Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΙΤΖΙΝΟΥ HELP-FORWARD NETWORK ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ H Ομιλία μου χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες: Αρχικά θα κάνω μία σύντομη αναφορά στη θέση που κατέχει η Ελλάδα σε ζητήματα καινοτομίας και τεχνολογίας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων χωρών). Εν συνεχεία και πάλι εν τάχη θα αναφέρω την κατανομή των διαφόρων περιφερειών της Ελλάδος με βάση τις επιδόσεις τους σε έρευνα, τεχνολογία, και καινοτομία Τέλος θα αναφερθώ στις δραστηριότητες του Δικτύου Πράξη ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας, τα επονομαζόμενα IRC (Innovation Relay Centers) και πώς μπορούν να συμβάλουν στη προώθηση της τεχνολογίας σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις αλλά και με τα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια που αναζητούν οι προσφέρουν τεχνολογία.

2 ASSESSING ECONOMIC GROWTH
Long-Run Economic Grouth is associated with the National Innovation Capacity (NIC) which is assesed by using 25 quantitative indicators organised within four main groups: Absorptive Capacities R&D supply Diffusion Demand (Finance/Competition/Macroeconomic Stability) Σε μία προσπάθεια λοιπόν να αξιολογηθεί, χρησιμοποιώντας αριθμητικά στοιχεία, η οικονομική πρόοδο της Ευρώπης και να πραγματοποιηθεί μία σύγκριση της οικονομίας μεταξύ των χωρών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης αναπτύχθηκε μία μέθοδο, η οποία βασίζεται στην αξιολόγηση του λεγόμενου Εθνικού Δυναμικού Καινοτομίας - National Innovation Capacity (NIC). Η ΝΙC αξιολογείται βάση 25 ποιοτικών δεικτών που ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες που είναι: Δυναμικό απορρόφησης Δυναμικό Έρευνα και Τεχνολογία Δυναμικό Διάχυση Αγοραστική Ζήτηση

3 NATIONAL INNOVATION CAPACITY
Absorptive Capacity is the ability to absorb new knowledge and adept imported technologies. Essential for catching up economies to grow and innovate R&D capability is important not only to generate new knowlegde but also as a mechanism to absorb it. Diffusion is a key mechanism to gain economic benefits from own investment in R&D as well as to employ absorptive capacities Demand for R&D and innovation is the key ecomonic mechanism, which innitiates wealth generation processes in R&D, absorption and diffusion activites Η absorptive Capacity (Δυναμικό απορρόφησης) είναι η δυνατότητα απορρόφησης γνώσης και υιοθέτησης εισαγόμενων τεχνολογιών . Ο δείκτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για τις ανερχόμενες οικονομίες Η R&D capacity είναι αυτή που αξιολογεί τη δυνατότητα ανάπτυξης και απορρόφησης της νέας τεχνολογίας Diffusion είναι ο δείκτης που αξιολογεί τον μηχανισμό απόκτησης κερδών από την επένδυση σε έρευνα και τεχνολογία Demand (Ζήτηση έρευνας και τεχνολογίας) είναι ο δείκτης που αξιολογεί τον μηχανισμό παραγωγής πλούτου από την έρευνα και την τεχνολογία σε συνδυασμό βέβαια με τη διάχυση και την απορρόφηση της έρευνας και της τεχνολογίας

4 NATIONAL INNOVATION CAPACITY
Εδώ βλέπουμε μία αναπαράσταση των τεσσάρων δεικτών και των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων.

5 NATIONAL INNOVATION CAPACITY
Absorptive Capacity Expenditure in Education in % of GDP S&E graduates (% population) Population with 3rd level education Participation in long-life learning (% of working age population) Employment in high-tech manufacturing Employment in high-tech services R&D supply Public R&D expenditure (% GDP) Business R&D expenditure (%GDP) R&D per labour force EPO high-tech patents (per mln population) USPTO high-tech patents (per mln population) Resident patents per capita 1. Δυναμικό απορρόφησης (η οποία υπολογίζεται βάση 6 υποπαραμέτρων: Δαπάνες για την παιδεία, Απόφοιτοι επιστήμονες/μηχανικοί, Πληθυσμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Συμμετοχή στη δια-βίου εκπαίδευση, Απασχόληση στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, Απασχόληση σε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας) 2.Δυναμικό Έρευνα και Τεχνολογία (Δημόσια δαπάνη σε έρευνα και τεχνολογία, Δαπάνη των επιχειρήσεων σε R&D, Προσωπικό R&D, Ευρωπαϊκές Πατέντες υψηλής τεχνολογίας, US πατέντες, Κατά κεφαλή αριθμός πατεντών)

6 NATIONAL INNOVATION CAPACITY
Diffusion training enterprises as % of all enterprises CVT in % of labour costs of all enterprises ISO 900 certification per capita Internet users per inhabitants 2001 PC per 100 inhabitants 2003 ICT expenditures (% GDP) Demand (Finance/Competition/Macroeconomic/stability) Stock market capitalisation in % GDP Domestic credit provided by banking sector (%GDP) Share of FDI in GDP, 1999 Share of trade in GDP, 1999 Index of patent tight 3. Διάχυση (επιχειρήσεις εκπαίδευσης σε ποσοστό του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, Συνεχόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση (Continuing Vacational Training), σε ποσοστό του κόστους μισθοδοσίας στο σύνολο των επιχειρήσεων, πιστοποιητικά ISO 9000 κατά κεφαλήν, χρήστες του διαδικτύου ανά κατοίκους, αριθμός PC ανά 100 κατοίκους, δαπάνες σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίες) 4. Αγοραστική Ζήτηση (χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση σε % του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν=Gross domestic Product), εθνική τραπεζική πίστωση σε % του ΑΕΠ, Μερίδιο των εξωτερικών επενδύσεων στο ΑΕΠ, μερίδιο του Εμπορίου στο ΑΕΠ, συντελεστής των δικαιωμάτων πατέντας

7 NATIONAL INNOVATION CAPACITIES
Αφού ελήφθησαν υπόψη όλες οι προηγούμενες παράμετροι προέκυψε το διάγραμμα αυτό όπου διαφαίνεται η κατανομή των Εθνικό Δυναμικό Καινοτομίας των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης και των νεοεισερχόμενων χωρών. Κάποιες χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα παρουσιάζει αρνητικό αποτέλεσμα αλλά δεν απέχει πάρα πολύ από την ανάκαμψη.

