Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαρία Στυλιανού ΠΕ02 8 ο Γυμνάσιο Καβάλας. Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: Να κατανοήσουν οι µαθητές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαρία Στυλιανού ΠΕ02 8 ο Γυμνάσιο Καβάλας. Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: Να κατανοήσουν οι µαθητές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαρία Στυλιανού ΠΕ02 8 ο Γυμνάσιο Καβάλας

2 Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι ο κόσµος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσµα µιας εξελικτικής πορείας, µε υποκείµενα δράσης τους ανθρώπους. Να καταστούν ικανοί, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήµατά του και να προγραµµατίσουν υπεύθυνα το µέλλον τους. Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας στην οποία ζουν. Να οικειώνονται βαθµιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήµης.

3 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πηγών. Να γνωρίσουν την ιστορική πορεία του Ελληνισµού από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, µε αναφορές στην ευρύτερη παγκόσµια ιστορία. Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη µελέτη όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονοµικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λπ.). Να διαµορφώσουν, µέσα από τη µελέτη των επιµέρους πολιτισµών και της συνεισφοράς τους στον παγκόσµιο πολιτισµό, πνεύµα µετριοπάθειας, ανοχής και σεβασµού στο διαφορετικό. Να οικοδοµήσουν, µέσα από τη µελέτη του δικού τους πολιτισµού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα. Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιµήσουν τη συµβολή του ελληνικού πολιτισµού στον παγκόσµιο πολιτισµό.

4 http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules /ebook/show.php/DSGYM- C105/65/521,1912/ ------ http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules /ebook/show.php/DSGYM- C105/65/521,1913/

5 Οι μαθητές και οι μαθήτριες : να κατανοήσουν τις εξελίξεις που οδήγησαν στη διπλωματική προσέγγιση και στη συμμαχία των βαλκανικών κρατών εναντίον της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να γνωρίσουν τα κυριότερα γεγονότα των βαλκανικών πολέμων και την έκβασή τους να γνωρίσουν και να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των βαλκανικών πολέμων για τα εμπόλεμα βαλκανικά κράτη να κατανοήσουν τις νέες δυνατότητες που διέθετε πλέον η Ελλάδα αλλά και τα νέα προβλήματα που είχε ν’ αντιμετωπίσει Να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία της ελληνικής πολιτικής σκηνής μετά τους βαλκανικούς πολέμους και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που παρέμεναν σε εκκρεμότητα για την Ελλάδα

6 Η παρουσίαση αφορά διδακτικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν επιλεκτικά και κατά περίπτωση, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους που κάθε φορά θέτουμε Μπορούν να υλοποιηθούν είτε σε εργαστήρι πληροφορικής είτε σε αίθουσα προβολών είτε σε αίθουσα διδασκαλίας με χρήση Η/Υ και προβολικό μηχάνημα είτε σε διαδραστικό πίνακα Η πρόταση συνιστά έναν από τους πολλούς τρόπους προσέγγισης, γιατί ανάλογα με τα ερωτήματα που θα θέσουμε στις πηγές, αυτές μπορούν να μας πουν πολλά και διαφορετικά πράγματα

7 Εντάσσουμε το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός στο ευρύτερο ιστορικό του πλαίσιο. Ανακαλούμε τις παρακάτω ιστορικές έννοιες, τις οποίες εξετάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα : Ανατολικό Ζήτημα Μεγάλη Ιδέα Αλυτρωτισμός Αρχή των εθνοτήτων

8 = η πολύπλοκη πολιτική κατάσταση που δημιουργήθηκε στα Βαλκάνια και στην Εγγύς Ανατολή, κυρίως μετά τον 18 ο αιώνα, ως αποτέλεσμα της παρακμής της Οθωμανικής αυτοκρατορία και του ανταγωνισμού των μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Αυστρία) για την τύχη της, οι οποίες ανάλογα με την εκάστοτε εκτίμηση των συμφερόντων τους άλλοτε πρόκριναν την ακεραιότητα του κράτους του Σουλτάνου, άλλοτε τον διαμελισμό του και άλλοτε την απόσπαση εδαφών του.

