Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προοίμιο Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: 1. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων 2. Συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προοίμιο Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: 1. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων 2. Συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προοίμιο Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: 1. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων 2. Συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα 3. Σχέσεις με τους φοιτητές 4. Σχέσεις με το διοικητικό προσωπικό 5. Συμπεριφορά εκτός πανεπιστημίου ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά: Τήρηση κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας 2. Βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής 3. Ευθύνη του ερευνητή 4. Ευθύνη του Π.Θ. 5. Ανεξαρτησία του ερευνητή 6. Χρηματοδότηση 7. Ακεραιότητα του ερευνητή - Αποτελέσματα της έρευνας 8. Τήρηση κανονισμών ασφαλείας 9. Τήρηση αρχείων 10. Σχέσεις μεταξύ ερευνητών - Σεβασμός / ίση μεταχείριση

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 11. Αναγνώριση ατομικής συμβολής 12. Τήρηση αρχών βιοηθικής 13. Κλινικές μελέτες 14. Έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό 15. Έρευνα στο έμβρυο 16. Έρευνα σε ζώα 17. Έρευνα σε κοινωνικές επιστήμες 18. Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας. Υποχρέωση ενημέρωσης και ελέγχου 19. Εργασιακό περιβάλλον ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Γενικά 2. Λογοκλοπή 3. Πνευματικά δικαιώματα μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικού διπλώματος 4. Πνευματικά δικαιώματα ερευνητικών έργων 5. Σχετική νομοθεσία

4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. Γενικά 2. Πνευματικό έργο τρίτων για διδακτικούς σκοπούς 3. Χρήση διαδικτύου 4. Εξετάσεις - Βαθμολογία 5. Διαφάνεια 6. Πληροφορίες 7. Οδηγίες V. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1. Συμπεριφορά 2. Εκπόνηση εργασιών 3. Εξετάσεις VΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά 2. Διαδικασίες για θέματα έρευνας 3. Διαδικασίες για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων VΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

5 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Περιεχόμενο Κώδικα Δεοντολογίας:  κανόνες που διέπονται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης και των οποίων η παράβαση συνιστά, κατά περίπτωση, πειθαρχικό αδίκημα  βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογία: σχέσεις μεταξύ των μελών της κοινότητας, έρευνα, πνευματικά δικαιώματα, διδασκαλία και αξιολόγηση φοιτητών

6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ  Επιτροπή Δεοντολογίας Π.Θ.: Σύνθεση • Αντιπρύτανης Ακαδημαι ̈ κών Υποθέσεων και Προσωπικού (Πρόεδρος) • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου • Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας • Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών • Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών • Πρόεδρος του ΤΕΦΑΑ  Εσωτερικές Επιτροπές Δεοντολογίας τμημάτων Π.Θ.  Ενημέρωση για θέματα δεοντολογίας (διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις)

7 Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 1. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων •σεβασμός •αποφυγή μειωτικών / προσβλητικών εκφράσεων για επιστημονικό και διδακτικό έργο συναδέλφων •αποφυγή εργασιακής παρενόχλησης •αποφυγή εκμετάλλευσης ιδιότητας/ βαθμίδας/ θεσμικού ρόλου για υποχρέωση άλλων μελών σε συγκεκριμένες πράξεις: η μη αποφυγή συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα

8 Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2. Συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα •υποχρέωση ανελλιπούς συμμετοχής στα συλλογικά όργανα σύμφωνα με το νόμο •συμμόρφωση στις υποδείξεις του εκάστοτε προεδρεύοντα •μη παρεμπόδιση της προόδου των εργασιών του οργάνου •διατύπωση απόψεων με μετριοπάθεια, αμεροληψία και συντομία

9 Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 3. Σχέσεις με τους φοιτητές •ίσος σεβασμός και μέριμνα ανεξάρτητα από φύλο, εθνική προέλευση, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις •παροχή επαρκούς χρόνου για καθοδήγηση •μη χρησιμοποίηση για έργα άσχετα με πανεπιστημιακά καθήκοντα, προς όφελος του διδάσκοντα: η χρησιμοποίηση συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα

10 Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 4. Σχέσεις με το διοικητικό προσωπικό •σεβασμός •μη απαίτηση εργασιών πέραν των αρμοδιοτήτων τους •μη απαίτηση ικανοποίησης προσωπικών αιτημάτων σε βάρος της λειτουργίας του ιδρύματος

11 Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 5. Συμπεριφορά εκτός πανεπιστημίου •μη χρήση της πανεπιστημιακής ιδιότητας με τρόπο που εκθέτει το παν/μιο ή για προσωπικά οφέλη •σε περίπτωση έκθεσης απόψεων στα ΜΜΕ: σαφές το αν γίνεται με την πανεπιστημιακή ιδιότητα •αποφυγή συμμετοχής σε δημόσιες συζητήσεις που πλήττουν το κύρος της ακαδημαϊκής κοινότητας

12 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά: Τήρηση κανόνων επιστημονικής δεοντολογίας 2. Βασικές προϋποθέσεις διεξαγωγής •διασφάλιση άδειας διεξαγωγής από αρμόδιους φορείς •διασφάλιση αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων •τήρηση ειδικών διατάξεων ανάλογα με το είδος της έρευνας (π.χ. διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων) •μη παραβίαση διατάξεων νομοθεσίας για προστασία προσωπικών δεδομένων •μη παραβίαση νομοθεσίας για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας (λήψη νομικών συμβουλών, τήρηση ενημερωμένου αρχείου αλληλογραφίας)

13 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 3. Ευθύνη του ερευνητή •σεβασμός στις αρχές προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας, προστασίας της δημόσιας υγείας, προστασίας του παιδιού και των ευαίσθητων ομάδων, καθώς και της βιοποικιλότητας 4. Ευθύνη του Π.Θ. •προστασία ανεξαρτησίας ερευνητών •μέριμνα για τήρηση δεοντολογικά ορθής ερευνητικής πρακτικής

14 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 5. Ανεξαρτησία του ερευνητή •συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία έρευνας- προάσπιση από έξωθεν πολιτικές, ιδεολογικές ή άλλες πιέσεις 6. Χρηματοδότηση •επίγνωση και δημοσιοποίηση πηγών χρηματοδότησης •μη αποδοχή όρων που διακυβεύουν την ελεύθερη διεξαγωγή της έρευνας

15 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 7. Ακεραιότητα του ερευνητή - Αποτελέσματα της έρευνας •τήρηση κανόνων επιστημονικής τεκμηρίωσης •μη απόκρυψη αποτελεσμάτων •μη κατασκευή ή παραποίηση αποτελεσμάτων: η αντίθετη πρακτική συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα •μη οικειοποίηση αποτελεσμάτων από έρευνες άλλων: σε αντίθετη περίπτωση, τιμωρία με βάση τις αρχές προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων

16 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 8. Τήρηση κανονισμών ασφαλείας •λήψη απαραίτητων μέτρων ιδιαίτερα σε εργαστηριακές έρευνες 9. Τήρηση αρχείων •πλήρες αρχείο για εξέλιξη και αποτελέσματα προγράμματος 10. Σχέσεις μεταξύ ερευνητών - Σεβασμός / ίση μεταχείριση •αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ νεότερων και παλαιότερων ερευνητών

17 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 11. Αναγνώριση ατομικής συμβολής •ακριβής αποτύπωση ατομικής συμβολής σε δημοσιεύσεις ή δημόσια παρουσίαση του προγράμματος 12. Τήρηση αρχών βιοηθικής •έγκριση πρωτοκόλλου έρευνας από επιτροπή δεοντολογίας οργανισμού-ενημέρωση για αρχές βιοηθικής 13. Κλινικές μελέτες •τήρηση αρχών που διέπουν τις κλινικές μελέτες •ιδιαίτερη προσοχή σε προστασία ευπαθών ομάδων (π.χ. παιδιά)

18 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 14. Έρευνα σε ανθρώπινο βιολογικό υλικό •δέσμευση από αρχές συναίνεσης μετά από πληροφόρηση •προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 15. Έρευνα στο έμβρυο •μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο •δέσμευση από αρχές συναίνεσης μετά από πληροφόρηση •προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 16. Έρευνα σε ζώα •μόνο στην περίπτωση απουσίας εναλλακτικού τρόπου •ιδιαίτερη μέριμνα για αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας και πόνου / αποφυγή θανάτωσης •προσαρμογή συνθηκών διαμονής στο φυσικό περιβάλλον

