Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στο δημοτικό και στο γυμνάσιο Παρουσίαση: Μπαστάκης Κωνσταντίνος Πετροπούλου Μαρία Καλλέργη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στο δημοτικό και στο γυμνάσιο Παρουσίαση: Μπαστάκης Κωνσταντίνος Πετροπούλου Μαρία Καλλέργη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στο δημοτικό και στο γυμνάσιο
Παρουσίαση: Μπαστάκης Κωνσταντίνος Πετροπούλου Μαρία Καλλέργη Κατερίνα

2 «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ»

3 Kαταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα και αντιμετωπίζουν τη γνώση ολιστικά.
Η διαθεματικότητα αντικαθιστά τα διακριτά μαθήματα με θέματα που παρουσιάζουν είτε προσωπικό ενδιαφέρον για τους μαθητές, είτε γενικότερο ενδιαφέρον για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ολιστική προσέγγιση της γνώσης Διερεύνηση ενός θέματος συνδυάζεται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα, τις εμπειρίες και την ηλικία των μαθητών Ενασχόληση σχολικής γνώσης γύρω από προβλήματα γενικότερου ενδιαφέροντος Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και μορφών διδασκαλίας Συνεργασία μαθητή-καθηγητή Ενίσχυση κριτικής σκέψης των μαθητών και διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων. Προσεγγίζεται με διερευνητικές και συνεργατικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές .

4 Η σχολική γνώση, για λόγους ψυχολογικούς και διδακτικούς, πρέπει:
Να παρουσιάζει ενοποιημένη μορφή της πραγματικότητας. Οι αποσπασματικές πληροφορίες δεν συνιστούν γνώση. Να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών, για να είναι κατανοητή και ενδιαφέρουσα. Διαφορετικά, θα παραμείνει ανενεργό σώμα αποσπασματικών και αδιάφορων πληροφοριών. Να προσεγγίζεται με διερευνητικές μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους μαθητές. Να τους προσφέρει νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης και δράσης για την αντιμετώπιση των καταστάσεων της καθημερινότητας.

5 Είναι απαραίτητος ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός, με έναρξη από την υποχρεωτική εκπαίδευση και υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων αλλά και των επιθυμητών επιδιώξεων. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να οδηγεί στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στη δυναμική των καιρών και να απαντά στις προκλήσεις της εποχής μας. Στο επίπεδο του Νηπιαγωγείου, το οποίο αποτελεί σηµαντικό χώρο κοινωνικοποίησης του µαθητή, συνδυάζεται το παιχνίδι µε ευκαιρίες µάθησης. Παράλληλα το Νηπιαγωγείο δίνει τη δυνατότητα έγκαιρου εντοπισµού και αντιµετώπισης πιθανών ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή.

6 Πλεονεκτήματα διεπιστημονικής προσέγγισης
Τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. εμπλουτίζουν και εκσυγχρονίζουν τα περιεχόμενα σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης Καθιερώνοντας την διαθεματική φιλοσοφία και προσέγγιση στα διάφορα υπό μελέτη θέματα, οικοδομούν την γνώση σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές και διδακτικές θεωρίες Αποφεύγουν την απλή παράθεση της «διδακτέας ύλης» αντιστοιχίζοντας στόχους-περιεχόμενο-διδακτικές δραστηριότητες στο επίπεδο της κάθε διδακτικής ενότητας. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς –αλλά και στους συγγραφείς των εκπαιδευτικών βοηθημάτων- να εφαρμόσουν διάφορες σύγχρονες διδακτικές μεθόδους πέραν των συνηθισμένων συντηρητικών μεθόδων όπως π.χ. μονόλογος, ερωτήσεις-απαντήσεις κ.α.

7 Πλεονεκτήματα διεπιστημονικής προσέγγισης
Εισάγουν την εκπόνηση των σχεδίων εργασίας (projects) στα πλαίσια των περισσότερων μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο αφενός διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για προωθημένες διαθεματικές προσεγγίσεις αφετέρου οι μαθητές αναπτύσσουν την γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες του σύγχρονου επιστημονικού τρόπου σκέψης και κατάκτησης της γνώσης. Οι δεξιότητες αυτές είναι απαραίτητες στον σύγχρονο τρόπο ζωής και αναγκαίες για την αυτορυθμιζόμενη μάθηση που προϋποθέτει η δια βίου εκπαίδευση Εισάγουν και καθιερώνουν την ευέλικτη ζώνη που προωθεί την σύνδεση της σχολικής γνώσης με τα βιώματα των μαθητών και τα προβλήματα της σύγχρονης ζωής και καθημερινότητας

