Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TCL/TK Κιόχος Απόστολος. TCL/TK Η TCL/TK είναι μια γλώσσα προγραμματισμού Που βοηθάει στην επέκταση των εφαρμογών και στην κατασκευή γραφικού περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TCL/TK Κιόχος Απόστολος. TCL/TK Η TCL/TK είναι μια γλώσσα προγραμματισμού Που βοηθάει στην επέκταση των εφαρμογών και στην κατασκευή γραφικού περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TCL/TK Κιόχος Απόστολος

2 TCL/TK Η TCL/TK είναι μια γλώσσα προγραμματισμού Που βοηθάει στην επέκταση των εφαρμογών και στην κατασκευή γραφικού περιβάλλοντος. Αποτελείται από δύο μέρη το TCL και το TK

3 TCL Είναι μια απλή γλώσσα για κατασκευή και επέκταση εφαρμογών Είναι μια απλή γλώσσα για κατασκευή και επέκταση εφαρμογών Περιέχει τις βασικότερες προγραμματιστικές λειτουργίες όπως μεταβλητές, πίνακες, δομές ελέγχου, μαθηματικές εκφράσεις κ.α. Περιέχει τις βασικότερες προγραμματιστικές λειτουργίες όπως μεταβλητές, πίνακες, δομές ελέγχου, μαθηματικές εκφράσεις κ.α.

4 TK To TK είναι ένα «κουτί» εργαλείων που χρησιμοποιείται μαζί με την TCL για την κατασκευή user interfaces. To TK είναι η πιο γνωστή και χρήσιμη επέκταση του TCL

5 Τα πλεονεκτήματα της TCL/TK Με την χρίση της TCL/TK μπορούμε να κατασκευάσουμε πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και με λιγότερες γραμμές κώδικα εφαρμογές γραφικού περιβάλλοντος σε σχέση με την C. Με την χρίση της TCL/TK μπορούμε να κατασκευάσουμε πολύ πιο εύκολα, γρήγορα και με λιγότερες γραμμές κώδικα εφαρμογές γραφικού περιβάλλοντος σε σχέση με την C. Ο Προγραμματιστής μπορεί να επεκτείνει εύκολα τις εφαρμογές του χρησιμοποιώντας ελάχιστες εντολές. Ο Προγραμματιστής μπορεί να επεκτείνει εύκολα τις εφαρμογές του χρησιμοποιώντας ελάχιστες εντολές. Το TCL μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές. Το TCL μπορεί πολύ εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές.

6 Τα πλεονεκτήματα της TCL/TK Η TCL/TK χρησιμοποιεί διερμηνέα και όχι μεταγλωττιστή, έτσι οι εφαρμογές μπορούν να τρέξουν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονικές. Η TCL/TK χρησιμοποιεί διερμηνέα και όχι μεταγλωττιστή, έτσι οι εφαρμογές μπορούν να τρέξουν σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονικές. Η TCL μπορεί εύκολα να ενσωματώσει και άλλες βιβλιοθήκες όπως το TK. Η TCL μπορεί εύκολα να ενσωματώσει και άλλες βιβλιοθήκες όπως το TK.

7 Τι μας παρέχει η TCL H TCL παρέχει τις εντολές και δομές ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε διάφορα είδη εφαρμογών. H TCL παρέχει τις εντολές και δομές ώστε να μπορέσουμε να γράψουμε διάφορα είδη εφαρμογών. Μας παρέχει : Μεταβλητές, Τελεστές, Πίνακες, Λίστες, Δομές ελέγχου, Αρχεία, Συναρτήσεις, Εκφράσεις, Διαδικασίες και χειρισμό λαθών. Μας παρέχει : Μεταβλητές, Τελεστές, Πίνακες, Λίστες, Δομές ελέγχου, Αρχεία, Συναρτήσεις, Εκφράσεις, Διαδικασίες και χειρισμό λαθών.