8 ABSORPTIVE CAPACITIES
Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε την κατανομή του Δυναμικού Απορρόφησης η οποία όπως είδαμε υπολογίζετε λαμβάνοντας υπόψη: Δαπάνες για την παιδεία, Απόφοιτοι επιστήμονες/μηχανικοί, Πληθυσμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Συμμετοχή στη δια-βίου εκπαίδευση, Απασχόληση στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, Απασχόληση σε παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο Δυναμικό Απορρόφησης

9 R&D CAPACITIES Όσον αφορά το Δυναμικό Έρευνας και τεχνολογίας της Ελλάδος το αποτέλεσμα είναι και πάλι αρνητικό Το Δυναμικό Έρευνας και Τεχνολογίας υπολογίζεται όπως είδαμε λαμβάνοντας υπόψη της ακόλουθες παραμέτρους: Δημόσια δαπάνη σε έρευνα και τεχνολογία, Δαπάνη των επιχειρήσεων σε R&D, Προσωπικό R&D, Ευρωπαϊκές Πατέντες υψηλής τεχνολογίας, US πατέντες, Κατά κεφαλή αριθμός πατεντών

10 DIFFUSION CAPACITIES Όσον αφορά το Δυναμικό διάχυσης της Ελλάδος παρόλο που είναι και πάλι αρνητικό δεν βρίσκεται πολύ μακριά από την ανάκαμψη.

11 DEMAND CAPACITIES Όσον αφορά το Δυναμικό διάχυσης της Ελλάδος παρόλο που είναι και πάλι αρνητικό δεν βρίσκεται πολύ μακριά από την ανάκαμψη.

12 SME INNOVATING IN HOUSE (% of manufacturing SMEs)
Στο διάγραμμα αυτό μπορούμε να δούμε το ποσοστό των παραγωγικών ΜΜΕ ανά χώρα που παράγουν καινοτομία (π.χ. διαθέτουν τμήματα R&D). Με κόκκινο παριστάνονται οι χώρες εκείνες όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που παράγουν καινοτομία είναι κάτω από το 20% του κοινοτικού μέσου όρου Στο σύνολο των χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης που παρουσιάζονται στο διάγραμμα το 44% των επιχειρήσεων κατά μέσο όρο παράγει καινοτομία. Κάτω από το 20% του κοινοτικού μέσου όρου (κάτω από 35.2%) είναι το Βέλγιο, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Τουρκία, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Πολωνία. Με πράσινο παριστάνονται οι χώρες όπου το ποσοστό των επιχειρήσεων που παράγουν καινοτομία είναι πάνω από το 20% του κοινοτικού μέσου όρου (δηλαδή πάνω από 52.8% των επιχειρήσεων των χωρών αυτών παράγουν καινοτομία): Ιρλανδία, Αυστρία, Δανία, Γερμανία και Ελβετία. Οι υπόλοιπες χώρες είναι μεταξύ 35.2% και 52.8%.

13 MANUFACTURING SME’S INVOLVED IN INNOVATION (% of manufacturing SMEs)
Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε το ποσοστό των ΜΜΕ παραγωγικών επιχειρήσεων οι οποίες συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στη παραγωγή της καινοτομίας (π.χ. χρηματοδοτώντας ερευνητικά κέντρα για να κάνουν έρευνα ή συμμετέχοντας σε εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά ερευνητικά προγράμματα). Μόλις 6.5 % των ελληνικών ΜΜΕ συμμετέχουν στη παραγωγή καινοτομίας

14 PUBLIC R&D EXPENDITURE (% of GDP)
Όσον αφορά τη Δημόσια Δαπάνη για έρευνα και τεχνολογία (υπολογιζόμενη σε ποσοστό του ΑΕΠ) η Ελλάδα είναι και πάλι στο κόκκινο καθότι μόλις 0.46% του ΑΕΠ δαπανάται για έρευνα και τεχνολογία ενώ ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 0.67% CH-Switcherland S - Swiden E - Spain LT - Lithuania EE - Estonia PL - Poland P - Portugal MT-Malta LV- Latvia (Λετονία) SK- Slovakia SL- Slovenia CZ-Czech Republic

15 BUSINESS R&D EXPENDITURE (% of GDP)
Η Δαπάνη των επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία είναι μόλις 0.19% του ΑΕΠ, ενώ΄ο κοινοτικός μέσος όρος είναι 1.28% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ. Σε χειρότερη μοίρα από την ελλάδα βρίσκονται κάποιες χώρες της πρώην ανατολικής Ευρώπης όπως η Εσθονία, Λετονία, Βουλγαρία, Λιθουανία, καθώς και η Πορτογαλία και Κύπρος

16 TRENDS FOR GREECE (2002) Στο διάγραμμα αυτό μπορούμε να δούμε πώς κατανέμονται οι διάφοροι δείκτες της Ελλάδος. Ο οριζόντιος άξονας είναι η ποσοστιαία διαφορά σε σχέση με τους αντίστοιχους κοινοτικούς δείκτες ανάπτυξης ενώ ο κάθετος άξονας είναι η ποσοστιαία διαφορά από τον κοινοτικό μέσο όρο.Το διάγραμμα είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες . Στο Αριστερά κάτω τετράγωνο τοποθετούνται οι δείκτες οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστέρηση σε σχέση με τους κοινοτικούς. Έτσι οι δείκτες 4.4(Home Internet Access), 2.3(High tech patents), 1.2 (population with tertiary education) παρουσιάζουν κάποια καθυστέρηση σε σχέση με τους κοινοτικούς. Δεξιά κάτω τοποθετούνται οι δείκτες οι οποίοι προλαβαίνουν τους αντίστοιχους των προπορευόμενων χωρών 4.5 (ICT expenditure), 2.1 (public R&D) k.a Κανένας δείκτης δεν βρίσκεται στο τετράγωνο moving ahead. Κανένας δεν βρίσκεται και στο τετράγωνο loosing momentum

17 TRENDS FOR GERMANY (2002)

18 TRENDS FOR PORTUGAL (2002)

19 COMPARING GREEK REGIONS
Ας ρίξουμε μια ματιά στους δείκτες καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών της Ελληνικής επικράτειας.

