Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναστασία Σ. Δρίτσα ‘H ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’, Αθήνα, 1-2 Ιουνίου 2007

2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 703/77 Αποφάσεις ΕΑ προσβάλλονται με Προσφυγή ενώπιον ΔΕφΑθ εντός 60 ημερών από κοινοποίησή τους Προθεσμία προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της ΕΑ Πρόεδρος ΔΕφΑθ δύναται να αναστείλει –εν όλω ή εν μέρη ή υπό όρους- μετά από αίτηση ενδιαφερομέ-νου επί ύπαρξης ‘αποχρώντος λόγου’ – αναλογική εφαρμογή άρθρων 200 επ. ΚΔιοικΔ

3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ι. Αρμοδιότητα Επαναφορά αρμοδιότητας Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από (άρθ. 1 § 25 ν. 2837/2000) ΙΙ. Προϋπόθεση παραδεκτού Εμπρόθεσμη Άσκηση Προσφυγής

4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ ΙΙΙ. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής 1. Αποχρών λόγος (14§2 ν. 703/77) άρθρο 14§2 ν. 703/77 ειδικότερη διάταξη του άρθρου 202§1 ΚΔΔ έννοια ευρύτερη της υλικής /ηθικής βλάβης - παραπομπή στο άρθρο 200 επ. ΚΔιοικΔ και όχι στο άρθρο 202 ΚΔιοικΔ (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι) Μέχρι σήμερα πρακτική ΠρΔΕφΑθ = εφαρμογή άρθρου 202 ΚΔιοικΔ

5 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ 2. Άρθρο 200 επ. ΚΔΔ Θετικές προϋποθέσεις: ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (υλική ή ηθική) αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εκτέλεσης πράξης και βλάβης Αρνητικές προϋποθέσεις: απουσία λόγων δημοσίου συμφέροντος μη εκτέλεση της απόφασης ΕΑ και μη προδήλως απαράδεκτο / αβάσιμο προσφυγής

6 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
3. Ειδικότερα επί των Προϋποθέσεων Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη Υλική Βλάβη «Αμιγώς οικονομική ζημία» δε συνιστά ανεπανόρθωτη υλική βλάβη (ΣτΕ 624/2006, 455/2006) Βαθμός Βλάβης: Ισχυρός οικονομικός κλονισμός αιτούντα Αδυναμία κάλυψης ‘τρεχουσών λειτουργικών αναγκών’ ή ‘προγραμματισμένων ανελαστικών δαπανών ‘

7 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
Επιμέρους Κριτήρια: Σχέση ανελαστικών βραχυπρόθεσμων δαπανών (μισθοί, ασφαλ. εισφορές) με διαθέσιμα (ΠρΔΕφΑθ 66/1999 Κωτσόβολος, ΠρΔΕφΑθ 36/2002 Coca Cola, ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος) Διεύρυνση ανοίγματος ενεργητικού – παθητικού (ΠρΔΕφΑθ 67/2003, ΑΕΠΙ) Δείκτης πραγματικής ρευστότητας (acid test ratio): λόγος απαιτήσεων και διαθεσίμων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, 57/2007 ΕΛΠΕ) Υψος προστίμου και ζημιογόνα αποτελέσματα χρήσης (ΠρΔΕφΑθ 65/2007 MAVA) Κύκλος εργασιών – καθαρά αποτελέσματα τελευταίας χρήσης (ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil)

8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
Η οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να κριθεί: από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, τα πάγια στοιχεία της, τα αποθέματα και τον κύκλο εργασιών της (ομοίως ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος για ύψος κερδών) Ανάγκη εσπευσμένης ρευστοποίησης παγίων/αποθεμάτων για κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων = καταστροφικές συνέπειες για κάθε επιχείρηση (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai) ΑΝΤΙΘΕΤΗ: ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil: «σε κάθε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων ... είναι βέβαιη η επιδείνωση της ρευστότητας» Δανεισμός για λειτουργικές ανάγκες vs. Δανεισμό για καταβολή προστίμων = αντιπαραγωγικός (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai)

9 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Πρόστιμο μη συμμόρφωσης (άρθρ. 9§ 1δ ν. 703/77 Υλική βλάβη δεν είναι άμεση, αλλά ενδεχόμενη και μέλλουσα εξαρτώμενη από τη μη συμμόρφωση προς την απόφαση (ΠρΔΕφΑθ 124, 125 και 128/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ΠρΔΕφΑθ 67/2003, ΑΕΠΙ) Διαρθρωτικά Μέτρα/Μέτρα Συμπεριφοράς ΄(άρθρ. 9§ 1γ ν. 703/77 ) Υλική βλάβη λόγω αναπόφευκτων οργανωτικών αλλαγών – κόστους επαναφοράς αρχικής υποδομής (ΠρΔΕφΑθ 67/2003 ΑΕΠΙ) Στάθμιση συμφερόντων: προστασία δημοσίου συμφέροντος vs. δυσλειτουργία αιτούσας επιχείρησης (ΠρΔΕφΑθ 57/2007 ΕΛΠΕ) Υλική βλάβη επί ανάγκης αποστολής χιλιάδων επιστολών/αντικατάσταση εντύπου υλικού ενόψει μικρών εσόδων συλλόγου (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντ/κός Σύλλογος Αττικής)

10 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη Ηθική Βλάβη Δεν συντρέχει: Υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια –δεν έχει κριθεί οριστικά (ΠρΔΕφΑθ 57/2007, ΕΛΠΕ, ΠρΔΕφΑθ 125 και 126/2005 Οδοντ/κοί Σύλλογοι, ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, ΠρΔΕφΑθ 36/2002 Coca Cola) Προμηθευτές δεν αναμένεται να διακόψουν τη συνεργασία τους με την αιτούσα πριν από την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης - ιδιαίτερη πολυπλοκότητα υποθέσεων ανταγωνισμού (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai) Βλάβη λόγω δημοσιευμάτων ευχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης προσφυγής (ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil)

11 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Συντρέχει: Λόγω περαιτέρω χειροτέρευσης οικονομικής θέσης – ενδεχόμενης μη διανομής κερδών – δυσμενούς εικόνας για επενδυτές (ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος) Λόγω πλήγματος αξιοπιστίας – κύρους έναντι μελών – διατάραξης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Συλλόγου και μελών (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι)

12 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Δημόσιο Συμφέρον Ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης λόγων δημοσίου συμφέροντος (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, ΠρΔΕφΑθ 65/2007 ΜΑVA, ΠρΔΕφΑθ 57/2007 ΕΛΠΕ) Επαρκής λόγος : Εφοδιασμός της αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα χάριν δημόσιας υγείας (ΠρΔΕφΑθ 143/2001 Glaxo) Εκτέλεση απόφασης ΕΑ Εκτέλεση = υλική ενέργεια της καταβολής των προστίμων και όχι η Ταμειακή βεβαίωση αυτών, άλλως αποδυνάμωση θεσμού αναστολής (ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος, ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai) ΑΝΤΙΘΕΤΗ: ΠρΔΕφΑθ 75/2005 Πρατήρια Καυσίμων Άρτας Αίτηση απορρίπτεται λόγω εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑ συνεπεία ταμειακής βεβαίωσης των προστίμων και επίδοσης ατομικών ειδοποιήσεων

13 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ Μη προδήλως απαρέδεκτο/αβάσιμο Προσφυγής Αποσύνδεση αναστολής από πιθανότητα ευδοκίμησης προσφυγής (ΠρΔΕφΑθ 66/1999 Κωτσόβολος) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


Κατέβασμα ppt "«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google