9 Μεγάλη Ιδέα = ένα γενικό πολιτικό πρόταγμα που έθετε ως στόχο την πολιτική και γεωγραφική ενοποίηση των ελληνικών πληθυσμών, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στο πλαίσιο ενός εθνικού κράτους = η πολιτική που στόχευε στην ένταξη των υπό Οθωμανική κυριαρχία Ελλήνων και των εδαφών στα οποία αυτοί κατοικούσαν, στο ελληνικό κράτος Αλυτρωτισμός

10 η αρχή των εθνοτήτων δικαίωμα ίδρυσης ενιαίου κράτους δικαίωμα απόσχισης εθνικών μειονοτήτων ποιοί; ομοεθνείς πληθυσμοί στόχος; τα όρια του κράτους να ταυτίζονται με τα όρια του έθνους

11

12 Τα ερωτήματα που θέτω είναι συγκεκριμένα, διαβαθμισμένα και εστιασμένα στα ακόλουθα ζητούμενα : 1) Δηλωτική γνώση = ποιες πληροφορίες αντλούμε, τι μαθαίνουμε, ποιο είναι το ιστορικό γεγονός 2) Μεθοδολογική γνώση = με ποιο τρόπο το παιδί μαθαίνει, ποια είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε το παιδί να μάθει : παρατηρώ, διαβάζω, συγκεντρώνω, ταξινομώ, συγκρίνω, συνθέτω > κατανοώ 3) Εννοιολογική γνώση = με ποιες έννοιες εξοικειώνεται το παιδί : χρόνος, χώρος, αιτιότητα, συνέχεια, αλλαγή αλλά και : εδαφική επέκταση, προσάρτηση, Βαλκανικοί πόλεμοι, προσφυγιά, αφομοίωση, εργατική νομοθεσία

13

14

15 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΜΟY Αι ιεραί υποχρεώσεις προς την φιλτάτην πατρίδα, προς τους υποδούλους αδελφούς μας και προς την ανθρωπότητα επιβάλλουσιν εις το κράτος, μετά την αποτυχίαν των ειρηνικών προσπαθειών του προς επίτευξιν και εξασφάλισιν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπό τον τουρκικόν ζυγόν Χριστιανών, όπως διά των όπλων θέσει τέρμα εις την δυστυχίαν την οποίαν ούτοι υφίστανται από τόσων αιώνων. Η Ελλάς πάνοπλος μετά των συμμάχων αυτής, εμπνεομένων υπό των αυτών αισθημάτων και συνδεομένων διά κοινών υποχρεώσεων, αναλαμβάνει τον ιερόν αγώνα του δικαίου και της ελευθερίας των καταδυναστευομένων λαών της Ανατολής. [...] Η Ελλάς, μετά των αδελφών συμμάχων κρατών, θα επιδιώξη πάση θυσία τον ιερόν αυτόν σκοπόν, επικαλούμενοι δε την αρωγήν του Yψίστου εν τω δικαιοτάτω τούτω αγώνι του πολιτισμού, ανακράζομεν Ζήτω η Ελλάς, Ζήτω το Έθνος. Αθήναι, 5 Οκτωβρίου 1912 Ο βασιλεύς Γεώργιος Το υπουργικόν Συμβούλιον

16 Μορφή και είδος πηγής Χρόνος αναφοράς Τόπος αναφοράς Ποιος μιλάει; Σε ποιον απευθύνεται; Με ποιο σκοπό; Πώς ο βασιλιάς δικαιολογεί την κήρυξη του πολέμου; Ποιος ήταν ο στόχος των Ελλήνων; Πολεμούν μόνοι τους; Τι επικαλείται ο βασιλιάς για να εμπνεύσει τους Έλληνες; Πώς συνδέεται το παρόν διάγγελμα με την αρχή των εθνοτήτων;

17 Τα παιδιά αντλούν πληροφορίες για τις ελληνικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους παρακάτω ιστότοπους Α΄ Βαλκανικός πόλεμος Β΄ Βαλκανικός πόλεμος Στη συνέχεια εντοπίζουν στο χάρτη που ακολουθεί τους τόπους, οι οποίοι σχετίζονται με την πορεία του ελληνικού στρατού, τις πόλεις και τις περιοχές που απελευθερώθηκαν

18 Α΄ βαλκανικός πόλεμος : Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Κοζάνη, Γρεβενά δίλημμα : Μοναστήρι ή Θεσσαλονίκη Γιαννιτσά, Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Κορυτσά Πρέβεζα, Ιωάννινα (Μπιζάνι) στο ΒΑ Αιγαίο : ναυμαχίες «Έλλης» και Λήμνου Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Ίμβρος, Τένεδος > Μυτιλήνη, Χίος > Σάμος Μάιος 1913 : συνθήκη Λονδίνου* Β΄ Βαλκανικός πόλεμος : μάχες Κιλκίς-Λαχανά, Δοϊράνης Κιλκίς, Δράμα, Σέρρες, Καβάλα