20 COMPARING GREEK REGIONS

21 COMPARING GREEK REGIONS
Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε το ποσοστό επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των δαπανών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που διατίθενται σε έρευνα και τεχνολογία. Η Κρήτη έχει τα πρωτεία σε δημόσια δαπάνη για έρευνα και τεχνολογία με δεύτερη την Ήπειρο, Τρίτη τη δυτική Μακεδονία, τέταρτη την Αττική και Πέμπτη την Κεντρική Μακεδονία

22 COMPARING GREEK REGIONS

23 Growth Theory Evolvement
Growth Theory:Economic growth was not linked to R&D activities. Technological development was associated to acquisition of knowledge in the production process Neoclassical Theory: cannot account for sources of technology New Growth Theory:Introduces a few structural features like the size of R&D sector or rate of obsolescence of new technology  New approach: If we want to understand the effect of R&D on innovation and productivity we should look beyond the R&D sector to the diffusion and transfer of knowledge and new technologies  This is where IRC Help Forward enters the sequence

24 Από το 1991 στην υπηρεσία της βιομηχανίας και της τεχνολογικής έρευνας
ΠΡΑΞΗ : ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ των Συντελεστών της Έρευνας και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Καλησπέρα σας, Είμαι ο Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, υπεύθυνος του γραφείου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στην Θεσσαλονίκη. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση ελπίζοντας η σημερινή παρουσίαση να οδηγήσει και άλλα μέλη του Συνδέσμου να ωφεληθούν των υπηρεσιών μας. ------ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι το αποτέλεσμα μίας στρατηγικής συμμαχίας των συντελεστών της Βιομηχανίας και της Έρευνας στην Ελλάδα: Οι οργανισμοί που στηρίζουν το ΠΡΑΞΗ, ο ΣΕΒ στην Αθήνα και ο ΣΒΒΕ στην Θεσσαλονίκη εκπροσωπούν την πλειοψηφία του Βιομηχανικού κόσμου στην Ελλάδα. Το ΙΤΕ, από την άλλη μεριά, ένας από τους δυναμικότερους οργανισμούς έρευνας και τεχνολογίας στην Ελλάδα, μαζί με τα 7 Ινστιτούτα του και τα 2 τεχνολογικά Πάρκα της Κρήτης και της Πάτρας προσφέρει την επιστημονική και τεχνολογική βάση του ΠΡΑΞΗ.

25 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1991 ΣΕΒ ΙΤΕ 1992 ΓΓΕΤ 1995 ΣΒΒΕ IRC 1998 NCP
Η πορεία του ΠΡΑΞΗ αρχίζει το 1991 οπότε και δημιουργείται με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και του ΙΤΕ. Το 1992 το ΠΡΑΞΗ χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ (STRIDE) και δημιουργεί δίκτυο με κόμβους σε 9 πόλεις, με συμμετοχή και του ΣΒΒΕ. Το 1995 γίνεται μέλος του Δικτύου των Innovation Relay Centres με αναδόχους το ΙΤΕ, τον ΣΕΒ και τον ΣΒΒΕ ως ισότιμο μέλος πλέον. Το 1998 το ΠΡΑΞΗ ορίζεται από την ΓΓΕΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στην ελλάδα. Σήμερα το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διατηρεί την δικτυακή του δομή με γραφεία στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Λάρισα, το Ηράκλειο την Πάτρα κα σύντομα στα Γιάννενα. 1991 ΣΕΒ ΙΤΕ 1992 ΓΓΕΤ 1995 ΣΒΒΕ IRC 1998 NCP 2001

26 Innovation Relay Centres
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Όπως ήδη ανέφερα το ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του δικτύου των Innovation Relay Centres ή IRCs όπως τα λέμε. Το δίκτυο των IRCs είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο μεταφοράς τεχνολογίας με 68 IRCs και 220 οργανισμούς, όπως ο ΣΒΒΕ, που τα στηρίζουν. IRCs υπάρχουν σε 30 χώρες και συγκεκριμένα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμη στις Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρο, Ρουμανία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ισραήλ, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ελβετία. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αναθέσει σε ανεξάρτητους αξιολογητές να αξιολογήσουν όλα τα IRCs. Η δαδικασία ολοκληρώθηκε πριν από ένα μήνα και το Δικτυο ΠΡΑΞΗ (Help-Forward) κατετάγη στα πρώτα 5 IRCs της Ευρώπης. Innovation Relay Centres  68 IRCs  220 Οργανισμοί  30 Χώρες: ΕΕ + Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρο, Ρουμανία, Σλοβενία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Ισραήλ, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία & Ελβετία

27 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΗΝ NΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
1997 FEMIRC Romania 1996 FEMIRC Bulgaria Άριστες είναι σχέσεις του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με τις περισσότερες χώρες της νοτιοανατολικής ευρώπης. Συγκεκριμένα το ΠΡΑΞΗ ύστερα από διεθνη διαγωνισμό που κέρδισε, ανέλαβε το 1996 να δημιουργήσει και να οργανώσει το IRC Βουλγαρίας. Το 1997 με τον ίδιο τρόπο το ΠΡΑΞΗ δημιούργησε το IRC Ρουμανίας και το 1998 το IRC Κύπρου 1998 Κύπρος

28 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας. Προώθηση των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας στην αγορά. Δημιουργία νέων επιχειρήσεων Τεχνολογικής βάσης. Αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

29 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ Διάγνωση τεχνολογικών αναγκών Ελληνικών επιχειρήσεων και προώθησή τους στο εξωτερικό. Προσδιορισμός δυνατοτήτων χρηματοδότησης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους καθώς και από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Venture Capitals, Business Angels, τράπεζες,κλπ). Υποστήριξη στη σύνταξη εμπεριστατωμένων σχεδίων για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς τεχνολογίας και τη σύσταση νέων εταιρειών τεχνολογικής βάσης.