8 Πλεονεκτήματα διεπιστημονικής προσέγγισης
Συνδέει ουσιαστικά την αξιολόγηση με τις διαδικασίες της διδασκαλίας, προτείνοντας ποικίλες μορφές και τεχνικές αξιολόγησης Προσφέρουν κατευθυντήριες γραμμές στην συγγραφή των νέων διδακτικών βιβλίων, εγχειριδίων διασφαλίζοντας την επαφή τους με την σύγχρονη γνώση και πραγματικότητα Βελτιώνουν τον αναγνωστικό, μαθηματικό και επιστημονικό αλφαβιτισμό Αναπτύσσονται καλύτερες και εγγύτερες σχέσεις με τους μαθητές και καλλιεργείτε περισσότερο η ομαδικότητα , η συνυπευθυνότητα και η κριτική ικανότητα

9 Μειονεκτήματα διεπιστημονικής προσέγγισης
Απαιτεί αρκετά εκπαιδευμένους και ενημερωμένους εκπαιδευτικούς και με δυνατότητες επαφής με την δυναμική των εξελίξεων Ο φόρτος εργασίας που αντιμετωπίζουν στις μέρες μας μαθητές αλλά και εκπαιδευτικοί περιορίζουν αισθητά την έκταση αλλά και την «απόλαυση» που μπορούν να παρέχουν τέτοιες διδακτικές προσεγγίσεις Είναι εύκολο να καθοριστούν λανθασμένα οι στόχοι μιας διεπιστημονικής προσέγγισης όπως π.χ. στην μέθοδο project και το αποτέλεσμα να είναι ελλιπές ή επιστημονικά απορριπτέο, καθώς επίσης και εύκολα να ερμηνευτούν λανθασμένα από κάποιον μαθητή τα κίνητρα της συμμετοχής στην ομάδα

10 Μειονεκτήματα διεπιστημονικής προσέγγισης
Είναι συχνό φαινόμενο η εργασίες με διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση να πάσχουν σε βάθος ή συνοχή και ουσιαστικά να μην αναδεικνύονται ή ακόμη και να παρερμηνεύονται οι πραγματικές επιστημονικές διαστάσεις ενός θέματος Τέλος, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της τυποποίησης του «εκπαιδευτικού προϊόντος» εάν η επιλογή των θεμάτων γίνεται πάντα από τον εκπαιδευτικό χωρίς να αφουγκραστεί τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των μαθητών

11 Παραδείγματα διεπιστημονικής προσέγγισης
1. Μέθοδος σχεδίου εργασίας, σύμφωνα με τον Kilpatrick, όπως παρουσιάζεται από την Μ. Κλεάνθης-Παπαδημητρίου. (τόμος Α’, 1952, 155). Θέμα : το Λιμάνι της πόλης μου. ΓΕΩΛΟΓΙΑ : Πώς δημιουργήθηκε διάβρωση της ακτής από τη θάλασσα. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ : Πώς εξυπηρετεί την κοινότητα. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ : Πώς λειτουργεί ένα πλοίο: σχέση με παραγωγή, ανταλλαγή, μεταφορά, κατανάλωση ενέργειας. Η εξέλιξη του πλοίου από απλό μονόξυλο ως το πετρελαιοκίνητο υπερωκεάνιο. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τρόπος κατασκευής ενός πλοίου (Γεωμετρία), ο υπολογισμός των εξόδων ενός πλοίου, ο χάρτης του λιμανιού (κλίμακα). ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ : Ταξίδια, εμπόριο σ’ άλλα λιμάνια. ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ : Η κατασκευή ενός πλεούμενου σε μικρογραφία. ΜΟΥΣΙΚΗ : Το τραγούδι της θάλασσας. ΓΛΩΣΣΑ : Κείμενα σχετικά με το λιμάνι. Προφορική ή γραπτή διατύπωση των δεδομένων της έρευνας των μαθητών.

12 Παραδείγματα διεπιστημονικής προσέγγισης
2. Ενότητα εργασίας: Το νερό (Ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία., Κ. Γιαννακόπουλου, 1976, 405). ΦΥΣΙΚΗ : Ο κύκλος του νερού (εξάτμιση, υδρατμοί, σύννεφα, βροχή κ.ο.κ.). Πειράματα βρασμού, πυκνότητας, πήξης, τήξης, πιέσεως, αρχή του Pasckal, αρχή του Αρχιμήδη, πλεούμενα σώματα, συγκοινωνούντα δοχεία-σιντριβάνι. Ενέργεια : Υδρόμυλος, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ : Κατακλυσμός, Μωυσής-Νείλος κ.λ.π. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ : Μία σταγόνα νερού διηγείται τη ζωή της : α) Οι νύμφες των νερών των αρχαίων. β) Το στοιχειωμένο γεφύρι. γ) Τα νερά της Στυλός και ο Αχιλλέας κ.λ.π. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ : Ποταμοί της πατρίδας μας, υδροηλεκτρικά έργα. Εντοπισμός στο χάρτη.

