Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναστασία Σ. Δρίτσα ‘H ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναστασία Σ. Δρίτσα ‘H ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναστασία Σ. Δρίτσα ‘H ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ’, Αθήνα, 1-2 Ιουνίου 2007

2 Άρθρο 14 παρ. 2 ν. 703/77  Αποφάσεις ΕΑ προσβάλλονται με Προσφυγή ενώπιον ΔΕφΑθ εντός 60 ημερών από κοινοποίησή τους  Προθεσμία προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της ΕΑ  Πρόεδρος ΔΕφΑθ δύναται να αναστείλει –εν όλω ή εν μέρη ή υπό όρους- μετά από αίτηση ενδιαφερομέ- νου επί ύπαρξης ‘αποχρώντος λόγου’ – αναλογική εφαρμογή άρθρων 200 επ. ΚΔιοικΔ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

3 Ι. Αρμοδιότητα  Επαναφορά αρμοδιότητας Προέδρου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από 3.8.2000 (άρθ. 1 § 25 ν. 2837/2000) ΙΙ. Προϋπόθεση παραδεκτού  Εμπρόθεσμη Άσκηση Προσφυγής ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

4 ΙΙΙ. Προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής 1.Αποχρών λόγος (14§2 ν. 703/77)   άρθρο 14§2 ν. 703/77 ειδικότερη διάταξη του άρθρου 202§1 ΚΔΔ   έννοια ευρύτερη της υλικής /ηθικής βλάβης - παραπομπή στο άρθρο 200 επ. ΚΔιοικΔ και όχι στο άρθρο 202 ΚΔιοικΔ (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι)   Μέχρι σήμερα πρακτική ΠρΔΕφΑθ = εφαρμογή άρθρου 202 ΚΔιοικΔ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

5 2. Άρθρο 200 επ. ΚΔΔ Θετικές προϋποθέσεις:   ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη (υλική ή ηθική)   αιτιώδης συνάφεια μεταξύ εκτέλεσης πράξης και βλάβης Αρνητικές προϋποθέσεις:   απουσία λόγων δημοσίου συμφέροντος   μη εκτέλεση της απόφασης ΕΑ και   μη προδήλως απαράδεκτο / αβάσιμο προσφυγής ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

6 3. Ειδικότερα επί των Προϋποθέσεων Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη Υλική Βλάβη «Αμιγώς οικονομική ζημία» δε συνιστά ανεπανόρθωτη υλική βλάβη (ΣτΕ 624/2006, 455/2006) Βαθμός Βλάβης: Ισχυρός οικονομικός κλονισμός αιτούντα   Αδυναμία κάλυψης ‘τρεχουσών λειτουργικών αναγκών’ ή ‘προγραμματισμένων ανελαστικών δαπανών ‘ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

7 Επιμέρους Κριτήρια:   Σχέση ανελαστικών βραχυπρόθεσμων δαπανών (μισθοί, ασφαλ. εισφορές) με διαθέσιμα (ΠρΔΕφΑθ 66/1999 Κωτσόβολος, ΠρΔΕφΑθ 36/2002 Coca Cola, ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος)   Διεύρυνση ανοίγματος ενεργητικού – παθητικού (ΠρΔΕφΑθ 67/2003, ΑΕΠΙ)   Δείκτης πραγματικής ρευστότητας (acid test ratio): λόγος απαιτήσεων και διαθεσίμων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, 57/2007 ΕΛΠΕ)   Υψος προστίμου και ζημιογόνα αποτελέσματα χρήσης (ΠρΔΕφΑθ 65/2007 MAVA)   Κύκλος εργασιών – καθαρά αποτελέσματα τελευταίας χρήσης (ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

8 Η οικονομική κατάσταση δεν μπορεί να κριθεί:   από τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας,   τα πάγια στοιχεία της, τα αποθέματα και   τον κύκλο εργασιών της (ομοίως ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος για ύψος κερδών) Ανάγκη εσπευσμένης ρευστοποίησης παγίων/αποθεμάτων για κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων = καταστροφικές συνέπειες για κάθε επιχείρηση (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai)   ΑΝΤΙΘΕΤΗ: ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil: «σε κάθε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων... είναι βέβαιη η επιδείνωση της ρευστότητας»   Δανεισμός για λειτουργικές ανάγκες vs. Δανεισμό για καταβολή προστίμων = αντιπαραγωγικός (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

