Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Find out friday #5-8. #5 Do men have Free Will? Well...Well...

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Find out friday #5-8. #5 Do men have Free Will? Well...Well..."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Find out friday #5-8

2 #5 Do men have Free Will? Well...Well...

3

4

5 Do men have Free Will? Really...Really... NONO Let’s define it:Let’s define it: Being able to do whatever you want to do whenever you want to do it- that’s a free willBeing able to do whatever you want to do whenever you want to do it- that’s a free will Libertarian Will?.. Who has it?Libertarian Will?.. Who has it? GodGod

6 Some Specifics Free?Free? Romans 6:12-20Romans 6:12-20 2 Peter 2:17-192 Peter 2:17-19 John 8:31-36John 8:31-36 The real issue: free for salvationThe real issue: free for salvation Rom. 10:12-13; Matt 23:37; John 3:16Rom. 10:12-13; Matt 23:37; John 3:16 John 1:12-13; Rom. 9:16; Eph. 1:4-5, 2:1-10John 1:12-13; Rom. 9:16; Eph. 1:4-5, 2:1-10 Better Categories: Divine Sovereignty and Human ResponsibilityBetter Categories: Divine Sovereignty and Human Responsibility Either a slave to Sin or to RighteousnessEither a slave to Sin or to Righteousness See also Matt. 11:28-30See also Matt. 11:28-30 This is usually the “free” most are talking aboutThis is usually the “free” most are talking about The “whosoever” focusThe “whosoever” focus God is absolutely in control and unsaved man is deadGod is absolutely in control and unsaved man is dead God is in control, yet we are accountableGod is in control, yet we are accountable See also Romans 9:19-24See also Romans 9:19-24

7 #6 Could Christ have sinned? Called Impeccability DebateCalled Impeccability Debate Impeccability – Christ could not have sinnedImpeccability – Christ could not have sinned Peccability – Christ could have sinnedPeccability – Christ could have sinned Texts:Texts: Heb 4:14-16Heb 4:14-16 2 Cor. 5:212 Cor. 5:21 1 Peter 1:191 Peter 1:19 1 Peter 2:21-25 (Isaiah 53:9)1 Peter 2:21-25 (Isaiah 53:9) 1 John 3:51 John 3:5 FociFoci Jesus tempted as weJesus tempted as we No sinNo sin Spotless – no sinSpotless – no sin No sin, no worldly conformityNo sin, no worldly conformity Took our sins, but remained sinlessTook our sins, but remained sinless

8 Right?

9 Some more issues James 1:13James 1:13 13Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. 13Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. The argument is that if Christ was unable to sin, then the temptation was not as genuine as it is with us.The argument is that if Christ was unable to sin, then the temptation was not as genuine as it is with us. Shedd says...Shedd says... If Jesus is God, does this mean that He could not have been tempted?If Jesus is God, does this mean that He could not have been tempted? Was it an empty sympathy?Was it an empty sympathy?

10 “A person who cannot sin, it is said cannot be tempted to sin. This is not correct any more than it is correct to say that because an army cannot be conquered, it cannot be attacked. Temptability depends on the constitutional susceptibility, while impeccability depends on the will.”

11 Let’s go back to James 1 James 1:12-16(+17&18)James 1:12-16(+17&18) 12Blessed is a man who perseveres under trial ; for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him.12Blessed is a man who perseveres under trial ; for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone.13Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. 14But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.14But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. 15Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death.15Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. 16Do not be deceived, my beloved brethren.16Do not be deceived, my beloved brethren.