13 Παραδείγματα διεπιστημονικής προσέγγισης
ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ : Το νερό στην γεωργική καλλιέργεια και η σημασία του στην οικιακή και εθνική μας οικονομία. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : Το πηγάδι του λαχανόκηπου: μετρήσεις βάθους, διαμέτρου κ.λ.π.. Προβλήματα με κέντρο το υλικό της ενότητας. ΓΛΩΣΣΑ : Χρησιμοποίηση νέων λέξεων-εννοιών, συνώνυμα-αντίθετα, γραμματική, επεξεργασία των κειμένων. Ομιλίες των παιδιών(π.χ. κατασκευή βαποριών του 16ου αιώνα). Απαγγελίες, θέατρο, τραγούδια. ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ : Σκίτσα κατά την διάρκεια των επισκέψεων (πηγάδια, νερόμυλοι κ.λ.π). ΜΟΥΣΙΚΗ : Σχετικά τραγούδια. ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Παιχνίδια στην αυλή. Χρησιμοποιούν τις Μαθηματικές γνώσεις τους, χαράσσουν παράλληλες γραμμές οι οποίες παριστούν τις όχθες του ποταμού, τρέχουν, περνούν το ποτάμι κ.λ.π. Οι περισσότερες δραστηριότητες γίνονται έξω στη φύση. Επισκέπτονται τον νερόμυλο, συζητούν με τον μυλωνά, συλλέγουν νερό από ρυάκια, ποτάμια κ.λ.π.

14 ΔΕΠΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το Νηπιαγωγείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια), θα πρέπει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά και πολύπλευρα. Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο είναι ένα οργανωμένο σύστημα εργασίας το οποίο σκιαγραφεί το τι θα πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται οι γενικές επιδιώξεις που καθορίζονται και το τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός και ταυτόχρονα θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η μάθηση και η διδασκαλία. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσδιορίζει τις κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης (Εικαστικά, Δραματική Τέχνη, Μουσική, Φυσική Αγωγή) και Πληροφορικής για το παιδί του Νηπιαγωγείου. Τα προγράμματα αυτά δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία αλλά για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα και σκοπό για τα ίδια τα παιδιά. Α. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ Για τη σύνταξη του συγκεκριμένου προγράμματος ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα ερευνών και μελετήθηκαν τα σχετικά με τη γλώσσα προγράμματα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σ αυτά τονίζεται ιδιαίτερα ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το Νηπιαγωγείο στην πρόληψη της σχολικής αποτυχίας, η οποία στις μικρές ηλικίες συνδέεται κατά κύριο λόγο με την έλλειψη εξοικείωσης του παιδιού με εκφάνσεις της γλώσσας που έχουν σχέση με το γραπτό λόγο. Και αυτό, όπως είναι γνωστό, αφορά περισσότερο τα παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχα παιδαγωγικά και κοινωνικά περιβάλλοντα.

15 Β. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών για το Νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον. Γ. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: i. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ α) ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ β) ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ii. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Η Μελέτη Περιβάλλοντος στο Νηπιαγωγείο είναι πλαίσιο δράσης και αλληλεπίδρασης άρρηκτα συνδεδεμένο με τα βιώματα των παιδιών. Μέσα σε ένα ελκυστικό, κατάλληλα διαμορφωμένο και εμπλουτισμένο μαθησιακά περιβάλλον διαρκούς αλληλεπίδρασης μέσα στην τάξη ή και στο άμεσο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έξω από την τάξη, προετοιμάζονται και πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες .

16 Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών της, Γεωγραφίας, Ιστορίας, Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος. Ακόμα απλές έννοιες από τα Μαθηματικά και δραστηριότητες από τη Δημιουργία και Έκφραση εμπλέκονται αβίαστα. Παράλληλα εμπλουτίζεται η Γλώσσα, αναπτύσσεται η Επικοινωνία και αξιοποιείται στον ανάλογο βαθμό η Τεχνολογία. Δ. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΦΡΑΣΗ Η Δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο – Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. i. Εικαστικά Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά με κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης με τα οποία έρχονται σε επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες του προγράμματος.