19

20 Σχολιάζουμε το φωτογραφικό υλικό του σχολικού βιβλίου με αφορμή τα τοπωνύμια των μαχών Αναζητούμε και άλλο φωτογραφικό υλικό και συνδέουμε τις πληροφορίες με το οπτικό υλικό : Από την ιστοσελίδα του ΓΕΣ : http://www.army.gr/default.php?pname=BalkanikoiPo lemoi&la=1 http://www.army.gr/default.php?pname=BalkanikoiPo lemoi&la=1 Από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα : http://www.imma.edu.gr/imma/dbs/Artifacts/index.h tm?start=4083&show=1 http://www.imma.edu.gr/imma/dbs/Artifacts/index.h tm?start=4083&show=1

21

22

23

24 Είδος και μορφή πηγής Αναγνωρίζουμε τον τόπο και τον χρόνο Ποιο γεγονός απεικονίζεται; Πώς καταλαμβάνεται η πόλη; Ποιοι μάχονται; Εντοπίστε τα σύμβολα και τη χρήση τους Ποια ατμόσφαιρα επικρατεί στην εικόνα; Πώς παρουσιάζεται ο αντίπαλος; Σε ποιους απευθύνεται η πηγή και ποιος ο σκοπός της; Η εικόνα αποδίδει την ιστορική πραγματικότητα; Ναι ή όχι και γιατί;

25 Σύγκριση με ιστοσελίδα για την ιστορία της Καβάλας http://kavala.pkteam.gr/index.php?page=history4 και με το περιεχόμενο από τα στρατιωτικά αρχεία, δημοσιευμένα από το ΓΕΣ και τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού : Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ Τι συμπεραίνουμε για την αξιοπιστία της πηγής; Τι συμπεραίνουμε για την εμπρόθετη λειτουργία της πηγής σε σχέση με την αξιοπιστία της;

26

27

28 Μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά για μελέτη στο σπίτι το Φύλλο Εργασίας 1 βασισμένο στην ενότητα για τους Βαλκανικούς Πολέμους και να γίνει συζήτηση- αξιολόγηση κατά την επόμενη διδακτική ώρα, αλλά να λειτουργήσει και ως αφόρμηση για την επόμενη ενότητα που αφορά τα αποτελέσματα των Βαλκανικών πολέμων : Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

29 Ο Κωνσταντίνος Ρακτιβάν διορίστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Οκτώβριο του 1912, προσωρινός διοικητής των εδαφών που είχε καταλάβει έως τότε ο ελληνικός στρατός. Σε συνέντευξή του παρουσίασε τις βάσεις στις οποίες θα στηριζόταν η οργάνωση της ελληνικής διοίκησης.

30 […] Ουδόλως θέλω να είπω ότι θα ανατρέψω τα πάντα. Ο διοικητικός οργανισμός, ο δικαστικός, ως και οι λοιποί κλάδοι της υπηρεσίας θέλουσι λειτουργήσει περίπου ως και επί της τουρκικής κυριαρχίας, μετά των μεταβολών, εννοείται, αίτινες επιβάλλονται εκ της νέας των πραγμάτων καταστάσεως. Προς επιδίωξιν και επίτευξιν του σκοπού τούτου οφείλω: 1. Να προσενεχθώ προς πάσας τας εθνικότητας εν ισότητι και δικαιοσύνη, να σεβασθώ τα δικαιώματα των ατόμων και να εργασθώ διά την ευημέρειαν όλων των κατοίκων της χώρας ταύτης αδιακρίτως. Αύται εισίν άλλως τε και αι γενικαί αρχαί, αίτινες κρατούσι και καθοδηγούσι την διοίκησιν εν Ελλάδι, ώστε πάντα ταύτα δεν είναι δι’ εμέ νέα. Οι Ισραηλίται της Ελλάδος δύνανται να μαρτυρήσωσι περί τούτου […]. 2. Να εξασφαλίσω την δημοσίαν τάξιν. […] Εάν ο πληθυσμός δεν είναι ευχαριστημένος, είμαι έτοιμος να δεχθώ και ακούσω όλους τους δυσαρεστημένους. Το γραφείον μου είναι ανοικτόν εις όλον τον πληθυσμόν.

