Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυο NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000023 Τομέας Προστασίας της Φύσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυο NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000023 Τομέας Προστασίας της Φύσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυο NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000023 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 30 Αυγούστου, 2014 Ανδρέας Αντωνίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ – Κύπρος Αειφόρος Ανάπτυξη – Φυσικοί Πόροι Ακάμα Αίθουσα εκδηλώσεων Κοινοτικού Συμβουλίου Κάθικα

2 Περιεχόμενα Οδηγία 92/43/EEC Οδηγία 2009/147/EC Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 Χερσόνησος Ακάμα Σημαντικά Χαρακτηριστικά Απειλές – Πιέσεις Ενδιαφερόμενοι φορείς Προκλήσεις 2230/8/201430/8/2014Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

3 Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας Θεσμοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σκοπός είναι να συμβάλλει στην προστασία της Βιολογικής Ποικιλότητας στο Ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών Μελών που εφαρμόζεται η Συνθήκη Δημιουργίας ενός συνεκτικού δικτύου Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) – ΕΙΔΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (ΕΖΔ) Τα μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος Παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV και V 3330/8/201430/8/2014Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

4 Η Οδηγία 2009/147/EC 30/8/201430/8/2014Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 44 Τροποποιημένη έκδοση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Κράτη Μέλη το 1979, ως αντίδραση στην αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με τις μειώσεις του πληθυσμού των άγριων πτηνών της Ευρώπης ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας για όλα τα είδη άγριων πτηνών στην ΕΕ έμφαση στην προστασία των ενδιαιτημάτων για τα απειλούμενα και μεταναστευτικά είδη άγριων πτηνών Δημιουργία ενός συνεκτικού δικτύου Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Από το 1994 όλες οι ΖΕΠ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του οικολογικού δικτύου NATURA 2000 Παραρτήματα Ι, ΙΙ,III, IV, V και VI

5 Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000 Οι υποχρεώσεις για τη δημιουργία, προστασία και παρακολούθηση του Δικτύου απορρέουν από τις Οδηγίες της ΕΕ, για τους Οικοτόπους και τα Είδη (92/43/EEC) και για τα Πουλιά (2009/147/EC) Αντίστοιχες Εναρμονιστικές Νομοθεσίες είναι οι Νόμοι 153(Ι)/2003 και 152(Ι)/2003 Το Κράτος έχει υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα προστασίας για τους Οικότοπους και τα Είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 55Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 30/8/201430/8/2014

6 Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 στην Κύπρο 40 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Σύνολο 62 Περιοχές 30/8/20146Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

7 77 Αποτελείται από ΣΥΝΟΛΙΚΑ 62 Περιοχές 40 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ-SCI) για οικότοπους και είδη χλωρίδας και πανίδας εκτός από τα πουλιά 30 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ – SPA) για τα Πουλιά Στο δίκτυο έχουν ενταχθεί δασικές, θαλάσσιες και περιοχές εκτός δασών 30/8/201430/8/2014

8 Εκτάσεις Natura 2000 Έκταση km2 Ολική Έκταση CY km2 CY Ολικό % % κάτω από τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας Χερσαίο1629,379251,0017,6129,21 Θαλάσσιο209,33 Κρατική Δασική γη 963,519251,0010,4217,27 Άλλη γη665,859251,007,2011,94 30/8/201430/8/2014Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 88

9 Δίκτυο Natura 2000 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας – Site of Community Importance (SCI). – 40 Περιοχές – Συνολική Έκταση 882,47 km 2 – Χερσαίες Περιοχές 752,29 km 2 – Θαλάσσιες Περιοχές 130,18 km 2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) – Special Protection Areas (SPA) – 30 Περιοχές – Συνολική Έκταση 1620,58 km 2 – Χερσαίες Περιοχές 1510,89 km 2 – Θαλάσσιες Περιοχές 109,69 km 2 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 9930/8/201430/8/2014

10 Διαχειριστικά Σχέδια Δικτύου ΝATURA 2000 Ετοιμάστηκαν διαχειριστικά σχέδια για 40 περιοχές του Δικτύου Το πλαίσιο εφαρμογής και προστασίας κατοχυρώνεται νομικά με την έκδοση Διατάγματος για Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) Εκδόθηκαν μέχρι σήμερα 3 διατάγματα Τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 10 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 30/8/201430/8/2014

11 Χερσόνησος Ακάμα Γενικές Πληροφορίες Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000023 Συνολική Έκταση: 18.131 ha 47.57% Θαλάσσιο 56.43% Χερσαίο 6.27% του χερσαίου μέρους του N2K 30/8/201430/8/201411 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