9 Πρόστιμο μη συμμόρφωσης (άρθρ. 9§ 1δ ν. 703/77   Υλική βλάβη δεν είναι άμεση, αλλά ενδεχόμενη και μέλλουσα εξαρτώμενη από τη μη συμμόρφωση προς την απόφαση (ΠρΔΕφΑθ 124, 125 και 128/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι, ΠρΔΕφΑθ 67/2003, ΑΕΠΙ) Διαρθρωτικά Μέτρα/Μέτρα Συμπεριφοράς ΄(άρθρ. 9§ 1γ ν. 703/77 )   Υλική βλάβη λόγω αναπόφευκτων οργανωτικών αλλαγών – κόστους επαναφοράς αρχικής υποδομής (ΠρΔΕφΑθ 67/2003 ΑΕΠΙ)   Στάθμιση συμφερόντων: προστασία δημοσίου συμφέροντος vs. δυσλειτουργία αιτούσας επιχείρησης (ΠρΔΕφΑθ 57/2007 ΕΛΠΕ)   Υλική βλάβη επί ανάγκης αποστολής χιλιάδων επιστολών/αντικατάσταση εντύπου υλικού ενόψει μικρών εσόδων συλλόγου (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντ/κός Σύλλογος Αττικής) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

10 Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη Ηθική Βλάβη Δεν συντρέχει:   Υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια –δεν έχει κριθεί οριστικά (ΠρΔΕφΑθ 57/2007, ΕΛΠΕ, ΠρΔΕφΑθ 125 και 126/2005 Οδοντ/κοί Σύλλογοι, ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, ΠρΔΕφΑθ 36/2002 Coca Cola)   Προμηθευτές δεν αναμένεται να διακόψουν τη συνεργασία τους με την αιτούσα πριν από την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης - ιδιαίτερη πολυπλοκότητα υποθέσεων ανταγωνισμού (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai)   Βλάβη λόγω δημοσιευμάτων ευχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης προσφυγής (ΠρΔΕφΑθ 70/2007 Motor Oil) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

11 Συντρέχει:   Λόγω περαιτέρω χειροτέρευσης οικονομικής θέσης – ενδεχόμενης μη διανομής κερδών – δυσμενούς εικόνας για επενδυτές (ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος)   Λόγω πλήγματος αξιοπιστίας – κύρους έναντι μελών – διατάραξης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Συλλόγου και μελών (ΠρΔΕφΑθ 138/2005 Οδοντιατρικοί Σύλλογοι) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

12 Δημόσιο Συμφέρον   Ανάγκη ειδικότερης αιτιολόγησης λόγων δημοσίου συμφέροντος (ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai, ΠρΔΕφΑθ 65/2007 ΜΑVA, ΠρΔΕφΑθ 57/2007 ΕΛΠΕ)   Επαρκής λόγος : Εφοδιασμός της αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα χάριν δημόσιας υγείας (ΠρΔΕφΑθ 143/2001 Glaxo) Εκτέλεση απόφασης ΕΑ   Εκτέλεση = υλική ενέργεια της καταβολής των προστίμων και όχι η Ταμειακή βεβαίωση αυτών, άλλως αποδυνάμωση θεσμού αναστολής (ΠρΔΕφΑθ 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος, ΠρΔΕφΑθ 129/2005 Hyundai) ΑΝΤΙΘΕΤΗ: ΠρΔΕφΑθ 75/2005 Πρατήρια Καυσίμων Άρτας   Αίτηση απορρίπτεται λόγω εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑ συνεπεία ταμειακής βεβαίωσης των προστίμων και επίδοσης ατομικών ειδοποιήσεων ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ

13 Μη προδήλως απαρέδεκτο/αβάσιμο Προσφυγής   Αποσύνδεση αναστολής από πιθανότητα ευδοκίμησης προσφυγής (ΠρΔΕφΑθ 66/1999 Κωτσόβολος)   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ


Κατέβασμα ppt "«ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΑΝΙΟΛΟΣ ΗΣΑΪΑΣ» Δικηγορική Εταιρεία Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αναστασία Σ. Δρίτσα ‘H ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google