19 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 17. Έρευνα σε κοινωνικές επιστήμες •διασφάλιση ανωνυμίας συμμετεχόντων, προστασία προσωπικών δεδομένων, σεβασμός ατομικών και συνταγματικών δικαιωμάτων •διασφάλιση συναίνεσης συμμετεχόντων μετά από πληροφόρηση για την έρευνα •σεβασμός πολιτιστικών και ατομικών διαφορών (φύλο, ηλικία, φυλή, εθνική προέλευση, θρησκεία, αναπηρία, κ.λπ.)

20 ΙΙ. ΕΡΕΥΝΑ 18. Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας. Υποχρέωση ενημέρωσης και ελέγχου •Ενημέρωση μελών ερευνητικής ομάδας σχετικά με υποχρεώσεις, δικαιώματα, κανονισμούς, δεοντολογία 19. Εργασιακό περιβάλλον •επίλυση τυχόν προβλημάτων / εποικοδομητικό περιβάλλον Περαιτέρω οδηγίες για έρευνα στις βιολογικές επιστήμες και σχετική δεοντολογία: http://www.bioethics.gr

21 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Γενικά •"Η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμημάτων πνευματικών έργων τρίτων προσώπων (βιβλίων, άρθρων, εργασιών, κ.λπ.) καθώς και η μετάφραση, η διασκευή, η παραποίηση ή απομίμησή τους, χωρίς την άδεια του δημιουργού τους, απαγορεύεται από το νόμο, ανεξάρτητα από τη μορφή με την οποία αυτή γίνεται (έν- τυπη, ηλεκτρονική, φωτογραφική, κ.λπ.) και συνιστά αστικό και ποινικό αδίκημα, συνάμα δε και σοβαρή πειθαρχική παράβαση." (σ. 13) •υποχρέωση αναφοράς κάθε δημιουργού / συνδημιουργού: η παράλειψη αναφοράς συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα με ενδεχόμενες νομικές συνέπειες

22 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Γενικά •υποχρέωση αναφοράς συνδημιουργών έργου κατά σειρά σπουδαιότητας της συμβολής τους •υποχρέωση τήρησης υποχρεώσεων σε περίπτωση που το δημοσίευμα αφορά αμειβόμενο έργο (βάσει σύμβασης με δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) •αναγνώριση περιορισμών σχετικά με εκμετάλλευση περιουσιακών δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας σε περίπτωση που το έργο έχει εκπονηθεί με μέσα ή χρηματοδότηση του Π.Θ. ή άλλου φορέα

23 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2. Λογοκλοπή •ορισμός: "ενσωμάτωση σε έργο ιδεών, αποσπασμάτων ή και μεμονω- μένων φράσεων έργου τρίτου προσώπου, χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής." (σ. 14) •αφορά δημοσίευση έργου τρίτων ακόμη και σε πανεπιστημιακές σημειώσεις και συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα •υποχρέωση αποφυγής της δημοσίευσης του ίδιου έργου σε διαφορετική μορφή χωρίς ή με επουσιώδεις αλλαγές

24 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 3. Πνευματικά δικαιώματα μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικού διπλώματος •ανήκουν στον μεταπτυχιακό / διδακτορικό φοιτητή (προϋπόθεση κατά το νόμο για την απονομή τίτλου να είναι ο πρωτότυπος δημιουργός) •σε περίπτωση δημοσίευσης ο επιβλέπων Καθηγητής ή άλλα πρόσωπα αναφέρονται με βάση την πραγματική τους συνεισφορά •υποχρέωση αναφοράς του Π.Θ. και του τμήματος εκπόνησης σε κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση •σε περίπτωση εκπόνησης σε πλαίσιο ερευνητικού έργου ισχύουν και οι διατάξεις (ΙΙΙ, 4) του παρόντος

