τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον αγαλλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου». Ψαλμ. με’ 6-7 «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ψαλμ. ρι’ 1 «Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, Κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ψαλμ. ρι’ 1

7 Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη «Και κατέβη ο Κύριος εν νεφέλη και εστάθη μετ' αυτού εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου». Έξοδος λδ’ 5 «Και κατέβη ο Κύριος εν νεφέλη και εστάθη μετ' αυτού εκεί και εκήρυξε το όνομα του Κυρίου». Έξοδος λδ’ 5 «Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο· απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτώ· αφότου έγεινε τούτο, εγώ ήμην εκεί και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλεν εμέ και το πνεύμα αυτού». Ησ. μη’ 16 «Πλησιάσατε προς εμέ, ακούσατε τούτο· απ' αρχής δεν ελάλησα εν κρυπτώ· αφότου έγεινε τούτο, εγώ ήμην εκεί και τώρα Κύριος ο Θεός απέστειλεν εμέ και το πνεύμα αυτού». Ησ. μη’ 16 «Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς διά Κυρίου του Θεού αυτών». Ωσηέ α’ 7 «Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς διά Κυρίου του Θεού αυτών». Ωσηέ α’ 7

8 Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη Πολλές αναφορές στον άγγελο του Θεού υποδηλώνουν την ύπαρξη περισσότερων του ενός προσώπων στη Θεότητα. Πολλές αναφορές στον άγγελο του Θεού υποδηλώνουν την ύπαρξη περισσότερων του ενός προσώπων στη Θεότητα. «Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο … Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωϋσήν ότι έστρεψε να παρατηρήση, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου». Έξοδος γ’ 2-6 «Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος εκαίετο υπό του πυρός και η βάτος δεν κατεκαίετο … Και ως είδεν ο Κύριος τον Μωϋσήν ότι έστρεψε να παρατηρήση, εφώνησε προς αυτόν ο Θεός εκ μέσου της βάτου». Έξοδος γ’ 2-6

9 Η Αγία Τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη «Ο Κύριος με είχεν εν τη αρχή των οδών αυτού, προ των έργων αυτού, απ' αιώνος. προ του αιώνος με έχρισεν, απ' αρχής, πριν υπάρξη η γη. Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα· Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα· Πριν τα όρη θεμελιωθώσι, προ των λόφων, εγώ εγεννήθην·» Παροιμίες η’ 22-25 Πριν τα όρη θεμελιωθώσι, προ των λόφων, εγώ εγεννήθην·» Παροιμίες η’ 22-25

10 Η Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη Στη βάπτιση του Χριστού Στη βάπτιση του Χριστού «Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ματθ. γ’ 16-17 «Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν· και ιδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα· Ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην». Ματθ. γ’ 16-17

11 Η Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη Στη μεγάλη αποστολή Στη μεγάλη αποστολή «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος …» Ματθ. κη’ 19 Σε ποιμαντορικές ευχές Σε ποιμαντορικές ευχές «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών· αμήν». Β’ Κορ. ιγ’ 14

12 Η Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη Σε άλλες εκφράσεις που υποδηλώνουν την Τριάδα. Οι συγγραφείς της ΚΔ αποδίδουν γενικά το όνομα «Θεός» στον Θεό Πατέρα και το όνομα «Κύριος» στον Θεό Υιό. Σε άλλες εκφράσεις που υποδηλώνουν την Τριάδα. Οι συγγραφείς της ΚΔ αποδίδουν γενικά το όνομα «Θεός» στον Θεό Πατέρα και το όνομα «Κύριος» στον Θεό Υιό. «αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού». Α’ Κορ. η’ 6 «αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, δι' ου τα πάντα και ημείς δι' αυτού». Α’ Κορ. η’ 6

13 Η Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη «Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας· εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα· εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν». Εφεσ. δ’ 4-6 «Εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας· εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα· εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ων επί πάντων και διά πάντων και εν πάσιν υμίν». Εφεσ. δ’ 4-6 «Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι». Α’ Κορ. ιβ’ 4-6 «Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό· είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός· είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι». Α’ Κορ. ιβ’ 4-6

14 Η Αγία Τριάδα στην Καινή Διαθήκη «εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς». Α’ Πέτρου α’ 2 «εκλεκτούς κατά πρόγνωσιν Θεού Πατρός, διά του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού· πληθυνθείη χάρις και ειρήνη εις εσάς». Α’ Πέτρου α’ 2 «Σεις όμως, αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον». Ιούδας 20-21 «Σεις όμως, αγαπητοί, εποικοδομούντες εαυτούς επί την αγιωτάτην πίστιν σας, προσευχόμενοι εν Πνεύματι Αγίω, φυλάξατε εαυτούς εις την αγάπην του Θεού, προσμένοντες το έλεος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις ζωήν αιώνιον». Ιούδας 20-21