12 Σημαντικά Χαρακτηριστικά Χερσαίο Οικοσύστημα: Η χερσόνησος του Ακάμα προσφέρει μια εκτεταμένη και πλήρη εικόνα της χαρακτηριστικής βλάστησης των παραθαλάσσιων και πεδινών εκτάσεων του νησιού σε καλή φυσική κατάσταση Καταγράφηκαν 22 χερσαίοι τύποι οικοτόπων (4 προτεραιότητας) του Παραρτήματος Ι, 5 είδη φυτών (2 προτεραιότητας) των Παραρτημάτων II&IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 21 Θηλαστικά και 18 Ερπετά 30/8/201430/8/201412 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

13 Σημαντικά Χαρακτηριστικά (2) Θαλάσσιο οικοσύστημα: Καταγράφηκαν 3 θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων (1 προτεραιότητας) του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, 5 Θηλαστικά και 3 Ερπετά Οι σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας των Θαλάσσιων Χελώνων είναι αυτές της Λάρας – Τοξεύτρας 30/8/201430/8/201413 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

14 Θαλάσσιο οικοσύστημα: Οι θαλάσσιες σπηλιές αποτελούν σημαντικούς οικοτόπους για την άκρως απειλούμενη και προστατευόμενη μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) (οικότοπος 8330) Τα δελφίνια Tursiops truncatus είναι αρκετά συχνά στην περιοχή, ενώ τα Delphinus delphis είναι περιστασιακοί επισκέπτες από την ανοιχτή θάλασσα 30/8/201430/8/201414 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος Σημαντικά Χαρακτηριστικά (3)

15 υπάρχουν πολλά είδη ασπόνδυλων, ειδικά στα δάση από Cystoseira στους υφάλους (οικότοπος 1170) Ο οικότοπος προτεραιότητας των λιβαδιών Ποσειδωνίας (1120) αφθονεί σε τμήματα της περιοχής © A.Demetropoulos 30/8/201430/8/201415 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος Σημαντικά Χαρακτηριστικά (4)

16 Σημαντικά Χαρακτηριστικά (5) Ορνιθοπανίδα: Έχουν καταγραφεί περίπου 170 είδη πουλιών Αναπαράγεται ο Σπιζαετός ή Περδικοσιάχινο (Aquila fasciata) ο Πετρίτης (Falco peregrinus) ενώ και μέχρι το 1990 ήταν περιοχή αναπαραγωγής του Γύπα (Gyps fulvus) Μία από τις πιο σημαντικές περιοχές της Κύπρου για τα μεταναστευτικά πουλιά Η περιοχή αποτελεί ενδιαίτημα για 55 είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/EC, για 99 αποδημητικά και 16 άλλα σημαντικά είδη πουλιών Οι θαμνώδεις εκτάσεις είναι ενδιαίτημα για αρκετά μικροπούλια ενώ τα παράλια χρησιμοποιούνται από αρκετά θαλασσοπούλια όπως διάφορα είδη ερωδιών 30/8/201430/8/201416 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

17 Απειλές - Πιέσεις Τουριστική Ανάπτυξη Λατόμηση Υπερβόσκηση Ανεπαρκής έλεγχος παράνομων δραστηριοτήτων 30/8/201430/8/201417 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

18 Ακάμας N2K Τμήμα Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας ΜΚΟΚοινότητεςΙδιοκτήτες ΓήςΨαράδες Γεωργοί - Κτηνοτρόφοι Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Ενδιαφερόμενοι φορείς 30/8/201418Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος

19 Προκλήσεις 30/8/201430/8/201419 Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος ΕΜΠΛΟΚΛΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ … we are currently witnessing a steady loss of biodiversity, with profound consequences for the natural world and for human well-being … Επίτευξη επαρκούς επιπέδου προστασίας της περιοχής Εμπλοκή και συντονισμός όλων των Τμημάτων που ασχολούνται με την προστασία της φύσης για καλύτερη συνεργασία Συμμετοχή των κοινοτήτων στις προσπάθειες προστασίας και στα σχετικά έργα

20 Ευχαριστώ Τομέας Προστασίας της Φύσης - Τμήμα Περιβάλλοντος 20 30/8/201430/8/2014


Κατέβασμα ppt "Δίκτυο NATURA 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000010 Ζώνη Ειδικής Προστασίας Χερσόνησος Ακάμα - CY4000023 Τομέας Προστασίας της Φύσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google