25 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 4. Πνευματικά δικαιώματα ερευνητικών έργων •υποχρέωση υπογραφής σαφών συμβάσεων ή πρωτόκολλων μεταξύ του Π.Θ. / χρηματοδότη, του επιστημονικά υπεύθυνου και των μελών της ομάδας, κατά την έναρξη του έργου •υποχρέωση αναφοράς του Π.Θ. σε κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική δημοσίευση αποτελεσμάτων •υποχρέωση Επιτροπής Ερευνών / εργαστηρίων για σύνταξη σχετικών πρωτόκολλων που να ενσωματώνουν ό,τι σχετικό με πνευματικά δικαιώματα •έγγραφη δήλωση από ερευνητές προς Επιτροπή Ερευνών ότι έλαβαν γνώση του παρόντος κώδικα κατά την υποβολή προτάσεων

26 ΙΙΙ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 5. Σχετική νομοθεσία •Νόμος 2121/1993: ρυθμίσεις σχετικά με πνευματικά δικαιώματα •Νόμος 1733/1988 (σχετικό με εφευρέσεις): ειδικές ρυθμίσεις

27 ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. Γενικά •υποχρέωση τήρησης διδακτικών υποχρεώσεων αυτοπροσώπως •κατ΄ εξαίρεση ανάθεση σε τρίτους μόνο μετά από απόφαση αρμοδίων οργάνων του Τμήματος

28 ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2. Πνευματικό έργο τρίτων για διδακτικούς σκοπούς •Σύμφωνα με το νόμο «επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή άρθρων νομίμως δημοσιευμένων σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, σύντομων αποσπασμάτων έργου ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των εικαστικών τεχνών νομίμως δημοσιευμένου, εφόσον γίνεται αποκλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο μέτρο που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, είναι σύμφωνη με τα χρηστά ήθη και δεν εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση. Η αναπαραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή».(σ. 17) •απαγόρευση αναπαραγωγής συνόλου έργου ή ουσιωδών αποσπασμάτων

29 ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 3. Χρήση διαδικτύου •υποχρέωση μέριμνας από πλευράς διδασκόντων για παροχή πρόσβασης υλικού που έχει αναρτηθεί για διδακτικούς σκοπούς μόνο στους φοιτητές

30 ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 4. Εξετάσεις - Βαθμολογία •αντικειμενικός τρόπος εξέτασης, αμεροληψία, διαφάνεια στη βαθμολογία •διασφάλιση εγκυρότητας και αξιοπιστίας μέσω: •χρήσης ποικιλίας τεχνικών αξιολόγησης •κάλυψης όλης της διδακτέας ύλης στα τεστ •βαθμοί: αποτέλεσμα σύνθεσης των περισσότερων δυνατών παραγόντων (εργασίες, τεστ προόδου, τεστ πολλαπλής επιλογής) •σύνδεση βαθμών με επίτευξη μαθησιακών στόχων •αναγραφή τρόπων αξιολόγησης μαθημάτων στο περίγραμμά τους και στον οδηγό σπουδών •κοινοποίηση βαθμών στη Γραμματεία και στους φοιτητές εντός 20 ημερών από την ημερομηνία εξέτασης

31 ΙV. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 5. Διαφάνεια •υποχρέωση τμημάτων Π.Θ. για ανάπτυξη εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου και διαφάνειας με στόχο έλεγχο αντικειμενικότητας αξιολόγησης 6. Πληροφορίες •υποχρέωση έγκαιρης κατάθεσης πληροφοριών για περιεχόμενο μαθημάτων, βιβλιογραφία και τρόπο αξιολόγησης (δημοσίευση σε κανονισμό σπουδών και ανάρτηση σε ιστοσελίδα τμήματος) 7. Οδηγίες Περισσότερες πληροφορίες: http://www.uth.gr/ethics

32 V. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 1. Συμπεριφορά •με βάση αρχές που διατυπώνονται στο προοίμιο κανονισμού (σ. 3-4) 2. Εκπόνηση εργασιών •Λογοκλοπή: σοβαρή πειθαρχική παράβαση •Απαγορεύεται η: •χρήση έργου τρίτων προσώπων και εμφάνισή του ως προσωπική δημιουργία του φοιτητή •υποβολή εργασίας που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία ως ατομικής •εκ νέου υποβολή εργασίας (ολόκληρης ή μέρους) που εκπονήθηκε σε άλλο μάθημα για εξέταση σε νέο μάθημα