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ Συμβουλευτική υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας Εντοπισμός, αξιολόγηση, marketing και προώθηση Ελληνικών τεχνολογικών προσφορών στο εξωτερικό Συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου, έρευνα αγοράς

31 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ
Ευέλικτη και ανεξάρτητη ομάδα 14 στελέχη (30+) με ερευνητική, βιομηχανική και συμβουλευτική εμπειρία Ποικιλία τεχνολογικών πεδίων εξειδίκευσης Ζητούμενο : αποτελεσματική επικοινωνία με ερευνητές, επιχειρηματίες και επενδυτές …..Έλληνες & ξένους

32 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ IRC
REFERRALS From local partners, or EICs IRC AWARENESS actions (conferences, mailing…) CLIENTS (SME,Technology Centre, University) TECHNOLOGY AUDIT TECHNOLOGY RECIPIENT TECHNOLOGY DEVELOPER TECHNOLOGY OFFER TECHNOLOGY REQUEST Assessment of TO -TR (IPR Novelty Scan Scientific Check Market Competitor Scan) Innovation FINANCING Step 1: Making Contact : Company Visit Identify the Technology Offer (TO) or Technology Request (TR) §         Technology audit Step 2: Assess the Technology Offer or Technology Request §         IPR novelty scan §         Scientific novelty scan Step 3: Help to find financial support §         Innovation financing Step 4: Market Innovative technologies -Search for partners interested in a technology transfer §         TTT Partner Search Step 5: Assist the negotiation phase §         Assistance for initial meeting §         Contractual issues of Technology Transfer agreement TTT PARTNER SEARCH TECHNOLOGY OFFER TECHNOLOGY REQUEST TTT NEGOTIATIONS TTT SIGNED AGREEMENT !!

33 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ IRC ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
IRC-IRE CU LIFT I-TEC JEV ETF IPR Helpdesk Financing Innovation EC Initiatives Start-ups Regions of excellence BIC EIC BRE/ BC-Net NCP Support networks ... TII IRC-IRE The IRC-IRE Central Unit guide the IRC-IRE network and coordinates cooperation with EC Initiatives that support innovation financing such as: EC-INIATIVES ETF: The European Technology Facility Startup Facility (ETF Startup Facility) [is part of the European Commission's Growth & Employment Initiative and aims to provide risk capital to innovative SMEs through investment in relevant specialised venture capital funds] LIFT : => Gate to Growth JEV:The Joint European Ventures (JEV) programme is part of the European Commission's Growth & Employment Initiative. Its aim is the provision of financial contributions for the establishment of transnational joint ventures by innovative SMEs within the EU. This will be distributed indirectly through banks and other financial institutions in Member States under the overall management of the Commission services. The scheme will allow a maximum contribution of Euro 100,000 per project I-TEC: Innovation and Technology Equity Capital - The I-TEC pilot project is an initiative to encourage early stage investments in technologically innovative SMEs. It was launched in July I-TEC is supported by the European Commission under its INNOVATION/SMEs Programme, and implemented in collaboration with the European Investment Fund. Innovative SMEs can access a network of 28 capable Venture Capital investors, interested in business projects with a high degree of innovation in technology, product, service or process and which exhibit a potential for high growth and new job creation. PAXIS-Regions of Excellence: The European Commission developed PAXIS so as to take example from the experience of the Regions of Excellence and learn from the sophisticated policies that support their networking activities. This facilitates better documentation of policy decisions and the elaboration of solid measures, which enable regions to be more innovative and competitive, simultaneously transferring their expertise to other regions. Creation of new innovative enterprises, support of spin-off companies and development of start-ups are some of the main policy objectives in both the EU and worldwide. The rich European scientific base needs to be further explored and promoted so as to include European citizens’ welfare, developing new ideas for implementation. PAXIS aspires to gather all these ideas and recommendations and through advanced networking and collaboration, make them prolific and accessible. Moreover the IRC network cooperates with European RTD results’ providers such as the Innovation Cells, the Joint Research Centre (JRC), EUREKA, ESA (European Space Agency). Finally there are cooperation agreements with other support networks as BRE/BC-Net, EIC (Euro Info Centres), NCP (National Contact Points), Business Innovation Centres, TII (Technology Innovation Information) European RTD results’ providers ... EUREKA ESA Innovation Cells JRC

34 ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 900 προτάσεις χρηματοδότησης σε Ελλάδα και Ευρώπη, 350 εγκεκριμένες ( )  4000 αναζητήσεις συνεργασιών από τον Ευρωπαϊκό χώρο αξιολογήθηκαν, 2500 διοχετεύτηκαν στην Ελλάδα ( )  130 Ελληνικές προσφορές, ζητήσεις τεχνολογίας και αναζητήσεις εταίρων προωθήθηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο ( )

35 ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 45 επιχειρήσεις και οργανισμοί επωφελήθηκαν από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΠΡΑΞΗ κατά τις διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας  15 υπογεγραμμένες συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας ( )  22 διαπραγματεύσεις μεταφοράς τεχνολογίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο

36 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έκδοση του μηνιαίου περιοδικού «ΠΡΑΞΗ – Διάχυση Τεχνολογίας» για τους συνδρομητές του PRAXIclub Πύλη στο διαδύκτιο ( με επισκέπτες έως σήμερα (300/βδομάδα). Διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων μεταφοράς τεχνολογίας αλά και συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις. (π.χ. MicroNano Thessaloniki, Innovation financing- Brussels, Pollutec 2001) Μόνιμες συνεργασίες με περιοδικά και εφημερίδες.

37 SUCCESS STORIES Μια πολυφασματική κάμερα με ικανότητα να «βλέπει» ότι δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Κατασκευάζεται από το ΙΤΕ και προωθείται σε όλο τον κόσμο από την ART Innovation (Ολλανδία) Με την διαμεσολάβηση του ΠΡΑΞΗ: Joint venture του ΙΤΕ και venture capitalists από την Ολλανδία.

