Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ερώτημα 1 ο : Γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του υποβάθρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ερώτημα 1 ο : Γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του υποβάθρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ερώτημα 1 ο : Γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του υποβάθρου Συνοψίζοντας τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε:  Βραχόμαζα: Σαθρός μανδύας μικρού πάχους που διατέμνεται από τρία συστήματα διακλάσεων.  Άρρηκτος Βράχος : Δολερίτης μεγάλης αντοχής.  Δεδομένα Γεωτρήσεων  Δεδομένα Δοκιμών Εισπίεσης

2 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ 1 Μέσος Όρος Πυρηνοληψίας (%) Μέσο μέγεθος Φυσικού Μπλοκ (cm) Μέση Τιμή Αριθμού ζωνών Κερματισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ 1 Μέση Τιμή Ποσοστό Μηδενικών Απωλειών (%) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΣΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ LUGEON

3 ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο :

4 Ερώτημα 2 ο : Επανεκτίμηση του βάθους θεμελίωσης ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ Η υγιής βραχόμαζα εμφανίζεται σε βάθη >40m και οι διαπερατές ζώνες όπως φαίνεται από τις δοκιμές Lugeon φθάνουν σε πολύ μεγάλο βάθος Άρα η λύση της επιφανειακής εκσκαφής δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί. Προτείνεται η εκτέλεση σιμεντενέσεων με σκοπό τη στεγανοποίηση του υποβάθρου.

5 Ερώτημα 2 ο : Επανεκτίμηση του βάθους θεμελίωσης ΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ Η υγιής βραχόμαζα εμφανίζεται σε βάθη <25m Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των δοκιμών Lugeon, οι διαπερατές ζώνες μετά το βάθος των 10m είναι περιορισμένες. Άρα η λύση της επιφανειακής εκσκαφής μπορεί να εφαρμοσθεί. Προτείνεται εκσκαφή το βάθος της οποίας θα κυμαίνεται από 5.5 έως 10.0m

6 Ερώτημα 2 ο : Επανεκτίμηση του βάθους θεμελίωσης ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7 Ερώτημα 3 ο : ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ 1) Μετατροπή των τιμών Lugeon σε μονάδες ισοδύναμης υδραυλικής αγωγιμότητας (Km). Από τα αποτελέσματα των δοκιμών Lugeon καταρτίζουμε Πίνακα με τις μέσες εμφανίσεις των υδραυλικά αγώγιμων ασυνεχειών. ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ D36AD37D38D31AD32D33D35D40 Μέση Τιμή Lugeon Km (cm 2 ) (x10-9)

8 ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ D36AD37D38D31AD32D33D35D40 Μέση Τιμή Lugeon Βήμα, L(m) Πλήθος Δοκιμών Μηδενικής Ροής Δοκιμές Μηδενικής Ροής (%) Αριθμός Υδραυλικά Αγώγιμων Ασυνεχειών Μ ανά Μήκος L Συχνότητα Εμφάνισης, s=L/M (m) ) Εφαρμογή Διαγράμματος Snow Από τα αποτελέσματα των δοκιμών Lugeon καταρτίζουμε Πίνακα με τις μέσες εμφανίσεις των υδραυλικά αγώγιμων ασυνεχειών.

9 D37 D36A D38 D31A D32 D33 D35 D40 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SNOW

10 3) Υπολογισμός του θεωρητικού εύρους (e) και πραγματικού (E) των υδραυλικά αγώγιμων ασυνεχειών.

11

12 ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ D36AD37D38D31AD32D33D35D40 Μέση Τιμή Lugeon Km (cm 2 ) (x10-9) S(cm) e(mm) E(mm) n ) Υπολογισμός του θεωρητικού εύρους (e) και πραγματικού (E) των υδραυλικά αγώγιμων ασυνεχειών. e = (6 x Km x S) 0.33 E = (e x JRC 2.5 ) 0.5 n = 3 x e / S

13 ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ ΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ S(cm) e(mm) E(mm) 0.18 – – 0.21 n – – ) Προμέτρηση όγκου ενέματος Συνοψίζοντας έχουμε: Ο απαιτούμενος όγκος ενέματος ανά μονάδα όγκου βραχόμαζας είναι: ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ: 4.0 – 8.0 lt/m 3 ΔΕΞΙΟ ΑΝΤΕΡΕΙΣΜΑ: 0.5 – 1.4 lt/m3

14 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων Προτείνεται η εκτέλεση στεγανοποιητικών σιμεντενέσεων εγκλωβισμού (encapsulation grouting). Ο τύπος του ενέματος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι μίγμα μπετονίτη ή αιώρημα τσιμέντου. Για να είναι το αιώρημα εισπιέσιμο θα πρέπει τα στερεά σωματίδια στο αιώρημα να μην υπερβαίνουν το 1/3 του ανοίγματος της ρωγμής.