17 ii. Το Θέατρο - Η Δραματική Τέχνη
Η Δραματική Τέχνη στο Νηπιαγωγείο είναι εκπαιδευτική διαδικασία κατά την oποία αναδεικνύονται ικανότητες και κλίσεις των παιδιών. Το παιδί με τη Δραματική Τέχνη εκφράζεται, δημιουργεί, επικοινωνεί, μαθαίνει για τον εαυτό του και τον κόσμο, εκτονώνεται, απελευθερώνεται. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στη διαδικασία, παίζει ρόλους, εμψυχώνει τα παιδιά, προκαλεί τη φαντασία τους με ερωτήσεις και ενισχύει την πρωτοβουλία τους. Εξασφαλίζει το κατάλληλο περιβάλλον και τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα. iii. Φυσική Αγωγή Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού παιδιού είναι η συνεχής κίνηση. Αν παρατηρήσουμε το παιδί θα δούμε ότι συνεχώς τρέχει, πηδά, αιωρείται, αναρριχάται, χορεύει ή ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα περισσότερο ή λιγότερο έντονη. Αυτή η έμφυτη και αυθόρμητη ενεργητικότητα του παιδιού είναι η βάση της ανάπτυξης και της καλής υγείας του. Το παιχνίδι γεμίζει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του παιδιού αυτής της ηλικίας. Είναι το μέσο με το οποίο γνωρίζει τον εαυτό του, μαθαίνει για τους ανθρώπους, και τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες και τα όριά του. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση του παιδιού.

18 Τα παιδιά με το παιχνίδι μαθαίνουν να συνεργάζονται, να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους, μαθαίνουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες. iv. Μουσική Η Μουσική στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικά παιδικά τραγούδια και μουσική διαφόρων πολιτισμών. Όλα τα παιδιά θα πρέπει να βιώνουν κατάλληλες μουσικές εμπειρίες μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικές με τον έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση του ήχου (δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν, να παίζουν και να συνθέτουν). Ε. ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων,να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.

19 Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση θα σφραγισθεί η σχέση του παιδιού µε:
τον εκπαιδευτικό θεσµό, µε τη γνώση και την παιδεία, µε την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην εκπαιδευτική αυτή βαθµίδα όπου ο µαθητής ειδικά των µικρών τάξεων αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του περισσότερο µε τις αισθήσεις του και µε βάση τη συγκεκριµένη αυτή σκέψη, κυρίαρχος στόχος είναι: η οικοδόµηση βασικών εννοιών και αρχών καθώς και η ανάπτυξη θετικών στάσεων απέναντι στη διά βίου µάθηση, η συνεργασία και η υπευθυνότητα. Η επιδίωξη αυτή πρέπει να σχετίζεται µε τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών, τις γνωστικές δοµές καιτο νοητικό τους επίπεδο.

20 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΕΠΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΕΠΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΠΠΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΠΠΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΠΠΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΕΠΠΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΠΠΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕΠΠΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΕΠΠΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΠΠΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΔΕΠΠΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΕΠΠΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επίσης το ΕΚΤ προτείνει ΔΕΠΠΣ για τυφλούς μαθητές στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό στα εξής μαθήματα γεωγραφία-γεωλογία-μελέτη περιβάλλοντος, πληροφορική δημοτικού, μαθηματικά-μελέτη περιβάλλοντος, γλώσσα-ιστορία- θρησκευτικά, μουσική

21 Προτεινόμενες στρατηγικές διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, είναι οι ακόλουθες: i) Διερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης) ii) Επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) iii) Επιδείξεις με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού: Με διαφάνειες, βιντεοταινίες, προπλάσματα, έτοιμα παρασκευάσματα κ.ά. ενεργοποιείται το ενδιαφέρον των μαθητών, εστιάζεται η προσοχή τους σε συγκεκριμένο στόχο και γίνεται πιο εύκολη και φυσική η μάθηση. Η βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των κατάλληλων δυναμικών προσομοιώσεων, μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για το μαθητή, ώστε να αντιληφθεί και να κατανοήσει καλύτερα έννοιες και διαδικασίες. iv) Συζήτηση - διάλογος δασκάλου με τους μαθητές ή συζήτηση σε ομάδες v) Άμεση μορφή διδασκαλίας-Αφήγηση vi) Ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας: Οι ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας ενδείκνυνται για την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects), τα οποία προσφέρονται για την οργάνωση δραστηριοτήτων διαθεματικού χαρακτήρα.