8 Μεταβλητές στην TCL Οι μεταβλητές δημιουργούνται με την εντολή SET π.χ set A 44, set B [ expr $A*4] Οι μεταβλητές δημιουργούνται με την εντολή SET π.χ set A 44, set B [ expr $A*4] Στην τιμή των μεταβλητών αναφερόμαστε με $varname Στην τιμή των μεταβλητών αναφερόμαστε με $varname

9 Έλεγχος Ροής στην TCL Στην TCL υπάρχουν οι εντολές IF, SWITCH, FOR, FOREACH και WHILE που λειτουργούν παρόμοια με τις αντίστοιχες της C Στην TCL υπάρχουν οι εντολές IF, SWITCH, FOR, FOREACH και WHILE που λειτουργούν παρόμοια με τις αντίστοιχες της C Υπάρχουν επίσης και δύο εντολές ελέγχουν βρόγχων οι BREAK και η COTINUE Υπάρχουν επίσης και δύο εντολές ελέγχουν βρόγχων οι BREAK και η COTINUE

10 Συναρτήσεις στην TCL Οι συναρτήσεις δημιουργούνται με την εντολή proc π.χ. proc mul (a b) {expr $a*$b} Οι συναρτήσεις δημιουργούνται με την εντολή proc π.χ. proc mul (a b) {expr $a*$b} Όλες οι μεταβλητές εντός της συνάρτησης είναι τοπικές. Όλες οι μεταβλητές εντός της συνάρτησης είναι τοπικές. Με την χρίσης της εντολής global ορίζουμε μεταβλητές με εμβέλεια όλες τις συναρτήσεις π.χ. global x Με την χρίσης της εντολής global ορίζουμε μεταβλητές με εμβέλεια όλες τις συναρτήσεις π.χ. global x

11 Μαθηματικές συναρτήσεις Υπάρχει πλήθος μαθηματικών συναρτήσεων Υπάρχει πλήθος μαθηματικών συναρτήσεων οι σημαντικότερες είναι: Abs(x)cos(x) Exp(x)tan(x) Log(x)sqrt(x) Pow(x,y)Sin(x)

12 Ακολουθίες backslash \n νέα γραμμή \n νέα γραμμή \t tab \t tab \space κενός χαρακτήρας \space κενός χαρακτήρας \a ηχητικό μήνυμα \a ηχητικό μήνυμα \b backspace \b backspace \v κάθετο tab \v κάθετο tab

13 Σχόλια στην TCL Στον κώδικα μπορούμε να προσθέσουμε και σχόλια που μας βοηθούν στην μελλοντική συντήρηση του κώδικα. Στον κώδικα μπορούμε να προσθέσουμε και σχόλια που μας βοηθούν στην μελλοντική συντήρηση του κώδικα. Αν ο πρώτος μη κενός χαρακτήρας μιας εντολής είναι ο # ότι ακολουθεί είναι σχόλιο. Π.χ. Set a 10; # variable test Αν ο πρώτος μη κενός χαρακτήρας μιας εντολής είναι ο # ότι ακολουθεί είναι σχόλιο. Π.χ. Set a 10; # variable test

14 Τελεστές στην TCL Οι σημαντικότεροι τελεστές της TCL είναι: Αριθμητικοί τελεστές +, -, *, /, % Αριθμητικοί τελεστές +, -, *, /, % Σχεσιακοί τελεστές,, ==, != Σχεσιακοί τελεστές,, ==, != Λογικοί τελεστές &&, || Λογικοί τελεστές &&, ||

15 Εκφράσεις στην TCL Οι εκφράσεις στην TCL υπολογίζονται με την εντολή expr. Π.χ. η expr ((300/93.5)*0.965) /2 Επιστρέφει 1.548

16 Πίνακες στην TCL Οι πίνακες όπως και οι μεταβλητές ορίζονται με την εντολή set π.χ. Set esoda (Iounios) 3500 Οι πίνακες όπως και οι μεταβλητές ορίζονται με την εντολή set π.χ. Set esoda (Iounios) 3500 H TCL υποστηρίζει μόνο μονοδιάστατους πίνακες αλλά οι πολυδιάστατοι μπορούν να εξομοιωθούν με τη σύνδεση πολλών δεικτών σε ένα μοναδικό στοιχείο. H TCL υποστηρίζει μόνο μονοδιάστατους πίνακες αλλά οι πολυδιάστατοι μπορούν να εξομοιωθούν με τη σύνδεση πολλών δεικτών σε ένα μοναδικό στοιχείο. Π.χ. Set pinakas (1,1) 100 set i 1 set pinakas (1,2) 200 set j 1 set pinakas (1,3) 300 set S $pinakas ($i,$j)