12 Let’s go back to James 1 James 1:12-18James 1:12-18 12 Μακάριος ἀ ν ὴ ρ ὃ ς ὑ πομένει πειρασμόν, ὅ τι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ ὸ ν στέφανον τ ῆ ς ζω ῆ ς ὃ ν ἐ πηγγείλατο το ῖ ς ἀ γαπ ῶ σιν α ὐ τόν. 13 Μηδε ὶ ς πειραζόμενος λεγέτω ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ πειράζομαι · ὁ γ ὰ ρ θε ὸ ς ἀ πείραστός ἐ στιν κακ ῶ ν, πειράζει δ ὲ α ὐ τ ὸ ς ο ὐ δένα. 14 ἕ καστος δ ὲ πειράζεται ὑ π ὸ τ ῆ ς ἰ δίας ἐ πιθυμίας ἐ ξελκόμενος κα ὶ δελεαζόμενος· 15 ε ἶ τα ἡ ἐ πιθυμία συλλαβο ῦ σα τίκτει ἁ μαρτίαν, ἡ δ ὲ ἁ μαρτία ἀ ποτελεσθε ῖ σα ἀ ποκύει θάνατον. 12 Μακάριος ἀ ν ὴ ρ ὃ ς ὑ πομένει πειρασμόν, ὅ τι δόκιμος γενόμενος λήμψεται τ ὸ ν στέφανον τ ῆ ς ζω ῆ ς ὃ ν ἐ πηγγείλατο το ῖ ς ἀ γαπ ῶ σιν α ὐ τόν. 13 Μηδε ὶ ς πειραζόμενος λεγέτω ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ πειράζομαι · ὁ γ ὰ ρ θε ὸ ς ἀ πείραστός ἐ στιν κακ ῶ ν, πειράζει δ ὲ α ὐ τ ὸ ς ο ὐ δένα. 14 ἕ καστος δ ὲ πειράζεται ὑ π ὸ τ ῆ ς ἰ δίας ἐ πιθυμίας ἐ ξελκόμενος κα ὶ δελεαζόμενος· 15 ε ἶ τα ἡ ἐ πιθυμία συλλαβο ῦ σα τίκτει ἁ μαρτίαν, ἡ δ ὲ ἁ μαρτία ἀ ποτελεσθε ῖ σα ἀ ποκύει θάνατον.

13 “Trial” and “Tempt” = same word The difference is what you do with it

14 The point He Didn’t Sin

15 #7 What about Baptism Texts:Texts: Matt. 3:1-17Matt. 3:1-17 Matt. 28:19-20Matt. 28:19-20 Acts 8:36-38Acts 8:36-38 1 Peter 3:18-221 Peter 3:18-22 Romans 6:1-11, Gal 3:26-29Romans 6:1-11, Gal 3:26-29 Acts 2:37-42Acts 2:37-42 Acts 10Acts 10 Acts 16:14-15, 30-34Acts 16:14-15, 30-34

16 #7 What about Baptism Topics:Topics: Does Baptism save you?Does Baptism save you? No, Jesus doesNo, Jesus does What about PedobaptismWhat about Pedobaptism It is a covenant if biblicalIt is a covenant if biblical There is a question of the authority of the Church*There is a question of the authority of the Church* Born out of continuity and likened unto the sign of circumcisionBorn out of continuity and likened unto the sign of circumcision Focuses on Acts passages, tradition and theological girthFocuses on Acts passages, tradition and theological girth What about CredobaptismWhat about Credobaptism Meaning of baptizo is to immerseMeaning of baptizo is to immerse If outward sign of “all who believe” then must be after belief salvationIf outward sign of “all who believe” then must be after belief salvation

17 So...

18 The Will of God

19 Psalm 37:4Psalm 37:4 4 Delight yourself in the Lord; And He will give you the desires of your heart. 4 Delight yourself in the Lord; And He will give you the desires of your heart.

20 A Macarthurian walk God’s will is that you are:God’s will is that you are: Saved (2 Peter 3:9-10)Saved (2 Peter 3:9-10) Spirit filled (Eph. 5:16-18)Spirit filled (Eph. 5:16-18) Sanctified (1 Thess. 4:3-7)Sanctified (1 Thess. 4:3-7) Suffering (1 Peter 4:19)Suffering (1 Peter 4:19) *Satisfied (Phil. 4:4)*Satisfied (Phil. 4:4) Then...Then... Do what you wantDo what you want

21 See also Found: God’s Will – John MacarthurFound: God’s Will – John Macarthur Just do Something – Kevin DeYoungJust do Something – Kevin DeYoung

22 Find out friday #5-8


Κατέβασμα ppt "Find out friday #5-8. #5 Do men have Free Will? Well...Well..."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google