38 SUCCESS STORIES Σύναψη συμφωνίας εμπορικής και τεχνολογικής συνεργασίας ανάμεσα σε Ελβετική και Ελληνική εταιρία μέλος του ΣΒΒΕ, που αφορά μία κάμερα επιτήρησης υψηλής αντοχής η οποία εισέρχεται σε κλιβάνους και καυστήρες (<1600°C) κατά την λειτουργία τους και να εντοπίζει προβλήματα στην καύση ή στον εξοπλισμό.

39 SUCCESS STORIES

40 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ Ιανουάριος Πραγματοποίηση πρώτης επαφής με την ελληνική εταιρία. Διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών της εταιρίας και Technology Watch. Απρίλιος Εντοπίζεται η Ελβετική τεχνολογία μέσω του δικτύου των IRCs, αξιολογείται και προωθείται στην Ελληνική εταιρία. Με συντονισμένες ενέργειες του ΠΡΑΞΗ και του αντίστοιχου Ελβετικού γραφείου λύνονται τα αρχικά προβλήματα επικοινωνίας των 2 εταιριών και πραγματοποιείται επίσκεψη της Ελληνικής εταιρίας στην Ελβετία. Δεκέμβριος Η Ελβετική εταιρία με την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ και του ελβετικού IRC επισκέπτεται την ελληνική εταιρία και υπογράφεται η συμφωνία. Το ΠΡΑΞΗ ύστερα από αίτημα των δύο εταιριών ήταν παρόν στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων και βοήθησε στην υπογραφή της συμφωνίας.

41 http://www.help-forward.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΒΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 031 (0) , fax. 031 (0) ΣΕΒ, Ξενοφώντος 5, Αθήνα, Τηλ. 01(0) , fax. 01 (0)

42 NATIONAL CONTACT POINT FOR THE FRAMEWORK PROGRAMS SINCE 1998

43 AREAS OF FOCUS Priority thematic areas
Nanotechnologies & nanosciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices Aeronautics and space Sustainable development, global change & ecosystems Specific activities International co-operation activities Structuring ERA Research and Innovation Human Resources & mobility Research infrastructures Strengthening ERA foundations Co-ordination of research activities Development of research/ innovation policies

44 NCP ACTIVITIES (I) Clientele base of 1500 companies and 700 laboratories Helpline of information and advice to local companies and laboratories for their participation in European programmes (+ active promotion, company visits, etc) Organisation of over 130 events for the promotion of National and EU RTD funding schemes, held across the country (since 1991) Development of specialised training seminars for successful participation in FP programmes and also for related issues (IPR, exploitation of RTD results, etc)

45 NCP ACTIVITIES (II) Active participation in European networks of mediators (IRC, NCP, other - subscription based) that enable partner search for RTD consortia Development of international initiatives (support actions) to promote technology watch and SMEs’ participation in RTD programmes Continuous internal training as well as close collaboration with (and training by) the Commission services Continuous co-operation and synergy with the National authorities

46 NCP ACTIVITIES (Regional)
Assisted the set-up and the operation of similar infrastructures in Bulgaria and Romania with the help of the INNOVATION and the INCO programme (FP4) Provided training and help-line to NCP organisations (for FP5) and researchers in Cyprus in the framework of a private agreement with the Cyprus Foundation of Research Promotion

47 MEASURABLE RESULTS (I)
900 proposals for funding were submitted in Greece and in Europe with the assistance of H-F, more than 350 of them successful ( ). 9000 technology co-operation partner searches from Europe were evaluated, 4000 of them were disseminated in Greece ( ) 120 technology offers and requests as well as RTD partner searches from Greece to Europe (since 1997)

48 MEASURABLE RESULTS (II)
250 cases of advanced technology transfer negotiations, which did not finally result in agreements 20 technology transfer agreements (since 1997) Currently 25 technology transfer agreements in advanced negotiations Our highest distinction: Best IRC award 2002

49 SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (PRIORITY 6)
Sustainable energy systems (810MEuro): clean energy, energy savings, alternative motor fuels, fuel cells, energy carriers/transport/storage Sustainable surface transport (610MEuro): environmentally friendly transport, interoperability, safety Global change and ecosystems (700MEuro): greenhouse gas emissions, water cycle, biodiversity and ecosystems, natural disasters, land management, climate observation, complementary research, cross-cutting issues

50 GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS:
MAIN ADDRESSED AREAS I. Impact and mechanisms of greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants on climate, ozone depletion and carbon sinks II. Water cycle, including soil-related aspects III. Biodiversity and ecosystems IV. Mechanisms of desertification and natural disasters V. Strategies for sustainable land management, including coastal zones, agricultural land and forests

51 GLOBAL CHANGE AND ECOSYSTEMS:
MAIN ADDRESSED AREAS VI. Operational forecasting and modelling including global climatic change observation systems Complementary research Cross-Cutting issue: Sustainable Development concepts and tools

52 Predict and assess impacts; Evaluate mitigation options.
I. IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND ATMOSPHERIC POLLUTANTS ON CLIMATE Research Objectives: Detect and describe global change processes associated with greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants; Predict and assess impacts; Evaluate mitigation options. The expected instruments are indicated for each topic; in general, up to one Network of Excellence or Integrated Project will be selected for those topics associated to a new instrument; the number of Specific Targeted Research projects (STREPs) or Co-ordination Actions, Specific Support Actions according the other topics is not fixed and will depend of excellence and budget availability; the topics for Specific Support Actions are presented separately at the end of this section. Objective: detect and describe global change processes associated with greenhouse gas emissions and atmospheric pollutants; predict and assess impacts; evaluate mitigation options. Priorities: I.1 Carbon and nitrogen cycles: a) Assessment (quantification) of the European Carbon balance (NoE/IP 2003) (IGBP:International Geosphere and Biosphere Programme); b) Assessment (quantification) of marine carbon sources and sinks (NoE/IP 2004) (US National Science Foundation: STREP/CA); I.2 Atmospheric pollutants and their regional impacts: a) Integration of European atmospheric composition research (NoE/IP 2003); b) Atmospheric pollutants and climate forcing (NoE/IP 2004); (NSF) I.3 Climate dynamics and variability: a) Hot spots in the Earth system Dynamics and processes in regions of particular importance and sensitivity (e.g. Polar, tropical and Mediterranean areas) should be better quantified. The focus will be on processes responsible for climate variability regionally and on larger scales (e.g. the drivers of the thermohaline circulation, feedback processes between atmosphere and biosphere, solar variability). (NoE/IP 2004); b) Coupled climate system (STREP/CA 2004); c) Novel palaeoreconstruction methods (STREP/CA 2004);

