Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : ΄΄Τοπογραφίας και Δασ. Οδοποιίας΄΄ ΥΠΕΥΘ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ : Νικόλαος Νίκου, καθηγητής Τηλ. και fax ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΥ

2 (ΣΕΛ 227)

3 (ΣΕΛ 35)

4 ISBN: (ΣΕΛ 164)

5 (ΣΕΛ 232)

6 ISBN: (ΣΕΛ 206)

7

8

9

10

11 ISBN: (ΣΕΛ 212)

12

13

14

15 Τα βιβλία της Τοπογραφίας (Ι και II) περιέχουν τη βασική ύλη της κλασικής Τοπογραφίας και αποσκοπούν στο να προσφέρουν δύο εύχρηστα βιβλία, τόσο στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκονται το μάθημα της Τοπογραφίας, όσο και στους τεχνικούς που ασχολούνται στην πράξη με την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Η ύλη έχει κατανεμηθεί σε 13 κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλα τα αντικείμενα να παρουσιάζονται με εύληπτο και συστηματικό τρόπο. Για την εξοικείωση κυρίως του φοιτητή με τη σχετική υπολογιστική διαδικασία, στο τέλος των περισσότερων κεφαλαίων επιλύονται αντιπροσωπευτικές ασκήσεις εφαρμογής, ώστε να γίνονται κατανοητά τα διάφορα αντικείμενα κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κάθε καλοπροαίρετη κριτική σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο ανάπτυξης των κεφαλαίων των βιβλίων αυτών θα είναι ευπρόσδεκτη και θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη στη νέα τους έκδοση.

16 ISBN: (ΣΕΛ 430)

17

18 Οι εμπειρίες που αποκόμισε ο συγγραφέας από την εκπαιδευτική και ερευνητική του ενασχόληση σε θέματα δασικής οδοποιίας, τόσο στο Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας του Τμήματος Δασολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. όσο και στο Εργαστήριο Δασικής Οδοποιίας-Τοπογραφίας του Τμήματος Δασοπονίας του ΑΤΕΙ Λάρισας, για χρονικό διάστημα πέραν της εικοσιπενταετίας, αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η συγγραφή του βιβλίου αυτού. Επιπλέον, σημαντική παράμετρο για την ολοκλήρωση του βιβλίου αποτέλεσε και η πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε από τη σύνταξη μελετών δασικών δρόμων. Πιστοποιητικά στοιχεία των παραπάνω μελετών υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Συντονισμού και χορηγήθηκε στο συγγραφέα το 1979 σύμφωνα με το Ν. 716/77 πτυχίο μελετητή Γ΄ τάξης. Η συγγραφή του βιβλίου έγινε με βάση τις νεώτερες προδιαγραφές και τη διεθνή πρακτική, δίχως να αποκλειστεί η ελληνική πρακτική. Το βιβλίο απευθύνεται: • Στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκονται το γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Οδοποιίας, όπως και σε εκείνους που κατά οποιοδήποτε τρόπο ασχολούνται γενικά με την οδοποιία. Έτσι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλα τα αντικείμενα να παρουσιάζονται με εύληπτο και συστηματικό τρόπο. Επειδή στις κατεξοχήν εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως είναι η Δασική Οδοποιία, η κατανόηση της θεωρίας διευκολύνεται από την επεξεργασία των πρακτικών εφαρμογών, έγινε προσπάθεια να δοθούν 56 παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής. • Στο Δασοπόνο - Οδοποιό που ασχολείται με τη μελέτη-κατασκευή του δασικού δρόμου. Δίνει στον οδοποιό της εφαρμογής όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης μελέτης δασικής οδοποιίας που η σωστή εφαρμογή της κατά το στάδιο της κατασκευής του δασόδρομου θα ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Δίνονται πίνακες και πρακτικές εφαρμογές με τη βοήθεια των οποίων ο οδοποιός θα επιλύσει γρήγορα σοβαρά επιτόπια συνθετικά προβλήματα τα οποία γίνονται δυσχερέστερα εξαιτίας των συνθηκών διεξαγωγής της εργασίας, που γίνεται συνηθέστερα με πολύ κρύο, βροχή και άνεμο και σπανιότερα με ευάρεστο καιρό. Η ελάφρυνση του μελετητή από την ανάγκη προσφυγής σε λογιστικές πράξεις στο έδαφος, έστω και τις απλούστερες, σημαίνει περισσότερο διαθέσιμο χρόνο για το καθαρά συνθετικό μέρος της εργασίας του. Έχει δε ιδιαίτερη σημασία για τη μελέτη του δασικού δρόμου να γίνει σωστή εκλογή της κατάλληλης μορφής χάραξης, γιατί διορθώσεις με παραλλαγές ή τοπικές αναπασσαλώσεις δεν αποτελούν καλές λύσεις.