15 «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι έν·». «Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτοι οι τρεις είναι έν·». Το χωρίο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στις σύγχρονες μεταφράσεις διότι δεν εντοπίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των αρχαιότερων και πιο αξιόπιστων ελληνικών χειρογράφων. Το χωρίο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον στις σύγχρονες μεταφράσεις διότι δεν εντοπίζεται στη συντριπτική πλειοψηφία των αρχαιότερων και πιο αξιόπιστων ελληνικών χειρογράφων. Το χωρίο Α’ Ιωάννου ε’ 7

16 Αποσαφήνιση του δόγματος

17 1ον: Ο Θεός υπάρχει σε τρία πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι ο Πατήρ δεν είναι ο Υιός, ούτε ο Υιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι διακρινόμενα πρόσωπα. Δεν συγχέονται. Αυτό σημαίνει ότι ο Πατήρ δεν είναι ο Υιός, ούτε ο Υιός είναι το Άγιο Πνεύμα. Είναι διακρινόμενα πρόσωπα. Δεν συγχέονται. «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος». Ιωάν. α’ 1 «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος». Ιωάν. α’ 1 «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς». Ιωάν. ιδ’ 26 «ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς». Ιωάν. ιδ’ 26

18 2ον: Κάθε πρόσωπο κατέχει πλήρως τη μία θεία ουσία. Δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη θεότητα, τις ιδιότητες, τη φύση τους. Είναι ίσα. Δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη θεότητα, τις ιδιότητες, τη φύση τους. Είναι ίσα. Ο Πατέρας είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ. Ο Πατέρας είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ. Ο Υιός είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ. Ο Υιός είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ. Το Άγιο Πνεύμα είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ. Το Άγιο Πνεύμα είναι πλήρως Θεός, αιώνιος, παντοκράτωρ, παντογνώστης, πανταχού παρών κ.λπ.

19 3ον: Υπάρχει μόνον ένας Θεός. Παλαιά ΔιαθήκηΠαλαιά Διαθήκη «Άκουε, Ισραήλ· Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος». Δευτερονόμιο ς’ 4. Καινή Διαθήκη Καινή Διαθήκη «αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν» Α’ Κορ. η’ 6 «αλλ' εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα και ημείς εις αυτόν» Α’ Κορ. η’ 6 Συνεπώς όταν μιλούμε για τρία πρόσωπα, δεν εννούμε τρεις θεούς. Εννοούμε τρεις υποστάσεις στον ένα Θεό. Συνεπώς όταν μιλούμε για τρία πρόσωπα, δεν εννούμε τρεις θεούς. Εννοούμε τρεις υποστάσεις στον ένα Θεό.

20 Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος; 1. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας έχουν διαφορετικές λειτουργίες στη σχέση τους με τον κόσμο. (οικονομία της Τριάδος) a)Ως προς τη δημιουργία i. Ο Πατέρας είπε («Και είπεν ο Θεός …») ii. Ο Υιός εξετέλεσε («δι’ Αυτού πάντα εγένετο) iii. Το Πνεύμα εκκόλαπτε τη δημιουργία («Και Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας των υδάτων…» b)Ως προς τη λύτρωση i. Ο Πατέρας σχεδίασε και απέστειλε τον Υιό και το Πνεύμα ii. Ο Υιός υπάκουσε και έφερε σε πέρας το σχέδιο iii. Το Πνεύμα εφαρμόζει τη λύτρωση σε εμάς.

21 Συνεπώς … Συνεπώς … υπάρχει διαφορά των προσώπων ως προς την τάξη και τους ρόλους τους. υπάρχει διαφορά των προσώπων ως προς την τάξη και τους ρόλους τους. Ο Πατήρ είναι πρώτος, ο Υιός δεύτερος, το Άγιο Πνεύμα τρίτο. Ο Πατήρ είναι πρώτος, ο Υιός δεύτερος, το Άγιο Πνεύμα τρίτο. Ωστόσο τα τρία πρόσωπα δεν μπορούν να χωριστούν το ένα από το άλλο. Σε κάθε ενέργεια του Θεού συμμετέχει ολόκληρη η θεότητα, αλλά έτσι ώστε ορισμένες εξ αυτών να αποδίδονται περισσότερο σε ένα από τα πρόσωπα του Θεού. Ωστόσο τα τρία πρόσωπα δεν μπορούν να χωριστούν το ένα από το άλλο. Σε κάθε ενέργεια του Θεού συμμετέχει ολόκληρη η θεότητα, αλλά έτσι ώστε ορισμένες εξ αυτών να αποδίδονται περισσότερο σε ένα από τα πρόσωπα του Θεού. Ο Πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Ο Πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα.