53 I. IMPACT AND MECHANISMS OF GREENHOUSE GAS EMISSIONS…
Research topics I.1 Carbon and nitrogen cycles: sources and sinks I.2 Atmospheric pollutants and their regional impacts I.3 Climate dynamics and variability I.4 Prediction of climatic change and its impacts I.5 Stratospheric ozone and climate interactions I.6 Adaptation and mitigation strategies Priorities: I.1 Carbon and nitrogen cycles: a) Assessment (quantification) of the European Carbon balance (NoE/IP 2003) (IGBP:International Geosphere and Biosphere Programme); b) Assessment (quantification) of marine carbon sources and sinks (NoE/IP 2004) (US National Science Foundation: STREP/CA); I.2 Atmospheric pollutants and their regional impacts: a) Integration of European atmospheric composition research (NoE/IP 2003); b) Atmospheric pollutants and climate forcing (NoE/IP 2004); (NSF) I.3 Climate dynamics and variability: a) Hot spots in the Earth system Dynamics and processes in regions of particular importance and sensitivity (e.g. Polar, tropical and Mediterranean areas) should be better quantified. The focus will be on processes responsible for climate variability regionally and on larger scales (e.g. the drivers of the thermohaline circulation, feedback processes between atmosphere and biosphere, solar variability). (NoE/IP 2004); b) Coupled climate system (STREP/CA 2004); c) Novel palaeoreconstruction methods (STREP/CA 2004); I.4 Prediction of climatic change and its impacts: a) Integrated climate change scenarios (NoE/IP 2003); I.5 Stratospheric ozone and climate interactions: a) Ozone-climate links (NoE/IP 2003); b) Aviation impact (NoE/IP 2004); I.6 Adaptation and mitigation strategies: a) Adaptation and mitigation strategies, focussing in particular on IPCC recommendations (adaptive capacity and vulnerability of natural and human systems to climate change) (NoE/IP 2003) Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

54 II. WATER CYCLE, INCLUDING SOIL-RELATED ASPECTS
Research Objectives: Understand and assess impact of global change on water cycle, quality and availability and on soil functions and quality; Provide basis for management tools. Objective: understand and assess impact of global change on water cycle, quality and availability and on soil functions and quality; provide basis for management tools. (Johannesburg target: halve by 2015 the number of people without access to drinking water) Priorities: II.1 Hydrology and climate processes (translate global & regional change results to hydrological studies): 1) Climate modelling at catchment-regional scale: a) Improved modelling of climate-water interactions at catchment-regional scale (NoE/IP 2003); 2) Climate variability, floods and droughts: a) Development of a European (virtual) centre for flood and drought studies (NoE/IP 2003) (JRC); II.2 Ecological impact of global change, soil functioning and water quality: 1) Impacts of global change on the ecology of surface water bodies: a) Assessment of ecological impacts of global change on freshwater bodies, development of indicators of ecosystem health and related remediation strategies (NoE/IP 2003); 2) Water-soil system functioning and management: a) River-soil-groundwater system functioning (NoE/IP 2003); Soil-groundwater protection (STREP/CA 2004) Research on improved and more economic remediation techniques for contaminated soils and groundwater, including monitored natural attenuation techniques. A specific involvement of SMEs in these actions is envisaged;

55 II.1 Hydrology and climate processes
II. WATER CYCLE… (2) Research topics II.1 Hydrology and climate processes II.2 Ecological impact of global change, soil functioning and water quality II.3 Integrated management strategies and mitigation technologies II.4 Scenarios of water demand and availability II.1 Hydrology and climate processes (translate global & regional change results to hydrological studies): 1) Climate modelling at catchment-regional scale: a) Improved modelling of climate-water interactions at catchment-regional scale (NoE/IP 2003); 2) Climate variability, floods and droughts: a) Development of a European (virtual) centre for flood and drought studies (NoE/IP 2003) (JRC); II.2 Ecological impact of global change, soil functioning and water quality: 1) Impacts of global change on the ecology of surface water bodies: a) Assessment of ecological impacts of global change on freshwater bodies, development of indicators of ecosystem health and related remediation strategies (NoE/IP 2003); 2) Water-soil system functioning and management: a) River-soil-groundwater system functioning (NoE/IP 2003); Soil-groundwater protection (STREP/CA 2004) Research on improved and more economic remediation techniques for contaminated soils and groundwater, including monitored natural attenuation techniques. A specific involvement of SMEs in these actions is envisaged; II.3 Integrated management strategies and mitigation technologies: Integrated water management at catchment scale (υδρολογική λεκάνη): a) Twinning European/third countries river basins (STREP/CA 2003); b) Methodologies of integrated water resource management and transboundary issues (NoE/IP 2004); Integrated urban water management and mitigation technologies: a) Wastewater re-use (STREP/CA 2004); Management of scarce water resources and mitigation technologies: a) Technologies for monitoring and mitigating the impact of water scarcity (STREP/CA 2003); b) New approaches to water stress (NoE/IP 2004); II.4 Scenarios of water demand and availability: 1a) Water (25-50 years) scenarios for Europe and for neighbouring countries (NoE/IP 2004);