19 Η ύλη του βιβλίου έχει κατανεμηθεί σε εννέα κεφάλαια.
• Το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο “Εισαγωγή, ταξινόμηση και πυκνότητα δασικών δρόμων” διαπραγματεύεται τα χερσαία συγκοινωνιακά δίκτυα της χώρας μας, την υφιστάμενη και προτεινόμενη ταξινόμηση και την πυκνότητα των δασικών δρόμων. • Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο “Οριζοντογραφία” αναφέρεται στις καμπύλες της οριζοντογραφίας, στον καθορισμό του οχήματος μελέτης, στην εκλογή της ακτίνας καμπυλότητας, στους ανακάμπτοντες ελιγμούς και στις θέσεις διασταύρωσης και επιστροφής των οχημάτων. • Το τρίτο κεφάλαιο με τον τίτλο “Μηκοτομή” διαπραγματεύεται τις κατά μήκος κλίσεις των ευθύγραμμων τμημάτων της ερυθράς και τη χάραξη της βέλτιστης ερυθράς. • Το τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο “Ορατότητα” αναφέρεται στην απόσταση ορατότητας ενός οχήματος από ακίνητο εμπόδιο ή μεταξύ δύο αντίθετα κινουμένων οχημάτων και στην αποκατάσταση της ορατότητας στις διατομές του δασικού δρόμου. • Το πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο “Η διατομή του δασικού δρόμου” αναφέρεται στις μεταβλητές της διατομής, την επίδραση των μεταβλητών στα χαρακτηριστικά μεγέθη της διατομής, την επιλογή της διατομής και στις επικλίσεις στα ευθύγραμμα και καμπύλα τμήματα του δασικού δρόμου. • Το έκτο κεφάλαιο με τίτλο “Χάραξη και σχεδιασμός των δασικών δρόμων” αναφέρεται στον τρόπο χάραξης του δασικού δρόμου στο έδαφος, στο σχεδιασμό της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής, των κατά πλάτος τομών, της ζώνη κατάληψης και του κτηματολογίου του δρόμου. • Το έβδομο κεφάλαιο με τίτλο “Υπολογισμός του όγκου των χωματισμών” περιγράφει τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών με τη μέθοδο των μέσων επιφανειών και των εφαρμοστέων μηκών. • Το όγδοο κεφάλαιο με τίτλο “Η αποχέτευση στους δασικούς δρόμους” αναφέρεται στους οχετούς, την τάφρο αποχέτευσης, την απόσταση μεταξύ των οχετών και στην υφιστάμενη κατάσταση του συστήματος αποχέτευσης των δασικών δρόμων. • Τέλος το ένατο κεφάλαιο με τίτλο “Οδοστρώματα” αναφέρεται στα μέρη και στις κατηγορίες των οδοστρωμάτων, στην κατασκευή των εύκαμπτων και δύσκαμπτων οδοστρωμάτων και στις ασφαλτικές επιστρώσεις. Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τις εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ για την ιδιαίτερη επιμέλεια που επέδειξαν στην έκδοση του βιβλίου και ιδιαίτερα τους κ.κ. Σωτήρη Γιαχούδη και Δημήτρη Κατέρη. Παρατηρήσεις και υποδείξεις, από συναδέλφους, θα είναι ευπρόσδεκτες και θα βοηθήσουν, για μια παραπέρα βελτίωση του έργου σε προσεχή αναθεώρηση και ανατύπωση. Ιανουάριος, Νικόλαος Νίκου

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 CD-ROMS ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΥ

30 CD-ROM ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

31 Θεωρητικό μέρος του μαθήματος
Μάθημα: Τοπογραφία Περιεχόμενα CD-ROM Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες

32 CD-ROM ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

33 Θεωρητικό μέρος του μαθήματος Μάθημα: Αποτυπώσεις-Χαράξεις
Περιεχόμενα CD-ROM Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες

34 CD-ROM:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

35 Θεωρητικό μέρος του μαθήματος Μάθημα: Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιϊα
Περιεχόμενα CD-ROM Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες Κεφάλαιο Φωτοδιαφάνειες

36 CD-ROM:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

37 Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Μάθημα: Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιϊα
Περιεχόμενα CD-ROM Το CD-ROM του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος Εφαρμοσμένη Δασική Οδοποιϊα περιλαμβάνει 55 φωτοδιαφάνειες.


Κατέβασμα ppt "ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google