33 V. ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 3. Εξετάσεις •υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης της δοκιμασίας που έχει οριστεί για την αξιολόγηση του μαθήματος •απαγόρευση κάθε μορφής αντιγραφής ή μη επιτρεπόμενης συνεργασίας με τρίτους ή χρήσης βοηθημάτων χωρίς άδεια διδάσκοντα (σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα) •συμμετοχή στις εξετάσεις με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή άλλου σχετικού εγγράφου

34 VΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 1. Γενικά •ορισμός / σύνθεση επιτροπής: •τρία έως πέντε μέλη ΔΕΠ •διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα •αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο •μέγιστη διάρκεια θητείας τρία χρόνια και ανανέωση βάση απόφασης Γενικής Συνέλευσης Τμήματος •ρόλος επιτροπής: •συμβουλευτικός •αρμοδιότητα χορήγησης πιστοποίησης για υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή για δημοσιεύσεις •προαιρετική η υποβολή προτάσεων για έγκριση (απαγόρευση υποβολής εκ των υστέρων) •απόφαση τμήματος σχετικά με υποχρέωση διαδικασίας έγκρισης ερευνητικών πρωτοκόλλων (μεταπτυχιακές / διδακτορικές εργασίες)

35 VΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 2. Διαδικασίες για θέματα έρευνας •τακτικές συνεδριάσεις επιτροπής •εξέταση προτάσεων και τήρηση βιβλίου πρακτικών με αποφάσεις επιτροπής •δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος της διαδικασίας, των απαραίτητων εντύπων, των ημερομηνιών συνεδρίασης (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ethics@όνομα τμήματος.gr) •επικέντρωση σε θέματα ερευνητικής διαδικασίας και όχι ποιότητας κατά την εξέταση των προτάσεων

36 VΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 2. Διαδικασίες για θέματα έρευνας •υποχρέωση έκδοσης έγγραφης έγκρισης σε εύλογο διάστημα (5 ημέρες) •σε περίπτωση απόρριψης πρότασης ή αίτησης για εκ νέου υποβολή με διορθώσεις, υποχρέωση αναλυτικής ενημέρωσης •σε περίπτωση ένστασης υποχρέωση επανεξέτασης •σε περίπτωση εκ νέου απόρριψης δυνατότητα υποβολής αίτησης στην Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Θ.

37 VΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 3. Διαδικασίες για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων •υποχρέωση παροχής βοήθειας προς τον Πρόεδρο του Τμήματος για διερεύνηση θεμάτων λογοκλοπής με τήρηση απορρήτου •σε περίπτωση λογοκλοπής σε εργασία φοιτητή, πρόσκληση και του εκάστοτε εκπροσώπου της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων •σε περίπτωση εμπλοκής διδασκόντων, άμεση ενημέρωση Κεντρικής Επιτροπής Δεοντολογίας Π.Θ. •επικοινωνία με Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας Π.Θ. σε περίπτωση δυσχέρειας λήψης αποφάσεων ή ανάγκης για νομική κάλυψη

38 VΙΙ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ •υποχρέωση προστασίας πανεπιστημιακής περιουσίας •υποχρέωση αναφοράς κάθε ασυνήθιστης φθοράς ή καταστροφής •υποχρέωση διοικητικού προσωπικού για τήρηση κανόνων που αναφέρονται στο προοίμιο του κώδικα και επιτέλεση καθηκόντων με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας •υποχρέωση άμεσης αναφοράς κάθε παρούσας ή επαπειλούμενης παραβίασης του νόμου ή των κανόνων / υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό

39 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Π.Θ. •Ψήφιση κώδικα: 3 Ιουλίου 2009 από τη Σύγκλητο •Επιτροπή εισήγησης: •Θεοδωράκης Ιωάννης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών θεμάτων •Παπαρηγόπουλος, Ξενοφώντας, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Τμήματος •Γιαννακούρου Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΜΧΠΠΑ •Καρατζαφέρη Χριστίνα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ •Μανωλάκου Κατερίνα, Λέκτορας Τμήματος Κτηνιατρικής Περαιτέρω σχετικά κείμενα και υλικό: http://www.uth.gr/ethics


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Προοίμιο Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: 1. Σχέσεις μεταξύ διδασκόντων 2. Συμπεριφορά κατά τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google