17 Λίστες στην TCL Οι βασικές λειτουργίες πάνω σε λίστες είναι Concat list?list συνενώνει λίστες Index list index επιστρέφει το στοιχείο με δείκτη Index Insert list value?value?... Εισάγει στοιχεία Length list επιστρέφει το μήκος της λίστας Lsort ταξινόμηση λιστών Lsearch αναζήτηση σε Λίστες

18 Αρχεία στην TCL Η TCL παρέχει εντολές Για εγράφη και ανάγνωση αρχείων Για εγράφη και ανάγνωση αρχείων Για ανάκτηση πληροφοριών αρχείων από το σύστημα όπως η ώρα τελευταίας πρόσβασης Για ανάκτηση πληροφοριών αρχείων από το σύστημα όπως η ώρα τελευταίας πρόσβασης Για τον χειρισμό των ονομάτων των αρχείων Για τον χειρισμό των ονομάτων των αρχείων

19 ΤΚ – buttons H εντολή button δημιουργεί ένα κουμπί σε ένα παράθυρο. Π.χ. Button.goodbye – text Bye! – command {exit} pack. Goodbye –padx 60 – pady 5

20 TK – checkButtons - radioButtons checkbutton.c1 -text Bold -variable bold checkbutton.c1 -text Bold -variable bold checkbutton.c2 -text Italics -variable italics checkbutton.c2 -text Italics -variable italics radiobutton.r1 -text Helvetica -variable font -value helvetica radiobutton.r2 -text Courier -variable font -value courier radiobutton.r2 -text Courier -variable font -value courier

21 TK - listbox Listbox insert end coral2 Listbox insert end coral3

22 TK - canvas canvas.c -width 250 -height 100 set myoval [.c create oval 0 0 50 50 -fill orange] set myline [.c create line 50 50 100 100 -fill blue -width 4].c bind $myoval {moveit $myoval %x %y}.c bind $myline {moveit $myline %x %y} grid.c -row 0 -column 0

23 TK - lebels Δημιουργία ετικετών σε παράθυρο label.l1 -text "This is what the default label looks like" label.l2 -text "This is a yellow label on a blue background" -foreground Yellow -background Blue label.l3 -text "This is a label in Times 24 font" \ -font {-family times -size 24} # Put them in the window in row order grid.l1 -row 0 grid.l2 -row 1 grid.l3 -row 2

24 ΤΚ - bitmaps Ετικέτα bitmap Ετικέτα bitmap Εμφανίζει εικόνες bitmap σε παράθυρα Π.χ. Label.bitmap –bitmap @$HOME/pics/1.bmp Pack.bitmap

25 ΤΚ – scroll bars Δημιουργεί scroll bars σε παράθυρο Παράδειγμα: Listbox.files –yscrollcommand “.scroll set” Pack.files Scrollbar.scroll –command “.files yview” Pack.scroll –fill y

26 TK - Scales Δημιουργεί κλίμακες σε παράθυρα scale.scale -orient vertical -length 284 -from 0 -to 250 -tickinterval 50 Pack.scale

27 TK - Entries Πλαίσια εισόδου label.l -text "Enter:" entry.e -width 40 -relief sunken -bd 2 -textvariable name button.b -text Clear -command {set name ""} grid.l -row 0 -column 0 -sticky e grid.e -row 0 -column 1 -sticky w grid.b -row 1 -column 0 -columnspan 2

28 TK - MessageBox Μνήματα με την TK Message.msg –width 8c –justify left –relief raised\ -text “ Do you like me so far? “ -text “ Do you like me so far? “ Pack.msg

29 ΤΚ – open Files Επιλογή για άνοιγμα / αποθήκευση αρχείων Επιλογή για άνοιγμα / αποθήκευση αρχείων set types { {"All Source Files" {.tcl.c.h} } set types { {"All Source Files" {.tcl.c.h} } proc doIt {label} { proc doIt {label} { global types global types set file [tk_getOpenFile -filetypes $types -parent.] set file [tk_getOpenFile -filetypes $types -parent.] $label configure -text $file $label configure -text $file } label.l -text "No File" button.b -text "Select a file?" -command "doIt.l" grid.b -row 0 -column 0 grid.l -row 0 -column 1


Κατέβασμα ppt "TCL/TK Κιόχος Απόστολος. TCL/TK Η TCL/TK είναι μια γλώσσα προγραμματισμού Που βοηθάει στην επέκταση των εφαρμογών και στην κατασκευή γραφικού περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google