56 III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (1)
Research Objectives: Better understanding of marine and terrestrial Biodiversity and ecosystem functioning; Understand and minimise the negative impacts of human activities; Ensure sustainable management of natural resources and terrestrial and marine ecosystems, and protection of genetic resources. Objective: better understanding of marine and terrestrial biodiversity and ecosystem functioning; understand and minimise the negative impacts of human activities; ensure sustainable management of natural resources and terrestrial and marine ecosystems, and protection of genetic resources. Priorities: III.1 Assessing and forecasting changes in biodiversity, structure, function and dynamics of ecosystems and their services, with emphasis on marine ecosystems functioning: 1) Developing an integrated network for European long-term terrestrial and freshwater biodiversity and ecosystem research; 2) Developing an integrated network to structure and integrate European research on marine biodiversity and ecosystems; 3) Developing genomic approaches (all NoE/IP 2003); 4) Development of cost effective, reliable and efficient technologies for enabling progress in biodiversity and ecosystem science (STREP/CA 2003); 5) Integrated research on ecosystems lying in the deeper ocean section (NoE/IP 2004); III.2 Relationship between society, economy, biodiversity and habitats: 1) Generating models of socio-economic impacts on biodiversity and ecosystems (STREP/CA 2003);

57 III. BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS (2)
Research topics III.1 Assessing and forecasting changes in biodiversity, structure, function and dynamics of ecosystems and their services, with emphasis on marine ecosystems functioning III.2 Relationships between society, economy, biodiversity and habitats III.3 Integrated assessment of drivers affecting ecosystems functioning and biodiversity, and mitigation options III.4 Risk assessment, management, conservation and rehabilitation options in relation to terrestrial and marine ecosystems III.1 Assessing and forecasting changes in biodiversity, structure, function and dynamics of ecosystems and their services, with emphasis on marine ecosystems functioning: 1) Developing an integrated network for European long-term terrestrial and freshwater biodiversity and ecosystem research; 2) Developing an integrated network to structure and integrate European research on marine biodiversity and ecosystems; 3) Developing genomic approaches (all NoE/IP 2003); 4) Development of cost effective, reliable and efficient technologies for enabling progress in biodiversity and ecosystem science (STREP/CA 2003); 5) Integrated research on ecosystems lying in the deeper ocean section (NoE/IP 2004); III.2 Relationship between society, economy, biodiversity and habitats: 1) Generating models of socio-economic impacts on biodiversity and ecosystems (STREP/CA 2003); III.3 Integrated assessment of drivers affecting ecosystems functioning and biodiversity, and mitigation options: 1) Develop models and simulations to assess and forecast changes in terrestrial and freshwater biodiversity and ecosystems; 2) develop a model for assessing and forecasting the impacts of climate and anthropogenic forcing on pelagic ecosystems (open ocean) (both NoE/IP 2004); III.4 Risk assessment, management, conservation and rehabilitation options in relation to terrestrial and marine ecosystems: 1) Assessing large-scale environmental risks to biodiversity and terrestrial ecosystems (NoE 2003); 2) Develop model(s) for assessing and forecasting the impact of environmental pollution on freshwater and marine ecosystems (NoE/IP 2004); 3) Create an inventory of invasive species; 4) Harmful algal blooms in European marine and brackish waters (both STREP/CA 2004);

58 IV. MECHANISMS OF DESERTIFICATION AND NATURAL DISASTERS
Research Objectives: Understand mechanisms of desertification and natural disasters, particularly if linked to climate change; Improve the risk and impact assessment and forecasting; Improve decision support methodologies. Research topics IV.1 Mechanisms of desertification IV.2 Natural disasters (seismic, volcanic, hydrogeological and forest fire risks) Objective: understand mechanisms of desertification and natural disasters, particularly if linked to climate change; improve the risk and impact assessment and forecasting; improve decision support methodologies. Priorities: IV.1 Mechanisms of desertification: a) Research on mechanisms of desertification and soil quality (STREP/CA 2003); b) Assessment of the vulnerability to desertification; c) Combating desertification; (both NoE/IP 2004); IV. 2 Natural disasters: a) Integrated earthquake and landslide disaster management methodologies; b) Integrated flood risk management methodologies (both NoE/IP 2003); c) Seismic hazard, flood, forest fire, volcanic and avalanche risk assessment (STREP/CA 2004) (NSF, Japan, China, India, Canada);

59 V.1 Sustainable use of land
V. STRATEGIES FOR SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT, INCLUDING COASTAL ZONES, AGRICULTURAL LAND & FORESTS Research Objectives: Contribute to the development of strategies and tools for sustainable land use (emphasis on coastal zones, agricultural lands, forests); Ensure sustainable development at economic, social and environmental levels. Research topics V.1 Sustainable use of land V.2 Qualitative and quantitative aspects of multi-functionality of agriculture and forest/wood chain Objective: contribute to the development of strategies and tools for sustainable land use (emphasis on coastal zones, agricultural lands, forests); ensure sustainable development at economic, social and environmental levels. Priorities: V.1 Sustainable use of land: 1) Land-use and landscapes in sensitive regions: a) Methods for sustainable regional development assessment (NoE/IP 2004); b) Development of new concepts, strategies and tools; c) Land-use modelling (both STREP/CA 2004); 2) Integrated coastal zone management (ICZM) considering spatial and temporal integration and stakeholders involvement for Sustainable Development: a) Establishment of a long-lasting network (NoE 2004); V.2 Qualitative and quantitative aspects of multifunctionality of agriculture and forest/wood chain: 1) Agriculture for sustainable development (for a later call); 2) Forestry/wood chain for Sustainable Development: a) Integrated approach and tools for a long-term sustainability of forest health and productivity (NoE/IP 2003) (African and other developing countries);

60 VI.1 Development of observing and forecasting
VI. OPERATIONAL FORECASTING AND MODELLING INCLUDING GLOBAL CLIMATIC CHANGE OBSERVATION SYSTEMS Research Objectives: Facilitate systematic observations of atmospheric, terrestrial and oceanic parameters including those of climate; Improve forecasting of the marine, terrestrial and atmospheric environment; Establish common European data bases and contribute to international programmes. Research topics VI.1 Development of observing and forecasting systems - Contribution to the establishment of GMES (Global Monitoring of Environment and Security) Objective: facilitate systematic observations of atmospheric, terrestrial and oceanic parameters including those of climate; improve forecasting of the marine, terrestrial and atmospheric environment; consolidate long-term observations for the modelling; establish common European data bases and contribute to international programmes. Priorities: VI.1 Development of observing and forecasting systems: a) Earth system observations (NoE/IP 2004); b) European contribution to international observation systems (STREP/CA/SSA 2004) (USA, Japan);