15 Το βάθος (D) και το εύρος (W) της κουρτίνας σιμεντενέσεων συνήθως υπολογίζεται σύμφωνα με το υδραυλικό ύψος (μεταβλητό κατά μήκος του άξονα)

16 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Ενέσιμος Όγκος Βραχόμαζας Ζώνη Ι V 1 =1/3 x B x υ = =1/3 x (50x70)x160 = V2=B x υ = (50x70)x160= V= V 1 + V 2 = m 3 Aπαιτούμενος όγκος ενέματος ανά μονάδα όγκου βραχόμαζας είναι: ~ 6.0 lt/m3 Οπότε V εν = x = 4 480m 3

17 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Ενέσιμος Όγκος Βραχόμαζας Ζώνη ΙΙ V=1/2 x (B 1 +B 2 )x υ x H m = =1/2 x (70+60)x40 = m3 V= m 3 Aπαιτούμενος όγκος ενέματος ανά μονάδα όγκου βραχόμαζας είναι: ~ 6.0 lt/m3 Οπότε V εν = x = 2 184m 3

18 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Ενέσιμος Όγκος Βραχόμαζας Ζώνη ΙΙΙ V=1/3 x B x υ = =1/3 x (40x60)x900 = m3 V= m 3 Aπαιτούμενος όγκος ενέματος ανά μονάδα όγκου βραχόμαζας είναι: ~ 1.0 lt/m3 Οπότε V εν = x = 720 m 3

19 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Ενέσιμος Όγκος Βραχόμαζας Οι πιέσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν είναι Kg/cm2 για κάθε μέτρο βάθους και αυτό γιατί μεγαλύτερες πιέσεις διευρύνουν τις ρηγματώσεις ενώ μικρότερες μειώνουν την διεισδυτικότητα. Με την υπόθεση ότι το γ εν = 2.0 t/m 3, ότι η αναλογία τσιμέντου νερού είναι 1:1 και έχουμε διόγκωση ενέματος 10% το συνολικό βάρος τσιμέντου που θα χρειασθεί είναι : W ΖΩΝΗ Ι = 4480 x 2 / 2 = 4480 t → W Ι = 4072 t W ΖΩΝΗ ΙΙ = 2184 x 2 / 2 = 2184 t → W ΙΙ = 1986 t W ΖΩΝΗ ΙΙΙ = 720 x 2 / 2 = 720 t → W ΙΙΙ = 655 t

20 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Ενέσιμος Όγκος Βραχόμαζας Οι πιέσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν είναι Kg/cm2 για κάθε μέτρο βάθους και αυτό γιατί μεγαλύτερες πιέσεις διευρύνουν τις ρηγματώσεις ενώ μικρότερες μειώνουν την δειυσδειτικότητα. Με την υπόθεση ότι το γ εν = 2.0 t/m 3, ότι η αναλογία τσιμέντου νερού είναι 1:1 και έχουμε διόγκωση ενέματος 10% το συνολικό βάρος τσιμέντου που θα χρειασθεί είναι : W ΖΩΝΗ Ι = 4480 x 2 / 2 = 4480 t → W Ι = 4072 t W ΖΩΝΗ ΙΙ = 2184 x 2 / 2 = 2184 t → W ΙΙ = 1986 t W ΖΩΝΗ ΙΙΙ = 720 x 2 / 2 = 720 t → W ΙΙΙ = 655 t

21

22

23

24

25 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Διατρήματα Η αποτελεσματικότητα των τσιμεντενέσεων είναι 2 m. Ο προσανατολισμός των τσιμεντενέσεων πρέπει να τέμνει όσες των δυνατών περισσότερες ασυνέχειες. Προτείνεται εκτέλεση των τσιμεντενέσεων με κλίση 50 ο -60 ο. Στη συνέχεια υπολογίζω τον συνολικό αριθμό διατρημάτων: Η επιφάνεια διατρήματος πD 2 / 4 = 3.14 x 2 2 / 4 = 3.14 m2 Η επιφάνεια που καταλαμβάνουν είναι πD 2 /4 = 3.14* 4 2 / 4 = m2

26 5) Εκτέλεση Σιμεντενέσεων – Διατρήματα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΖΩΝΗ ΙΖΩΝΗ ΙΙΖΩΝΗ ΙΙΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟ ΒΑΘΟΣ ΖΩΝΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΤΡΗΜΑΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ερώτημα 1 ο : Γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του υποβάθρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google