Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΔIΚΑΙΟ, ΒIΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΗ Δ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ Φυσικοί οικότοποι (Natura 2000) Όρος Πάρνωνα & Υγρότοπος Μουστού

2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289 Β’)
ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495 Β’) Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 60 Α’) Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 160 Α’) 79/409/Ε.Ο.Κ 2009/147/Ε.Κ. ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 97/62/ΕΟΚ 92/43/ΕΚ ΚΥΑ 33318/3028/1998

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Διατήρηση νοείται το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για να διατηρηθούν ή αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και οι πληθυσμοί ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας σε ικανοποιητική κατάσταση

4 Κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου
ΟΡΙΣΜΟΙ Κατάσταση διατήρησης ενός φυσικού οικοτόπου νοείται το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που επιδρούν σε ένα φυσικό οικότοπο και οι οποίοι παράγοντες μπορούν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την φυσική του κατανομή, τη δομή του και τις λειτουργίες του, καθώς και την μακροπρόθεσμη επιβίωση των χαρακτηριστικών ειδών του στο έδαφος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης Σχινιάς-Μαραθώνας

5 ΟΡΙΣΜΟΙ Κατάσταση διατήρησης ενός είδους νοείται το αποτέλεσμα του συνόλου των παραγόντων που, επιδρώντας στο οικείο είδος, είναι δυνατόν να αλλοιώσουν μακροπρόθεσμα την κατανομή και το μέγεθος των πληθυσμών του στο έδαφος των Κρατών Μελών Ικανοποιητική κατάσταση της διατήρησης ενός είδους

6 Φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφεροντος
ΟΡΙΣΜΟΙ Φυσικοί οικότοποι κοινοτικού ενδιαφεροντος Είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος Τόποι κοινοτικής σημασίας Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς

7 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
αποσκοπεί στην διασφάλιση της διατήρησης ή ενδεχομένως στην αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των ειδών που αριθμούνται στα δύο πρώτα (Ι και ΙΙ) παραρτήματά της ΚΥΑ (άρθρο 3 ΚΥΑ 33318/3028/1998)

8 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
Εθνική συμμετοχή -ανάλογα με τα είδη φυσικών οικοτόπων-οικοτόπων των ειδών- περιλαμβάνει: Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) Τα καταφύγια άγριας ζωής

9 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης ( ΕΖΔ) - τόποι κοινοτικής σημασίας . Η διαδικασία χαρακτηρισμού των ΕΖΔ περιλαμβάνει τρία στάδια: Εθνικός κατάλογος Κοινοτικός κατάλογος Χαρακτηρισμός του ως ΕΖΔ Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

10 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA
Καθεστώς προστασίας: Εθνικό κατάλογο (άρθρο 4.Α.3) Κοινοτικό κατάλογο (άρθρου 6 της ΚΥΑ- ΕΖΔ) Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΚΥΑ- ΕΖΔ) Εθνικός Δρυμός Οίτης

11 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 3937/2011, ΑΡΘΡΟ 8
ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 3937/2011, ΑΡΘΡΟ 8 Οι εθνικοί στόχοι καθορίζονται το ΥΠΕΚΑ κατόπιν γνωμοδότηση από την Επιτροπή «Φύση 2000» ,μέχρι το 2020, βάση τα παρακάτω κριτήρια: τις οικολογικές απαιτήσεις τους την κατάσταση διατήρησής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθμισης, καταστροφής ή όχλησής τους, την εθνική και ευρωπαϊκή σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000» Οι εθνικοί στόχοι: είναι μετρήσιμοι, ενδεδειγμένοι, περιεκτικοί και συνεκτικοί. ενσωματώνονται στο σχέδιο διαχείρισης από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

12 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 3937/2011, ΑΡΘΡΟ 8
ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 3937/2011, ΑΡΘΡΟ 8 Ο οικείος φορέας διαχείρισης συντονίζει τα προγράμματα και τη διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης Η υλοποίηση δράσεων ξεκινά το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τις 20 Σεπτεμβρίου 2012. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού ειδικότερων όρων και περιορισμών δόμησης χρήσεων γης με προεδρικά διατάγματα. Τα ακριβή όρια των ΕΖΔ ορίζονται σε χάρτη με προεδρικά διατάγματα. (Υποχρεωτικά το σχέδιο του διατάγματος να τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον ένα μήνα. )  Οροσειρά Ροδόπης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας

13 ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 3937/2011, ΑΡΘΡΟ 9
Περιορισμοί Δικτύου Natura Απαγορεύεται : Η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων Η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, Η αλιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα και με στατικά δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήματα και ασβεστοφυκικούς βυθούς. Η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας. Η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενημερώνουν τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ      Υγρότοπος Αμβρακικού

14 Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα 419 περιοχές του δικτύου NATURA 2000, από τις οποίες :
239 έχουν χαρακτηριστεί ως ΕΖΔ 202 έχουν χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ 2 περιοχές ως τόποι κοινοτικής σημασίας (εκκρεμεί χαρακτηρισμός ΕΖΔ) Ενώ Φορείς Διαχείρισης έχουν δημιουργηθεί για είκοσι οκτώ προστατευόμενες περιοχές (άρθρο 9 § 6 Ν. 3937/2011).

15

16 Δέλτα Έβρου


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google