Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καραναύτης Χ., Μπακοπούλου Ο.. Στόχος Υ π ουργείου Παιδείας Συνδυασμός γενικής π αιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και ε π αγγελματική γνώση Συνεχής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καραναύτης Χ., Μπακοπούλου Ο.. Στόχος Υ π ουργείου Παιδείας Συνδυασμός γενικής π αιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και ε π αγγελματική γνώση Συνεχής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καραναύτης Χ., Μπακοπούλου Ο.

2 Στόχος Υ π ουργείου Παιδείας Συνδυασμός γενικής π αιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και ε π αγγελματική γνώση Συνεχής βελτίωση των π ροσόντων και των ε π αγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών Ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

3 ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Κύκλος Υπηρεσιών των ΕΠΑ. Λ  Περιέχει τις εξής ειδικότητες : 1. Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Y πηρεσιών 2. Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων

4 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς  Οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων  Ιδιωτικές επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία  Συνεταιρισμούς  Τράπεζες Τομείς απασχόλησης και προοπτικές εργασίας

5 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Υπηρεσίες υγείας  Ασφαλιστικά ταμεία  Βιομηχανίες  Χρηματιστήριο - Χρηματιστηριακά γραφεία  Τουριστικές επιχειρήσεις

6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  Λογιστής Φοροτεχνικός Δ ’ τάξης : προϋπηρεσία 10 ετών ως βοηθός λογιστή  Λογιστής Φοροτεχνικός Γ ’ τάξης : μετά από 5 ετή άσκηση του επαγγέλματος

7 Υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να :  Εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ  Τηρεί λογιστικά βιβλία  Παρακολουθεί την κίνηση διαφόρων λογαριασμών, όπως πελατών προμηθευτών  Φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές  Διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία  Παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών ( εμπορευμάτων, πρώτων υλών κ. λ. π.)  Συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας

8  Συντάσσει, πληκτρολογεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, εκθέσεις αναφορές και κάθε είδους έντυπα  Ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα  Οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών  Συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα  Διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων  Συνεργάζεται για την αξιολόγηση προσφορών και βοηθάει στη διενέργεια ερευνών marketing Ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:

9  Υπεύθυνος  Εχέμυθος  Μεθοδικός  Συστηματικός  Προσαρμοστικός  Τακτικός  Ευέλικτος Α π αιτείται να είναι : Να διακρίνεται για :  τις υπολογιστικές ικανότητες  την ευχέρεια στη χρήση αριθμών  τις επικοινωνιακές δεξιότητες  την ορθολογική σκέψη  την καλή μνήμη Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες του Υπαλλήλου Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

10 Οι απαιτήσεις του εργοδότη από έναν απόφοιτο του τομέα  Η εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών  Η άριστη χρήση λογιστικών προγραμμάτων του Η / Υ  Η συνεχής ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στον τομέα οικονομικών υπηρεσιών  Η διαρκής ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία για θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά κ. α.  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

11 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ( Ο. Ε.) Διαδικασίες ίδρυσης – έναρξης Ο. Ε. Προϋποθέσεις έναρξης : 1. Η συναίνεση δύο τουλάχιστον προσώπων 2. Έγγραφη σύμβαση ( καταστατικό ) 3. Δημοσίευση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο

12 Σύνταξη και περιεχόμενο καταστατικού  Η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρίας  Ποιοι είναι οι εταίροι ( ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τόπος διαμονής κ. τ. λ.)  Πόσο είναι το κεφάλαιο της εταιρίας και ποια η συμμετοχή κάθε εταίρου.  Η διάρκεια της εταιρίας, η παράταση και η διάλυσή της. Τι πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό:

13  Πώς διοικείται η εταιρία και από ποιους εκπροσωπείται  Ποιος δεσμεύει την εταιρία  Πώς μοιράζονται τα κέρδη της και πώς καλύπτονται οι ζημίες  Πώς γίνεται η αποχώρηση, η αντικατάσταση και η διαδοχή του εταίρου  Πώς γίνεται η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας, ποιοι ορίζονται εκκαθαριστές Σύνταξη και περιεχόμενο καταστατικού

14 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

15 Δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας Το καταστατικό της Ο. Ε.( δημόσιο ή ιδιωτικό ) δημοσιεύεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Μετά τη σύνταξη και υπογραφή του, πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες : 1. Να προσκομιστεί στην αρμόδια Δ. Ο. Υ. μαζί με το έντυπο « Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίου » και να καταβληθεί στη Δ. Ο. Υ. το αντίστοιχο ποσό για τη σύσταση της εταιρίας ( π. χ. εταιρικό κεφάλαιο 50.000 x 1%= 500 € ) 2. Αφού σφραγιστεί και υπογραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ. Ο. Υ. προσκομίζεται στο Ταμείο Νομικών όπου καταβάλλεται η ανάλογη εισφορά (50.000 x 0,50%=250 € ) 3. Ακολουθεί η προσκόμισή του στο Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων και καταβάλλεται και εκεί εισφορά (50.000 x 1%= 500 € ) 4. Τέλος, κατατίθεται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο όπου καταχωρείται στα βιβλία του και παίρνει αριθμό πράξης καταχώρησης και ημερομηνία δημοσίευσης

16 Δήλωση έναρξης εργασιών Για την έναρξη εργασιών απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομιστούν στη Δ. Ο. Υ.  Καταστατικό της εταιρίας  Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης του επαγγελματικού χώρου θεωρημένο από τη Δ. Ο. Υ. ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας του καταστήματος  Βεβαίωση ασφάλισης των μελών της εταιρίας από το ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ  Φορολογική ενημερότητα των μελών  Πριν τη χορήγηση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ( Α. Φ. Μ.) έλεγχος αυτοψίας από υπάλληλο της Δ. Ο. Υ. που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της επαγγελματικής εγκατάστασης.

17  Βεβαίωση καταχώρησης της εταιρίας στο αντίστοιχο επιμελητήριο  Καταβολή χαρτοσήμου έναρξης επιτηδεύματος της εταιρίας : α ) για το μη φυσικό πρόσωπο ( εταιρεία ) 45€ β ) για κάθε ομόρρυθμο μέλος 90€  Συμπληρωμένα τα έντυπα α ) Μ 3 – Δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσωπικού β ) Μ 7 – Δήλωση σχέσεων φορολογούμενου γ ) Μ 8 – Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου Δήλωση έναρξης εργασιών

18 Μετά την προσκόμιση των παραπάνω δικαιολογητικών και την καταβολή του χαρτοσήμου η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία χορηγεί στην εταιρία Α. Φ. Μ. τον οποίο θα χρησιμοποιεί πλέον σε όλες τις συναλλαγές της Δήλωση έναρξης εργασιών

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Έξι επιχειρηματικές προτάσεις για γυναίκες επιδοτεί το ΕΣΠΑ 1.Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών 2.Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας 3.Υπηρεσίες επισκευής και μεταποίησης ενδυμάτων 4.Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού 5.Λιανικό εμπόριο με τυρόπιτες, σάντουιτς κ.α. 6.Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέριες

20 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 Αφορά :  Την ανάπτυξη της περιφέρειας με νέες επενδύσεις αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά της  Την ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού μέσω της χρηματοδότησης τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών

21 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Καραναύτης Χ., Μπακοπούλου Ο.. Στόχος Υ π ουργείου Παιδείας Συνδυασμός γενικής π αιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και ε π αγγελματική γνώση Συνεχής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google