22 Είναι τυχαίοι και αναστρέψιμοι οι ρόλοι των προσώπων; 2. Οι ρόλοι αυτοί δεν είναι τυχαίοι, αλλά ταιριάζουν στην ιδιαιτερότητα του κάθε προσώπου, ανάλογα με τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα πρόσωπα της Τριάδας αιωνίως. Ο ρόλος του σχεδιασμού, της πρωτοβουλίας ταιριάζει στον Πατέρα, ο ρόλος της αποκάλυψης του Πατέρα και της εφαρμογής των σχεδίων Του ταιριάζει στον Υιό. Ο ρόλος του σχεδιασμού, της πρωτοβουλίας ταιριάζει στον Πατέρα, ο ρόλος της αποκάλυψης του Πατέρα και της εφαρμογής των σχεδίων Του ταιριάζει στον Υιό. Πριν από όλη την αιωνιότητα, ο Πατέρας ήταν Πατέρας, ο Υιός Υιός και το Πνεύμα Πνεύμα: « εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας·» Εβρ. α’ 2 Πριν από όλη την αιωνιότητα, ο Πατέρας ήταν Πατέρας, ο Υιός Υιός και το Πνεύμα Πνεύμα: « εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας·» Εβρ. α’ 2

23 Έτσι μπορούμε να πούμε ότι… Ο Πατήρ γεννά αιωνίως τον Υιό Ο Πατήρ γεννά αιωνίως τον Υιό Ο Πατήρ εκπορεύει αιωνίως το Άγιο Πνεύμα Ο Πατήρ εκπορεύει αιωνίως το Άγιο Πνεύμα Υπάρχει το ζήτημα ανάμεσα στη Δυτική και Ανατολική Εκκλησία αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (filioque) Υπάρχει το ζήτημα ανάμεσα στη Δυτική και Ανατολική Εκκλησία αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (filioque)

24 Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στα τρία πρόσωπα και στην ύπαρξη του Θεού; Δεν συγχέονται τα πρόσωπα, δεν διαιρείται η μία θεϊκή ουσία. Κάθε πρόσωπο έχει πλήρως την θεϊκή ουσία και όλες τις θεϊκές ιδιότητες. Δεν συγχέονται τα πρόσωπα, δεν διαιρείται η μία θεϊκή ουσία. Κάθε πρόσωπο έχει πλήρως την θεϊκή ουσία και όλες τις θεϊκές ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα του Θεού δεν είναι τρία μέρη από τα οποία αποτελείται ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα του Θεού δεν είναι τρία μέρη από τα οποία αποτελείται ο Θεός. Τα πρόσωπα του θεού δεν μοιάζουν με τρία κλαδιά που ξεφυτρώνουν επάνω σε έναν κορμό. Τα πρόσωπα του θεού δεν μοιάζουν με τρία κλαδιά που ξεφυτρώνουν επάνω σε έναν κορμό. Τα πρόσωπα δεν είναι τρία «προσωπεία» που φορά εναλλακτικά ο Θεός, ή τρεις τρόποι για να αναφέρεται κανείς στον Θεό. Τα πρόσωπα δεν είναι τρία «προσωπεία» που φορά εναλλακτικά ο Θεός, ή τρεις τρόποι για να αναφέρεται κανείς στον Θεό. Κάθε πρόσωπο έχει ξεχωριστό «εγώ». Η ιδιαιτερότητά τους δεν αφορά την ουσία τους αλλά τις μεταξύ τους σχέσεις. Κάθε πρόσωπο έχει ξεχωριστό «εγώ». Η ιδιαιτερότητά τους δεν αφορά την ουσία τους αλλά τις μεταξύ τους σχέσεις.

25 Μπορούμε να καταλάβουμε την Αγία Τριάδα; Όχι. Μάλιστα διότι δεν υπάρχει τίποτε το αντίστοιχο σε όλη τη δημιουργία. Όχι. Μάλιστα διότι δεν υπάρχει τίποτε το αντίστοιχο σε όλη τη δημιουργία. Υπάρχουν απλώς αναλογίες, είναι όμως όλες ατελείς για να περιγράψουν πλήρως το μυστήριο των τριών προσώπων του Θεού. Υπάρχουν απλώς αναλογίες, είναι όμως όλες ατελείς για να περιγράψουν πλήρως το μυστήριο των τριών προσώπων του Θεού.

26 Ανακεφαλαίωση 1.Ο Θεός υπάρχει αιωνίως σε τρία ίσα πρόσωπα που δεν συγχέονται μεταξύ τους, αλλά διακρίνονται ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. 2.Κάθε πρόσωπο κατέχει πλήρως τη μία θεία ουσία. 3.Υπάρχει ωστόσο μόνον ένας Θεός. 4.Ο Πατήρ διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα.

27 Βιβλιογραφία Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 255-334. Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 255-334. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ. 38-46. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 14. Grudem, Systematic Theology, κεφ. 14.

28 Προσευχή και περισυλλογή Δοξολογία στον Θεό για το θαυμαστό μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Δοξολογία στον Θεό για το θαυμαστό μυστήριο της Αγίας Τριάδας.


Κατέβασμα ppt "Εαρινό Τετράμηνο 2006 Εαρινό Τετράμηνο 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΘΕΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google