31 Είδος και μορφή πηγής Χρόνος αναφοράς Τόπος αναφοράς Ποιος μιλάει; Σε ποιους απευθύνεται; Με ποιο σκοπό; Ποια είναι η ιδιότητα του προσώπου που μιλάει; Ποιο είναι το θέμα της τοποθέτησής του; Τι δεσμεύεται ότι θα κάνει; Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη στάση του; Από ποιες αξίες εμπνέεται;

32 Μελετώντας την παρακάτω ιστοσελίδα για τη δημογραφική σύνθεση της Θεσσαλονίκης και τις εθνοτικές ομάδες που διαβιούν σε αυτήν στις αρχές του 20 ου αιώνα http://users.auth.gr/~marrep/LESSONS/ERGASTIRI/NE W_TECHNOLOGY/1.3.htm#εβραίοι Επιχειρήστε να συνδέσετε το υλικό της, φωτογραφικό και πληροφοριακό, με την πηγή που αναφέρεται στον Κωνσταντίνο Ρακτιβάν Τι παρατηρείτε;

33 Αποτίμηση Βαλκανικών πολέμων

34 Σνέφτσι [=σήμερα Κεντρικό, στο νομό Κιλκίς], 23 Ιουνίου 1913 Αγαπημένη μου γυναικούλα, […] Σου έγραψα και προχθές, αγάπη μου, αμέσως μετά τη μάχη του Κιλκίς, ύστερα από αυτόν το θρίαμβο […]. Ο στρατός μας, αγάπη μου, προελαύνει [=προχωράει] συνέχεια πάρα πολύ γρήγορα, καταδιώκοντάς τους […] Βούλγαρους, που φεύγουν σαν λαγοί […]. Δε φαντάζεσαι, χρυσό μου, τι εικόνα παρουσιάζει αυτό το πεδίο πολέμου. Παντού όπου περνάμε συναντάμε εικόνες ερήμωσης και δυστυχίας […]. Οι Βούλγαροι έχουν φύγει όλοι. Στη Μακεδονία δεν υπάρχουν πια Βούλγαροι […]. Πόσο ευτυχισμένος είμαι που έγινε αυτός ο πόλεμος για να γλιτώσουμε μια για πάντα με αυτούς τους παλικαράδες […]. Δεν τους έφταναν όσα πήραν […], θέλησαν να αρπάξουν και τη μερίδα των συμμάχων τους […]. Τώρα θα χάσουν και όσα κατακτήσανε. (Γράμμα του Ιπποκράτη Παπαβασιλείου στη σύζυγό του Αλεξάνδρα, 23 Ιουνίου 1913)

35 Με βάση το κείμενο που σας δίνεται και τις γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο : α) να χαρακτηρίσετε το είδος και τη μορφή της πηγής β) να αναγνωρίσετε το ιστορικό γεγονός στο οποίο αναφέρεται η πηγή, να το προσδιορίσετε χρονικά γ) να αναφερθείτε αναλυτικά στο γεγονός αυτό και στην έκβασή του και δ) να παρουσιάσετε τα συναισθήματα του στρατιώτη και να τα αιτιολογήσετε

36 Αξιοποιούμε τις μεταβολές στο χάρτη της εφαρμογής, για να εντοπίσουμε και να σχολιάσουμε τις εδαφικές αλλαγές Παρουσιάζουμε το λογισμικό, εξηγούμε το περιβάλλον εργασίας. Ομαδοσυνεργατική στο Εργαστήρι Πληροφορικής ή επιλεκτική αξιοποίηση στην τάξη Ποικιλία πηγών : γραπτές, οπτικές, οπτικοακουστικές Μέθοδος : ενεργητική-συνεργατική μάθηση, μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων μέσων οι μαθητές προσεγγίζουν πολλαπλώς το ιστορικό γεγονός και το μετατρέπουν σε ιστορική γνώση > μέσα από ποικίλες προσλαμβάνουσες φτάνουν στην ιστορική γνώση Στόχος : οι μαθητές αναπτύσσουν νοητικές και μαθησιακές ικανότητες (παρατήρηση, κρίση, αφαίρεση, μνήμη, φαντασία, σύγκριση, σύνθεση) > διαμορφώνουν πιο σύνθετη, πολύπλευρη και δημιουργική σχέση με τη μάθηση και με το κάθε φορά μαθησιακό αντικείμενο > κατανοούν, αφομοιώνουν.