22 «ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»
«ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

23 ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΕΥΝΩ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Επίσης διαφοροποιημένο ΔΕΠΠΣ έχει προτείνει το ΕΚΤ για τυφλούς μαθητές στα μαθήματα τεχνολογία, χημεία, θεατρική παιδεία, πληροφορική γυμνασίου, αγωγή υγείας, εικαστικά, μαθηματικά – γεωμετρία, κοινωνική και πολιτική αγωγή.

24 Προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων
Ευέλικτη ζώνη Αγωγή υγείας Ολυμπιακή παιδεία Περιβαλλοντική εκπαίδευση

25 Ιεράρχηση της ευέλικτης ζώνης
Δηµοτικά Σχολεία 1. Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 2. Διεύρυνση ενδιαφερόντων 3. Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 4. Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 5. Αυτοµάθηση 6. Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 7. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 8. Αύξηση αποτελεσµατικότητας σχολείου 9. Διευκόλυνση πειραµατισµού 10. Βελτίωση επίδοσης Γυµνάσια 1. Διεύρυνση ενδιαφερόντων 2. Έκφραση δηµιουργικότητας µαθητών 3. Αυτοµάθηση 4. Εξοικείωση µε κοινωνικά θέµατα 5. Αναµόρφωση διδακτικής προσέγγισης 6. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 7. Συνεργασία σχολείου-κοινωνίας 8. Αύξηση αποτελεσµατικότητας σχολείου 9. Διευκόλυνση πειραµατισµού 10. Βελτίωση επίδοσης ??t?a 22/4/ s_alax_diathematikotita.pdf

26 ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΠΠΣ
Φαινόμενα διεθνοποίησης του πολιτισμού Παγκοσμιοποίηση της οικονομίας Μείωση των αποστάσεων Δημιουργία κοινωνικού περιβάλλοντος με ποικιλία πολιτισμικών, γλωσσικών, εθνοτικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών Ανάγκη για ελαχιστοποίηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού Συνεχείς ανακαλύψεις σε καινοτομίες στην επιστήμη και στην τεχνολογία Συνεχή αναθεώρηση της γνώσης Δια βίου μάθηση

27 Συμβολή των ΔΕΠΣ Υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις πνευματικές και ανθρωπιστικές αξίες Διαμόρφωση προσωπικοτήτων με σταθερές ηθικές αρχές και ισχυρή αυτοαντίληψη Δίνει βαρύτητα στην ικανοποίηση του συνόλου, των συναισθηματικών και νοητικών αναγκών και ενδιαφερόντων του μαθητή Ενίσχυση των μαθησιακών και κοινωνικοποιητικών λειτουργιών του σχολείου διαμόρφωση ισχυρού σχολικού παιδαγωγικού περιβάλλοντος

28 Γενικά τα ΔΕΠΣ αποσκοπούν στην:
Παροχή γενικής παιδείας Καλλιέργεια δεξιοτήτων και ανάδειξη ενδιαφερόντων του μαθητή Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές Ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας Ευαισθητοποίηση για την προστασία του περιβάλλοντος και η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς Η προετοιμασία της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας Φυσική, ψυχική και κοινωνική ανάπτυξη Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παγκόσμιας ειρήνης και διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας Φεκ 303Β’/

29 Παραδείγματα ΔΕΠΠΣ σε γυμνάσια
βιβλίο 1 «Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης» Σφυρόερα Μ. Βιβλίο «Τεχνολογία» Α’ γυμνασίου Υπουργείου Παιδείας 12ο γυμνάσιο Αχαρνών - Ολυμπιακό Χωριό «Καινοτόμες Δράσεις» (κομποστοποίηση, καλλιέργεια και παραγωγή μανιταριών, μικροί ερευνητές εν δράση ‘βακτήρια μύκητες’ πολιτιστικά προγράμματα ‘κόσμημα’…) διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα ‘το σχολείο του ροκ’ Capturing the Heart and Mind while Teaching Natural Sciences: Εlias Kalogirou at TEDxThessaloniki - YouTube «αιχμαλωτίζοντας το νου και την καρδιά διδάσκοντας φυσικές επιστήμες» Ηλ. Καλογήρου, Θεσσαλονίκη TEDx Απρίλιος 2013

30 Dewey παιδαγωγός - διδάσκαλος
Μόνο ότι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου, και στο χαρακτήρα σου ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στο δημοτικό και στο γυμνάσιο Παρουσίαση: Μπαστάκης Κωνσταντίνος Πετροπούλου Μαρία Καλλέργη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google