61 VII. COMPLEMENTARY RESEARCH
Research Objectives: Develop advanced methodologies for risk assessment; Appraisal of environmental quality, including indicators; Risk evaluation in relation to outdoor and indoor exposure. Research topics VII.1 Development of advanced methodologies for risk assessment VII.2 Appraisal of environmental quality, population health and monitoring tools Objective: develop advanced methodologies for risk assessment; appraisal of environmental quality, including indicators; risk evaluation in relation to outdoor and indoor exposure. Priorities: VII.1 Development of advanced methodologies for risk assessment: 1) Integrated risk assessment (NoE/IP 2004); a) Development of risk assessment methodologies (NoE/IP 2004); b) Methods for risk assessment of pharmaceuticals in the environment (STREP/CA 2004); 2) Assessment of product life cycle (for a later call); VII.2. Appraisal of environmental quality, population health and monitoring tools: 1) Methods for appraising environmental quality and health: a) Assessment of global change driven environmental factors linked to the risk of introducing or spreading emerging diseases in Europe (NoE/IP 2004); 2) Environmental monitoring tools (standards, measurement and testing) (for a later call);

62 VIII. CROSS-CUTTING ISSUE: SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPTS AND TOOLS
Research Objectives: Develop concepts for facing the complex challenges of the EU Strategy on Sustainable Development and the Johannesburg Summit; Characterise the sustainability dimension of the relevant policies; Support the assessment of the interrelations of environmental, economic & social impacts of policies Objective: develop concepts and tools for facing the complex challenges of the EU Strategy on Sustainable Development and the Johannesburg Summit; characterise the sustainability dimension of the relevant policies; support the assessment of the interrelations of environmental, economic and social impacts of policies and measures. Priorities: VIII.1 Estimating thresholds of sustainability and externalities: a) Harmonising and sharing of methods and data (STREP/CA 2003); b) Define thresholds of environmental sustainability; c) Elaborating new accounting frameworks of externalities (both NoE/IP 2004); VIII.2. Developing tools for Integrated Sustainability and for incorporation of sustainability in decision making processes: a) High-level scientific group for validation of tools and results; b) Indicators to monitor progress towards sustainability (both STREP/CA 2003); c) Innovative methods and tools for policy assessments (NoE/IP 2004); d) Integrated modelling and quantitative tool development for sustainability scenarios; e) Education programmes (both STREP/CA 2004); Research topics VIII.1 Estimating thresholds of sustainability and externalities VIII.2 Developing tools for Integrated Sustainability and for the incorporation of sustainability in decision making processes

63 SPECIFIC SUPPORT ACTIONS (SSA)
Contribute to the implementation of the work programme Support the analysis and dissemination of results Prepare future Community actions Some of the priorities for 2003/2004 : Mechanism (e.g., ENRICH) to build and strengthen co-operation with partners in the developing world on issues such as climate change, ecosystems, natural risks; Consolidating knowledge on the role of wetlands in the water cycle; Capitalisation of results from the past research on sustainable agriculture; Objective: enable the European Community to achieve its RTD strategic objectives. Priorities for 2003/2004: Mechanism (e.g., ENRICH) to build and strengthen co-operation with partners in the developing world on issues such as climate change, biodiversity, ecosystems, natural risks and hazards; Consolidating knowledge on the role of wetlands in the water cycle; Capitalisation of results from the past research on sustainable agriculture; Lessons from past research on sustainable production and utilisation of forests; Providing support for the activities and further development of the European Platform for Biodiversity Research Strategy (EPBRS);

64 GLOBAL CHANGE & ECOSYSTEMS (700 M€)
Percentage of IP+NoE 80% (full revision of new instruments in 2004) Call publication date: 17 December 2002 1st call closure date: 8 April 2003 2nd call closure date: October 2003 One-stage evaluation in the 1st call 5MEURO Specific Support Actions 25MEURO STREPs Co-ordination Actions 140MEURO Networks of Excellence Integrated Projects Indicative budget, 1st call 2003 Type of Instruments 82% IPs/NoEs 15% STREPs, Cas 3% SSAs

65 SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: CALLS ROADMAP

66 SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS: Proposal Characteristics
SM M L Short to Medium Term Medium to Long Term Research policy (serving energy and associated policies) Energy policy and Legislation (serving research and associated policies) Policy Aims Scientific / Technological Technological as well as Market / Financial Risk Research, including prototypes and pilot plants Integrated demonstration / validation actions (research up to 20%) Focus Technology development (wide exploitation beyond 2010) Accelerate market penetration (wide exploitation before 2010) Impact

67 SHORT AND MEDIUM-TERM RESEARCH ACTIONS (405 M€)
Clean energy, in particular renewables Cost effective supply Large scale integration Energy savings and energy efficiency Eco-buildings Polygeneration Alternative motor fuels In accordance with the principle of focussing research effort, the following sections to first describe the main objectives to be achieved and the strategically important areas in which research should be concentrated. They then go on to provide details of the technical content of the first call (Call 2003.SM) and an indicative content for the second call (Call 2004.SM). Research areas described below but not included in the first and second calls for proposals may be included in subsequent calls.

68 Medium and long-term research actions (405 M€)
M L Fuel cells, including their applications New technologies for energy carriers (Hydrogen & Electricity) New and advanced concepts in renewable energy technologies Capture and sequestration of CO2 Socio-economic tools and concepts for energy strategy In accordance with the principle of focussing research effort, the following sections to first describe the main objectives to be achieved and the strategically important areas in which research should be concentrated. They then go on to provide details of the technical content of the first call (Call 2003.ML) and an indicative content for the second call (Call 2004.ML). Research areas described below but not included in the first and second calls for proposals may be included in subsequent calls. Where appropriate, quantified targets are set out in the Work Programme. They are ambitious long-term targets (15-20 years) and not easy to achieve. Nevertheless, they are a clear indication of the scale of achievements to which an individual proposal should aspire.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΞΗ: ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google