37 Το μαθησιακό αυτό περιβάλλον για την Ιστορία απευθύνεται σε μαθητές Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Ιστορίας με χρήση ιστορικών πηγών με σκοπό την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης για την οικοδόμηση και οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης

38 Πηγαίνετε minedu.gov.gr > e- yliko > > εκπαιδευτικό υλικό > λογισμικό - πολυμέσα > Επιλέγετε Λογισμικό –Περισσότερα > Εκπαιδευτικά Πακέτα > Επεξεργασία Ιστορικών Πηγών > το λογισμικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση > η εγκατάσταση γίνεται εύκολα στον υπολογιστή σας

39 Αξιοποιείται υλικό από το περιβάλλον εργασίας Κοινωνική ανθρωπογεωγραφία του ελλαδικού χώρου 1832- 1913 : Χάρτης με εξέλιξη συνόρων Οπτικοακουστικές πηγές από «Το πανόραμα του αιώνα» με είσοδο ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, μετακινήσεις πληθυσμών/προσφυγιά, ένωση Κρήτης με την Ελλάδα, εργατική νομοθεσία Λιθογραφία με παράδοση Ιωαννίνων στον ελληνικό στρατό Οπτική πηγή για εργοστάσιο ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Γραπτή πηγή Χριστίνας Αγριαντώνη από το «Η Ελλάδα του 20 ου αιώνα»

40 Αξιοποιούνται οι παραπάνω επιλεγμένες πηγές για ομαδοσυνεργατική εργασία στο Εργαστήρι Πληροφορικής Οι ομάδες παρουσιάζουν στο τέλος της επεξεργασίας του υλικού τη δουλειά τους στην ολομέλεια της τάξης Ακολουθεί συζήτηση και βγαίνουν συμπεράσματα

41 Κατανόηση ιστορικού παρελθόντος Κριτική σχέση με την ιστορική γνώση > από το τι στο γιατί και στο πώς Πολλαπλή προσέγγιση του παρελθόντος Πώς επεξεργάζομαι τις πηγές; 1. τοποθετώ την πηγή στο ιστορικό της πλαίσιο 2. κατανοώ τον ρόλο της πηγής και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της ιστορικής γνώσης 3. διερευνώ πώς με βοηθάει η πηγή να προσεγγίσω το ιστορικό γεγονός μέσω ερωτημάτων και δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση να διαμορφώσω στάσεις και αξίες με αφορμή όσα διδάχτηκα

42 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913, τ. Γ΄ Επιχειρήσεις κατά των Βουλγάρων (Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος), εκδόσεις ΔΙΣ, Αθήνα 1992 Dakin D., Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, μτφρ. Α. Ξανθόπουλος, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1984 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Νεώτερος Ελληνισμός από 1881 ως 1913, τόμος ΙΔ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977 Καραγιαννακίδης N. E., Λυκουρίνος K., Νεάπολις- Χριστούπολις -Καβάλα. Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο της παλιάς πόλης, έκδοση Δήμου Καβάλας, Καβάλα 2008

43 Κολιόπουλος Ι. Σ., Ιστορία της Ελλάδος από το 1800. Η διαμόρφωση και η άσκηση της εθνικής πολιτικής, τεύχος Β΄, εκδόσεις Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2002 Λούβη Ε. –Ξιφαράς Δ. Χ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, βιβλίο εκπαιδευτικού, ΥΠΔΒΜΘ, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Αθήνα 2012 Λούβη Ε. –Ξιφαράς Δ. Χ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, βιβλίο μαθητή, ΟΕΔΒ Αθήνα 2009 Μουγκράκης Β., «Η Καβάλα κατά τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων και η Βουλγαρική κατοχή 1912-13», Πρακτικά Συνεδρίου «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια», τ. Α΄ ΙΛΑΚ, Καβάλα 2007, σελ. 269-278 Μαρία Ρεπούση, Μαθήματα Ιστορίας. Από την ιστορία στην ιστορική εκπαίδευση, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2004

44 «Ταχυδρόμος», τ. 1952 Α΄, φύλλο 27-6-1952 «Πρωινή», τ. 1954 Α΄, φύλλο 27-6-1954 «Πρωινή», τ. 1960 Α΄, φύλλο 26-6-1960 «Ταχυδρόμος», τ. 1969 Α΄, φύλλο 27-6-1969

45 http://www.fhw.gr/chronos/gr/ http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/documen t/file.php/DSGYM- C105/%CE%94%CE%95%CE%A0%CE%A0%CE%A3- %CE%91%CE%A0%CE%A3/9deppsaps_Istorias.pdf http://www.e-yliko.gr/default.aspx http://digitalschool.minedu.gov.gr/ http://www.pi-schools.gr/ http://kavala.pkteam.gr/index.php?page=history4 Wikipedia http://museduc.gr/docs/Istoria/C/LAI_K07_K08.pdf


Κατέβασμα ppt "Μαρία Στυλιανού ΠΕ02 8 ο Γυμνάσιο Καβάλας. Με τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυµνάσιο επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους σκοποί: Να κατανοήσουν οι µαθητές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google